18 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

18 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ERA LAFA A EA MESAİ eN <A YALE e BE Tenin SON İttihatçılar Divanı Âlide Hesap Veriyorlar... Vükelâ Meclisinde Çok Şiddetli Bir Münakaşa Vuku Bulmuştu... Enver Paşa Keskin Bir Cevap Karşısında Kalmıştı. “ye Maliye nazın Çavit e. Bolu meb'usu sorduğu son sualin da çiyeti şüphesiz meydan- m İr yığın sui istimal aga leri, büyükten küçüğe berkesin diline pelesenk Hat, Necati B. sabık na- We bunların hakiki cephesi- üp enmek istemişti. Cavit we bu hususta tafsilât i “Niçin - tahki ?,, tarzındaki m İse cevapsız bırakı niçi? aş, ar bir söz vardır: İn- basireti (o bağlanırmış. e bu noktasında tp imiz mi bağlandı, nedir; Ba geçilen bu nokta Th, israr etmedik. m bu sırada Divaniye Wu Halit B. başka bir a temas etti, dedi ki: Mal esnasında bazı mali elere, meselâ Düyunu €ye, Osmanlı banka- dokunulduğunu işitiyor» Bu rivayetler © doğru Pak, Vİt bey hemen harekete “iyi ki sordunuz, der #nlatmıya başladı : Ben de bunu söyliyecek- Gerek Düyunu umumiye Osmanlı Bankası ile mali müesseseler mese- zamanlar çok görüşüldü. lik “ilan edildiği va- gene istikrazlarımıza gösterilmiş olan vari- tahsil olunanları dü- Umumiyeye vermekte de- Siyorduk. çat Cavit B. sözün bura- idenbire durdu. Söy- “öylememekte tereddüt azı şeyler olduğunu Vag anlamıştık. Bu sebeple y hiç ses çıkarmadan ayeti aldılar. Bizim | Yen karşısında Cavit Bey Ni Zeldi mg da oldu. Vükelâ bu içtimamda Har- Enver paşa şu alundu: Ask, erin paraya ihtiyacı ihtiyaç karşısında , umumiyeye para lidir, e Mezarette bulunduk- kt, bağırdım, bu böyle Nm hareketimiz dev- , Müsu, ler Bebe çe Ya veremem. VE haysiyeti ve | ihtiyacına gelince; ettiğiniz vakit etinden devletin | N a Mİ sormanız icap eri seferberlik ğ sızın yapılmıştır. sraber devlet hazi- Parayı verebi- , Senebi hâmillere Necati | ) aksinde israr ederseniz ben Maliye nazırlığından çekilirim. Yerime bir Maliye nazın te- darik ediniz. Cavit B. yamanmış ta bizim haberimiy yokmuş. Baksanıza; Enver Paşaya bile ne keskin itirazda bulunmuş. Cavit B. ilâve etti: — Benim bu şiddetli itira- e yirminci Kari Gözile Şehzadebaşındaki Yıkık Halâ... Bendeniz (o Şehzadebaşında oturuyorum. o Şehzadebaşında Letafet apartımanı karşısında bir sokak vardır ki bu sokak çukurçeşmeye gider. Tam bu sokağın nihayetinde ve camiin karşısında senelerdenberi tamir görmemiş ve muhitin hakika- ten havasını ifsat eden bir halâ vardır. Burada gecenin her dakikasında bir takım ah- lsksız kimseler gelen geçene musallat olurlar, Esasen durması muzır olan bu yıkık halânın ortadan kal- dırılması ve bu gibi ahlâksız- ların önüne geçilmesi hususun- da ait olan makamların nazarı dikkatini o celbetmenizi o rica ederim. Şehradabaşı Öme Âdil Resmi Değilse Bile İnsani Bir Hizmettir Geçen gün Çamhca cadde- sinde Acıbadem polis mevkime uğrıyarak geç kaldıklarından ve ikametgöhlarının da bahçe- ler içinde ve tenha bir yerde olduğu cihetle kendilerini evleri civarına kadar geçirmelerini rica eden iki genç mektepli kıza: “Polis hademe değildir, gönüne (Okadar borçlarımızın i karşılığı olarak tahsil edilen paralar düyunu umumiye ida- resine verildi. İ Bundan sonra Düyunu umu miye meselesi birçok defalar | İ ortaya atıldı. Ben her defi ida bu | mihenk taşı olduğunu tekrar ettim ve buna ber ne suretle olursa olsun dokunulmasına mümanaat ettim. müessesenin devleti Gördüklerimiz Musip Bir Teklif şebrimiz elektrik (fiatlar hayret uyandıracak derecede pahalıdır. Her abonemandan şirket üç liradan başlıyarak elli liraya kadar depozit akçesi alır; şu suretle kasasında mü- him bir para mevcut bulunu- yor demektir. Bundan başka da şirket ber abonemandan bir ücret te alıyor. Bütün depozit akçeler bilâ faiz şir ketin kasasında duruyor. Her hangi bir sebeple evden çık- sanız verdiğiniz depozit akçeyi isteseniz bin bir muamele kar- | şısında kalırsınız ve müteessi- ren dönersiniz. İ Mali sermaye diye bağırdı- | ğımız bir sırada niçin bu pa- ramız bilâ faiz şirkette durü- yor. Bu paranın istirdadile yeni teşekkül eden bankada görmek isteriz efendim. Kadıköy iskele gazinora müsteciri saat kirası namı altında başka | POSTA İstifade ediniz 1 -- İlân 3 satırı geçmiyecektir. ? - Her gatır 4 kelkme hesap edi- Vecektir. 3 — Her ilin $ adet ün kanpomu #mukabilindedir. 4 — Her 3 satırdan fazlasını ? kupon Hdve edilmelidir. üzerindeki tarihten ranteberdir. POSTA yı okuduktır sonra İlân kuponunu saklayı- nız. Bundan 5 adedini ilâniniz ile birlikte bir zarfa koyarak -— SON POSTA İ | LEDAVA İLAN KUPONU İ 18 -Teşrinisani - 1930 HANIMLAR TERZİHAMESİ — Bahçe kapı Rasımpaşa ham 12 Na Telefon İstanbul 4057. İNEBOLU KANAAT MAĞAZASI Terzi oğlu Yervant; Saatler, Amerikan kaplama o köstekler, (İstanbul büyük sarşıda Mfazacılar sökük. HÜSEYİN ZEYTİN YAĞINI — Damli kullanınız. Yemeklerinizi nefis ve lezzetli yemek ister misiniz? Behcmehal Hüseyin xeytin yağı ile pişiriniz. İstanbul Zindan kapısı Babacaler türbesi karşımındaNo.53 BEYLERE VE HANIMLARA Ehven seralile hanemde ve hanelerde musiki dersi veriyorum. Etyemez: Beyarıtıcedit mahallesi Kadim tekke sokak No, 14 MANDARİN FİDANI — Beher adedi iki kuruştan &bi bin adet satılık yabani tuğdarina fidanım vardır. * © Rize Kazanc wade Abdullah BİLEN VARMI? —Amca zadem Babriye iâBA Selâhattin Beyin dresini bilen vura: İssaniyet namına o bildirmesini rica ederim. Beylerbeyi Burhaniye bayır sokak Hilssi Beyin köşkü ji beş İ konmuştur.) Sayfa 7 Müsabakalı Hikâyele- rimizin | .N eticesi Müsabakalı hik iştirak karilerimizden üç suale kadar cevap vermiye | muvaffak olanların listelerini ayrı ayrı dercediyoruz. Kızıltoprak Oo Hüseyinpaşa Bu karilerimizin (arasında | çıkmazı 14 numara Nejat B. kur'a çektik. Alh suale cevap Beyoğlu Alman Hisesinde veren karilerimizin İistesinde | Marçaret Afker H. baştan iübaren isimleri yazılı | 5 Suale Cevap Verenler kişiye ve kez beş| Konyallisesinde 549 Ha- swle cevap verenlerin liste- | ği, B. sinde başlan itibaren isim | o yAnkara Meliha Çetin H. leri yazılan beş kişiye ve gene | © Ş.Konyalisesinden 609 Muh dört suale. cevap İ sin B. biterinde baş itibaren isim- kur'a Zonğu'dak, Abraham Kıri- moviç ef. İzmir © Posta İbrahim Şevki B. elerimize eden kutusu © 224 verenlerin XBursada Koza hanında avukat Mehmet Rifat B. Ankara Ziraat bankası sabık müfettişi Mustafa Bey oğlu Rabmi B. Galatasaray lisesinde 781 Tuğrul B. İeri yazılan isabet etmiştir. İstanbul'da “bulunanlar he- diyelerini | bizzat alabilirler. Taşrada bulunanlara da posta ile gönderilecektir. Fakat gazetemizde intişar Ankarada Hacı doğan Ka- eden adresler arasında vazıh | yadeniz oteli yanında 29 No da ve sarih olmiyanlar varsa ka- | Hâmit B. zanân kariler mektupla yeniden| © San'at mektebi adres bildirmelidirler, (Kur'ada | den Aydın B. kazanan Ukarilerimizin adres — 4 rez B. i â i i tani isesinde hizalarına birer yıldız işareti Fehmi B: 53 M Ankara O muallin Omek- tebinde Ramazan Gök Alp B, Boyacıköy o Reşipaşa ma ballesi No 50 Şefik B. Maliye (şubesi rından Eyip B. 4 Suale Cevap Verenler X Ankara Ulucanlar Anafar- ta mahallesi No. 5 Nimet H. 2 Afyonkarahisar orta mek- tep 199 İzzet B. A Sultanahmet Nakilbent, Cabir sokağı No. 34 (İmza kişiye talebesin- 6 Suale Cevap Verenler Xizmir - Urla- Dispanser | hekimi İhsan Bey kerimesi Fikrinnisa H. 2 Ankarada Mevcut mahal- lesinde Ekrem B. Galata Fermenetiler-Üzüm kızı fabrikası müdürü Asaf B. | Maarif Vekâleti mektep müzesi memuru Ruhi B. Musevi lisesinden Nişati B. Ameli bayat mektebi mek- tebi mezunlarından Celâl B.. | mma) Ankara lisesinden 72 Şeref! © Kâmil Bey. Şe X Bebek Eczahane sokağı Ankara memurlar. koopere! Mazhar B. evinde Kâzım. tif şirketinde tezgâhtar Fahri X* Davutpaşada No. 29 memurla» HURİYE MELÂHAT Türk PHILIPS Limitet Şirketi Cahit Nüfus İşleri Susığırlıktan aldığımız bir mektupta nüfus işlerinden şikâ- yek “ediliyor. Nazan dikkate vazediyoruz. Abonelerine İlân kendiniz gidiniz., diye cevap verilmiştir. İki genç kızın halecan ve korku içinde evlerine nasıl gidebildiklerini tasavvur etmek güç birşey değildir. Böyle bir müavenet polisin resmi vezai- finden olmasa bile insani bir borç değil midir? Üsküdar birinci noter sabık başkâtibi Naci Bu Ne Çok Müşkül Ankara karilerimizden Vâsıf, M. Hilmi, Cemal, Nizamettin efendilerden bir mektup aldık. Bize (kart vizit) göndermişler, kart vizitte: Es, Feyzi Hattat, ressam, filim ve sinema mütehassısı, fotoğrafçı, Kloriyör ( Kolorist olması muhtemel ), daktilo, muharrir ve piyanist. Kelimeleri yazılı, Bu kariler, bu karta sadece (seyyar sanayi mektebi) yazılmasını muvafık buluyorlar : Bu (Es.) neye işarettir ? Sati size vermiye Bilim, SON POSTA: Bu karileri- mize cevabımız şudur: Biz de kendileri gibi bunun manasını anlamış değiliz efendim, İstanbulda Havagazı ve E- lektrik ve Teşebbüsatı sınaiye Türk anonim şirketi (Satgazel) 17 - 18- 19 teşrinisani pazar- tesi, salı ve çarşamba günleri Yeldeğirmeni ve İbrahimağa mahallelerini (Otağdiye eden tevettürün (safha ile bitaraf arası) 110 dan 220 volta tah- vil edileceğini muhterem abo- nelerine ilân eyler. Bu münasebetle, mezkür mahallelerdeki bilcümle tesi- ! salın ampul ve mubteli elek- | trik cihazları bir defaya mah- | sus olmak üzere meccanen değiştirilecektir. Yeni o tevettürle itasından itibaren eski ampul Ocihazlar ve saire istimal edilmiyecek ve badema kullanılacak bilcümle elektrik malzemesi 220 volta mahsus olacaktır. Yukanda zikredilen husus- lara riayet ve bir cereyan in- kıtama mahal vermemek için | fayı o vazife | esnasında teshilât ibraz bu- | yurmaları muhterem (ahaliden rica olunur, li cereyan Müdüriget PHIKkIiPS RADYOLARI Seslerinin berrak ve itibarile gayri kabili kıyastırlar Kadıköy Elektrik || En müntehap merkezlerle irtibat İşletilmesi gayet basit ticaret sebebile Fırsattan istifade ediniz Elimizde mevcut kâğıt ve kırtasiyeye ait emtiamını büyük tenzilâtla toptan furubt etmekte olduğumu muhterem tüccar ve e: nafın nazarı ıttılama arzeylerim. İstanbul Çiçekpazarında 16 Nolu mağazada kırtasiyeci Hacı Abbas zade Mehmet Abbas Kehnemuyi. Bey. Hamza Sehrap İstanbul Boğaziçi, Ulu köy- de Zeki B. göşkünde Zekâi B. Ankara kmalı zade Pasaji | kırtasya mağazası Ramiz B. Yeniköy Göybaşı caddesi 109 numara Semiha Ali H. Beyoğlu Gümüş suyu oda- lar sokağı numara 27 Mazhar B, | İlgin Evkaf memuru hafız Mehmet zaade Muhittin B, Divanı muhasebat zabıt kâ- tibi Cahit Sabir B. vasıtasile Suphi Cahit B. 3 Suale Cevap Verenler Ankara, Yenice mahallesi mezarlık sokağı 3 numaralı hanede İnci İzzet Bey. Ankara, Atpazarı, kule sa- ati karşısında No. 45 Muam- mer Bey. Üsküdar Tavaşi Hasanağa mahallesi Hüseyin Hüsnü paşa sokak Mehmet o TevfikB. Balıkesir oşehir (o askerlik şöbesinde Ali Riza Bey va- stasile Muzaffer Yekta B. saf vermesi Usulsüz Gelen Muhacirler... İ © Memleketimize © Romanya, i Bu Yunanistandan usulsüz bâzı muhacirler gel- mektedir. Halbuki memleketi- i mizde tavattun etmek istiyen ecnebi tebeaları veyahut Türk tabiiyetini kabul edip te gek mek istiyenler kafile halinde İ gelirlerse Sıhhat ve muaveneti içtimâiye vekâleti ile Dahiliye vekâletinin göstereceği Jiman veya şehirden memlekete gir mek mecburiyetindedirler. Fert veya aile halinde gelenler için | bu mecburiyet yoktur. Bu nok- talara dikkat

Bu sayıdan diğer sayfalar: