28 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

28 Ağustos 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yalnız moda, sinema ve spor için tetkik seyahati (Baş tarafı 7 inci sahifede) teri hakkında izahat alacağım (*), Bun- fardan birincisi birkaç sene evvel bey- nelmilel kadın kongresi münasebetile İs- tanbula geldiğinden kısmen bize daha yakın ve beni ona takdim etmek için Bayan Seniha Raufun yazdığı mektup /Çantamda; fakat ikincisi hakkında uzak- tan ve yakından hiç bir fikrim yok. Yal- nız bizim 'Çocuk Esirgeme Kurumu Be- yoğlu kolu başkanı Paris Çocuk Esirge- me cemiyeti reisliğine yazdığı bir mek- tupta benim kurum âzâsından olduğu- mu bildirerek istediğim malümatı edin- mek için bana kolaylık gösterilmesini ri- ca Bu mektubların ne dereceye ka- dar yardımı dokunacak bilmiyorum ve gimdilik bilmek ve düşünmek de iste- Mmiyorum. Çünkü kendimi bu düşüncelerin heye- canına ve üzüntüsüne bırakırsam, başı- mın içindeki kaygılar hiç dinmiyecek, bir düzüye kendimi yiyeceğim: — Acaba, bir Türk gazetecisi de kim oluyormuş? Diye omuz silkerek soracağım suallere vevab veren olmayacak mı? Ba ikinci sual son günlerde sık sık ak- hma geliyor. Sebebi de şu: Avrupanın bir çok yerlerini gezip dolaşmış bir ga- zeteci arkadaş, Pariste mülâkatlar yap- mak istediğimi haber aldığı vakit, çok hayırhâhâne bir şekilde bana: — Değmez... Boş yere yorulacaksınız... Avrupada bize ekemmiyet veren mi var? Demişti ve bu sözler, yolculuk günü yaklaştıkça başımı bir çekiç gibi döv- meğe başlıyordu. Meğer ne manasız bir vehime kapılmışım. Vapur hareket edip uluk — bir emri vâki olduktan sonra artık bu fena düşünceleri başımdan silmek istiyorum. Hava çok güzel, deniz hafif köpüklü... Hiç bir iş görmeden, hiç bir şey düşün- meden, gözlerini kapayıp kendisini s rinliğe bırakmak çok tatlı ve dinlendi ti Bir kaç gün için kitab, kâğıt ve kalem- Je aramıza uçurumlar sokmak istiyorum.. bir kaç gün için yalnız renk görmek is- tiyorum... Yeşil, mavi, ve kızıl renkle- rin birbirinin içinde kaynaştığı renk sen- fönisini... (3) Ben Parise vardıktan iki üç gün son- ra Blum kahinesinin değişmesile bu İki ka- din müsteşar — vazifeteritden — çekilmişlerse de kendilerile istediğim — mülâkatları yap - mağa muvaffak oldum. M. Berkand Üniversite Hey'eti Dumlupınara hareket etti 30 Ağustos zafer bayramında Dum- ; yapılacaktır. Hupınar şehitliğinde yap:lacak merısı-î Marasim, Halkevi Başkanı Ekrem _'mr':n me iştirak edecek — üniversite hey'eti | İ? Butkile başlıyacak, 30 Ağustos zateri yeraş / € (kında konferans verilecek, bunu takiben dün Doçent Enver Karanın riyasetin -| Halkevi örkestrası bir konser verecektir. Gde hareket etmiştir. * Halkevlerinin zafer bayramı 30 Ağustos pazartesi günü akşamı programları bayramı münasebetile Şişli Halkevinde, Şehremini Halkevinden: €e saat 9 da bir könferans ve muhtelif kon- 29 Ağustos saat 14 de Topkapı Halkevi | serler verilecek ve bunu bir balo takip ede- hasında çevre gençleri — tarafından | cektir. Davetiyeler Şişli Halkevinden tedarik | if müsabakalar, yarışlar: Ve birinci edilebilir. takım futbol maçı 80 Ağuslas: saat 15 de aynı sahada parti ve halkevi namına söz, Topkapı Klübünden bir gencin cevabı. Muhtelif hareketler, oyun we müsabakalar. Tekaütler futboal maçı. OCoce: Halkevi salonunda saat 21 de bin- başı Sabri Gürtop ve Leğmen Ekrem Yalımın tarafından konferans. 30 Ağustos zaferi ve Atatürk. Müzik. Halk şarkıları. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. Eminönü Halkevinden: 30/Ağustos zafer bayramı evimizde aşağıya çıkarılan program | gibi kutlanacaktır. Bu toplantılar için dave- tiye yoktur. Herkes gelebilir. Gündüz saat (16) da Cağaloğlu Merkez salonunda: a) Söylev: Yedek Subay okulü harp tarihi öğretmeni Hakkı Tümerden ta- rafından. b) Konser: Bvimiz orkestrası tara- tından. Gece saat (2030) da Gülhane parkı İçin- * de Alayköşkünde: a) Söylev” Emekli kurmay Zafer bayramı münasebetile, 30 Ağustos| Celâl Dincer tarafından. b) Temsil: Himme- pazartesi günü saat 21 de Beyoğlu Malkevi- | tin oğlu (3) perde evimiz temsil şubesi tara- nin Tepebaşındaki merkesinde de merasim | fından —— ——— ——— Yuva - İlk kısım YENi NESilL. OKULU 'TTesisindenberi talim ve terbiye sistemindeki — ciddiyet ve intizam — İstanbul Kültür Direktörlüğünün takdirine mazhar olmuş ve geçen senedenberi de resmi mekteplerle muadeleti tasdik buyurulmuştur. Ecnebi dili tedrisine çok ehemmiyet verilen bir müessesedir. Modern teşkilâtlı mükemmel bir yuva sinifi vardır. Kayıtlara başlanmıştır. Pazarlesi - çarşamba Künleri öğleden sonra 14 den 18 © kadar Cağaloğlunda Molla Feneri cadde: -BON POSTA- “İLÂN Viktorya dö Berlin Sigorta Anonim Şir - keti tarafından 11/6/1924 tarihinde Bay Mehmet Ziyaeddin Erim'in bayati üzerine akit ve tansim olunan bin Türk Hralık ve OĞLAĞI numaralı sigorta mukavelenamesine nit depo İlmübaberi zayi olmuştur. Mezkür depo ilmühaberi haliharırda kimin yedinde We, hukukunu isbat etmek — üzere Viktorya dö Berlin Bigorta Şirketinin İstanbulda Ca- latada Kürekçilerde, Manhaym hanında kâ- in Türkiye üriyetine veya Berlinde kü - ia merkerine, işbu ilânın tarihi neşrinden 1- tibaren iki ay zarfında müracaat etmesti ri- ca olunur, Mezkür müddetin mürurunda, numarası balâüda muharrer sigorta mukave- lenamesine ait depo ilmühaberi keenlemmye- kün ve mefsuh addedilerek yerine nüshal saniyesinin tanzim edileceği ilân ol Viktorya dö Berlin Umum Sigorta Anonim Şirketi Türkiye Müdüriyeti “Mütenasip bir Endam 8. Rossesl Korsulari (Galne) ve Ke- generi vüretu sAMEREEIN. tenseübü Tanle eder. Sevimliğine holeh gelmei- 'üzüe eöcete yunuşalır ve leceltin T GA ee tenlemiik ssteyiniz. Fişatlarımırca Döyük tanalâk. DOYÇE ÜRİENT BANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiyedeki şubeleri: Galata - İstanbul - İzmir Deposu: İst. Tütün Gümrüğü ı * Her türlü banka işi x Dr. İhsan Sami TIFO AŞISI Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- tulmamak için tesiri kat'i, muafi- yeti pek emin tazo uşıdır. Her ec- zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur deki okula müracaat olunabilir. AM İ Askeri Fabrikalar ilânları ı Kırıkkale Kuvvet Santralı için iyi bir kaynakçıya ihtiyaç vardır. Yol mas- rafları kendisine aid olmak üzere talip olanların imtihanları yapılmak üzere Santral Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilân olunur. — <5642> NEŞ'E ŞETARET ve FERAHLIK İçin 15-20 damla KARDOL almak aynı za- manda asabi buhranların tekerrürüne mani olmaktır mezkür İnhisarlar U. Müdürlüğünden I — Cibali fabrikasının mamül tütün anbarları duvarlarına şartnamesi mu- cibince pazarlıkla ahşap lâmhri yaptırılacaktır. I — Pazarlık, 13/TX/9837 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba- taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Nİ — Keşif bedeli 1072,50 Ura, Muvakkat teminat 80.44 liradır. IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 6 7,5 güvenme para- larile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. BAA l Emilâk ve Eytam Bankası ilânları ı 707 Numaralı ilânımızla : 664 esas numaralı Büyükdere, Büyükd ere caddesindeki, eski 204, yeni 281 nu- maralı arsanın ihalesi 30-8-987 tarihinde yapılacağı bildirilmiş tse de, o günün zafer bayramına tesadüf etmesi dolayısile ihalesinin 3148-937 Salı günü icra edileceği bildirilir. — (664) İstanbul Belediyesi İlânları Keşif bedeli 6754 lira 23 kuruş olan Üsküdar Valide bağındaki preyantoryoll müessesesinin Kadıköy İbrahimağaya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltmeyt konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme - 2/9/831 perçşembe gününe uzatılmıştır. Keşif evtakile çartnamesi levazım müdürlüğü” de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda Yazılı vesikadan başka Nafia Mi dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 506 lira 57 kuruşluk ilk teminâi makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Enei” mende bulunmalıdırlar. () — (5620) AAA Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü Eşya şŞuböstne Bitto tarafından gel" rilip satılmıyarak kalan dört tablo ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde sahibi tabloları götürmediği takdirde satılacaktır. — (5667) AAA Keşif bedeli 1536 lira 13 kuruş olan merkez belediye binasının Üst katında Y4* pılacak tadilât ve tamirat açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale günündt giren bulunmadığından eksiltme 3/9/987 cuma gününe uzatılmıştır. Keşif evrt” kı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No l1 E8 nunda yazılı vesikadan başka belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fef ehliyet vesikasile 115 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be* raber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daim? Encümende bulunmalıdırlar. (B.) — (5668) Türk Hava Kurumu BÜYÜK PiYANGOSU 5.Inci keşide 11/Eylll/1937 dedir. Büyük ikramiye: 5 O K 00 o liradır... Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır.. DİKKAT: Bilet alan herkes 7 Eylül 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakki sakıt olur. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilânlar! Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1/10/1937 Cuma güDü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekâleti binasında salın alıma” caktır. Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile kanunun Ü” yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve - tekliflerini aynı gü saat 14 de kadar Devlet Demiryolları Malzeme datresindeki merkez komisyonü reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadi?” (5257 )

Bu sayıdan diğer sayfalar: