31 Ocak 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 19

31 Ocak 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v No. 1694—9 UYANIŞ 141 TENKİT VE MÜLÂHAZA: Edebiyatımızda balıkçılık Meşhur bir söz vardır: hamsinin yumurtası bol olur, derler!: Biz, |)bu vecizenin doğruluğunu tahkike lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü üstat Hamami zade İhsan B.in — mütemadi İs- tanbul, Trabızan seyahatlerine nispetle Hümami zade de denebilir! — « Hamsiname»si hesaba ve kitaba gelmez «<büyeyz»lerle doludur. Nitekim, kendisi, <hainsiperver»lik göstererek, bünun da eserinin imukaddimesinde büyük bir trabu- zanlı bir yalı uşağı» olmasından ileri geldiğini söylemektedir. « Hamsiname»nin de: «Teşrihiyat ve hayatiyatta, lisariyat ve ki- tabiyatta, saydiyatta, bey'iyat ve nakliyatta, zeriyatta, iktisadiyat ve ihsaiyatta, gıdaiyat, sıhhiyat ve devaiyatta, tabhiyat ve taamiyatta, tahnitihayvanatta, —hatta— musikiyat ve rak- siyatta, edebiyat ve mizahiyatta hamsi..; lâ- hika: mülâkat ve beyanat, bazı matbuat mün- derecatı..; ilâve: kitabiyat, teracim ve lügatçe.» ismi verilen balık tarlalarını ihtiva ettiğini 1929 senesinde hamsinin buka- yazmaktadır. Fransada çizmeli kadınlar — Atla Paris ve Kan 'yarışını yapıyorlar amma kırmızılık sürmeden geri kalmıyorlar! artistleri: ne güzel Aiünerikalı -< Revue dar mebzul olacağı Hainami Hümami üstadımız tarafından başlıyan heyecan 'Trabızana kadar dağılmıştır. Halk gerek kendilerinin ve gıdası olan hamsiyi saydetmek için ağlarını ve V ey a müjdelenince Babıâlide gerek tarlalarının oltalarını —başlarında edipleri Bahaeddin Emin ve meb'usları Ali Becil Bİ. ler olduğu halde — «Sahibi evelden «Hamsiname» dalyanına atmışlardır. divan» olan üstadımız bu tehacümü keşfetmiş olacaklar, ki hamsi kasidelerinde: «Sahilde alay alay drahşan Bin şanlı liva livayı hamsi Her köylü liva liva kumandan Ardınca alay alay hamsi» demişlerdir! Üstad, hamsi balığı sütünün mü- kemmel bir gıda kuvvetinde olduğunu kaydet- mektedir. Böylece Istanbulu süt şirketi derdinden kurtarmak göstermiştir! Üstad, eski eserlerden delil bularak ve şehremanetini çaresini de <keli-

Bu sayıdan diğer sayfalar: