22 Eylül 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

22 Eylül 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

U SON POSTA D u g_,mğ__” SON DAKİKA Atatürk — Fransn; TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİİN Ankarada Uluslar Kurumu- nun Bütçesini Budamak İsteyor Avrupa sulhünün korunması etra- fında mühim — konuşmalara — sabne teşkil eden Uluslar Kuzumu, yeni bir takii Habeş - İta'yan anlaşmazlığının mutlak surette bir barbe dayanacı gı hakkında geniş malümat sahibi olduğumu sakın sanmayın, Ulua'ar Kurumunun inkisarı sebebi, Lir başka yüzdendir. Uluzlar Kurumunun, bütün milletler tarafından temin olunmakta buluan bir bütçesi vardır. Fransa hükümeti, baş murahhası Laval vas'aaaile kuruma müracaat ederek, kurum bütçesinin yüzde on nisbetinde — indirilmesini istemiştir.. Malüm — olduğu — Özere Fransa, bir müddet övvel, umumi bütçesinde büyük bir tasarruf yap- mış, harp malüllerinin lstihkaklarına dahi el atmaktan çekinmeyen bir şiddetle, umumi bütçeden — tamam 140 milyon İngiliz lirası — tenkih etmiştir. Fransız murahhası, işte bu misale — dayanaruk, —Uluslar — kuru- mu bütçesinin de, ayni suretle ta- sarrufa — tâbi — tutulabileceğini ileri sürmüştür. Bittabl bu tasarruf, aza bulunan bütün milletlerin, hisaelerine düşen aidatlarından, yüzde onar kes- mek suüretile tahakkuk ettirilecektir. Fransanın bu teklifine başlıca İti- rar, İsviçre delegesinden gelmiştir. Bu zatın fikrine göre, uluslar kuru- munun bültçesini azaltmak, onun ar- sıulusal vazifesini tahdit ve kısmen felcı atmak demektir. Bu zat, böyle toplu bir tasarrufun yapılmasında İşte bu sebepten mah«s zur olabileceğini ileri sürmüştür. Bu- mun Üzerine M. Laval gu fikri ileri atmıştırı Kanaatime göre, uluslar kurumu- nun kullandığı malzeme, gçalıştırdığı imsan kadrosunda pek çok tasarruf yapılabileceği gibi bugün, cemiyetin kendisi için yaptırmakta olduğu bina- nın ölçüsü de glrn, kısa tutulabilirdi. Kaldı ki yine cemiyet nâmına sık mk tertip edilen seyahatler de, ehemmi mühimma dim edilmek suretile P:ılflı_ık"". tasarrufa imkâa bira- abilir. Fransanın Uluslar Kurumuna yap- tığı bu teklif ve bilhassa masraf me- selesindeki acı tenkitleri, Cenevrede çok derin bir tesir bırakmıştır. Süreyya Çerez Kabilinden Dört... Altı... Padişah Beşinci Mehmet ( Reşat) n çok garip tabimtleri vardı. Aymı kimseye, aynı suali birkaç — defa sorduğu olurdu. Di Bir kere de, Şürüyı Devlet azasın. dan Reşat Fuat Bey — merhuma #ormuştu; — Kaç çocuğunuz var ? Dört. Aradan ikl gün geçtikten sonra Reşat Fuat Beyi bir daha gören Hünkâr, yine aynı suali tekrarladı — Kaç çocuğunuz var ? — Dört, efendim ! Bir hafta sonra, yine karşılaştılar. Ve Mehmet yine aynı suali tevcih edince, bu selor, Reşat Beyı — Altı! Cevabını verdi. Hünkâr durakladı ver — Daha bir hafta, on gün övvel, dört demiştiniz. galiba 1. Deyince, Reşat Fuat Beyı — Ne bileyim, Efendimiz? dedi; tekrar sormanızdan, dört adedinden teşe'üm buyuruluyor gibi geldi de, bu defa onun içla altı diyiverdim !, Tıfla Kral Aleksandı'ın Katilleri « Cenere, 21 (A.A) — Kral Aleksandr'ın - katilleri hakkında İlkteşrin ayı içinde karar verile- cektir. Kalpazanlar Varşova, 22 — Romanya, Polonya ve Çekoslovakya para- Tarını taklit eden bir çete yaka- İazımıutır. sa uğramak üzere bulunuyor. | Bu eülmlemi mücerret olarak ele alıp İtalya Beşler Komitesinin Kara ( Baştaralı 1 inci yüzde ) olan ilk tesire göre İtalyan - Ha- beş davasının kotarılması husu- sunda kapılar tamamile kapanmış olmayıp, doğrudan — doğruya müzakerelerle bu işi tesviyo ede- bilmek imkânı el'an mevcuttur. Sukutu Hayal Cenevre, 21 ( A.A ) — Italyan hükümetinin kararı burada büyük bir umusayı ( sukutu hayali ) mu- cip olmuştur. Uluslar Sosyetesi konseyinin münasip göreceği her türiü çare ve tedbirlere başvurarak and- laşmıya — destek olmak — arzusu umumidir. Akdenizde İhtilâf Roma, 21 (A.LA) — İItalya- Habeş anlaşmazlığı İtalyan gaze- telerinde gitgide Italya lle Ingi- tere Aarasında Akdenizde bir ihtilâf mahiyetini almıştır. Genoy ve gazeteler, İngilterenin sevkül- ceyş noktalarına büyük kuvvetler tahşit etmesinden dolayı fevka- lâde heyecan içindedir. Yetkili siyasal çevenlerde Baron Aloizinin ilk fırsatta ve meselâ konseyin önümüzdeki toplantı devresinden istifade ederek ingilterenin Ak- denizde büyük kuvvetler — tahşit etmesi keyfiyetine uluslar sosye- tesinin nazarı dikkatini celbede- ceğl tahmin olunmaktadır. Kalyanlar, İngiliz Gazetelerin- den Şikâyetçi Roma, 21 (A. A.) — Akşam gazeteleri, Ingiliz — matbuatının mütecavizane lisanını — protesto etmekte ve İngiliz gazetelerinin açıktan açığa birtakım tehditler savurmakta olduğunu yazmakta- dırlar. Giornale d'itallaya — göre bu tehditler Ingiliz filosunun Akde- nizdeki tahaşştidü ile doğrudan doğruya alâkadardır. Musolini, Yeni Bir Müzakore Kapısı Açıyor Londra, 21 (A. A.) — Bu sabahki Ingiliz gazeteleri Italyan - Habeş anlaşmazlığı ile ilgili ola- rak Cenevrede yapılmakta olan diplamatik konuşmalara büyük önem vermektedirler. Büyük gazeteler, durumun ge- lşiminin şimdilik bir nikbivliğe imkân — vermediğini bildirmekle beraber uluslar sosyetesi statüle- rinin korunması hakkında yeniden bir Ingiliz - Fransız işbirliği kuran dünkü Lava - Eden konuşmalarının önemini belirtmaktedirler. Niyüz Kronikl gazetesi, B. Mu- solininin B. Eden ve B. Laval'ı Strezada toplamak hususundaki düşüncesini İma ederek diyor ki: “Fransız va İngiliz mümessil- lerinin Strezaya, — tam yetke ile gitmeleri mevzuubahs — olamaz. Bunlar oraya, ancak uluslar sos- yetesinin olçisi sıfatile gidebile- ceklerdir. ,, İngiltere Franse ile Anlaştı Londra, 21 (A.A.) — Mor- ning Post gazetesi yazıyor: Orta Avrupada bir taarruz vukuu ha- Hnde İngilterenin alacağı durum hakkında Fransız Diş — İşleri Ba- kanlığı tarafından vukubulan son istifsar hususunda büyük Britanya ve Fransız hükümetleri arasında tam bir an'aşma husule gelmiştir. Bu ınlıımıd:n sonra, İngilte- rını _Reğdelti! Fransız Harp Gemileri, Ingiliz Gemilerinin Yerlerini Alıyor Malta, Yeni Kuvvetlerle Takviye Ediliyor Londra, 21 (A.A.) — Deyli Heraldın Cenevreden aldığı kay- diyle neşrettiği bir habere göre Ingiliz ve Fransız donanmalarının Iş beraberliği sağlanmıak Üzere- dir. Hattâ, şimdiden, Fransız ge- mileri, Akdenizde hareket eden Ingiliz gemllerinin yorlerini almak- ta oldukları söylenmektedir. Londra, 21 (A. A.) — Bura- da işaret olunduğuna göre, Ingiliz donanmasının hareketleri tama- miyle tedafli maksatlara bağlı olup zeeri tedbirlerle kat'iyen ik gili değildir. Cebelüttarıkın Methaline Ağ Gerildi Cebelüttarık, 21 (A. A.) — Exeter kruvazörü, — Ingiltereden buraya gelmiştir. Cebelüttarık limanımın — açık bulunan tek methali şimdi bir ağ İle kapatılmıştır. Maltada Tahkimat Cebelüttarık, 21 (A.A.) — Bu sabah Sutampton'dan gelen Lankaşayr - nakliye gemisi 160 topçu ve istihkâm askeri aldıktan sonra Maltaya hareket etmiştir. Maltada, hava hücumu halin- de talimatı ihtiva eden risaloler dağıtılacaktır. İtalyanların Amerikaya Harp Siparişleri Nevyork, 21 ( Özel) — Italya, Amerikada obus, mitralyor, tüfek ve royelver imaline mahsus ma- kine yapan beş büyük fabrikaya okadar ehemmiyetli — siparişler vermiştir. Habeş Ordusunda Adisababa, 21 ( A. A.) — Ht- kümet merkezinin batı tarafında bulunan Şeliya'dan on beş binden fazla asker gelmiştir. İki yüz tane renin, Avrupanın bu kısmı - için Inanca verntesinin artık mevzuubahs olmadığına inanmılabilir. Ingilizler dün akşaim büyük bir. memnuniyet gösteriyorlardı. Çünkü, Lavalin, Ingiltere derece- sİnde ileri gitmiyeceğine dair Ro- maya İnanca vermek istemediği söyleniyordu. Bu haberi, kaydı ihtiyatla veriyoruz, fakat bunun esaslı olduğunu zannedecek se- beplerimiz vardır.,, Ingiltere İle Fransanın Anlaştığ Teyüt Ediyor Lonra, 21 (A.A.) — Resmi çevenler, Fransız ve Ingiliz. mu- rahhaslar heyeti arasında tam anlaşma mevcut olduğu hakkın- daki Coenevre haberlerini teyit ediyorlar. Keza, Fransanın Ro- maya yaplığı yeni bir davet hak- kında İngiliz murahhasir heyeti- ne malümat verildiği de teyit edil- mektedir. Bu sabah burada B. Mosolininin bu daveti dinliyeceği fmit ediliyordu. Buna binaen Ro- manın beşler önergelerini redet- yepyeni kamyondan mürekkep bir kafile bütün sokakları dolaşmış- tır. Bu kamyonların yarısı ordu- ya, yarısı da kızi haça alttir, Kam- yonların önünde, kuvvetleri vardı. Habeşistanda Harp Hazırlıkları Adisababa, 21 ( Özel ) — Ha- beş hükümeti, harp çıktığı tak- dirde Adisababa ile Cibutl ara- sındakl demiryolunun müdafaası- ni temin edecek her türlü tedbir- leri almaktadır. 4 Hattın sevkülciyg noktal na- zarından mühim olan yerlerine mitralyozlarla mücehhez yirmi bin kişi tevzi edilecektir. Hebeş İmparatorunun Karargâhı Adisababa, 21 ( A. A,) — Ha- beş imparatoru, harp başladığı takdirde Adisababayı terkedip 150 mil daha şimalde Desaye kasabasına çekilmek üÜzero hazır- lanmaktadır. Bütün saray levazı- mını, İmparatorun ve ailesinin şahsi servetini, eşyasını ve hattâ tahtım taşımak Üzere beş bin ka- tır hazır bulundurulmaktadır. Haboşistan'dan Haber Almak İçin Teşkilât Yapılıyor Vaşington, 21 ( A.A )— Deniz Bakanlığı, harp vukuunda birleşik devletlerle telsiz telgraf muvasa- lasını devam ettirmek üzere Adis Ababaya dört eksper telsizel göndermiştir. Habeşte, Yağmurların Ay Sonunda Dinmesi bokleniyor Adisababa, 21 ( Özel ) — Yağ- murların 27 eylüle doğru dinece- ği söylenmekte ise de yolların an- cak teşrinievvelin bidayetlerinde geçilebilecek bir hale geleceği tahmin edilmektedir. mesi yalnız inkisarı hayal değil aynı zamanda dorin bir betbinlik doğurmuştur. İngilizler kalyadan Alacaklarını iyorlar Londra, 21 (A. A.) — Deyli Herald gazetesine göre, Ingiliz tecim odaları, İtalyânın dış tecim borçlarım ödemesi için yeniden tazyik yapılmasını deniz — aşırı tecim ofisinden israrla İstemek- tedirler. İtalyanın, yalnız yün işi yapan Ingiliz tecim evlerine olun borcu 250 bin ingiliz, kömür tecimi ilgili borcu ise bu miktardan çok daha fazladır. İngiltereden Italya- ya yapılan kömür çıktı, geçen yılın ayni ayına nlsbetle 85 bin ton ezalmıştır. Ekonomik Durum Londra, 21 (A. A.) — Nev- yorktan — bildiriliyor: — Durumun mezaketine binaen altın sevkiyatı sigorta fiatı, yüzde dörtten yüzde yediye çıkarılmıştir. Amerikanın Endişesi önemli — suvarı B Nevyork, 21 (A. A.) — Habaş' Refakatlerinde Başbakan Da Gitti Cumur Başkanı Atatürk, re- fakatlarinde Başbakan General İsmet Inönü ve şehrimizde bulu- nan bakanlar olduğu halde, dün akşam — 8,15 te husüsli trenle Ankaraya hareket buyurmuşlardır. Cumhur Başkanı Sovyet Elçisini Kabul Ettiler Istanbul, 21 (A. A.) — Cmur Başkanı Atatürk, bugün saat 18 de, Ekonomi Bakanı Celâl Bayar hazır olduğu halde, Sovyet büyük elçisi Karahan ile birlikte gelen Sovyet ağır sanayl komiser muavini Piyetekof'u kabul etmiş ve ikl saat lardır. Ali Çetinkaya İstanbulda Ankara, 21 — Bayındırlık Ba» mı Ali Çetinkaya — Istanbula hareket etti. Marsilya Faciasının Muhakemesine' Başlanıyor Paris, 22 (A. A.) — Yargus tay (temyiz mahkemesi ) Yugos« lavya Kıralı Alekgandrim - ölümü- ne karışmış oldukları suçu ile cinayet hakyerine — gönderilen üç Hırvat zorbasının, bu karara karşı verdikleri Istidayi reddet- miştir. 5i 30 Kişi Yaralandı Parls, 22 (A. A.) — Bir eşya treni Meyeres'de bir lokomotifle çarpışmış ve' 12 si ağır olmak' üzere 30 kişi yaralanmıştır. / Bolu Ormanlarındaki Yangın Söndürüldü - Bolu, 21 (A.A) — Bolunun Seben Köroğlu ve Aladağdaki orman yangınları köylülerin gös- terdikleri fazla gayret ve ilgi ve orman idaresinin önemli olarak aldığı tedbirlerle tamamen sön- dürülmüştür. Zarar ve ziyan yan- gin yerindeki fen Işyarlarınca tesbit edilmektedir. Cümhuriyet Bugdayı Zer« iyatına Başlanıyor Ankara, 21 (Özel) — Cümhuriyet buğdayı isml — ve- rilen ideal buğday tipi Adapazar çevresinden — başlıyarak —Adana mıntakasına du!:u yayılacaktır. Buyıl köylüye dağıtılan 40 bin kilo hazırlanan bir program mu- . cibince beş yıllık bir ( teksir plâ- ni )ai bağlı tutulacak ve bu ku- rak mistaka için yalnız bu buğ- dayı kullanacaktır. ae sem n ee e n eee “Mmesolesi ve bunun — muhtemel akisleri, bu hafta Amerikanın ekonomik durumu Üzerinde kuv- vetli bir tesir yapmıştır. Eksperler bir harbin, Amerikanın durumuna zarar vermiyeceğini temin etmekle beraber, Borsa fiatlarında düşük- lüğe doğru açık bir egginlik görülmüştür. Harp Korkusu yanlarında alıkoymuş: — Berlin, 21 (AA) — Deniz nakliyat müesseseleri, Akdenizin bazı bölgeleri için savaş tehlikesl mes'uliyetini geri almaktadırlar. Bu tehlike için yeni sigorta primleri tesbit için konuşmalar oluyor. Mea'uliyetten vazgeçme mühleti 7 günden iki güne İn: rilmiştir. . Uluslar Kurulu Umum! Celsesl Toplanıyor Cenevre, 21 (A. A) — Asamb le bürosu, umumi celseyi salı gü* nü olarak tesbit etmiştir. Asamb* le devresinin ne zaman kapana- cağını tayin imkânsızdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: