5 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

5 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kiralık Kalp Asrı Sırnaşıkhk v “Bu Küstah Adam, Mutlaka Benim Ola- | caksın Diye Başımda Dikilmiş Kalmıştı..,, —astane— — İşte şu satırları, adamla yaptığım dönüşünde — yazıyorum. O — da- kikada ona verecek bir cevap bulamadığım — gibi, — şimdi de bu — meselenin — halline — zih- nen bir çare — bulamıyorum... Biraz cesaret göslerebilsem, her şey kolaylıkla bitecek.. ve haya- tım - belki de - en temiz bir meceraya giriverecek... Lâkin kor-| kuyorum. Günün birinde aşkının hezeyanları sükün bulmak ihtimali olan Şeveketin, herhangi bir ka- bahatirni bahane tutarak: — Def ol şuradan, sokak kö- peği.. vesikalı kaltak. Deyiyermesinden korkuyorum. * 25 Temmurz (Kötünün mumu, yatsıya ka- dar yanar) derler. Meğer, ne kadar doğru imiş.. vakıa, bizim mum biraz daha fazlaca yandı. Fakat, birdenbire Nihat olacak o ahlâksız herifin ağır bir darbesile söndü. Ve bizi simsiyah bir ka- ranlık içinde bıraktı, * Dün henüz öğle yemeğinden | kalkmıştım. — Nihat Bey geldi. Sizi yal- nız görmek İstiyor. Dediler... Bu vakitsiz' ziyarete hiç bir mana veremediğim için birdenbire yüreğim oynadı. He- men küçük salonlardan birine geçtim. Uzun kanepelerden biri- ne uzandım. Dizlerimin üstüne bir örtü aldım, Onu, bir hasta gibi kabule hazırlandım. Nihat, çatkın bir salona girdi. Müstehzi vurla: ile ta- çehre bir — Geçmiş olsun hanımefendi. Sizi vakitsiz rahatsız ettim. Fa- | kat artık aramızdaki komediye nihayet vermek için bu saygısız- lığı ihtiyara mecburiyet hisseyle- dim., Size, kat'i ve son olarak teklif ediyorum. Benimle yaşamı- GAPÜÜ saskeca ee sedasasanmAban bi Son Posta 6 ve Halk gazetesi | iye, Çatalçeşme tokağı, 25 İSTANBUL Gazetemizde — çıkan — yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gızeıemiıı kittir. ABONE F'A'I'LARİ Wp 6 | 214 Sene| Ay | Ay | Ay Ke. | Kr. | Kr. | Kr 1400 | 750| 400 | 150 YUMNISTAN 2340 |1220| 710 | 270 270011400) 800 300 Abona bedeli peşsindir. Adres değiştirmek 25 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. illıılırdııı mes'uliyet alınmaz. İ k bu dertli | mülâkatm | ya razı olacakmısınız, olmiyacak- mısınız?. Dedi. Üirdenkire Kaybabı tim. Yerimden doğruldum! —Nihat Beyl. Galiba nerede irademi olduğumuru unutuyorsunuz. Burası, İstanbul... Dağ başında değiliz. Ne hakla benim hayatıma müda- hale ediyorsunuz?.. Eğer sizin tek- lifiniz hoşuma gitseydi, si evvel muvafakat cevabı verirdim. Mademki benden son yorsunuz, İşte size Nihadin rengi, bembeyaz ke- sildi. net geldi — Niçin Melek Hanım ? — Canım böyle onun İiçin. — Beni sevginize lâyık göre- miyormusunuz?. — Hayır. — Fakat ben sizi seviyorum. — Bana ne?.. İsterseniz, düm- yanın bütün kadınlarını sevebtr- siniz. Fakat buolardan hiçbirine, sende beui seveceksin; demek hakkına malik değilsiniz. — Melek!.. Sen.. caksın?.. Kendimi zaptedemedim. kahkaha (ırlattım: W 28 Temmuz Bugün — Şevket mektubu aldım: «Melekl... Şiddetli hasta olduğum için dört gündür sokağa çıkamıyordum. Bugün çıkar çık- maz sizin Şişli vak'asını haber aldım. Hem mütecessir ve hem memnun oldum. Müteeasir oldu- ğumuün sebebi şu ki: Belki bu işi benden bilirsin. Şevket, kıskanç- lığından dolayı gitti bizi haber verdi; dersin. Doğrusunu söyleye- yita. Bu mesele aklımdan geç medi değil.. Seni biran evvel o hayatlan için birkaç kere büyle bir şey yapmak iste- dim. Fakat seni ziyele sokmak korkusile bundan vaz geçlim. Beyden şu bir nezleden ayırmak dahlütesirim yok. (Arkası var) GÜNEŞİ Cildi yalnız eemerletmekle kalmar, Dokunduğu — tabakalarda kolayca geçmiyen bir takım kabarcıklar, sivilceler ; lekeler yapar. KREM BER DEV Kallananlar için bandan endişeye —lüzum — yoktur. Bu harikulâde krem gü- neşin ciltte tahribat yap- masına, kat'iyen meydan vermez. daha | Hâline birdenbire bir seki- | istiyor da, | benim ola- | Bir | tehlikeli bir va-, İki evladımın üstüne | | yemin ediyorum ki bu işte benim | zerrte kadar SON POSTA Kü Bir çük Yanlışlık: de gezmek kadar sevdiğim hiçbir şey yoktur. — Güzel söylüyorsun amma, doğru söylemiyorsun, bunlar kes- tane ağacıdır. Dünya İktısat Haberleri T (Dört Büyük . |Merkez Bankası- | Size metres olmiy acağım vesselâm. nın Altını Dünyanın en büyük dört mer- kez bankasının al- tınları —hakkında dikkate değer bir istatistik yapılmış- tır. Bu ististik Fransız, 'ngiüı. Amerika ve Alman merkez ban- kalarında mevcut altın miktarım vasati olarak (1931) den (1933) senesine kadar olan müddet zar- Fransanın mevcudü artınaktadır şuduür: Merkexz Bankam 1931 108? 1933 Fransa (Möiyar frauk) 55,8 795 800 İngiltere (milyon Lra) 139.3 180,6 180.1 Amerikafmilyar dolar) 46 42 43 Alman ( mark) LT 08 04 Bu lâvhaya bakılırsa Fransa milli bankasındaki altın miktarı müte- madiyen artmıştır. Bu artış bil- hassa 1931-1932 senesinde göze çarpacak kadar çok (1932-1933) yılında ise nisbeten daha azdır. İki sene zarfındaki artış nisbeti yüzde otuz yedidir. İngiltere bankasının altınları larındaki malüm buhran yüzümr- den azalmıştır. Fakat geçici olan çoğalmıya — başlamıştır. — (1933) senesi vasatisi (1931) senesi ne- | ticesine yaklaşmış bir haldedir. Amerika Birleşik hükümetle- rindeki altın temevvücatı çok az- dır. Vaziyet hemen hemen ayni seviyede bulunuyor. Maamafih (1932) Eylâl bubram Amerikayı da müteessir etmiştir. 1932 se- nesi vasatisinde görülen yüzde | ona yakın bir azalış bundan ileri gelmektedir. Almanyaya gelince bu memle- ketin altın. mevcudu —mütema- diyen azalmaktadır. İki sene zar- fında Almanya altınlarının yüzde yetmiş dördü Milli bankanın ka- salarını terketmiştir. (1934) senesi ilk altı ayı zar- fında — Fransanın — altınları dört milyar kadar azalmış buna mu- kabil cüz'i olarak — İngilternin (179 milyondan 192 milyona|) ve külliyetli miktarda da Amerikanın (4 milyardan 7 buçuk milyara | altınları çoğalmıştır. Almanyanın altınları azalmakta devam ediyor. Mayıs ayı vasatisi 100 milyondur yöni (1931) senesino bakarak yüzde doksan azalmıştır. * Bükreşten bildiriliyor: Küçük İtilâfın son top- lantısından istifa- de ederek Roman- ya Ticaret ve Sa- nayi Nazırı Çek Başvekili M. l Bens'le iki memleket - ticaretinde münasebatı — Meşe ağaçlarının gölgesin- | fında tesbit etmektedir. İstatistik | (1932) senesi Ağustos-Eylül ay- | bu vaziyetten sonra yine altınlar | |7 No ve Ahırkapı yaprak tütün deposu iskele 9/1/934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat “15,, te icra kılınar caktır. Talip olanların şartname hergün ve pazarlık için de ve keşifnameyi *0 yedi buçuk görmek — üzeer teminat akçesi olan tamiratının — pazarlığı “60,, lira ile birlikte yevmi mezkürda Cibalideki alım satım ko- misyonuna müracaatları ilân olunur. “3496,, MHi Şartnamesinde yazılı evsafta beş yüz kilo Arap sabununun pazarlığı 9/7/934 tarihine müsadif Pazartesi güniü saat 16 da icrâ kılınacaktır. Taliplerin “362' Holantse Bank-Üni N.Vv. Sabık Bahrısefit Felemenk Bankası İstanbul Şubesi Galata Karaköy Palas Meydancık Alalemci Han Her türlü Banka muamele«- teri. Kasalar icarı UMUMİ MÜDURLÜK : AMSTERDAM Şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, İstanbul, Ric de Janelro, Santos, Sao Paulo. İstanbul birinci iflâs memur- | luğundan: Müflia Sokrat Bilosliros Efendiye ait ve tamamına 4600 lira kiymet takdir olman İstanbulda Bahk parzarında Şeyh mehmet Geylani ma- hallesinde ceki tüccar yeni Balıkhane meyhanesi sokağında eski 3 ve yeni | bölmeli bir bap dükkân 240 hissed& 9 hissesi tasfiye münase- betile 7/Ağustos/934 salı günü anat 10 dan 12 ye kadar Yenipostanede waki birinci iflâs dairesinde müflisin iflâs heyetince açık suretile satılacaktır. Yevmi mexkürda tahmin edilen kiymetin 9075 ni bul- madığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23/Ağus- t08/934 perşembe günü ayni saatlerde ikinci arttırması ve İcra ve kal'l bı- rakılması — yapılacaktır. — Arttırmıya iştirak edecekler 4; yedibuçuk sinbe- tinde teminat paramı veyabut Milli bir banka mektubu — verecektir. Yalnız üzerinde bırakılma tarihinden itibaren sarfı lâzımgelen harç ve eair masarif müşteriye aittir. Şartanme rTüsum ve yeniden — görülen bahsetmiştir. Bu iki zat arasında bu hususta bazı müzakereler ya- pilmiş ve bunların - neticesinde Romanya Ticaret Nazırı itbalât işlerini tanzim eden Romanya komisyonlarına Çekoslovakya ile olan ihtilâflı noktaların hemen halledilmesi ve bu memleket itha- zorluklardan arttırına | TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 İzmir Sür'at Yol SAKAR YA vopu Her Perşembe sis saat 16 da Galata rıhtımından kacak doğru İzmire gidecektir. vapur HER PAZAR günü saat ıî İzmirden kalkıp doğru İstanbı gelecektir. ilân tarihinden ilibaren her gün rülmek üzere dairede açık bulıı rulmaktadır. Fazla izahat almak İ yenlerin 34/10 No. ile memurli mize müracaat — edebilecekleri olunur. j Salk | Ilhııı ızııııl kolıyhk göstcnl ” | hakkında emir vermiştir. | İ Diğer taraftan Çek Baş M. Benes'in de ayni mahi! kendi bükümetine talimat ver? tahmin olunmaktadır. Bu yeni temas ve doğan neticelerin iki ıııel! ticari münasebatında yeni ink lar temin edeceği şüphesizd *» 7 buçuk teminatlarile müracaatları ilâa - T ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: