14 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

14 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HİKÂYE Bu Sütunda Hergün İngilizceden çeviren: — Hasnun BİR DENİZ SERGÜZEŞTİ (Hakiki hayat tecrübelerini anlatan bu satırlar ömrünü denizde geçiren ve birçok defalar yolculara sırdaşlık etmiş olan bir ihtiyar kaptan tarafından ye- xılmıştır. ) “Kaptovn,, u Montevideo'dan (3730) mil uzunluğunda bir deniz ayınr. Bu, faciaların hazırlanıp yapılmasına, hattâ eğlencelerin genişleyip kahkahalar toplaması- na kâfi gelecek bir mesafedir. Fakat bu defa, seyahatin baş- langıcından az sonra, ben muhit- te sinirli bir hava sezer gibi ol- dum. İkinci sınıf yolculardan bi- risi birinciye geçmek istedi. Yak Bız yanında buna yetişecek para yoktu. Aradaki fark Kaptovn'dan telsiz telgrafla temin edildi. Yol- cunun da istediği oldu. Bu adam, adına Sedka diye- yim; garip bir şahıstı. Uzun bir boyu, güçlü kuvvetli bir vücudü, ve beyaz bıyıkları vardı, yüzünde de müstehzi bir küstahlığın pa- nıltrları görünüyordu. ğ İkinciden birinciye — geçince ni görmiye geldi: -— V: Karnvan isminde bir aile var mıdır? Diye sordu. Listeye baktım, vardı, söyledim. Teşekkür etti ve hemen: — Bu aile benim yakından dostumdur, acaba yemek sofra- sında bana onlara yakın bir yer verebilir. misiniz? Dedi. Bunun için yemek salonuna bakan Met- ridoteli görmesini söyledim, tek- rar teşekklir oduek ayrıldı. Karnvan ıihıl garip bir gıhh. Kadın İngilizdi, uzun boylu, zarif ve güzeldi, erkek Fransızdı, kısa boyluydu, ayyaştı ve karısımı ne- reye giderse bir köpek gibi takip ediyordu. O da, kaba ve gülünç- lüğüne rağmen kocasına bağlı görünüyordu. Ertesi gün, yemek salonunun — “Sir, dün akşam hafif bir bâdise oldu, ikinciden birinciye geçen yolcu Mister Sedka ben- den Karnvan ailesine yakın bir yer vermekliğimi istemişti. Dedi- ğini yaptım. Fakat bu aile salo- na girip te Sedka'yı görünce ka- din bayıldı, erkek onun Üzerine saldırdı. fakat karşısındakinden yüzüne bir yumruk yiyince bir külçe gibi yere yığıldı. * Sedka'yı çağırtarak: — Karnvan ailesinin size mw- habbeti olmadığını bilmiş olmanız lâzımgelir, buna rağmen neden enların yanlarına oturmak istedi- niz? Dedim. , Küstahça omuz silkerek: — Oturacağım yerin bence ebhemmiyeti olamaz. Fakat hücu- ma uğrarsam kendimi müdafan etmek — hakkımdır. — Karnvan'ın böyle bir harekete teşebbüs et- mesi için hiçbir sebep tahmin etmemiştim. Zevcesinin bayılma- sına gelince; — bundan — dolayı mes'ul tutulamam, sanırım, ,, Ce- vabını verdi. Yemek salonunda Sedka'nın yerini değiştirdim. Meselenin de kapandığına zahip oldum. Meğer yanılmıştm. * Ertesi günlerde muhitte yeni bir hava hasıl oldu. — Karn- Van iyi tabiatli, mazik tavırlı bir, d—ımmm. döndü, karısı gözü önünden kay- boldu mu ıııHeuıyonlıı ve bir eski denizci gibi içmiye başladı. korku — içinde yaşar F buldu. geldim. Gece olup biten her şeyi bildiği gözlerinden okunuyordu. Hâli perişandı. — Bana bakımz Karnvan, de- dim. - Eğer Sedkanın zevcenize karşı müziç bir vaziyette kalmar sının önüne geçemiyeceğinizi zan- nediyorsanız bana şikâyette bu- hmunuz, kendisini tevkif edeyim, dedim. Yeisle baş salladı: — Kaptan Bey, zevcem na- mına, Sedka aleyhinde ve herhan- gi bir harekete teşebbüs edemem. Bu cevabı kaydederek vzaklaş- tım. Muhakkak Sedkanın kadın üzerinde büyük bir hâkimiyeti vardı ve Karnvan onu kızdırmak- tan korkuyordu. Bu, bir şantaj işiydi. Az sonra Sedkayı buldum: — Gemide bu şekilde hare- kete devam edecek olursamz 8- kıntılı bir vaziyete düşersiniz, ni- zamnamemizi bilmeniz İâzımdır, dedim. Mutat küstahlığı ile baş sak hyarak uzaklaştı, şüphe — yok, Karnvan «ilesi üzerinde kuvvetli bir tutamağı vardı. * Mantevidoya yaklaşmıştık. Bir gece gündüz işini bitirdikten son- ra orta kat küpeştesinde bava alıyordum, birden ay ışığı altında . Yüzü heyecan dolu idi. Elinde de bir demir çubuk vardı. Arkasından seğirttim. Fakat ©, merdivenin başına — varınca koşmuya — başladı. Birkaç adım ötede Sedka durüyordu. Kolları arasında da madam Karnvan vardı. Karnvan vahşi bir sayha ile üzezlerine atıldı ve elinde tuttuğu demir çubuğu fırlattı. Fakat ay- ni saniye Sedka kadını bırakarak eğilmişti, demir çocuk hedefini bu'amadı ve Karnvan hemen doğ- rulan Sedkadan bir yumruk yiye- | | rek yere yuvarlandı. Ben kadıne döndüm: — Beni dinleyiniz, Misis Ka- rınvan kamaranıza gitmek mü- , raccahlır. , Sözümü dinliyerek uzaklaştı. Bu müddet zarfında Sedka ge- yanmıştı, bir şeytan gibi dişlerini * yıcırdatıyordu. Karnvan ayağa kalkıp ta Üze- rine — saldırdığı zaman - tam bir sürprize uğradı. ve bütün kuvve- tile, yüklenen hasınımın ağırlığı al- tında gemi parmaklığı üzerinden aşarak — onunla birlikte — denize yavarlandı. Hâdise o kadar —'ıüıı ce- gn S | ÇŞ S1 ene . : A lakam Aıdala” de Bir Çelenk Limanımıza —gelmiş olan iki »amerikan gambotunun efrat ve zabitleri tarafından dün. Taksim abidesine merasimle bir çelenk konulmuştur. Resimde çelengin konulduğunu — görüyorsunuz. Ganerreresernenannn ee Enişte İle Kayınbirader Arııuıdı Kanlı Bir Kavga Düzce (Hususi) — Dipsizgöl köyünden Torun oğlu Ömerle, kayınbiraderi Harun arasında çıkan kavga neticesinde Ömer Harunü balta ile yaralamiş, Ha- run da muztar vaziyette kalarak bıçağını eniştesinin karnına sap- lamıştır. Ömerin yarası ağırdır. Cinayete sebep bir samanlık me- selesidir. Bir Arsa Yüzünden Düzce (Hususi) — Akçeşehir bir cinayet olmuş, bir arsa me- selesinden çıkan kavga netice- sinde Balcızada Ali Efendinin oğlu Şükrü, terzi Hüseyin isminde birini bıçakla ağır surette yara- lamıştır. Şükrü yakalanmış, Hü- seyin hastaneye kaldırılmıştır. GararseseseEEDANYEEAARARLEDENAEEARAEAAAAÜLRESEDEEAEEREEAEEN kân bulamamıştım. İlk işim nö- betçiye haykırmak oldu. İmdat ça- nı çaldı, vapur durdü, can kurta- ran sandalı indi. Fakat çok geçi Karnvan kolları ve bacakla- rile hasmına sarılmıştı, ikisi bir- likte suların içine gömülüyorlardı. * Hikâyenin içyüzünü bana Mi- sis Karnvan bilâhare (Montevido) da anlattı: 17 yaşında iken ebeveyni ta- rafından Sedkaya tezviç edilmişti, adeta satılmıştı. Adam çok kaba haşin idi. Kadın birkaç sene ta- hammül edilemiyecek — ıstıraplar içinde kıvrandıktan sonra — kaçtı, Avrupaya geçti, Marsilyada yere leşti ve orada Karavan ile tan- şarak evlendi. Birkaç sene sonra bir (ocukiırl oldu. O zaman kadın zevcine hakikati anlattı. Affini istihsal ettiler. Mes'ut * ol- dular, zengin oldular. Fakat bir seyabat esnasında bir gece Kap- tovn — şehrinin bir sokağında Sedka karşılarına çıktı, sabık ka- rasını — gördü, tanıdı, - peşlerine düştü ve bayatı onlara zehir etti. Karnvan karısını seviyordu, — onu o adamın elinden kurtaramaya- cağını görünce son çÇareye mü- racaat etti, karısının ve çocuğu- nun artık gailesir yaşayacaklarını düşünerek öldü. Ben, ancak iş işten geçtikten sonradır ki bu kısa boylu Ve biraz 'at kaba Fransızi, takdir. imkânımnı * vayan ermişi Kü madakaleye e | bulmuytum. 15 Temmuz Pazar Breslavy 316 m. — 21 Musikili dey- nek koşüsu tagannili, 23,20 — haberler, 24 gece könseri. Varşova 19345 m, — 18,10 — Solist konseri, 19.15 çilt piyano ile caz, 19,15 edebi beşriyat, 20 muhtelif, 2015 ha- Hif orkestra konseri, 21.2 musahabe, 2115 popüler tagannili senfonik kon- Ber, 2150 haberler, 22 musahabe; neşeli neşriyat, 23,15 haberler, 23.30 dane plâkları, 24 musahabe, 24.05 dane ' plâkları. Bükreş 364 m. — 11,380. Ruhi ve lini meşriyat, 1215 gündüz neşriyatı, 18 musahabe, 18,15 plâk, 18,30 köylü neşriyatı, 18,45 musababe, 19.06 Si- bicianu — örkestrası, — 20,30 konlerana, 20.45 plâk, 21 hafta icmali, 21.15 Ro- men müsikisi haberler, — 2220 radyo orkestrası, 23 haberler, 23,80 kahve- hane konseri. Belgrat 487 m. — 20,80 Org kon- Beri, 21 musşahabe, — 21.30 popüler şar- kılar, 23 haberler, radyo orkestrası, M dans plükları, Moskovâ 748 m. — 1115 Sabah konseri, 11.15 İnveç neştiyatı, 18 İn- gilizce, 17 musahube, 18,380 musahabe, musikili — neşriyat, 19,980 musahabe, musikili neşriyat, 21 edebi neşriyat. Viyana ö07 m. — 20.20 — Şarkılar piyano refakalile, 21,05 Viyana Viyana kalacaktır - Holrer takımm ve' taganni bheyeti refakatile radyo popürisi, — 23 #on baberler, 253,15 Peşteden — sigan musikisi, 24,30 dana musikisi. 16 Temmuz Pazartesi Vargova — 1448 m. — 1915 Oda musikisi, 10,45 musahabe, 19,55 güzel sanatlar, 20 muhtelif, 2040 plâk, mu- #ahabe, 21,12 hafif orkestra — musikisi, 21.50 haberler ve zirai neşriyat, 2212 popüler senfonik orkestra konmeri, 28 edebiyat, 2815 dans musiki, 24 mu- sahabe, Bükreş — 18-14 Gündüz neşriyatı 1905 karışık oörkestra — konseri, 80 Üniversite radyosu, 20.15 radyo orker- trası, 21 konferana, 21,15 oda —musi- kisi, 2145 musahabe, 22 tagannili kon» ser, 22.30 piyano konseri, 28 haberler, 2330 kahvehane koasaeri. Belgrat 437 m. — 21.380 Plâk ile Maasenenin Manon orkestrası haberler, 24 düns plükları Moskova 448 m. — 19,30 Musaha- be, tagannili konser, 21 dana musikisi, Breslavy 316 m. — £0 Neşeli neş- riyat, 21 kısa haberler, — 21,15 milli neşriyat, 21.45 Çemberalyn, 2216 e- karasell isimli akeç, — 23 Avusturya, 23,20 haberler, 2343 dana musikisi. Viyana 507 m. — 20,50 — Gençler musiki beyeti, 21.30 sonma bildirilecek- tir. 2215 musahabe, 2225 Holzer radyo orkestrası, 28,20 haberler, 2350 konferanı, M plük, 1 Srammel tavsikisi. 17 Temmuz Salı 1915 plâk piyano, — 1945 musahaba, 20,15 hafif kalvehane konseri, 2050 spor, £1.50 musiki bahisleri, 21.12 plâk ile Wagaerin Tristan ve İsolde isimli mnsikili drami, 2410 konlerana, 24,265 musahabe, Bükreş 964 m. — 1315 — Gündür neştiyatı, 1905 Motol takımı, — 2030 Üniversita, 2045 plâk, 21 konlerane, 21,15 senfonik — konser, 22 musahabe, 7215 senfonik konserin devamı, — 23 haberler, 23,30 plâk. Belgrat 437 m. — 32110 Tagamnili konser, Hüt. refakatile, — 2166 plâk, 2230 radyo piyesi, 23 haberler tagan- nili örkestra — konseri, — 2843 orkestra heberler, 28.50 konferane, 24 konserin devamı, 1 plük gece musikin. 18 Temmuz Çarşamba Varşova 1845 m. — 20,15 Keman konseri, piyano refakatile, 20,40 plâk, 20,50 spor haberleri, 91,12 bafif musi- ki plâk haberler, — 22.12 Sopran mu- ganniye T. şarkılar, 22,30 piyano kon- seri, 23 tavgen avma daeir konferana, 2315 dana musikisi. Bükreş 368 m. — 13-15 — Gündüz beşriyatı. 1L00 örkestra — koönseri, ©0 Üniversite, 20.15 radyo orkestrası, 21 konferans, 2215 keman koönseri, 2145 musahabe, 22 Lehann — eserlerinden tagannili konser, 29 haberler, — 28.30 | Belgeat 437 m, — 30 Tüganni, URADYO musahabe, 21 Operet temsili, Orlav, : 3 haberler dans plükları, 94 kah konseri, a Moskova - 1714 m, — 17,80 Musas babe, 18,30 musahabe, 19,30 müsahas — be, tagannili Xonser ve solb — kemag —— konseri, 91 edebi neşriyat konser tae — ganbili, 22 Alımanon — nepriyat, 28,0. İ fr., 2405 Viyana SOT m. — 20440 M konser, 2216 musahabe — ve ıugh ğ 23 Aktünlite, — 23,15 Esperanto, haberler, 23.50 Holzer radyo mmw i ©, 1 dane musikisi n 19 Temmuz be Varşova 1345 m. — 1830 "oııik ler senfonik konser, 10 Reportn), 1916 taganni konseri, piyano, — 19.30 plâk Mmusahabe, 20.15 salon orkestim konse- plük, 21 musahabe, — 2112 musiki, bahsi, 2122 Stüdyodan senfonik kon- — #er, 2155 habarler, 2205 — huberler, » 22.15 koro konseri, — 23,05 mlhlhlbl. ü 23.20 dana musikisi, ©4 masahube, —— Bükreş 9öd m. — 21 Jüblıyanadan nakıl, 23 haberler plük, 24 kahvehnne konseri. N Moskova - 748 m. — 17,80 musa- — Habe, 18,30 musahabe, orkestra — kons — Beri, 19,30 musababe tagannili konser, — 21 akşam koönseri, karışık neşriyat, — — Viyana 507 m. — 2040 (ızbld. 21.35 Aktüalite, 22 senfok halk musi« Kisi, 23,30 haberler, 23,60 Tlolzer rad- yo örkestram, 1 Palmhof kahvesinden — dans musikisi. ve 20 Temmuz Cuma ğ Varşova 1345 m. — 2015 Org konseri vilnadan, 2040 plâk, keman eserleri, haberler, 21.19 halif orkestza — könseri, 21,50 haberler, 22,08 musaha- be, 2212 popüler senfonik konser, musahabe, 23,15 — dans plâkları, 94 — musahabe, » Bükreş 364 m. — 18-156 Gündüz meşriyatı, 19,05 - karışık örkestra kon- —— seri, 2015 Üniversite, 20.80 konlerana, — 20,45 plük ile Rossoninin Barbier De. seville operası,! haberler. Belgrat 487 m, — 13-15 Gündüz. — neşriyatı, 20 Üniversite, 20,30 radyo —— orkestrası. 21 konferana, 21416 musiki, — 2245 tagannili konser, 22.30 viyolonsel — konseri, £8 haberler, 23.30 plâk. - Lüksagaburg 1304 m. — — Holanda — neştiyatı, 2100 orkestra konseri, 21.35 — musahabe, 29,40 konaerin devamı, 22 radyo orkestrası, 22,30 Hille konseri, 2246 oda musikisi, 23.26 dans mü- — Prağ 470 m. — N,SP Şiir ve müs — siki, 21,90 musahabe, 21,35 tagannili optra musikisi, 29 haberler, 22 filhar — monik orkestra konseri, 23 haberler, — 23.15 yeni dane purçaları. < Belgrat 487 m. — 21 Zagrepten — sakil, 29 haberler, plâk, — 23,40 dana —— plâkları, 24 kahvehane konseri, y Moskova 1714 m. — 18,30 musa- habe, 19,380 musahabe, tagannili kon- #er, 21 öpera müsikisi, 22 Çek aeş- riyatı, 23,06 İngilizce, 94 Almanca, Viyana S07 m. — 2125 — akşa konseri Sehönehr, 23.20 haberler, 28,50 — Vienne a perle de İ'Baropep Cent- — role isimli konferana, 24 tagamili pi- —— yano konseri, 24,50 dans musikisi, — —— 21 Teommuz Cumartesi Varşova 1345 m., — 2015 — Plâk, — şarkılar, apor baberleri, — 21 Polonya — tmüsikisi, 21,30 koönlerane, 21.40 halfif — Mmusahabe, — 22 musahabe, 22,12 hafif — oörkestra konseri, — 23 Aktüalite. 73.10w gar masikisi, 244 musahabe, 24,08 dana musikisi, Bükreş 864 m. — 13-15 aunııım. meşriyatı, 1905 dana müusikini, — 20,80 — Üniversite, 30,45 plâk, 21 kenferans, SIÇ15 seyabat neşriyatı, 22 musahabe, — 2220 dans musikisi, “23 haberler, 23,80 kahvehane musikisi. n ğ Belgrat 487 m. — 21 Plük, 21,10 keman konseri, 22 musahabe, 2280 radyo orkestra konseri, 24 kahvehane — Moskova 174 m, — 17.80 Müsas — habe, 1930 musahabe, — 22 Almancg neşriyat, konser, 23,05 Fransızca, 2—1.“ Ü İspanyolca neşriyat. Be Viyana Ö07 m. — 21,86 Der kom- — morsaeoger isimli bir perdelik (ııd. 23,30 haberler, 29,45 bando mııııh. rüğ lplıkılıııoık X A, Kurıı;L ; l / Kanköy rıpı-iıı" ar a

Bu sayıdan diğer sayfalar: