18 Aralık 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

18 Aralık 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gümrüklerimizde | Beş kişi ıîlşht Fransız ve Alman güm: rüklerindeki usuller mez - cedilerek tatbik olunacak Galata İthalât Gümrüğü Müdürü Methi, Yolcu salonu Müdürü Cevat 'Almanya gümrüklerinde yapmakta oldukları tetkiklerini bitirerek önü - müzdeki ay içinde İstanbula dönecek- lerdir. | Vekâlet bu iki müdür Avrupaya gitmeden evvel kendilerine gümrük - lerin bugünkü vaziyetini gösterir ve tenkitli ilâveleri bulunan bir rapor ha- zırlatmıştı. Bü rapor hâlen Vekâlette bulunmaktadır. Methi ve Cevat Türkiyeye döndük- ten sonra Almanyada gördükleri ye - nilikleri bir raporla Vekâlete bildire - ceklerdir. Bundan bir müddet evvel Fransız gümrüklerini tetkik eden İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Mustafa Nu- ri ve Muamelât Müdür muavini Celâ. det Barbarosoğlu da Fransız gümrük- lerindeki yenilikleri gösterir bir rapor hazırlamışlardı. Gümrük dairelerinin Çinili Rıhtım hanına naklinden sonra başlanacak 18- lahatta bu iki rapor metni esas tutula- caktır. Raporlardan biri Fransız biri de Almanya gümrüklerindeki tetkik- seri göstermekte bulunduğuna — göre gümrüklerimizin ıslahatında bu iki ra- porun en kullanışlı tarafları tatbik edi lecek, bu arada gümrüklerimizde uzun müddet ihtisas yapmış kimselerin de fikirleri alınacaktır. , Bu ıslahat işile Methi, Cevat ve Celâ det Barbarosoğlu da yakından alâkadar olacaklar, tatbikatta tesadüf edilecek eksikleri kritik edeceklerdir. Müjde ! Sokaklar yapılacak, yeniden 500 lâmba yakılacak Belediyece, gelecek sene bütçesine yolların tamiri için fazla tahsisat ko- nacaktır. Her kaymakamlık hududu içinde bulunan tamire muhtaç yollar şimdiden tesbit olunmaktadır. Şehir plânının kat't şeklini almasından ön- ce, şehir dahilinde esaslı yol inşaatı ya- Kayboldu Aileleri müddeiumumi- likten ve zabıtadan aranmalarını rica ediyor Tahtakalede Çömlekçilerde çalışan marangoöz Ali ile komşusu çömlekçi İstepan, Kunduracı Hüseyin, sobacı (Ahmet ve sandıkçı İsmail bayramın ikinci günü bir otomobile binerek bir rakı âlemi yapmıya gitmişlerdir. Ne - reye gittikleri malüm değildir. Bu beş kişi henüz evlerine dönmemişlerdir. Aileleri merak içinde kalmışlar, Müd- delumumtliğe ve zabıtaya — müracaat ederek bunların aranıp bulunmalarını rica etmişlerdir. Zabıta araştırmalara başlamıştır. İstanbul iş bürosu Bugün işe başlıyor İş bürosu başmüfettişleri mıntaka- larına gitmişlerdir.-Bu arada İstanbul İş bürosu Başmüfettişliğine tayin edi- len Halük da şehrimize gelmiştir. Büro cektir. lan bazı amelelerin ve bundan sonra vuku bulacak bu gibi hâdiselerin hal|yada 14 depo vücuda getirmiş, bun - çarelerini tetkik edecektir. Bütün tramvay arabaları değişiyor Bi Kü yiüdenberi Taksim « Sirkeci hattında işleyen yeni tramvay araba - larınm #eyrüseler kabiliyetleri tetkik edilmiştir. Bu tetkikatla, tanzim olu- nan tecrübe seferlerinin müspet neti- ce verdiği anlaşılmıştır. Yakında, Şirketin Şişli atölyesin - de diğer arabaların da tadiline başla- nacaktır. Evvelâ, halkın kesif bulun- duğu mıntakalardaki hatlarda işleyen tramvaylar büyütülecektir. Şirket bir sene zarfında bütün motrislerini yeni şekle göre ıslah edecektir. Belediye memurları beoyanname Dördüncüyakıf hanının biynci ka - kaveleye nazaran şirket 25 sene müd- tındaki dairede bugün faaliyete geçe-| detle bu depoları kullanacak ve muka- Büro ilk iş olarak işlerinden çıkarı duğu gibi belediyeye terkedecektir. ,|büyük tank yapılmış ve faaliyete geç- Bir kaynata - damat kavgası Kaynata bıçakla damadını ve komşusunu yaraladı Kasımpaşada Anbar arkasında otu- ran Şükrü ve damadı Recep arasında ailevi bir meseleden kavga çıkmış, da- madı eline geçirdiği bir sopa ile kayın- pederi Şükrüyü dövmiye başlamış, bu sırada Şükrü eline geçirdiği bir pıçak- la damadını arkasından ve kolundan ağır surette yaralamıştır. Evdeki ka - dınların feryatlarını duyan komşu Nu ri kavgayı ayırmak üzere eve girdiği zaman Şükrünün elindeki pıçağı al -| mak istemiş, bundan muğber olan kn—' yınpeder Nuriyi de sol kolundan yara- lamıştır. Etraftan yetişen polisler her üç yaralıyı da hastaneye kaldırmışlar, tahkikata başlamışlardır. Çubuklu gaz depoları Çubukluda yapılması mukarrer gaz depoları için belediye Rus gaz şirke - tile bir mukavele akdetmiştir. Şirket- le belediye arasında akdolunan bu mu vele müddetinin hitamında depoları ol Gaz şirketi şimdiye kadar Çubuk - dan başka, iskele ile bir de büyükçe rıhtım inşa ettirmiştir. Belediyenin tahtı tasarrufunda bu- lunan depoların yerine de yeniden 4 miştir. İnşaatta noksan kalan bazı kısımlar da yakında ikmal edilecektir. İktısat Fakültesi Bugünden itibaren tedrisata başlaîıyor Hukuk Fakültesine bağlı İçtimai - yat Enstitüsü'nün fakülte haline kal- P. ZATİ SUNGUR BÜYÜK VEDA PROGRAMI Cuma, Cümartesi, Pezar matine- ve suvare FİYATLARDA MÜHİM TENZİLÂT Ramaztoda gösterdiği nameroların en mühimlerini takdim eyliyecek ve müşterilere ücretsiz hediyeler takdim ederek bazı sırlarım İFŞA EDECEKTİR. Localar: 150, 200, balkom birinci 4Ö, talebeye 25, merki 90, talebeye 20, dühuliye umum? 20 kuruş ü ü ü arzularını yerine yetirdiğine olan mücssescmiz bu fırsalı kaçırmamalarısı komdilerine tavmiye eder. Ferah Sinema Esnaf cemiyetleri| Ekonomi ve Reisleri bugün Toplanıyorlar Ticaret Odası esnaf cemiyetleri re- islerini bu hafta toplayarak muhtelif meseleler etrafında bir görüşme ya - pacaktır. Bu görüşmede açılacak esnaf dispanseri etrafında reisler tarafından yapılan tetkikatın ne netice verdiği gözden geçirilecektir. Bu görüşmede reislerden bir kaçı müşterek bir hayır müessesesi açılma sını teklif edeceklerdir. Yalnız her şe- ye esnafın kendi cemiyetlerine kaydoe- lunmalarını ve bu suretle varidatın art tırlmasının temin edilmesini istemek- te görüşülecek meseleler arasındadır. Cemiyetler her esnafın kendi şubesine kaydedilmesi temin edilirse bu gibi ha- yırlı teşekküllerin idamesi her zaman çin kabil olacağını ileri sürmektedir. İlk toplantıda cemiyet — reisleri bu meseleye temas etmiş, odanın bu hu- susta nazarı dikkatini celbetmişti. O- da Umumi Kâtibi müşterek büronun ıslah edilerek istenilen şekle sokulaca- ğını kendilerine vadetmişti. Bu seferki toplantıda umumi kâtibe müşterek büroya ne gibi bir veçhe verilmek is « tendiği ,de sorulacaktır. Zira cemiyet reisleri müşterek bürodan memnun görünmemektedir. Böyle giderse adedi on beşe inen müşterek büroya kayıtlı cemiyetlerin tamamen bürodan ayrı- lacağı söylenmektedir. Bir kısım esnaf cemiyetleri reisleri: — Oda, cemiyetlerin ıslahını isti « yorsa evvelâ müşterek büronun bu - günkü idare şeklini değiştirmelidir. Çünkü bu idare şekli bizim elimizi ko lumuzu bağlamaktadır.» demektedir. Vaziyetten oda umumi kâtibi Ce - vad haberdar edilmiş olduğundan ya- bedilmesi Kükür Bakanlığınca kabul olunmuştur. Bayramertesinden itiba- ren projenin tatbikine başlanacaktır. verecekler Bu projeye nazaran bu sene yeni fa - İdarei Hususiye ve belediye me - kültenin yalnız birinci sınıfı teşkil olu murlarının verecekleri bir beyanname | Nacak, Hukuk Fakültesinden arzu e « ile kanun? ikametgâhlarını gösterme- |den talebe İktısat Fakültesine geçebi- kın zamanda bu büronun yeni şekilde çalıştırılması için tedbirler düşünüle- ceği umulmaktadır. İki kişi tramvaydan düştü, bir kişiyi de beygir çiğnedi Arttırma haftası Bugün bitiyor Ulusal Ekonomi ve Arttırma Haftö — sının bugün son günüdür. Müsabakât — ya iştirak eden mağazalar vitrinlerini — n bugünden sonra bozacaklardır. D Mekteplerde son gün münasebetilt talebelerini toplıyarak hafta içinde n€ gibi tasarrufta bulunduklarını soraca lar ve bu suretle hafta etrafında bir haf bühalde bulunacaklardır. Bu seneki Ulusal Ekonomi ve Artr tırma haftasına yapılan rağbeti her se7 — nekinden fazla olmuştur. Bilhassa yef li mahsullerimizin başında gelen pof”, takal ve yaş yemiş sergileri de açılmt* sı haftanın daha hareketli olmasını t& min etmiştir. Evkaf - Belediye ihtilâfları Belediye ile Evkaf arasındaki ihti * lâfları halle memür hakem heyeti vât zifesine devam etmektedir. Tetki icap eden meseleler her - iki tarafçil tespit olunarak, ispatı müddeaya mö' dar olacak vesaikle birlikte hakem * lere tevdi olunmuştur. Bunların içiti? de en mühimlerini, Evkaftan | Hususiyeye geçmesi icap eden vakıl mektepler, çeşmelerin varidatı ve ave# || © riz vakıfların hasılâtı teşkil etmekte * |? dir, Şimdiye kadar hakem heyetitt tetkik olunmak üzere verilen dosya * lardaki işlerden maada, bilâhare gcn. ihtilâflı bulunduğu iddiasile bazı hu * —â suslar için müracaat edilse bile, bıın_'- l lar gerek Evkafın, gerek - belediyenizi |/ isteğile olsa da nazarı itibara alınm* | h yacaktır. , İL Açılan yer neresi imiş ? Hoca hanının mutasarrıfı Kar gönderdiği bir mektupta handa bar 3 sakçı Osmana ait dükkânın ıçılmıa’ Şanı, içinden bin lira kıymetinde bel sak aşırılmadığını, açılan yerin kiract?, ay ait han gezinti kapısı olduğunu dirmektedir. Yeni çiçek müzayede yeri Ç SETTEZETEZ VA z 4 ALAY ETEN. ajanların memuriyetlerine hareketten evvel tüccarlarla yaptıkları temasların neticeleri hakkında Ofis Müdürlüğün- den izahat alacaktır, pilmıyacaksa ::ml:lı:nvlcum üî:: leri karar altına alınmıştır. Bu adrese leceklerdir. Yeni fakültede İktisat der- Kumkapıda oturan Apturrahman a Li Ka ea yapılacak bütün tebliğler, o memurun | sinden başka bazı hukuk dersleri de Taza: çişek. salşlandın | test ve tenviratı umumiye lâmbaları bulun l as olkzlalüsülte oğlu Hakkı Fındıklı yolunda tramvays |i ir Cicekçiler Cemiyeti tara * 'mıyan yerlerde de yeniden 500 tane '_'h'"“ yapılmış gibi telâkki edilecek- İ dan düşmüş, ifade veremiyecek ka » Beyoğlunda Şi: ka: a elektrik feneri konacaktır. m.B Ba * dar ağır yaralanmış, hastaneye kaldı - ğî:ıı:ıdı ğ?:ı,yî;:h y::l ıçı,l:ııl—! t ——— undan başka memurların siciline rılmıştır. Hayatı tehlikededir. ütü $ ol ! Okmeoydanı işaret edilmek üzere, belediye teavün göb::.dl * Hakcıoğlunda oturan Adil oğlu î_g_î:'::,:::““::ğğğ“::;::,. İ Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü eski #andığına âza olup olmadıkları ve âza czaneler Hüsamettin ayağı tramvay basamağı başlanmıştır. a ve millt bir oyunumuz olan okçulu -| yazılanların da kendilerine kimi varis mmıwm::;ı S ha takılarak yere düşmüş, başından <A 4 Ü- & iö & 4 : - BLALAR : 4 a Tiyatrı O iraner GÜL A Sller Ce nn | V S nn y a Daeca| AT eee | B , ş u K a e Beyazitte: (Haydar), Eminönünde: (Hüs- ||. . ... ü : dram kısmındâ | |i . İ'unbu!un fethinden sonra impara- Belediye resimlerinin tahakkuk || »a saydar), Penerde: caritı, Karagüm- bindiği atı koşturan Karnik oğlu Artin ı mm 18-12-36 saat 20.9064 — |t ; torluğun ilk ordugâhı Okmeydanın - il ğ rükte: (Arif, Küçükpazarda: (Hikmet || bamal İsmaile çarpmış, beygirin ayak- BABA | — da kurulmuştur. Bu bekımdan büyük ve tenzil usulleri Cemii), Samatya Kocamustafapaşada : ||ları altında kalan İsmail ağır - surette Frenaz” ürert iw Zrıkıymetıkolın bu yerin bugün ihya| — Belediye varidatını tahakkuk ve|| (Rutvan), Şehremininde: (Nâzım): Şeh- || vücudünün muhtelif yerlerinden ya » H m Operet kışırındâ 5 ilmesi tekarrür etmiştir. tahsiline müteallik tenzil muameleleri | zadebaşında: (Asat) . lanmıştır. ' sant 20.80da u Elyevm şahsa ait bulunan sahalar da|badema, bütün tahsil mun::luklann- Beyoğlu cihetindekiler: SK aB h LEYLÂ v© C rkaf rtandan irimlk edilerek ok (ça alakıya devedilmeden bi eet | — Gaacada: Gtustata wam, creni op || Galatada bir yaralama vak'ası | — ÜUN — mzcnun » K a. ğ oS B * (Barbut), Kasımi) da: (Va- 5 a —— — FOY — A — j TAKVIM tarafından lıllîkindle BARI "W_ ) Stettorle. Gişüde: casımı, ce: |lda Si nldı H"l"’ ç'm'" kı'*hm de CA 1' n sonra, encü « (Kürkelyan), Ü l08), (EBrtuğrol). nının yanlı üseyinin vesin: men kararile tenzilleri ahmacaktır. Bu|| Osrader » Kadıköy ve Adedaktler * — İ|oturmakta olan ve fazlaca sarhoş bu- g:lrm?_p:m suretle, belediye varidatının hem mun|| — müyükadada: ( Merkez ), Heybelide : lunan Cemil Hakkı isminde - birisil| yozo DALMAS tazam bir surette tahsili ve-hem de fu-|| (vusu), Kadıköy Pazaryolunda: (Mer- ||kvga etmiştir. Kavga neticesinde Ce-| ,, TOMAKOSLA zülen tahakkuk ettirilerek bakaya ha-|| kem, Modada: (Paik İskender), Üzkü - || mil Hakkıyı bıçakla kasığından ağır ; ENAYİLER lîu:: gözükmemesi temin edilmiş ola-|| dar Ahmediyede: (Ahmediye) , surette yaralamıştır. Hakkı hucıneyıl Soni günleri caktır. kaldırılmış, Cemil yakalanmıştır. İktısat müsteşarı şehrimizde İğ Bugüne kadar yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filmlerin SEYİRCİ REKORUNU KIRAN FİLM: İktısat Vekâleti Müsteşarı Faik ş Si Kurdoğlu Ankaradan İstanbula gel » t miştir. Bugün Türkofise gelerek meş- 5 gül olacaktır. Müsteşar, konseyye ve EFİS TÜRK MUSİKİSİ | lence - Neş'e - Kahramanlık - Aşk, sergüzeşt ve N it K Sinemasında harikalı bir muvaffakiyetle gösteriliyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: