31 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

31 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beyaz Perde Haberleri Şarîo; V İçinde .H“hUl güzel yıldızlardan Ka- terin Hepbürn goçenlerde Holivutta bususi — tayyaresine binmiş ve hfıvadı kırk beş dakika süren bir cevelan yapmıştır. Fakat güzel yıldız. tam yere inmeye karar verdiği zaman motor birdenbire durmuş ve tayare başaşağı sukut etmeye başlamıştır. Bereket ver- sin ki cici Katerin hiç soğukkan- hliğını bozmamış — ve kumanda tertibatını çok iyi kullanarak biç arızasız bir şekilde yere inmeye muvaffak olmuştur. Neticede ne tayyareye, ne de kendisine hiçbir şey olmamıştır. Fakat güzel yıldız muhakkak bir ölümden kurtul- muştur. * Cihan komiki Şarlo bu ayın on beşinden itibaren yeni mini — Çevirmeye başlamıştır. Ş':x“'ln müstakbel zevcesi Polet ylldııı;:,_ bu - filmin baş kadın r-tıîıi:: çevrildiği stüdyoya ar- nden başka hiç kimse gi- nıı_ıefiıği için stüdyoda 8" leri öğrenmek mümkün :'ıd'r. Bu sebeple filmin ne çeşit _Evı“ey ol?c___'m"ı' herkes merak A aa a Holivutun en yeni Herkesi Merak Bıraktı etmektedir. Stüdyoda faaliyete geçildiğini haber alan garzeteciler ertesi gün Holivuta akm ederek Şarlonun etrafını samışlar - ve yeni filim hakkında malümat is- temişlerdir. Şarlo bütün ısrarlara rağmen yeni eseri hakkında hiç bir şey söylememiş, sadece de- miştir ki : *— Sabırlı olunuz. Yakında görmediğiniz ve bilmediğiniz şey- lerden haberdar olarak hayretler içinde kalacaksınız. , Kahkahalar kıralının bu söz- leri, meraklıların tecessüs damar- larını büsbütün tahrik etmiştir. * Holivudun genç ve cici yıldızlarından Doris Varner bun- dan beş ay kadar evvel bir seyahate çıkmış, dünyanın birçok yerlerini gezmiş, Afrikadaki vahşi kabileler arasında bile dolıxk- n- tan sonra tekrar Holivu'da derler ,, kum; filim çevirecektir. * Alman hükümeti filim san- sürünü — şiddetlendirmeye karar vermiştir. Buna sebep te, Alman- yada gösterilen bazı ÂAm » kan filimlerinin Hitler idaresin.. siyasi lerine uygun olmayan sah- neleri ihtiva etmesidir. uldızlarından Aliz Fay son moda deniz kıpafetile plüjda keyif çetıyer SON /POSTA —— 'Baba Ve l Oğlu.. İK oa Baba Duglas Don Juan fitminde Duglas Fayrbanks bayli yaşlandığı hal- de, yirmi yaşında bir delikanlı enerjisile dur- madan yeni yeni filim- ler çeviriyor, hepsin- de de eskisi gibi mu- vaffak oluyor, Dünya delikanlılarına ken- di yarım dudak bıyığını moda ola- rak kabul ettiren ihtiyar Duglas, son olarak“Don ğ:ının hususi yatı,, isimli bir filim çe- — / virdi. Ame- rika Ve Av- rupa sine- ma mec- muaları fi- Hm mü- nekkitleri bu - fi- limin güzelliğinden ha- meu!“;ıhıeğıd:yorhı- Duglas Son filmin- de, tarihin en meşhur zanparası olan İıpınyılı Don Juan'ın haya- tını o kadar güzel, o derece ince hareketlerle — canlandırmıştır. ki, günden güne yaşlanmasına rağ- men her zaman genç ve diri ok duğunu ispat etmiştir. | Bu filmde — ihtiyar yıldıza genç ve güzel yıldızlardan Joan Gardner — arkadaşlık — etmiştir. Cici Joan da bu koördelede bi- yük bir muvaffakiyet kazanmıştır. Fakat şu satırlardan — sonra size haber verelim ki Duylas Fayrbanka şü dakikada oğlunun rekabetine maruz kalmış bulun- maktadır. Biliyorsunuz ki genç Duğlas sinema hayatında baba- sına yakın bir şöhrete sahiptir. Elyevm Londrada bulunan genç Duglas, bir İngiliz stüdyosunda yeni bir film çevirmek için hazır- lanmaktadır. Bu yeni kurdelenin ismi nedir biliyor musunuz? Der- hal söyliyelim: “ Don Juan'ın hususi hayatı , Babasının Amerikada çevirdiği mevzuu oğlu da Londrada çevi- receklir. Şimdi herkes, biri baba, diğeri de oğlu tara- fından çev« rilen ayni mevzuda bu / iki filimden hangisinin da« » ha fazla mu- vaffakıyet ka- ) zanacağını me- , — rak etmektedir. Genç Duğlas bu hususta ken- disine sorulan bir suale şu cevabi vermiştir : “ —Ortada bir iddia var. Mensup oldu- ğum İngiliz kumpânyası, Amerika stüdyolarının rakibi olduğuna göre, çevireceğim filmin mut- laka rağbet ve muvaffakiyet kazanması lâzımdır. Babam- dan daha çok muvaffak ola- cağımı iddia edemem. Fakat oni da geri kalacağımı iyorum. ,, Göre Duglasa iddialı filmde eni yıldızların en güzellerinden Natali Paley refakat edecektir. —— ee Bu Haftanın Programı lipek 1 Otomobilde izdivaç j Melek : Hüküm gecesi Beyar şeglan Türk —: Merkez tayyare - filosu Sumeor : Ateşli kadınlar Elhamrs : Şen mülârzim Şik — : Badapeştede skandal Yıldız. : Kim olduğunu bilmek istiyarum Alemdar: —Ankara — türkiyenin kelbidir Asri — : Şeylan — kardeşler Hale — : Sefiller rk —: Mavi Tuna emal Bey : Şehvef ada.t — | HASI: Ankore türkiyenin xaloidir Alkazar: İstanbuldan geçerken Millt: Deli gönül ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: