1 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 20

1 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 90ra40 Mütercimi: AHMET İHSAN Seyahatname — Roman — Umumi harpden sonraki iş adamları — Seyar teyatrocular alemi— b 796 Suveyişten Aksayı Şarka kadar maltimat o Sahibi imtiyazımız Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilip «Ser- veti Fünum»da tefrika edilmiş olan YOLDA!... romanı neşrolundu. ver Fiyatı 775 kuruştur m ibböü de sadi rmâüdı» Taşradan arzu edenler 75 guruş gönderirlerse kitap teahütlü olarak postaya verilir. P 9 > 4 49 a ö & 58426 e “20 sbs Servetifünun ( Servetifunün )ın tekrar intişarından sonra tevzi olunan 212 nci nusha ile 8 inci cilt ikmal olunmuştur. Bu ciltlerden pek mahtut olarak mdtbaamızda mevcuttur. Zarif bir kap içinde fiatı: 500, taşraya 5295 kuruştur. —ğ—i.— Pek az kalan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci ciltler dahi AAPA- -NUVİ ADASI Fenni ve ei Roman Mütercimi: AHMET IHSAN Sahibi imtiyazimiz Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilen fenni ve asri bu roman | matbâamız tarafından neşr idilmiştir. #&T Fiyati 75 Küruştur “#3 Taşradan arzu edenler 75 kuruş gönderirlerse kitab tahütlü olarak postaya verilir.j aynı fiatla satılmaktadır. e P.2

Bu sayıdan diğer sayfalar: