16 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

16 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANAD OLU Türk Sigorta Şirketi EN SO SAHİBİNİN SESİ TÜRKÇE PLAKLARI MÜNİR NURETTİN BEY FE, 78 Müstezat Hasretle bu 3€p Elveda Deli Göynüm. MÜZEYYEN HANIM Hüseyni Şarkı, Hıcranla AX 1781 harap oldu Ben yıllarca yanmışım. Mahmure Handan Hanım ,,, Kürdi Hicarkâr Şark. AX 1783” Sevmekte. Sevilmekte Kö- ye akşamlar indi. Süheylâ Bedriye Hanım AX 1783 İsmin nedir, Dueto. Mahmure Handan Hanım Filika Dueto SEYYAN HANIM AX 1785 Neck ve Çaldın ,Emel ve mavi çiçek tangolar SEVİNÇ HANIM AX 1786 Allı Gelin Diyarbekir türlüsü Memoş MÜŞERREF HANIM Gün battı gece oldu AX 1757 Hüzzam güzel, Koklasam. saçlarını. Mahmut Celâlettin Bey Uyak neva gazel, Benze- AX 1784 mesin kimseye. Deniz yolları IŞLETMESİ Acenteleri ; Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 — Sirkeci Mühürdarıade Han. Tel 22740 Trabzon sür'at yolu CUMHURİYET, vapuru 16 Ağustos PERŞEMBE, 20 de Galata rıhtımmdan kalkacak.Gi dişte İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson,, Trabzon, Rize, Hopa- ya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Pulathane'ye uğra- yacaktır. (4787) 5163 Pİ A Mersin sür'at yolu ANAFARTA vapuru 17 A- ğustos CUMA ilide Sirkeci rıhtımımdan kalkacak. Gidişte İzmir, Antalya, Mersin'e. Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkale'ye uğraya- caktır. (4788) 5164 Bartın yolu BURSA vapuru 16 Ağustos PERŞEMBE 19da Sirkeci rdıtımından kalkacaktır. “> 1 Dikkat Vapur başlarında İzdihama mahal kalmamak üzere biletle - rin hareket günlerinden evvel Karaköy ve Sirkeci acentala- rımızdan tedarik edilmesi muh - terem yolcuların menfataleri ica bındandır. (4688) 5120 Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Birinci sınıf mütehassıs (Bâbrali) Ankara caddesi No. 60 Istanbul ikinci icra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar- Wer bir adet buharlı silindir makinesi ve baslrül 20-8-934 tarihine müsadif pazar ertesi günü saat dörtten itibaren Ye- pildirek karakolu karşısında Hoca hanı satılacağından taliplerin mahahinde me Muruna müracaatları ilân olunur. (1915) mmm Usküdar icra memurluğundan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve artı. masına karar verilen bir adet çini soba man boru ve bir divar saatınm 19-834 pazar günü saat 14 ve 15 te Üsküdar Bit pazarında satılacağından talip olanlarm #mahallinde hazır bulununan memuruza imüracsst etmeleri ilân olunur. (1916) . : Afyonkarahisar Belediyesinden: Yeni yapılmakta olan Kızıl burun mevkiindeki mezar- kk dahilindeki şosalar etraf dı varları 5-8-934 tarihinden iti- baren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bedeli keşfi 5361 lira 40 kuruştur. Serait ve keşifnamesi- ni öğrenmek isteyenler her gün Daireyi Belediyeye müracaat ederek öğrenebilirler. Ihalei Kat'iyesi 26-8-934 tarihin müsadif pazar günü saat om-beşte Encümeni Belediyece icra edilecektir. Talip o- lanlar yevmi saati mezkürda teminat ve teahbüt mektupla- rile hazır bulunmaları ilân olu nur. (4818) İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 Ikinci Teşrin 330 tarihli kanun h ökümlerine göre tescil edilmiş olan ecnebi Birketlerinden (Metro Goldvin Mayer » Metro Goldvyin Mayer) | şirketi bu kere müracaatla Şirketin Türkiye umumi vekiİliğine şirket nasıma yapacağı işlerden do- ğacak davalarda bütün mahkemelerde da va eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre (Mister Ceymis Stl Ferguson - James Steel Ferguson) w ta- Yin ettiğini bildirmiş ve lâzrmgelen evrakı vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. (1921) “yer yesu e Bandırma Malmüdürlüğünden: > Muamele vergisinden borçlu Bandırmann Sığır yolun- 'da kâin Remzi Beyin mülkiyetine ait (20) bin lira kıymeti muhammeneli Türk Un Fabrikasınm binasile içindeki mev- tut bir adet 85 beygir kuvvetinde İsveç markalı Mazot mo toru ve bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen Tankey mar kalı motor, 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals Tornası, 8 yedek Vals topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj tulumbası, bir kuyu su tulumbası, 2 irmik isejörü, 4 buğday an barı, bir vals ki cem'an (29) parça alât ve edevatla birlikte tahsili emval kanunu ahkâmına tevfikan 21 gün müddetle a- leni müzayedeye çıkarılarak 29 Ağustos 1934 tarihine mü- sadif çarşamba günü saat 15 te birinci ihalesi icra kılmaca ından taliplerin Bandırma Maliyesinde müteşekkil Komis- yonu mahsusuna müracaatları ilân olunur, (4604) 5015 4 Üncü Vakıf Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. Nama muharrer hisse senetlerinin (4 60)ı Türkler elindedir, Türkiye İş Bankası tarafından teşkil olunmuştur. İdara meclisi ve müdürler beyeti ve memurları kâmilen Türklerden mürekkep yegâne Türk Sigorta Şirke- tidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen acentalarının hepsi Türktür, Tür- kiyenin en mühim milesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil sigortalarını en İyi çera'tle yapar. Hasar vukuunda zararları sör'at ve kolaylıkia öder, Telçraf: İMTİYAZ - Telefon: İst. 20531 | İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilânları Han Bursadaki kıt'at ihtiyacı İ için kapalı zarfla almacak o- lan 375000 kilo kuru otun mü- nakasası 19-8-934 pazar gü- nü saat 15 de Fırka Satımal- ma Ko. daicra kılmacaktır. Taliplerin şartnameyi okumak üzere her gün münakasaya iş- tirak içinde vaktından evvel teminat ve teklifnamelerile Ko. da bulunmaları. (7) (4109) 4689 Bergama garnizon kıt'a- sm bir senelik ihtiyacı olan 5200 kilo toz şeker ve 345 ton saman 508 ton ot (18-8-934 Cumartesi günü şeker saat 10 da saman 11 de ot 16 da ka- palı zarfla almacaktır. Şart- namesini göreceklerin her gün münakasaya iştirak edecekle- rin belli saatten evvel Berga- ma Askeri Satmalma Komis- yonuna teklif o mektuplarını vermeleri. « z (4110) 4690 Yozgat Piyade kıt'ası için 65,000 kile Sığır eti, 55,000 kilo Odun kapalı zarf usuliyle 25.8.934 cumartesi günü saat 15te alınacaktır. 600 kilo Zeytin yağı, 4900 kilo Toz Şe- ker, 5000 kilo gaz. yağı 800 kilo Tuz 5000 kilo Sabun aleni münakasa suretiyle 25-8-934 cumartesi günü saat 9 da alı- nacaktır. Şartnamesini gö- ceklerin her gün ve münakasa- ya iştirâk edeceklerin — belli saatte teminatlariyle Yozğat Satmalma komisyonuna mü- racaatları. (4274) (24) 4736 ... Konyadaki kıt'at ve mües- sesat için 24,000 kilo Sade ya- ğı 22-8-934 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarfla alma- caktır. Taliplerin şartnamesi- ni görmek için her gün Tophs nede Levazım Amirliği Satın- alma komisyonuna, münaka- sasına iştirâk için de mezkür gün ve saatten evvel Konya- da Satmalma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (434) 4773 Tekirdağ kıt'atı için 60,000 kilo ve Malkaradaki kıt'at i- çin 45,000 kilo bulgur 21-8-934 salı günü saat 15'de kapalı zarfla almacaktır. Şart- namesini görmek için her gün ve münakasasına gireceklerin Tekirdağında "ırka Satmal- ma komisyonur > belli saatin- den evel teklif mektuplarını vermeleri. (4350) 4774 ... Kırıkkale Askeri San'at mektepleri için 5000 kilo Ma- karna, 500 kilo Şehriye, 11,000 kilo Pirinç, 6000 kilo kuru fasulye, 1200 kilo No- hut, 2500 kilo Sabun, 3600 kilo Şeker, 2000 kilo Zeytin, 2400 kilo Beyaz peynir, 400 kilo Recel, 500 kilo kuru E- rik, 500 kilo kuru Kayısı, 500 kilo kuru üzüm, 60 kilo kır- mızı biber, 70 kilo çay on beş kalem bir sartnamede kapalı zarfla, 105 ton kok, 1600 ki- lo sade yağı ayrı ayrı şartna- melerle aleni münakasa ile sa- bn almacaktır. Aleni müna İstanbul 4643 kasalar 2 Eylül 934 pazar gü- nü saat 14den 17 ye kadar, kapalı zarf aynı günde saat tam on beştedir. Şartnamesi- ni görmek ve almak için Kırık | kalede Askeri San'at Mekte- bindeki Satınalma Komisyo- nuna müracaatları. (37) , (s2) 4718 Tekirdağ kıt'atı için 300,000 kilo Ekmeklik Un 25-8-934 cumartesi günü saat İS de ka- palı zarfla alınacaktır. Şartna- meyi görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya iştirâk e- deceklerin belli saatten evvel teklif mektuplarmı Tekirda- ğmda Fırka Satmalma komis- yon Riyasetine vermeleri. Konyadaki kıt'at ve mües- sesat icin 990,000 kilo Arpa 25-8-934 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarfla almacaktır, Taliplerin şartnamesini gör mek için her gün Tophanede Levazım Amirliği Satmalama komisyonuna, münakasasma iştirâk için de mezkür gün ve saatten evvel Konyada Satm alma komisyonuna teklif mek tuplarını vermeleri, (4349) ... dım Ordu ihtiyacı için (177) kalem eczayı tıbbiye kapal zarf usulile satm almacaktır, İhalesi 5-9.934 çarşamba gü- nü saat 14 de icra edilecektir, Talipler evsaf ve şartnamesini görmek üzere her gün öğleden sonra ve münakasaya iştirâk edeceklerin o gün ve saatin- den evvel teklif ve teminatlari- le birlikte Ankarada M.M. V, Satmalma Komisyonuna mü- racaatları, (69) (4595) 4992 Çorludaki kıtaat için 4.000 kilo Pirinç pazarlıkla satm alı- nacaktır. Pazarlık günü 19 Ağustos 934 pazar günü saat 17 dedir. Evsaf ve şeraitini görmek isteyenler her gün pa- zarlığa gireceklerin belli gün ve saatte teminatlarile birlik- te Çorludaki Askeri Komisyo- nuna müracaatları. (96) .., (4805) Çorlu kıt'atı için pazarlığa konulan 12,000 kilo patatese verilen fiat komisyonumuzca gali görüldüğünden tekrar pazarlığı 19-8-934 pazar gü- nü saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyen- lerin her gün ve pazarlığa iş- tirâk edeceklerin teminatlariy- le birlikte belli gün ve saatte Çorluda satmalma komisyo- muna müracaatları, (4783) Çorlu kıt'atı için pazarlığa konulan 6000 kilo koyun etine istekli çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Pazarlık günü 19 Ağustos 934 pazar günü saat 16 bucuktadır. Şart namesini görmek isteyenlerin her gün ve pazarlığa istirâk e- deceklerin teminatlariyle bir- likte belli gün ve saatten ev- vel Çorluda komisyonumuza müracaatları. (4784) di Leyli ve Nehari mms Resmi Liselera muadelet hakkını hair. w Feyziati Liseleri iii Arnavutköy, tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda Kız ve erkekler için ayrı toşkilâta malik, Ana sınıfı ile lik, Orir ve Lise kısımlarını havidir. Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakiyetile tanınmıştır. h t a Istanbul'da Yenipostane arkasında Basiret Mektebin telefonu Istanbul Mıntaka Sam'at Mektebi Müdürlüğünden: 934-935 Ders senesi için Ankara inşaat usta mektebin? talebe almacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir isti“ da ile müracaat edilecektir. A — Nufus tezkeresi “Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yediden büyük olmayacaktır.” i B — lik Mektep şahadet namesinin aslı. C — Aşı şahadetnamesi. D — Dört Tane kartonsuz vesika fotoğrafı, E — Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü akşa” mına kadardır. Müsabaka İmtihanı 20-8-934 tarihinde y# pılacaktır. (4524) 4944, İstanbul Amerikan Koleci KIZ KISMI ERKEK KISMI Amerikan kız Koleji, Arnavutköy Robert Koleç, Bebek Tek 36.160 Tel, 36.3 Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müestesedir. Almanca veya Fran- sızca ihtiyari olarak mütehassıs o muallimler tarafından | öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. BAKALORYAYA HAZIRLAR Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve İktisat, ihtisas dersleri verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye- erine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen yükseltir. Ameli ve mazari elektrik, makine ve mafia MÜHENDİS KISMI : yaühendisi yetiştirir. Robert Kolec'de kayıt günleri : 1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 - 12 ye kadar. I Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar, “Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : 15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. (631) İstanbul Ziraat Mekte- bine girme şartları İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Türkiye Cümhuriyet Teb'asından olmak. 2 — Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı faz- la olduğu takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğraf- yası ve tarihten 22 Eylül tarihinde saat onda İstanbul Ziraat Müdüriyetinde yapılacak müsabaka imtihanmı kazanmak. 3 — Arazi sahibi çiftçi evlâdı olmak. Bunu bulunduklar! mahallin idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 4 — Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 5 — Vücutları Ziraat işlerinde çalışmağa dayanıklı oldu" ğuna dair resmi doktor raporu almak. 6 — Aşı Şahadetnamesi getirmek. 7 — Belediye veya Polis Merkezinden iyi ahlâklı oldu” ğuna dair mazbata getirmek. 8 — Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter kettikleri veya mektepten mezun olduktan sonra Hükümet lüzum gösterdiği halde beş sene mecburi hizmeti kabul eyle" medikleri takdirde, Mektebin kendilerine yapmış (olduğu masrafları ödeyeceğine dair, Mektebin vereceği nümuney€ göre Noterlikten tasdikli teahhüt senedi & vereceklerdir. Teahhüt senedi vermeden Mektebe devama müsaade olun maz. 9 — Mektebe girmek isteyenler Halkalıda Istanbul Zi- raat Mektebi Müdürlüğüne yazacakları istidalarma ilişik ols” rak: 1 — Hüviyet cüzdanı, 2 — Ortamektep şsahadetnam€ si, 3 — Arazi sahibi çiftçi evlâdı olduğuna dair idare heyef mazbatası, 4 — Sıhhat Raporu, 5 — Aşı şahadetnamesi; 6 — Polis veya Belediyeden alınmış hüsnühal kâğıdı, 7 — Uç adet vesika fotoğrafını göndermelidirler, 10 — İstanbul'da bulunanlar istida ve vesikalarını vef” mek ve yazılmak için Halkalı da Mektep Müdürlüğüne ve" ya İstanbul Vilâyeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebi” lirler. 11 — Müracatlar gerek İstanbul ve gerek Taşra için 1 eylül tarihine kadar yapılmış olmalıdır. Noksan evraklı mü” racaatlar kabul olunmaz. (4611) 5017 ' Istanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 - 935 Ders senesi için mektebimize almacak tel€“ benin kaydına başlanmıştır. oAşağıda yazılı vesaikle birlikt€ bir istida müracaat edilecektir. çi A — Nufus tezkeresi “ Talebeni nyaşı on üçten küçük ve on yediden büyük olmayacaktır. ” B — Ilk mekte şahadetnamesinin aslı. C — Aşı şahadetnamesi. D — Dörttane kartonsuz vesika fotoğrafı. - E — Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günüs sama kadardır. Müsabaka İmtihanı 20-8-934 tarihine, £ pılacaktır . (4525) Umumi Neşriyatı ve Yazı İş leri Müdürü ETEM İZZET Gazetecilik ve matbaacılık T. A, Ş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: