1 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

1 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1720—35 UYANIŞ 549 ENÇLİĞİN ZAFERİ Cağaloğlundan Bahıaliye inilirken ilk matbaa ve Sirkeciden bu caddeye çıkılırken ilk kitapçı dükkânı iki tarafta iki müthiş methaldir ve bunların arasın- daki berzah, bana daima mahuf sayhalarla dolu esrarengiz bir ruhun karanlıklarını yaşıyor gibi gelir. Ya o taraftan, ya bu taraftan kim bu tunç kapıları itip içeriye girecek olursa Ziya Paşanın Terkibi- bendinde söylenilen SENGİKAZA nın yerden gökten fışkırdığı MEYDAN a bahil olmuş demektir. Bu k dediklerini işittim. Tababet dimağ hastalıklarının siyah sük, kısa, karışık ve dar yere şehrin dimağı ve samut gecesine henüz nüfuz edemediğ ihtilâca mahküm yaşıyan bu caddenin duymakta ol- duğu azabın sebebi de bir türlü bilinemedi; gibi ebedi zaman zaman nükseden humma yolcuların kulaklarına büyük rüzsarların uğultularile haykırıyor, fırtınanın sayhar- sna devrilen kulelerin gürültüleri karışıyor; iniltiler ve naralar, küfür, iftira ve şekva, boru ve trampet sesleri, mehip bir şekil alarak yolumuzu kesiyor, önümüze dikilip yakamıza sarılıyor. biz buna edebi- yat münakaşası, diyoruz! Kaç yıl var ki ayni sahada ayni glâdiyatörler ve ayni kaplanlar çarpışıp duruyorlar; kalıplar düşüyor, isimler değişiyor, şekiller: başkadır; fakat mücadele eden ruh birdir, zamanla mukayyet: değildir, ayak- tadır ve ebediyete namzet görünüyor. Abdülhak Hâmit, bundan yarım asır evel edebi- yatımıza o zaman için yepyeni . hisler ve. seslerle geldiği vakit etrafını saran yaygara ne idi? Şairi: Miri Sait bahiste na ehil imiş meğer. İbni Kemal sandık, Ebucehi imiş meğer!.. Demiye sevkeden halet nasıl şeydir? Ahmet Mitat efendi nicin bastonunu kapınca matbaadan fırladı ve redingotunun etekleri uçuşarak caddeyi boylıyan hasmını ta Yenicami önünde yakalayıncaya arkasından koştu ? Recai zade Ekremin Zemzemesine Demdeme ile mukabele Dekadanlık gürültüleri menbaımı nereden alıyordu? Hüseyin Cahit Kavgalarını neye yazdı? Yakup Kadri kadar edilmesindeki saik nedir? nesli edebiyatı cedideyi niçin inkâr etti? Hamdullah Suphi Tevfik Fikrete, Rebapçılar Hüseyin Rahmiye neden hücum ettiler? Cenap Şahabettinin Ali Canibin Savletine uğramasındaki sebep nedir? Milli kütüpane makalesinin zahiri şefkat ve merhametinin yumuşak nereden cehresi arkasına gizlenen gayz ve. hakaret S doğuyor? Peyami Safanın Yakup Kadriye hücumu, Nâzım Hikmetin Mehmet Emini iptal etmesi nasıl ketin eseridir? bir his ve hare Hadise birdir ve sebebi ne şu infial, ne bu hâare- ket ve ne o zihniyettir; - tarihi ve ebedi zaruret seyrine devam ediyor. Hücum eden, daima canlı ve müdafaayı silâhlara alevli olmak istiyen hayatın bamlesidir; mukabil hücum baline getiren ve türlü baş vuran, -eski tabirile- bakayı hayat hissidir. Bu, atılacak ve o, karşı durmıya çalışacaktır; fakat bunca rdük: Hayatın olgunlaşarak akıp senedir neticeyi gitmesine, şahlanıp sıçramasına ve çırpınmasına göğüs verecek, parçcalanmıyacak, yıkılmıyacak set nerede? Abdülhak Hâmitten Nâzım Hikmete kadar bütün mubarizler, Babıali kaldırımları denilen bu muzlim, sar'alı ve sarsarlı ruh gecesinin fırtınası İçinde yürürken ayni meş'aleyi taşıdılar. Sönmiyen hayatın hamlesi elden ele geçerek ve daima yeni hasımların ellerine geçerek nesillerin galerisinde ilerliyor. Yakup Kadri bey doğru söyledi: Memleketin gençliği Yalnız ilim ve fikir gençliği, yalnız methalinde dalgalar İstanbul gençliği değil, bütün gençlik bir denizin ilk hattını teşkil eden keskin halinde bana doğru ilerliyor, nerede ise bulunduğum kayanın dibine kadar gelecek, nerede ise beni bir kuru dal gibi iterek kayayı aşıp geçecektir. Biraz evel, daha dün, ben de böyle koşuyordum. Siz beni katıp sürükliyeceksiniz; daha dün biz de böyle yaptı idik.» mutlaka buradan devireceksiniz ve Önünüze t R e, fi e met

Bu sayıdan diğer sayfalar: