7 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B tlediye şehirde gerek âdi, 21n- | "ld: gerek müstakbel ve muh- Üti harplerde yangın tehlikesine esaslı tedbirler almıya karar .,.—' tümleden olarak bundan son- İ HB edilecek birden ziyade kat- “binalarda ç'ft merdiven bulun- Tülması mecburi — kılınacaktır. —'İ—nlcnn biri bina içinde, di- ,—. 'de demirden olmak üzere bi - Vaç aA dışında olacak ve her katin h Merdivenle rabıtası bulunacak- Bu Bahın Süretle tina içinde veya bi- e A çatısında herhangi bir se - M dolayı yangın çıktığı zaman Sakinleri yangın ile alâka - Dade ÇöTeyan merdivenlerden bici- *ku': kolaylıkla dışarıya çıkabile- binalar i koyduktan haş, fabrika iş _-B'l fabrıkalarla | sü"l!lsınk seramik sanayii şü- olan bir (porselen R '“'lh.ı) ile kimya sanayii saha- gh Muhtelif fabrikalar tesisi i- pro]e hazırlamıştır. hnfun önümüzdeki yıl; "hülık ve sanayi hayatımız - | üı dolgun senelerden biri ola- kz 7 yeni büyük devlet fabri - HİA birden işlemeğe başlayacak- ni—%lıîtoi sonuna kadar İnşaatı han göölanarak faaliyete geçecek v | Bu fabrikalarımız şunlardır: — | "ıx.;,. bez fabrikası, — Nazilli | NUŞ * Baz ikası, İzmit ikinci kâğıt zel- : "hıkısı Bursa Merinos fab- | Çimento fabrikası, &l ipek fabrikası, Kara- 7"’Phanedekı | Atölye Çirkin bir manzara arzediyordu ? yolları idaresi Tophane - *Nm salcnu yanında bulunan Ve sandal inşaat ve tamirat T u“' kâldırmıya karar ver - Bu atölye burada çok çir- . izara hasıl etmektedir. İda- sonra atölyeyi daha mü- s .q. A n veyahut ç tine lJâzım olan sandal ve- ş'—w Biİbi vesaiti Kasımpaşa- j N:':nh hâvuzlarında yaptı - *Yebi roman: 60 ._’“ benim için hayatta tasav- —M hicapların en ağırı "—ıı ablama gidip de: Lalliş namuslu telâkki tfiye, İşte bir mektup si- d Yahut ta li ““:vl'mk— Aşıkı ile konuşur- GEn b ) ')')ş Ben derhal ölmeliyim. Ne- # Ü d, P*muslu, ne kadar seciyeli | Si “'iyım Halil Necip hikâ- .'Bılı ihten Saklamış olduğum alliyim ve asla onu hâ- K uynne inandıramam. Nı. ki, evli kadınların da, ü da bütün — başlarına z ve saklamalarından —Hıııııç. belâ başları- » beterin beterine gi- ünün meselesi: elecek harplerde Istanbulda çıkacak yangınlara karşı... | Halk, tehlikeden nasıl kurtarılacak? Butun bmalarda ikişer merdiven olacak, yangın için tertibat alınacak, sular hazırlanacak.. «. ka bu kararını şehirdeki diğer bü- yük binalara da teşmil etmeği lü- zumlu görmüştür. Bilhassa apartı- manların yan ve arka taraflarına demir merdivenler yaptırılacaktır. Müstakbel barplerde tayyareter havadan hücumlar yapacaklar ve atacakları bombalarla daha ziyardle ev ve binaların çatılarında yan « gınlar çıkartacaklardır. Bundan başka, bir harp vukuun- da, çıkması muhtemel yangınlarda kullanılacak suyun nereden ve na- sıl temin edileceği de düşünülmüş ve bazı tedbirler alınmıştır. Şim- diden, mevcut su tesisatının ve şebekesinin tahribi takdirinde, is- | tifade edilebilmek üzere, müayyen yerlerde su depöları, kuyuları, sar- nıçları yaptırılacaktır. Diğer taraftan belediye haziran- Gelecek yıl yedi yeni leyecek bir çok vatan- daşlara iş bulunmuş olacak bükte temeli yeni atılmış bulunan demir ve çelik fabrikası. Bu fabrikaların açılmasile bera- tılmış bulunan demir ve çelik fab- ber binlerce vatandaş ve — aileye yeni iş ve geçim yerleri temin c - dilmiş bulunacaktır. Buralara yeni alınacak işçiler ve usltalar için de muhtelif mektepler ve kurslar açılacaktır. Yeni fabrikalarda; bir kaç senz- denberi Sümer Bankca Avrupada okutturulmakta olan yeni ve genç mütehassıslarımızdan istifade e - dilecek ve banka lüzum görüldüğü kadar lise mezununu — bilâhace; muhtelif sanayi sahalarında yetiş- tirilmek üzere Avrupaya gönde - recektir. Enstitüye — — Yeni talebe Alınıyor Buradan çıkanlara ne ek mi ve: Gazi Terbiye Enstitüsünün be - den teribiyesi, resim, iş şubelerine bu yıl da talebe alınacağı alâka - darlara bildirilmiştir. l l Aldığımız malümata göre Mııanıw Vekâleti, bu Enstitü şubelerinden mezun olacakların terfihi için yeni bir esas hazırlamağa başlamıştır. Buna nazaran; Enstitüyü biti - renlerin ilk tayin edildikleri me - Turiyetlerde (25) lira asli maaş- Ja işe başlamaları temin edilecek - Sen de seveceksin! Etem İzzet Benice Ne acı ve.; Ne yazık!. Bilmiyorum, ne yapayım?.. Yürek üzüntüsü Dünyada insanın en çok sıkıl şey muhakkak ki, yürek üzün! Kalbimin kuvvetli bir yumruk (i çindeymiş gibi sıkıldığını ve bur - kulduğunu his ediyorum. Naciye gideli iki gün oldu. Her kapı çalınışında, ciğerlerimin bir tazyik havası ile çatlayacak — gibi şiştiğini duyuyor, bunalıyo, — Acaba o mu?, Diye çırpıamıya başlıyorum. | BHatta, hizmetçinin gelip haber ver- kafesin arkasına koşuyor, gözetliyorum. BSalihten de ödüm kopuyor. Her eve giciş ve çıkışında, her kelime- sokağı mesini bile be kliyemiyor ben hemen layacaktır. Bu hususta bugünlerde Ankara- ya gidecek olan vali Üstündağ te- şebbüslerde bulunacak ve evvei:e bu iş için hazırlanan projenin ka- nuniyet kesbeylemesini temine ça- Jışacaktır. Bu proje kabul edildiği takdirde her evden ve her apartıman katını işgal edenden üçer lira alınacak. Bu tesisatın karşılığı bu suretle el- || de edilmiş olacaktır. Otomatik tesisat en asri bir şe - kilde yapılacak ve yangın vukuun- da zile basılır basılmaz itfaiye mer-i kezindeki harita üzerinde derhal kırmazı lâmba yanacaktır. Bu Jâm- ba haritada tam şehirde yangının çıktığı sokağı gösteren mevki ü « zerinde yanacaklır. Bu — takdirde | yanlış ihbara meydan kalmıyacak, itfalye hemen yangın gçıkan yere Eski renler . Demir olarak Kullanılacak Zeytinburnundaki vagon lar toplanıyor Demir fiatlarının yükselmesi ü zerine eskiden kalma bazı demir stoklarından istilade edilmesi ça- releri araştırılmaktadır. Bu ararla denizde batmış gemilerin çıkarıl. ması kararlaştıktan sonra diğer ha- zı eskiden kalmış ankazdan da is. tifade edilecektir. Bunun için Zeytinburnunda çok eskidenberi birikmiş ve hurdalaş « mış olan köhne lokomotif ve vagon- Tarın da oradan alınarak Anadolu « ya sevki kararlaşmıştır. Bunlar Karabük çelik fabrikala. rında ham madde olarak istimal e- dilecektir. 30 bin ton Kutuluk kereste Geliyor — Bir kısım kereste geldi İzmire gönderlliyor Bir müddet evvel Romanyaya gitmiş olan Ege mıntakası üzüm ku- rumu direktörü İsmail Hakkı Ve - ral evvelki gün Bükreşten şehri- ze gelmiş ve seyahati etrafında Ve- kâlete izahat vermek üzere Ankara- ya hareket etmiştir. Bu sene Romanyadan muvakkat kabul suretile memleketimize İt « hal edilecek olan kutuluk keres - telerden mühim bir parti de lima- nımıza gelmiştir. Son partiler de bu ay nihayetine ka-| dar getirilecek ve bu suzetle 30 bin ton kutuluk kereste ile Egenin bu yi söyleyişinde bir kere yukarıdan aşağıya onu süzüyor, — Bana bir şey mi söyliyecek?. — Duydu mu acaba.. — Kulağına birisi fısladı mı?. Diye helecanlar geçiriyorum. Ha- kikat de hiç bir kabahatim yok. Vicdanımın temizliği, hareketi - . min berraklığı, hâdisedeki masumi- yetim beni dimdik ve enerjik tu- tuyor. Amma, ne de olsa Salihe kar- şı kendimde bir aciz ve bunaltı his ediyorum. Bütün bunun sebebi de her vakit tekrarladığım ve- hatta yalnız kaldığım vakit kendi ken - dime: — Ah, ne şaptım da ben Salihe bu Meseleyi anlatmadım... Dedi - ğim gibi hep bâdiseyi Salihten ve ablamdan sak'amamdır. Rüya | Ne kadar feci oldu. Buna feci de- ğil, — Efca. Derler. Gece birdenbire, — Ahhhh... Diye bir fesyat basarak uyanmı- şım, Salih, İM 8 — SONTELGRAF —7 Mayis 1937 VERGİLER Vergi tahsilâtı için takibat şiddetlendirildi Mali sene sonu olduğundan bü- tün vergiler toplanmış olacak ali yılın bitmek üzere olması hasebile belediye muhtelif bele- diye resimlerile vergilerin bakayaya kalmadan tahsilini temin için yeni tedbirler almıya başlamıştır. Yapılan tetkiklerden bina ve a- Trazi vergilerinden 936 yılı muham- meninden yüzde seksen bir, — yol vergisinden yüzde seksen beş his- betinde tahsilât yapıldığı anlaşıl- mış ise de tanzifat, tenvirat, tente, siper ve levha resimleri — lâyikile toplanamamıştır. Bunların da 937 ye fuzla bakaya bırakılmadan tahsili için belediye tahsil şubelerini ve tahsildarları se- Metruk , Dalyanları Hazine alıyor Bu gibi yerler hakkında tetkikler başladı Metrük dalyanlar ev voli yerleri hakkında dün Maliye Vekâletin « den vilâyele bir tamim gelmiştir: Bu tamime göre, üç sene müd « detle terk edilen voli yerleri ile dal- | | yanlar hazine namına tapuya bağla- | nacak ve hükümet malı olacaktır, 'Terk ve tadil edilen dalyanların vaziyetlerini vilâyetlerde valiler, we kazalarda kaymakamların tah « kik ve tesbit edecekleri bildirilmiş- tir, 'Tahkikat esnasında bir ehli vu e kufla beraber hazine mümessili ve voli,ve dalyan sahibi de hazır bu- lumacaklardır. Kayden sahibi gö- Tünen kimse gelmediği takdirde ie tirazı, için sekiz gün mühlet tayin edilecektir. Bu müddet hitamında tekemmül edecek tahkikat evrakı idare heye« tine verilip karar alındıktan sonra” hemen hazine namuına tapuda kayât yapılacaktır. cE Mekte lerm Tefhşı oluna giriyor Teftişlere dair defterler tutulacak Bu yıl teftiş gören mekteplere, Maarif Vekâletinden müfettişle - rin tedbirlerine göre hazırlanmış emirler gönderilmesine başlanmış- tır, Mektep idareleri bunlara göre kayit ve muamelelerine lâzım ge- len ıslahatı yapacaklar ve tenkit - leri teftiş defterine geçireceklerdir. Bu defter, başka defa yapılacak teftişlerde de mülettişlere göste - rilecektir. Bu suretle, — teftişler, daha mazbut bir şekilde yapılmış ice ve fayda - e oluyorsun Lütfiyı Diye kolumdaa tuttu ve yatakta beni üdeta sorguya çekti. — Ne oldun" Neye bağırdın? Ne var? Bir yerin mi sancıdı?. Birden bunaldım, vab bulamadım. — Rüya gördüm.. Korkmuşum'., Dedim, Garip bir adam. Israr et- tü — 'Ne'rüyası bu böyte?. Anlat bana.. 'Tabir edeyim, Mu'tekid bir adam, Zaten kitap- larmın çoğu tabirnamelerle dolu, Ekser geceler namazdan sonra o - | turarak onları okür. Gördüğümü anlatmama imkân yoktu. Birdenbire nasıl bir rüya hikâyesi düzüp — uydurabilirdim. Müşkül vaziyette kaldım. — Sabahleyin anlatayım. Dedim, —Yoo. Bütün telerruatı hatı - rında iken anlat, Allah hayıra | ferber etmiştir. Belediye muhase « be erkânı hecgün ansızın teftişler yapmakta gerek şubelerin — gerek tahsildarların vazifelerini lâyikile ve günü gününe yapıp yapmadık « Tarımı kontzol etmektedir. Sekiz, on günde iki ayda yapılan tahsilât kadar resim ve vergi top « Tanabilmiştir. Henüz yol parası ile bina vergi - si ödemiyenler hakkında haciz tat- bik edilecektir. Belediyer bütün gayretini bu yıl bina vergisile diğer bir çok resim- lerde bilhassa 936 muhammenatı- ni toplamağa sarf etmiştir. aei e dütrmseriuinam ü sirr Üi v eneraüNa K9N aa AM ENANRAK N OfDARE T DEN N KdAN sükeLe bi Üa aNN aa d Dut bahçeleri Vergiden 10 yıl_ _muaf İpek böcekçileri himaye ediliyor İpek böcekçiliği üzerinde fenni araştırmalarda bulunmak, ve ted « risat yapmak Üzere bir (İpek bö » cekçiliği Enstitüsü) kurulacaktır. Ayrıca Ziraat Vekâletinin lü » zum göcreceği yerlerde; Enstitüye bağlı olmak Üzere bir çok (İpek bö- cekçiliği istasyonları) açılacaktır. Evvelce kurulmuş olan Böcek « çilik mektepleri de böcekçilik is « | tasyonları haline girecektir. İpek böceği tohumu yetiştiril » mesi, satılması, mücadele işleri de Ziraat Vekâletinin sıkı teftiş — ve murakabesi altına alınacaktır. Bu işle uğraşan allelerin terfihi- ne çalışılacak ve ipek böceği ye « tiştirmek üzere yeni kurulacak bir dönüm dut bahçesinden on yıl a - razi vergisi alınmıyacaktır. Mekteplerin terkosa borcu varmış İstanbul mekteplerinden bir ço » ğunun eski Terkos şirketine borç - ları olduğu anlaşılmıştır. Hâli tas- fiyede olan bu şirket maarif idare- sine müracaat ederek bu alacağını istemektedir. Maarif idaresi bu yıl bütçesile buna imkân göremediğin- |. den 937 bütçesi esnasında bu borç- ları ödeyebilecektir. I(ıılıl_l—li;;lnde yarınki merasim Bu ders senesinde Kuleli askeri lisesini bitiran genç mezunlar te- rafında; yarın — Çengelköyündexi | mekteplerinde bir veda müsame - resi tertip edilmiştir. En iyi derece ile şahadetname a- lanlara merasimle diplomaları ve- rilecektir. Merasimden sonra spor musıbu- İ kaları yapılarak güreş, manla aş - woleybol, baskubn! ve müzi 'k tebdil etsin. İnşallah falihayırdır. Dedi, kalktı, Jlâmbayı yaktı, kat- gıma dikildi. Kurtulmak için ya - pılacak başka şey yoktu. Aklıma ilk gelen yalanı söyledim: — Seninle virlikte çölde imişiz. Bir kum fırtınasına — tutuluyoruz. Ben seni kaybediyorum. Bedeviler beni yakalıyorlar. rünce çok seviniyor, çadırına aldırıyor, sonra — üzerime || Yürüyor, işte © vakit karşı koy - Prum, aramızda mücadele olduyor - du. Şiddetle kolumu büktü, acıya dayanamadım, haykırdım. Salih derim derin düşündü. Son- | ra birer, birer benden sordu: — Çölde ne arıyorduk?. — Seni bir başka alaya tayin et- mişler güya, Oraya' gidiyorduk. — Yalnız mıydık?, — Yanımızda bir emirber, bir de mekkâreci vardı. — At üstünde miydik?. — Sen de, ben de at üstünde i - dik, İlşirken diğer yandan bu adamların * (Devamı var) Halk Filozofu —— diyor ki : (Akıntıya çekilen ze- kâ kürekleri Çocuğunuz liso tahsil çağında ise, liseye devam ediyorsa çoruğunu - zun en büyük dertlerinden biri kate şısında hayli düşündüğünüz mu- hakkaklır: Yavrunuzun, hiç şüphesiz, —en çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi de öğrenmekte olduğu ecnebi dili dersidir. Çacuğunuz belki mektebine baş- Tayalıberidir, ayni ecnebi dilini o- kur, fakat şaşılacak bir şeydir ki hâlâ döner döner bina okur! Yarın, Üniversiteye gittiği za « man dahi hâlâ, yıllarca görz nuru | dötüğü halde, biçarenin, tek bir | dil öğrenmemiş olacağını berveçhi peşin bilirsiniz. Neden? Kabahat talebede mi, öğrelmen- lerde mi, tatbik edilen usullerde mi? Fakat şu iki kere iki dört e- derecesine bizim bir nevi kerrat cetvelimiz olmuştur ki bizim mek- teplerimizde ecnebi dili öğrenmek kabil değildir. Bunun bir türlü de çaresi bulunamadı. Hele bu hal büsbütün acayibattandır! Niçin a- caba? Halbuki mesele basittir, hakikati konuşacak isek: Çünkü bizim — mekteplerimizde ecnebi dili öğretmenlerimizin ço - ğu hakiki dil öğretmeni değiller -< dir. Herhangi bir dil öğretmeni ol- mak için o dilin üniversitesini hi - tirmiş, o dilden doktorasını vermiş kaç öğretmen tanıyorsunuz? Dü öğretmenliğinin de —ih mektepleri ve Üniversitöleri var - dır. Bizde hani? ©O halde, senelerce akıntıya kürek çeken genç zekâya ne kadar acı - sak yeridir. Halk Filozofu Davet İstanbul Cumhuriyet Müddeti mumiliğinden: İstanbulda bulunduğu nnla_ı...n Bergama icra memuru muavini Ha san Zekinin hemen memuriyetimi- ze müracaatı, Konferans ve temsil Eminönü Halkevinden: eğer 937 cuma günü saat (18) de evimizin Cağaloğlundaki merkez salonunda Dr. Bay Ahmed Asım tarafındın (Hekimliğin içtimal — vazifeteri) mevzuu üzerinde projeksiyonlu o- Tarak verilecektir. Davetiye yoktur. Herkes gelebi- lir. Birimizin derdi Hepimizin derdi Çocuklar neden hasta oluyorlar? Kadıköy, Hasanpaşa maha'. lesi Hacınecip sokağı 7 numa- raklı evde oturan malül yüzbaşı Ihsan Töre imzasile şu mektubu adık: *Havaların el'an soğuk - git mekle olmasına rağmen - vakit- siz tubur eden ve çocuklarımızı hasta eden — donduürmacıların yapışkan taarruzlarından - nasıl kurtaracağımızı — şaşırdık | Şide detle esen rürgârların altında; çocukların — hasta'anması - baha- sına da olga kırk parasını kopire mak için bilâ merhamet ve per- va mektep kapılarına 'dayanıyor. lar ve ticaret serbesttir, diye, zavallı çocukları biribirine im- rendirerek teşvik ediyorlar. Son zamanlardaki boğaz hastalıklae gının — müstevli hücumlarından çocuklarımızı kurtarınıya uğra-» fütursuz tehacümlerinden kurtu- mamız imkdasız mıdır? Bu hususta yüksek — gazelenizin — tavassut etmesi, — çocuklarımızın - sıhhati bakımından, her halde — çok Taydalı olacaktır. Bilvesile saygı- Tarımı sunarım., — - Bu okuyucumuz haklıdır. Don durmacıların, böyle mahalle ara- larındı, m ktep kapılarında don- durma — sumağa — başlamaları, doğru değildir. Çoçuk, düşüne. mer, e. gördüğünü a'mak iİster, Alâkadarlar, seyyar doadurma. cıların fualiyete geçeceği zamanı tayin etmek salâhiyetini haiz mi- dirler, diye soruyorur. Ö İSERİR İT ci ağrünü i KOĞN SA e a Kürl ci y l ön ee Üa üi eli briu Gd a d G B İi ehi 5 l b D D d F e dit

Bu sayıdan diğer sayfalar: