18 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

18 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T —B Teşrinisani —— Bizde Niçin Fazla Adam Yetişmez? M. ZEKERİYA Almanyada ( Remark ) is- Minde bir asker, umumi harpte Senelerce cephede dövüştükten fonra köyüne dönüyor. Köy mektebinde — hocalık ediyor. İ gün cephedeki hatıralarını ünde topluyarak Garp Cephesinde Sükün Var,,isminde bir kıtap vücude getiriyor. kitap geçen sene neş- Bir iki ay içinde M'lllnyıdn bir milyon nüsha Zatıldı. Sonra bütün dünya larına tercüme edildi ve 1920 genesi içinde bütün dün- en çok satılan kitap bu Zenç muallimin kitabı oldu. * Gnçende İngiliz gazetelerin- birinde okumuştum: Birgün bir Zenci, Londranın b*_ıtılı tiyatro müdürlerinden birine müracaat ediyor. Nev- "_"lta uzun müddet oynanan Piyesini satmak istiyor. Mü- r— evvelâ inanmak istemiyor. akat piyesi tetkik edince k!nıiym- ve kabul ediyor. 'Glzete. bu piyesin muhar- Firi olan, zenci bakkında şu ti veriyor: Bu adam Holivotta bir. o- Teneler geçmiş. Bu müddet Zarfmda birçok — şeyler gör- Müş, birçok —şeyler — öğren- Geceleri de bulunduğu kapıları önünde oturur, okurm gün uîııdi kendine i müşahedelerine müs- iyes yazmıya karar Ğ' lıırıın! derhal aşlamış ve Üç günde ©s vücude getirmiş. Bu oteldeki ııı;hrllırîıılı Nevyork tiyatroların- birine satmış. Eser o ka- Mmuvaffak olmuş ki, bütün kış mevsimini doldurmuş. * l memleketlerde bu vakalara çok tesadüf Düne kadar gölgede ir zekâ, birden bire bir ortalığa ışık salar, ve tini bütün — dünyaya de bucakta kalan bu nasıl yetişir? ü memleketlerde ya- bilirler ki, oraların mahsus bir havası i, müzeleri, parkları, gazeteleri, mecmua- asları, kitapları, vesaitile bütün umumi bir mektep Gı;—ü.z. kulağınız her an W. Tşey görür, yeni birşey E_ ve siz her dakika yeni * 5—_“"'"' rsiniz. — Gözünüz ğınız, her tulü mevçteki alan birer anten adir, BELER FEF AF BEz Ff E TPT li | : ff YH Z Havadaki bütün ce- R...l" bu antenlere çarpar, l%î“—ıiıdı istemesenizde, Bir geyler öğretir. orada bunun için in- kolay yetişir. bizde, — Avrupada -.P Yetişmiş insanlar bile, Sönüp gitmiye mah- T, hava o kadar gayri f Ü, ; F iy, “özünüzü ve kulağınızı k 'deıı_ tabiatın sesinden - nle““nlı'u'flaı başka Bizde insanlar —onun Ha F, Büç Büyük Gaziye Emsalsiz Bir İstikbal Hazırlıyor.. Adana, 15 ( Hususi) — Gazi Hazretlerinin Adanayı teşrifleri münasebetile burada yapılan hazırlıklara dair Vali ile görüştüm. Resmi bir iş'ar olmadığı ceyabını aldım. Maa- mafih emsalsiz bir kabul resmi yapılmak üzere hararetle çalı- şılıyor. ' muhit o kadar boştur. | Salâhattin Yeni Asır'ın Muhakemesi İzmir, 16 (Hususi) — Yeni Asır gazetesinin muhakeme- sine Âğır cezada devam olun- maktadır. Maznunların avukatı Refik Şevket B. müdafaasında: Devletimizin manevi şahsına munhasır şeklini ve rejimini Gazi Hazretlerinin nutuklarına ve teşkilâti esasiye encümeni mazbatalarına müsteniden tas- rih etti. Bundan sonra dedi ki: “Çok söyledik, mütemadiyen söylemek ihtiyacını duyuyoruz. Bir memlekette hürriyetlerin muhafızı mahkemelerdir. Mah- kemeniz hükmile millete ne gibi sözlerin tahkir, ve ne gibi sözlerin tenkit olduğunu gös- terecektir. Biz sizin yüksek vicdanınız- dan matbuat hürriyetinin Tür- kiyede liyakatine dair bir ilâm istiyoruz. Bu ilâm Türkiyede serbes yazı yazmak hakkının vücuduna delâlet edecek, iş başında — bulunanların tenkit olunabileceklerini gösterecek ve re uğrunda yazdıkları yazılardan mes'ul olmıyacaklarını bilecek- lerdir., Mahkeme hükmün tef- himi için 23 teşrinisaniye talik edildi. Adnan Traktör Jüri Heyeti Ankara, 17 (Hususi) — Traktör tecrübelerine nezaret eden Jüri heyeti yarın topla- nacaktir. Iktısat Vekâletinin Faaliyetleri Ankara, 17 (Hususi) — İklisat — Vekâletine — merbut bütün umumi — müdüriyetler beş sene Zarfında yaptıkları işlere dair birer rapor hazır- Jamışlardır. Bu raporlar vekil- ler heyetine verilmiştir. nihayet demokrasi denilen mefkü- / liyen SON POSTA 3. — Nihayet kendilerine bir menfez bulur, dışarı çıkar ve hürriyetlerine kavuşurlar. Nasıl Bir Akis Uyandırdı? Fethi B. Fırkasını Bir Defa Daha Mı Fes- hetmek İstemişti? Ankara, 17 (H. M.) — Halk fırkasının ileri gelen aza- # Fethi B. in fırkasını evyelce de bir defa daha, feshet- mek arzusunu göstermiş olduğundan haberdar bulunuyorlardı. Binaenaleyh dün bu arzunun fül sahasına çıktığını işittik- leri zaman hbayret etmediler, Bazıları bu yeni vaziyeti lâkaydi ile karşıladılar, bazıları ise memnun oldular: — Serbes fırka memlekette bir ikilik havası yaratmıştı. Göçüp gitmesi iyi oldu, dediler, Fakat memlekette haklı veya haksız, memnun - olmiyan — bir | vasıtasının kalmamış olmasına sınıfın — elinde söz — söylemek müteessif olanlar da vardı. En nihayet bu vaziyette doğrudan doğruya Fethi Beyi mes'ul tutanlar da görülüyordu: — Fethi B. fırkasını vücuda getirdiği zaman vilâyetlerde teşkilât yapmıyacaktı. Yalnız mecliste çalışacaktı. Bu suretle muhalefete ve ten- kide alışılmasına meydan bırakacaktı. Böyle yapacak yerde acele etti. Şüphe ve korku uyandırdı. Neticede kuvvetli bir set karşısında kaldı, diyenler de oldu. Mühim — Kararlar Arifesindeyiz (Baş tarafı 1 inci sayfada| AAT COT mesi, sonra da hükümete bil- dirilmesi konuşuluyordu. Ka- rarlar yazıldı, hükümete ait olan gönderildi. Reisicümhur Hz. lerine arzedilecek olan da Fethi Beyin cüzdanına konuldu. Serbes fırka lideri ile umu- mi kâtibi tekrar meclisten çıkarak kapının önünde bek- otomobillerine bindiler. Ketübiyet Var Bu müddet zarfında Serbes fırkanın mutat haricinde .Vbir_ ne de Nuri Beyler söz söyle- | faaliyet göstermesi gazeteci- | lerin nazarı dikkatini celbet- mişti. Esasen bir gece evvel meclis — binasında — işittikleri rivayetlerden — dolayı — şüphe duydular. Derhal Fethi Beyin etrafını aldılar: — Beyefendi mereyi teşrif buyuruluyor? — Evi.. — Beyefendi yeni bir haber var mı?, — Bende yok, sizde varsa söyleyiniz, öğrenelim! Ne Fethi, İster İnan, İster İnanma! Hükümet gazetelerinde şu haberi okuduk: “ Rüsumat — idaresinde Umum Gümrükler müdü- riyetine ait bir otomobil vardır. Vaktile on sekiz bin liraya alınan ve pek az kullanılan bu araba birkaç defa Sandal be- destenine — götürüldüğü Ister - Inan, halde muvafık bir fiat bulunup - satılamamıştır. Bu:âııı birkaç gn':ru- vel otomobili satmiya gö- türenler, otomobilin içini açtıkları zaman hayretler içinde kalmışlardır. Ay- lardanberi salonda duran bu otomobilin, içindeki döşemelerinin aşırılmış ol- duğu görülmüştür. , İster Inanma! BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ Adana Halkı | Fesih kararı Halk Fırkasında | Şeker Kamışı Tecrübeleri Yapılan Tahlillerin Raporları Hazırlandı.. . Ankara, 17 (Hususi) — Adanada yapılan şeker kamış- larının — ihtiva ettiği —şeker miktarına — dair — Ankarada tahliller — yapılmıştır. - Netice mütehassıs Kont dö Roşfora gönderilmiştir. Birinci tecrübe- lere ait olmak üzere Fransada hazırlanan ilk raporlar gelmiştir. Kalecikte Bir Memurun Tevkifi Kalecik, 16 (Hususi) — Mu- hasebei hususiye memuru Rifat bey bir zimmet meselesinden dolayı tevkif edilmiştir. Tev- kifi Ankara müdürü Hilmi beyin teftişi neticesinde karar- laşmıştır. Zimmetin mühim bir miktarı bulduğu şayidir. Atilâ Kaymakamlar Kursu Ankara, 17 (Hususi) — An- karada — toplanmasına — karar verilen kaymakamlar — kursu gimdilik tekir edilmiştir. mek — arzusunda — değildiler. Gazeteciler — Serbes - fırkanın mecliste kalan azasını bul- mıya döndüler. Fakat bundan evvel de Fethi ve Nuri Beyle- rin eve değil, Çankayaya git- tilderini öğrendiler. Serbes fırkanın — mecliste kalan azası gene bir şey söy- lememekte ısrar ediyorlardı. Ağa Oğlu Ne Diyor? Ağaoğlu Ahmet B. — Nazik vaziyetteyiz, bu gibi vaziyetlerde birşey söyle- | menin doğru olmadığını elbet- | te tastik edersiniz, diyor, Tah- sin beyise sual kendisine tev- cih edildiği zaman meseleyi lâtifeye boğmıya çalışıyordu. Gazeteciler Meclis binasında yapılacak hiçbir şey olmadığını Viğeştace 'değah çikürek ” Fölhi || ve Nuri Beylerin son ziyaretleri | etrafında malümat öğrenmiye çalıştılar, Fethi ve Nuri Beyler Mec- lis binasından ayrıldıktan son- ra doğruca Çankayaya gitmiş- lerdi, Reisicümhur Hazretleri- nin huzurlarına kabul olun- muşlardı. Bu ziyarette — Çankayada Dabhiliye Vekili Şükrü Kaya B, ile Afyon Karahisar meb'usu Alı Bey de hazır bulunuyordu. Vakit gece yarısmı iki saat geçmişti. Hulâsa: Netice Nedir? Serbes fırka kendi kendisini Feshetmiş, karannı Reisicüm- Sözün Kısası Mündericatımızın çok: luğundan dercedileme- miştir. Özür Dileriz. Makarna Fiatları Un Düşük Halde Niçin Pahalıdır? -« olduğu Son zamanlarda un fiat- larında düşüklük — vardır. 72 kiloluk birinci yumuşak unun çuvalı 600 ve birinci sertin çuvalı 572 kuruştur. Vasati bir hesapla makarnalık unun okkası 10 ile sekiz kuruş ara-« sındadır. Makarna fiatları ise toptan 29-30 kuruştur. Hal- buki 929 senesinde unun ok- kası 18 kuruş iken makarna | 32 kuruşa satılıyordu. O gün- kü wun fiatile bugünkü ara- sında yarı yarıya fark olma- | sına rağmen fiatların yük- sekliği piyasaya hâkim olan fabrikaların anlaşmasına atfe- dilmektedir. İspanyada Efkârı Umumiye Heyecana Düştü Paris, 16 (A.A) — Pöti Pa- riziyen gazetesinin Madritten aldığı bir habere göre kiraliyet taraftarı ve liberal bir gazete olan (El Sol), — profesör Ertegalin ( Beranjenin hatası ) unvanı altında, şimdiki hükü- met şekli aleyhinde bir maka- lesini neşretmiştir. Bu — makalede, — profesör Ertegal diyor ki: * — İspanyollar, devletimiz artık mevcut değildir. Bunu yeniden vücuda getiriniz.. Yazının Kıraliyete taraftar olan bir gazetede intişarı bil- kassa heyecanı mucip olmuştur. bur Hiz. lerine arz, hükümete de tebliğ etmiştir. Bugün bir beyanname ile gerek taşra teşkilâtma ve gerek efkârı umumiyeye bildirecektir. FesihKararının Sebepleri Fesih kararının muhtelif se- bepleri vardır. Fakat bu se- bu dakikada filen olmasa da, ismen Halk fırkasının riyasetinde — bulunmaları — ve Halk fırkasına karşı çıkacak bir fırkanın, Gazi Hz.ine karş çıkmış gibi telâkki edilmemek arzusunda bulunmasıdır. Serbes fırka, herşeyden evvel bundan çekinmek istemiştir. Serbes Fırka Kalmadlı Ankara, 16 (H.M)— Serbes fırkanın nızamnamesinde mücs- sis Fethi Bey mukayyet bulun- duğuna göre fesih kararının sadece merkez heyeti tarafın- dan - verilebileceği, bu hususta taşra teşkilânın fikrini almıya Hizam — bulunmadığı kanaatı umumidir. üsabaka Listes Müsabakalı zabıta hikâye- lerine ait kur'a listesi 7 nci sayfamızdadır . Karilerimizin | dikkatle okuyup neticeleri öğ- renmelerini rica ederiz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: