16 Haziran 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

16 Haziran 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ir, fakat..... Dünyanın her tarafinda yüzbinlerce ins 2amanda yanı! sışayanı kabul bir keyfiyet değil dir.. Netekim, hergün yüz- binlerce insan bütün ev» Dünyaninan eski müsessesesidir ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteblerin umumi tatiline intizar eden sayın hal- kımıza mahsus 1 Temmuzdan Eylül gayesine kadar 3 aylık fevkalâle tenzilâtlı kart abonemanla- rmin ikinci serisi 15 Hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. Bu kart abonemanları, Üsküdardan ( Üsküdar) dahil Çubukluya, Rumelihiserından (Rumeli- hisarı dahil) İstinyeye kadar * 40, Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar © 50 tenzilâta tâbidir. Yüzde 40 tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli Rumelihisarı ile Üsküdardan Vanıköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) , ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. Çubuklu ile Emirgân ve İstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur Yüzde 5O tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli Yeniköy ve Paşabahçeden Bağazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3160) kuruş yerine (1575) kuruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab eden (234), ikinci mev- kide (195) kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilâtlı fiatları da dahildir, Bu kartları hâmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi Pazarları da mıntaka farkı aranmaksızın Bağazın her iskelesine gidebileceklerdir. Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının. ibraz büyrulması muhterem yolcularımızdan sureti mahsusada rica olunur. Araba Vapurlarına Aid Araba vapurlarile karşıdan karşıya nakledilecek binek otomobillerinden alınmakta olan ücret, yalnız azimet ve yalnız avdet için yüzer, szimet ve avdet yetmiş beşerden yüz elli, yirmi yaprak- İı aboneman kartları alındığı takdirde gidiş ve geliş ellişerden yüz kuruştan ibaret iken bu defa bunlardan başka olarak iki sahilden münakaleyi fevkalâde kolaylaştırmak için yeniden “1,,, “2, “3,, aylık tenzlâtı havi aboneman kartları ihdas edilmiştir. İşbu kartlar “1, Temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından bugünden itibaren her gün Kabataş iskelesi gişesinden satılacaktır. “1, aylık tenzilâtlı aboneman karttarının flatı yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet bi- letlerine nazaran yapılan tenzilât, yüzde elli nisbetindedir. “2, aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiatı otuz beş lira olup keza azimet ve avdet bilet- İerine nazaran yapılan tenzilât, yizde altmış nispetindedir. “3,, aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının. kırk beş lira olnp keza azimet ve avdet bilet- İetlerine nazaran tenzilât yüzle altmış yedi nispetindedir. İşbu kartlarda numarası yazılı otomobiller ayni günde tarifede yazılı bütün seferlerde mü- kerreren ve bilâ ücret nakledilir. Bayanlara mahsus Si NGER 18 ayar hilezikle beraber altın santlerinin yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 85 ilâ 150 liradır. EMSALLERİ GiBi ON BEŞ ENE GARANTILIDIR Taşra müşterilerimize arzu ettiklerinde yeni kataloğ gönderilir. SİNGER SAAT MAĞAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel; 21964 Bayi olmiyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak İçin bayi aranıyor. “PASTiL KATRAN HAKKI iü inin Son Posta Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 5. EME: Açılmıştır, Her Pazar İNCE SAZ Hey'eti vardır. samiaresk i in ümmi İstimiâk dolayısiyle siki yerin tam karşısında yağcılar soka- ğının başına Hasan gazoz özü Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HA SAN Meyva özünün evsafın8 maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahatsızlıklarına şifahdif ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına karş! İŞTİHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - BU! TI - GAZ - SAJ i MİDE BOZUKLUĞU - DİL - BARSAK ATALE BAZ-SIKINTI “ kullanınız. Mide için her yemkten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım burdak su içind? İ ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnıma 1-2 çorbü şığı yarnm bardak su içinde köpürterek içmelid'r. HASA MEYVA eli Avrupa ve bilhassa İigiliz meyva tuzlarından d b: yüksek olduğu kut“ dB sabittir. Bunn rağmen Avrupa meyva özlerindin beş misli daha ucuzdu XX HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız birtürlü olup şekersizlir ve çok köpü Şişe 30 İki misti 50 Dört misli 80 kr. OLEM POS GAZOZUNU tercih ediniz. Harareti keser-Sıhhati korur. Meyva usarı ve şekerle mamuldür. ŞİŞELERE EL DEYMEDEN Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. m> Gazinocular, lokantacılar ve bahçe açanlara müjde | ; Avrupa mallarından daha sağlam, #vrupa malından daha zaril v: Avrupa mallarından daha ucuz olan anda yelerini terci edrmz. Siparişlerinizi Mahmutpaşa - Kürkçü İç han No, 12 ye vermeniğ BIR DiPLOMALI ECZACI ARANIYOR Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezinden: Hergün öğleden sonra çalışmak surelile dispanserimiz eczaresinde diplomalı ezcacı çalıştırılacak ve buna göre ücret verilecektir. İstek şartları öğrenmek üzere on beş gün zarfında merkezimize müracaat © meleri ilân olunur. TÜRKİYE Şişe ve Cam Fabrikalar! ANONİM SOSYETESİNDEN: Paşabahçe fabrikamız için 600 ton çavdar sapına ihtiyacımız vardır; 23/8/959 ma günü sâat 17 ye kadar kapalı zörfla teklif Kabul ediletektir. Taliblerin ir meyi almak üzere hergün Galata Perşembepazarı Samur sokağında İş hanı tanbul bürosuna müracaat eylemeleri, pir Hali Tasiiyede Bulunan gm GAZETECİLİK ve MATBAACILIK Türk Anonim Şirketinden : bulunan şirketimize ald Ten matbaa binasında merci 1 makinesinin 9 Hi nde pazarlık suretile İT iy £ edilen bodel lâyık hadde görül, inden mezkür makin” ığa konmasına tasfiye memurluğunca karar verilmiştir. 3 nuz 1099 Salı günü saat 10 da yapılacaktır. İstekli olanların 7 in İş hanında 2 numarsli 7* mhanede tasfiye memurluğuna müracaat eylemeleri Hân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: