17 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

D Tehlike Ocağı, Sovyet Rusyada Askerlik Hevesi * — Bki fıktalar, beynelmilel diwak'arın muhtelif meseleler hakkında — nasıl | düşlindüğünü — göstermek itibarile dikkate değer. TEHLİKE OCAĞI (Monde Slave Etienne Fonrnol| Herkes - dikkatini harpten kimin — mes'ul noktasına tevcih etmiştir. Ben bir Avrupa haritası tasavvur ediyo- | Yum ki, üzerinde mevcut muhtelif | yolların istikametlerini tayin eden H;]î:ıı; elv içvıret:evri vardır ve bu eller ny "')2 doxm çevrilmek sure- tile tehlikeyi gösteriyorlar. Avru- Pa'da hiçbir kimse harp tehlike- sinin yalnız Almanya'dan gelebi- leceğini düşünmüyor. Bu sebeple herkes harp tehlikesine karşı vaziyet alıyor ve ihtiyati tedbir- ler ittihaz ediyor. Sovyet Rusyada Askerlik Havesi Lidove Noviny gazetesi Sov: yet Rusya'da asker şarkılarının güftesini yazan şairler ile bunları besteliyen komponistler için vaze- dilmiş olan mükâfatlar hakkında malümat vermektedir: Bu maksatla vazedilen mükâ- fatlar mecmuu 48 bin rübleye baliğ idi. Birinci mükâfat 10 bin rüble, Üç tane ikinci mükâfatın beheri - 5,000 — ruble, beş tane üçüncü mükâfatın beheri 2,000 rubledir. Birinci mükâfatı “Tay- yâreci marşı, için Vladmir Fere almıştır. M. Jaskoviski gibi meş- hur komponistler tali derecedeki mükâfatları almışlardır. Hindenburg'dan Sonra İngiliz siyasi mehafili, Hinden- burg'un ölümünden ziyade Hit- ler'in kudret v. Zzunun TU e meçoli AMAİA ler'in artık Alman ordusunun esiri olduğu ve istikbali de ordu- nun kendisini tutup tutmamasına bağlı bulunduğu fikri ekseriyetle hâkimdir. Doktor Şaht'ın İktı- sat Nezaretine geçirilmesi, Hit- ler'in sağa doğru temayülüne ve ağır sanayiin imtiyaz ve nüfuzuna delil — addolunmaktadır. Deyli Telgraf gazetesi, Hitler dikta- törlüğünün — hariçte uyandırdığı itimatsızlıktan sarfınazar, Alman- ya'nın dahili vaziyetini de bulan- dırdığını bildiriyor. Morningpost gazetesi, Hinden- burg'un ölümünün berbat bir za- manda vukubulduğunu ve bu halin Nasyonal Sosyalizmin yıkılmasını tacil mi yahut tehir mi edeceğini kimsenin bilmediğini yazıyor. Deyli Ekspres gazetesi, Hitler'in: hali hazırdaki karışıklıktan isiifa- ge ederek kendisini iskât etmek =Iyî“ııiı "olı:. mubalefeti - seri rekel e ğ Hkı—i&ıdzdı'ı. lki mağlüp ettiği evs Kronikl etesi, üt- ler tarafından lltM:.:diI:; ::::ı hallin çok tehlikeli âkıbetler ine taç edebileceğini, zira Hitler'in bu suretle devlet reisinin şimdiye kadar yüksek ve nezih kalmış olan otoritesini siyasi mücadele- lerin havası içine çekmiş olduğu- nu kaydediyor. Dil Kurultayı Yarın Açıliyor, İştirak Edecek Memurlara İzin Verilecek Yarın açılacak olan ikinci dil Urultayına iştirak edecek bi Umum resmi devair, bilâmum mü- e?I’uıh hususiye ve resmiye ve ilümum belediye memurlarının Urultay içtimaları — müddetince | Tezun addedilmeleri tekarrür et- kir, ş Resimli Düuya matbuatından aldığımız aşa- | müstakbel | olacağı | b —PT —e Makale Bugün ne yediğimizi yarın ölen en kıymetli yakinimizi Yine bugün başımız üstünde gğunu hemen hemen hiç bilmez. Bu ihtiyar dünya da tıpkı bize benzer. Dünün vuku. ünı unutur, yeni bir acı, yeni bir. ıztırap ona “dünkü,, lerden çektiğini unutturur. SON TELGRAF HABERLERİ atıni, dünün — Almanyada Herkes M. Hitlere Rey Vermiye Davet Ediliyor unutabiliriz, — bugün yarın akıldan gıkarabiliriz. gezdirdiğimizi yarın fırlatıp atabiliriz. Bu, insanların tabiatlerinde kudretle yaşayan ne meriyete, ne kötülüğe benzer bir şeydir. yoktur ve her insan böyle bir tablatin kendisinde oldu. , Bunun ismi Bugün siyasi vaziyetin keskin ve sivri bir bıçak üstünde durması da gösteriyor ki, dünya memnun değil- dir. Iztırap içindedir. Harbıumumiden evvelki devirlerin bütün sahaları, el'an bir haraba halindedir. İşsizlik, para- sızlık, açlık, ölüm artmıştır. Dünya bu büyük harabenin& içinde boylu boyuna yatıyor ve inliyor. Fakat bütün bu acıları görmiyen üç beş kişi, insanlara iş, ekmek para ve hayat vereceğine, rejim gevezeliğile uğraşıyorlar. Fakat biliniz ki, dünya bu ağırlığınmı da unutacak, herşeyi yutacaktır. Piskoposa Göre M. Hitleri Allah Göndermiş Berlin, 16 (A. A.) — M Göbels —bütüm. . Almanları, M. Hitlerin — nutkunu — söyleyeceği günden, reyiâmın #sonuna kadar, bayraklarla — evlerini donatmıya davet etmiştir. Berlin, 16 (AA.l — Almanya müttehit protestan kilisesi Eîıko- K B koymak derilmiş posu M. için Allah tarafından gön olan ,, M. Hitlere büyük salâhiyet vermiye davet eylemiştir. Berlin, 17 (A.A.) — M. Gö- ring, maiyetinde bulunan bütün memurları reylerini, «tek rein tek Almanya» vecizesini yerine getir- mek üzere pazar günü M. Hitlere vermeye davet etmiştir. Siirtte Bir Çete Tenkil Edildi Siirt, 16 (A.A.) — Sırnak ha- valisinde Subutum karyesi civa- rındaki sarp dağlarda ihtifa cede- rek şekavet ve gasıplık yapmak- ta olan Ağayiser oğlu Ahmet, Vali Sakıp Beyin mahalline gi- derek bizzat yaptığı takibat ne- ticesinde derdest edilmiştir. Mü- sademede çete efradından ikisl yaralanmıştır. Bir Haftalık Kaçakçılık Vak'aları Ankara, 16 (A.A.) — Ağusto- sun üçüncü haftasında dördü mü- sademeli olmak üzere 14 kaçak vakası olmuştur. Bu vakalarda biri ölü, 13 ka- çakçı, 21 hayvan, bir kayık, üç çakmak, 1869 defter cıgara kâ- ğıdı, 155 şişe muhtelif içki, bir tabanca, 7 fişek, 904 kilo gümrük ve S0l kilo inhisar kaçağı yaka- _İflıll_uılır. İSTER Bir arkadaş yazıyor: sında şa fıkrayı okudum: karısı dudak bükdmüşı İNAN ISTER Fon Papen Itimat- namesini Verdi Viyana, 16 (A. A.) — M. Fon Papen, refakatında sefaret erkânı olduğu halde bu sabah mutat merasimle itimatnamesini Reisi- cümhur. M. Miklas'a takdim etmiştir. Bundan evvel M. Fon Papen sabahleyin Başvekil ile Başvekil muayinini, Hariciye Nazırını ve Hariciye Nezareti kâtibiumumisini ziyaret etmiştir. Sabahki Yağmur Dün gecedenberi kapalı geç- mekte olan hava bu sabah bir- denbire bozmuş tam saat 7,25 te urcasına bir ya; bürdek B Gain . gidüntile on beş dakika kadar devam eden bu yağmur esnasında bazı semt- lere dolu da düşmüş, sokaklarda seller hasıl olmuş, daha geceden cuma eğlentisi için kırlara, plâj- lara gitmeye hazırlananlar gün- lerini evlerinde geçirmek mecbu- riyetinde kalmışlardır. » aüi *“Bir arkadaş: kocasından.» yaralanmıştır. Z İNANMA! “Kırk yıl beraber yaşadığı erkeği, karısının — bilmiye- n dünya matbuatı, — Mareşal Hindenburg'un | ceği işte bununla da sabit. umumi ve hususi hayatını yazıyorlar. Bu yazılar ara- “— Anlaşılan Hindonburg evinde Başkumandan de- “Hindenburg Başkumandanlığa tayin edildiği zaman, | Zilmiş! dedi. ; *“Evinde aralan olan, dışarda süt dökmüş — kedi gibi “— Ayol, demiş, ne diye İmperator, kocama böyle bir | dolaşır, dışarda pervasız gezon, eviade pısırık olur. vazile veriyor. Kırk yıldır. beraber yaşadığım — adamı bilmez miyim beo, Başkumandanlığı beceremez!.. “Bunun için, ne kocayı karısından sormalı, ne karısını İzmirde İlk İncir Mahsulü Teza- huratla Karşılandı İzmir, 16 (A.A.) — Bu sene- nin ilk incir mahsulü dün akşam Nazilli, Aydın ve Selçuk havali- sinden 5000 kiloluk bir parti hâ- linde hususi bir trenle saat 23 te Alsancağa gelmiştir. Ameleler davullar çalmak su- retile aralarında incir bayramı yapmışlardır. İngilterede Bir Haftalık Seyrisefer Kazaları Londra, 16 ( A. A. ) — Son hafta zarfında İngilterede seyrü- sefer kazalarında 160 kişi ölmüş ve 5595 kişi yaralanmıştır. Sofya, 16 (A.A.) — Dolu ile karışık şiddetli bir fırtına bazı köylerde tahribat yapmıştır. Bir- çok evlerin çatısı yıkılmış hay- vanlar telef olmuş, bazı kimseler Münderecatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- tir. 20,000 Liralık Ihtilâsın Hikâyesi Geçenlerde Fatih malmüdür- lüğünde hududu —epey — geniş bir ihtilâs meydana çıkarıldı. Üç aylık maaş bordrolarına fazla rakamlar — ilâve edilmek suretile yapılmış 20 bin liralık bir ihtilâs tesbit edildi. — Mu- hasebe — kâtibi —— Refik, — tevzi memuru Ahmet Efendiler tev- kif olundular. Bunlar, biribirle- rine mektup yazarak yapacak- ları ihtilâsin — esaslarını — yazı ile tesbit etmişlerdir. Bu mek- tuplar — ele geçmiştir. — Fakat tahkikat, — ihtilâsm — yekünunu (8499) Jliradan yukarı çıkara- mamıştır. Halbuki tevzi me- mürü Ahmet Ef., sorguya çe- kildiği zaman: — Bu ihtilâsı ben yaptım. Miktarı 8 bin değil, 20 bin lira- dır. Ben ortadan yok olabilirdim. Fakat arkadaşlarımı yakmak iste- medim. Demişti. Bundan da anlaşılıyor ki hakiki miktar, evrak ve dosya lar tetkik edilmeden kat'i surette anlaşılamıyacaktır. Tahkikatın Adli safhası dör- düncü Müstantikliktedir. Mubasebe kâtibi Refik Efendi, bunlardan başka bazı dul, yetim ve mütekaitleri sağ gibi göster- mek suretile de ihtilâs yapmış ve bunun için de yine ayrıca hak- kında 11 Temmuzda bir tevkif Bir Cinayet Katiller Cesedi Mısır Tarlasina Saklamışlar Bozöyük, (Hususi) — Buraya bağlı Pazarcık nahiyesinin Yürük Elmalı köyünde bir cinayet olmuş, Ali oğlu Molla Mehmet isminde biri, Yusuf oğlu Hüseyin ve kar- deşi Süleyman tarafından kırma çifte ile öldürülmüştür. Katiller, cinayeti müteakip cesedi bir mısır tarlasına saklamışlardır. Zabıtanın yaptığı tahkikat neticesinde iki kardeş yakalanmış, adliyeye ve- rilmişlerdir. Cinayetin sebebi an- laşılamamıştır. * Yine Pazarcık nahiyesine bağlı Bulduk köyünde kanlı bir kavga olmuş, birbirine giren sekiz kişiden Hüseyin oğlu İsmail ve oğlu ağır surette yaralanmışlardır. Diğerlerinin yaraları hafiftir. — » Bulgaristanda Şiddetli Dolu Hırsızlık Hadiseleri Son Zamanda Kenar Ma- hallelerde Arttı Son günlerde şehrin bilhassa kenar — mahallelerinde — hırsızlık vak'aları çoğalmış, bu arada eski mülkiye müfettişlerinden. birinin evinden de kıymetli bir takım eşya çalınmışlır. Zabıta birçok sabıkalı hırsızları nezaret altına alarak tahkikata başlamıştır. Bu nevi hırsızlık hâdiseleri, teşbbüs halinde kalmakla beraber, Kızıl- toprakta da vukubulmaktadır. Ders Saatleri Ankara 17 — Mekteplerde ders saatleri 6 dan beşe indiril- miştir. Her ders tam bir saat ola- caktır. Talebeler haftada 28 saat ders göreceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: