18 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

18 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“yal door Si)or Ne Oluyor? Federasyonlar Da İstan- bul Mıntakasını Aforoz Ctüler... “Türkiye İdman cemiyetleri #tifakı,ma dabhil atletizm, boks bisiklet, deniz, güreş, futbol ve tenis federasyonları murah- ——— ÇOK ÇOCUKLU Aİ SON: POSTA> YRDIM EDİLECEKTİR Çok Çocuklu Aileler- | hasları, umumi spor vaziyetini | tetkik etmek üzere fevkalâde aktettikleri içtimada, *“hususatı atiyenin bilâmum mın- takalarla ittifaka dahil kulüp- lere ve spor efkârı umumiye- surette sine arz ve iblâğı tahtı karara Başlangıcı ile bir &- neşredilmiştir. Tebliğ yedi — federasyon namına yazıldığı halde altında yalnız güreş ve inhilâl etmiş olan futbol federasyonunun mühürleri vardır. Mühürler üze- rinde hiçbir imza da yoktur. İstanbul mıntakası, Fede- rasyonları — tanımadığını — ilân etmişti, şimdi de bütün Fede- rasyonlar namıma güreş ve futbol Federasyonları, İstanbul mıntakasını aforoz — etmekte- dirler. Tebliğin hulâsası şudur: 1 — Federasyonlar umum! kongrenenin — içtimaa daveti için 1928 temmuzundan itiba- ren çalışmışlar ama muvaffa- kiyetsizliğe uğramışlardir. | 2 — Nizamnamenin 34 üncü maddesine nazaran Federas- yonların yeni kongreye kadar idarei umura hakları vardır. 3 — İstanbul mıntakası, fe- | derasyonları tanımamak kara- rını verdiği için gayri ni- zamidir. Fakat asıl İstan- bul — mıntakasını — tanımıyan dokuz. —kulübün “ yaptıkları ikinci İstanbul Mıntakası niza- | midir. Binaenaleyh asıl İstan- bul mıntakasını tanıyan kulüp- ler on güne kadar yeni mın- | bakayi y tamasalamia Födetelik hakkını zayi edeceklerdir. 4 — Federasyonlar umumi korgoenin — toplanması — için ahiren Ankarada İttifak fahri riyasel'n> m iracaat etmişlerdir. SON PUSTA —Umumi spor kongresi bu ayın (28) inde toplanacaktır. Bizim: ve efkârı umumiyenin — sporcularımızdan beklediği şey: Gürültü, niza, ve bunları müşterilere “Yerli | gün evel mal,, diye satmaktadırlar. İşin | keşmekeş değil; — birleşmek, Türk sporunu medeni âlem önünde yükseltmektir. . . Beden Terbiyesi Liselerle, orta mektepler- deki beden terbiyesi dersi haftada bir saate indirilmiştir. Bu mektepler 1 kânumuevvel- den itibaren beden terbiyesi dersini haftada bir saat yapa- ,saklardır. (PTÜLHAMİDE ALAY BOMBA Bütün tarihi dekoru, mera- simi, bakiki teferruatı ve neşredilmemiş — fotografilerile beraber — “Ziya Şîkş::h&yin bu, son derece heyecanlı ve vesikalara müstenit roma- nını yakında dercedeceğiz. || muştur. Bu Hıfzıssıhha kanunu — muci- bince altı ve daha ziyade ço- cuk sahibi ailelere hükümetçe | mükâfat verilecek. Para iste- miyenlere ise ayrıca bir ma- dalya verilmesi tekarrür et- miştir. Bize resim, isim ve adresini gönderen ve kendi işlerini ta- kip edemiyecek vaziyette bu- lunan âilelerin bu işini takip ve intaç eder, neticeyi kendi- lerine bildiririz, Avrupa Malını Yerli Malı Diye Nasıl Satarlar.. Piyasada yerli malların fazla sürüldüğünü gören bazı açık göz kimseler Avrupaya Türkçe markalı mallar 1ısmarlamakta farkına varan gümrük idaresi odamıza müracaat etmişlerdir. | cinde görmüştür. Müzik Meraklısı Bir Hırsız Merdivenköyde Hayrettin B.in evine misafir olarak gelen | Hayrettin beyin gramofonunu tır. Gizli Emlâk Kadastro heyetleri faaliyet- te bulundukları mıntakalarda şimdiye kadar 1,5 milyon lira kıymetinde gizli emlâk — bul- emlâkin kayıtları hazine namınma yapılmıştır. Bu haktan istifade etmek | Ahmet pehlivan gece yarısı | ve 20 plâkını çalarak kaçmış- | p için bize resimlerini gönderen den Altısının Resmini | oruz | Mehmet, Fatma, — Abdullah, ailelerden bir kısmı da şunlardır:| Kemal, Rebia, Makbule, Ahmet, Ortada: Balatta, Karabaş, mahallesi, odun iskelesi, 17 numarada Avram Efendi ailesi. Resimde — görülenler Madam Merkada, çocukları İlya, Vik- torya, Hayim, Robeka, Ester ve Rafael Hanım ve Efendiler,« Ortada altta: Kadıköyde; Hasanpaşa mahallesinde İsmail Hakkı Bey sokağında 16 nu- marada Mustafa usta ailesi. Resimde görülenler çocukları Muharrem, Hayriye Hanım ve ş Efendiler, | “Sol yukarda: Kasımpaşada | Kulaksızda, Firın - sokağında 20 numarada Zeynep Hanım çocukları; — Ayşe, Hayriye, Ferhunde, — Melâhat, Niyazi, Etem, Fikri Rıza Hanım ve Efendiler. Sağda Yukarda: İsak oğ- lu Bohor Manita Ef. ailesi. Valdeleri Dodo hanım, çocuk- ları: İsak, Avram, Naftaii, Es- ter, İşuva, Zani hanım ve Ef. lerdir. sön iki çocuk ikizdir. Aşağıda sağda: Balatta, Karanlıkmeyhane sokağında 12 numarada Avram Levi efendi ailesi. Resimde — görülenler, valdeleri Mazaltor,çocukları Semoel, Rayfa Portonik, - Yik- torya, Sara, Mordehay, İsak, Rahel, Ester H. ve efendiler. Solda aşağıda: Edirne, Hocabalı ve Eskice mahalle- si muhtarı Yasef Ef, ve ailesi, Fena Ticaret | Torbalı Halki Toprak İstiyo;... Fotyadis Çiftl .o . iğini Kimler Almış? Izmir, 16 (Hususi) — Birkaç Fotyadis namımdaki çiftlik hakkında bazı malümat vermiştim. Bu mesele hakkında bu nevi malların gümrükten — bura gazeteleri neşriyata baş- geçmesine müsaade etmemiş, | ladılar. İddialar şudur: bunun üzerine tüccarlar ticaret | Maliye Vekâleti bu çiftliğin Torbalının yerli ahalisine tev- Oda idare heyeti bıı mesele- | züni emrediyor. Metruk mak ye karışmayı salâhiyeti hari- | lar müdürlüğü de memurlarıni' | göndererek çiftliği ölçtürüyor. î Fakat tam bu sırada 4000 dö- | | nümlük koca arari vali paşanın Ihrdeş! Aziz beye devrolunuyor. | Bir Cinayet Rum Bir İranlıyı Yaraladı | — Galatada Topçular cadde- sinde (23) numaralı bakkalın yanında çırak Vangelos bir alacak — meselesinden — İranlı Haydar ile kavga etmiş, taban- ca ile Haydarı ağır surette yaralamıştır. Vangelos yakalanmış, Hay- dar Beyoğlu hastanesine kal- divilmiztir. | Bir | — Torbalıda halkınm araziye olan ihtiyacı okadar bariz- dir ki halk bu geniş toprak | parçasının Aziz beyden geri | almarak vekâletin emrinin ye- rine getirileceğini, bu suretle muhtaç köylüye tevzi oluna- kağını zannediyordu. Netekim evvelce Peştemalcı- lar çiftliği de geri alınmıştı. Torbalının muhtaç - çiftçisi şimdi yüz-imzalı bir istida-ile maliyeye müracaata ve | endile- yine arazi verilmesini ricaya hazırlanmıştır. Adana | Cesur Bğkçi | wMecidîye Köyüne İnen Kurdu — Öldürmüş | | ) mahallesine geçen gün bir kurt inmiş cesur bekçi Meh- met ağa kurdu silâh ve sopa ile öldürmüş, derisini yüzmüş- | tar. Mecidiye köyünün Mecidiye | 20 Bin Bina Kadastro Şimdiye Kadar Bu Miktarı Tesbit Etti. İstanbulda yapılan kadastro l menkul - tesbit ve haritaları tanzim edilmiştir. Kunduracılar Cemiyetinde.. İstanbulda “10,, bine yakın kunduracı - vardır. Bunlardan 4500. - 5000 ( — kunduracılar cemiyetine kayıtlıdır. Cemiyet heyeti idaresinde vazife taksi- mi yapılmış; riyasete: — Salih, | beciliğe Hüseyin Hüsnü, vez- | nedarlığa Ömer Beyler - seçil- mişlerdir. |Muallim Mektepleri Me- zunlarının Cemiyetleri Umumi merkezi İstanbulda bulunan muallim — mektepleri mezunları cemiyeti, mesleki bir cemiyet şeklinden bir muha- denet cemiyeti şekline dökülmek üzeredir. Cemiyetin Adana, İz- mir, Aydın, Kayseri şubele- rinden bazıları cemiyetin bir muhadenet cemiyeti şekline gelmesine taraftar değildirler. neticesinde 20 bin parça gayri | İkinci reisliğe Bahri, muhase- | Teşrinifani 18 LELERE ”— İNGİLTERE VE DÜNYA ŞULKÜ Bu Devlet Ma- ziye Bakarak Düşünüyormuş İngiltere öteden beri, dünyü siyasetinde bir sulh amili | duğunu iddia eder. E“fü'w İngiliz başvekili M. Makde” nalt ta, son nutkunda, lngîıl"' renin bu an'anevi ifadesini sözlerle tekrar ediyor: “ Maalesef, diyor, eski adaf daima vardır. ve — dünyanıf 1914 harbinden ne gibi dersler aldığını kendi kendimize ruyorur. Fakat muhakkak olan birşey var ki, Büyük Beritanj?' kendisini diğer hükümetleri? ne derece takip ettiğini 9” mak için maziye bakıyor * bu hususta — yol göılcfm'y.. amadedir; çünkü sulhü l”n.ı’ etmek için icap eden iedh"; leri yalnız başıma alabileceği” kani değildir.,, 4 Almanyanın Harici Siyaseti Bir kongrede, Alma! derrislerinden ( Obst), hî-'(:; metin harici siyaseti bakkın' şu sözleri söylemiştir: - | “Alman siyasetinin ana *" gisi, Almanyanın şerefini ”':;_ hafaza etmektir. Eğer bay yetimize vaki olan harici B cavüzlerle mücadele edilme#” Viktısadi müşküllerin hallolun? bileceğini ümit etmek d0 olamaz .,, Hatip, ayni zamanda büw eski Alman müstemlekeler' ' geri alınmasını, tamiratın — mamile ilgasını istemektedir" Bulgaristanda Belediy” İntihabı Bulgaristanda mahalli ? lisler intihabatında hür perver firka 2000,çiftçiler ve sosyalistler 1800 rey k'“v mışlardır. Henüz kat'i DB:H* alınmamış — olmakla berâ bu intihabatta - Hiberalleri A:; riyet temin etmeleri ibli kuvvetlidir. İtalyada Faşizm Hareketleri Bugün / Faşist - İtalyanın 5 büyük gayesi Faşizm * eli sini cihanşümul bir hale Sify mek. ve bütün dünya Dygl metlerine bu idareyi ettirmektir. f' Faşist fırkasının bütüf 'aw bu M | paganda faaliyetleri Te met” ye ( etrafında toplanıyor. | minin son nutkundan | | Yorulmaksızın ü Para Kazanma! | istemez misiniz Evinize veya ı.ı..ı:î':w " zerken veya | :a"hııııl bir vaka harşısında lirsiniz... p Havadis nedir. biliyorsanız derhal görebilirsiniz. Bir ::!:g; katil, bir kaza birer bavt " açi geldiğiniz vakalardan erteti Fi a e zetelerde görmek istediği? n (| derhal lclelam!ı’x:rı :Ş:ıııl yin .,.".' gazetemize hüber vi ç || sezinizi de - bırakanız. »f.ıau*"[ çet dicin chemmiyetine EÖP — ai mükülfatma vermeyi mıl:.:__, .» Telelon numaramız ylür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: