18 Kasım 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

18 Kasım 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa Galatada Kara- A köyde Börekçi fırını ittisalinde Büyük mahallebicinin üstündı ERKEKLER İÇİN Tediyatta EKS Muşambalar İngiliz 9i Y 5 b Muşambalar Çevrilebili. 14'/, ,, Muşambalar Astarlı Ai Ja ça Pardesüler SŞard AA , Pardesüler TÜ ğ deiz St B Pardesüler Meur Mandeberg —37 1/, Pardesüler ipsiliz bisimi Zi TRENÇKOTLAR PY Paltolar yünlü 13z Kostümler İştiz YA , Kostümler Hit 41847 biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz satan yegâne müessesedir. SON POSTA ELSİOI Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz ; Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTÜ- LAR, KOSTÜMLER VE MUŞAMBALARIN müntehap çeşitleri VE hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar« kiTesil ' ât — Toptan Fiatına Perakende Satış s Teçüdül Ü, BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI HANIMLAR İÇIN Liri itil Deri taklidi muhtelif renklerde Muşambalar 13 ”4 Muşambalar Çevrilebili —14'/, » Trençkotlar Nehtelif ir af Muşambalar Po dö peş -İ4 '/, Muşambalar İpekli 18 /, ÇOCUKLAR İÇİN Muşambalar Kauçuktan — 4 / Muşambalar Bivertin TAf, TRENÇKOTLAR Dlfü Paltolar Yünlü — 9. /a İ—VERESİYE Haki ve blö Pardesüler ——— İngiliz Kauçuk Muşambalar Tiftik ve Skoç paltolar Muflonlu Krem Trenskoıhr Fantazi ve Spor Kostümler N Podö peş mantolar spor tayörler Souık Kostüm ve Paltoları | Kadın Erkek örme kazaklar Spesial Kostümlüklerden 1ısmarlama için hususi Salon Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur makastar M. — Karlo tarafından — imal olunur. İstanbul KöprübaşıEminönü No. 15-16KARAKAŞ elbise mağa: v ıumıBu_il!nı E,afip müracaat ediıjiı. sanmmanaz MİSLİ GÖRÜLMEMİŞ TENZİLAT SULTANHAMAMINDA İSMAİL FUAT ve ŞÜREKÂSI Ticarethanesinde 15 Teşrinisanide başlamıştır () gün devam edecektir. FIRSATI KAÇIRMAYINIZ İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLÂNATI KİRALIK SOĞUK YEMEK VE ŞERBETÇİ- LİK SATIŞ YERİ: Posta ve telgraf binası içinde elik kirası 300 lira kiralamak açık artırma teşrinisani 930 perşembe 13 defterdarlıkta KA Depö ve acenlası Moreno Algranti İstanbul Sirkeci Yeni Haa &7 enrük arkasında| niz boyayarak BİR DEFA TECRÜBE ediniz. — Elleriniz, kaplarınız - kirlen - z ve netii me: tice sizi HAYRETLER İÇİNDE BIRA. —| KIR. İsim 've markaya dikkafle taklitlerini REDDEDİNİZ. ÜWREKİ HULEK e İLTİRMSATİN TeİNİ YLAtI EG | İ | | h | | | Holstina boyalarile yünlü, pamuklu ve ipeklilerinizi kendi- başında ( Pire ) Karadeniz (Zon, sun, Yelkenci hanındı ye perşemi İstanbul'a gelecektir. İSKENDERİYEDEN ak- |uğrıyarak gelecektir. tarma PORTSAİT için de eşya kabul olunur. Yelkenci Vapurları | Mczköz acenteslı Galata böprü | T okzan Buiniz Berağla aSĞR Şaba Trabzon Birinci acentesl: Sirkeci'de Mühür dar zade hamı altında Tel. İst. 7240 PİRE- İSKEl- DERİYE POSTASI “T(Ankara) vapuru 18 Teşri- öisani Salırız'nkımından kalkarak çarşamba sabahı İzmi- r'e varacak o gün16da İzmir'den kalkacak perşembe sabahı || Pireye,varacaktır.cumartesi sa- bahı İskenderiye'den pazartesi 15de kalkacak çarşamba günü ğrıyarak mbe günü Postası lu,Gireson, Trabzon, Sürmene ve Rize) iskelelerine arimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide a kâin acen- »' yük alınmaz. OKSİMANTOL LÖKSÜRÜK va ıncll'f Postası (Mahmut Şevket Paşa) vapuru 18Toşrinisani salı akşamı Gar lata Rıhtımından kalka- rak Zonguldak İnebolu, Si- mop, Ordu, Gireson, Trab- zon, Rize'ye gidecek ve dö- nüşte Sürmene, Trabzon, | Patolog, Bakteriyol D.M. Lutfi , GÜLHANE” —SERİRİYENİ. Tinbolıı,Gir:ııon.Oıdu.Ün- | MUALLİMLER'NDF ye, Samsun, Sinop, İnebolu, Dahili, ve- intant Zongulda'ğa uğrıyarak ge- tolojik ve Bakteriyolojik lecektir. yeneler, — icra olunur. ——— Adres: Babıali caddesi Ayvalık Sürat Postası PN karşısı 15 No, ..wâ' (Mersin) vapuru18Teşrinisani Muayenehane: Tekefon İti ; İkametgüh * KT SN salı 17 de Sirkeci rıhtı- mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed: remit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa Gelibolu Azimette için || vapuru 17 Bartın - İnebolu postası| Hilâl teşrinisani | günü ak- | Pazartesi *i Ş | keci rıhtımından hareketle E- | reğli, Zonguldak, Bartın, Cide, | İnebolu, Evrenye ve İlişe iske- | lelerine azimet ve avdet ede- | cektir. | Telefoni İstanbul 200 Porta kutai ln-""(;” çosf* Telgraf: — İstanbul Yük ve yolcu için Sirkeci- I de Yeni handa () numaralı acentesine müracaat. Telefon:

Bu sayıdan diğer sayfalar: