1 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

1 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

564 UYANIŞ No. 1720—35 Doğduktan sonra çocuk Cocuk yetiştirmekten, Püerikültür - Puericulture den maksat çocuk muayenehaneleri ve süt damlaları, Çocuk ölmüyor; Ola O U gün çocuk işi ile her memleket, denile- Oy bilir ki bütün kâinat uğraşıyor. Her millet “-” nüfusunu çoğaltmak istiyor ve buna doğumu çoğaltmadan ziyade ölümü azaltmakta çare arayor. Zaten cumhuri hükümetimizin di- leği: «Ölümü azaltmak, doğumu çogaltmak » değilmi? Her halde nüfusu çoğaltmak ancak ölümü azaltmak ile olur. Madamki ölüm en ziyade yeni doğan çocukları kırıyor, işe onlardan, mini mini yavrulardan başlamak lâzımdır. Çocuk felaketine, çocuk kırımına karşı yalnız çgecuk bakımını temin, annelerin dikkatlerini, aşkü muhabbetlerini celp etmek elvermez; belki yapacakları ile yapmiyacakları şeyleri bilmeleri lâzımdırki buda öyle keramet ile, düşünüp bulmak ile değil, belki okumak ve görmek ile, öğrenilir. Çocuk bakımı sanatı, püerikültür adeta tarih, coğrafya gibi okunur. Küçük çocukların nasıl temizlenip banyo edildikleri, ne yolda tartılıp giydirildikleri daha âile içinde, anı. yurdunda görüldüğü zamandan beri bir çok kız mekteplerinde çocuklara bakım yolları daha gibi Avrupada yakın fenni bir tarzda gösterilmekte ve çok küçüklere ait muhtasar hıfzı sıhha esasları okutturulmak- tadır. Bir hayli zamanlar yapma bebeklerle oy- nayan küçük kızlar hatta hanım kızlar artık küçük çocuklar muayene hanelerini, dispanserlerini, süt damlalarını ziyaretlerinde daha pek küçük birer müstakbel valde hissile sahih, diri bebekleri okşamakta, sevmektedirler, İşte doğru- dan doğruya olmasa bile bu sevme, bu okşama hayvan yavrularından daha zaif olmaları cihe- tile acımaya müncer bu duyğu, bir nevi himayedir, adeta bir çocuk yetişdirmedir. Çocukların hıfzısıhhatı ile pek eski zamanlarda iştigal edilmiş ve çok küçüklere yardım maksa- dile bazı kanun projeleri tertip olunmuş ve © hususi teşebüsatta bulunulmuştur. Lâkin hemen (50) seneden beri yeni doğan çocuğun teşrih ve fizyolojisini daha iyi bilmeye luk bak hık öldürülüyor. çalışan, fizik ve kimya terekkiyatını tâkip eden bir çok tabipler mini minilere verilecek yiyecek ve her türlü bakım hususunda daha faideli kaideler koymaya muvaffak olmuşlardır Lâkin her çocuk kendisine mahsus bazı şeyler ve halleriledünyaya geldiği ve verasetle geçen bazi şeraiti haiz olduğu cihetle sıhhi bir surette beslenmeğe dair konulan kaidelere karşı aynı tesir altında bulunmaz. İşte bu sebepden dolayi «Püerikültür - Puöriculture» küçük çocukları yetiştirmeğe mahsus bir fen değil belki bir sanattır. Oldukça güç bu sanatın faaliyet sahası çok geniştir. < Neden dolayı son zamanlarda bilhassa Fransada çocuk yetişdirmek ile bu kadar uğra- şılıyor? » Çünkü her yerde memleketin temamen mahvına ve hatta ırkın inkirazına müncer ola- bilecek bir tehlikeye karşı mücadele hissi uyan- mıştır. Bir çok yerlerde harpdan evel de teh- like vardı, lâkin sonra daha ziyade vehamet kesp eyledi. Son istatistiklere göre vefiat Fran- sada komşularının çoğundan ziyade imiş. Bü- tün harp esnasındâi ve hemen harbi müteakip - zamanlarda Fransa üç milyondan az nüfus gaybetmemiş. Çocuk vefiyatı umum vefiat arasında mühim bir mevki işgal etmekte- dir. Vakıâ ilk sene vefiat diğer yaşlara naza- ran çok yüksektir. «Dünyaya gelen bir çocuğun bir hafta yaşamak tâlii (90) yaşındaki bir ih- tiyardan ve bir sene hayatta kalmak kaderi (80) yaşındaki adamdan daha azdır.» : Hayatın ilk ayında helâk olan çocuklar tek- mil senede vefat edenlerin sülüsüdür. Fransada her sene: bir yaşına kadar 100,000 çocuk ölmek- tedir. Bu kimetli vücutların ziyana sebep nedir? Her nekadar biraz eski zamana âit isede heye- ti umümiyesi hemen dâima hakikat addedilebi- len istatistiklere göre: bir yaşına kardar 1000 çocukta :

Bu sayıdan diğer sayfalar: