25 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kral Zogo Nişanlısını Nasıl Iıyld_u? Kontes Appon- yinin Macar kız-| ları arasında çıkan bir resmi Krala izdivaç kararı verdir meye kâfi gelmiş Arnavudluk Kralı Mmt;i %go'î—&;l;ıîu izdivaç ilânında zannet- Bun rişanlanması bütün hükümdar- Meyiniz! Hayır! ların nişanlanması gibi' dünya mat- — Bu genç ve güzel kontes'in resmi- buatını fevkalâde alâkadar etti. ğ_iî_geCelik muhabbet | Gecenin tatlılığı pek çabuk İezzetini değiştir- miş olacak ki genç âşık yeni sevgilisini | öldürmek cesaretini gösterebilmiş! | || L Para, Aşka Galebe Çalmış ! | AT KA I Belçikada da Vaydman'a benzer'elde edemiyordu. Lâkin gı bir genç türeyerek aldattığı genç bir nihayet Ânvers'te genç Bru'nun ya - kızı sonra öldürdüğünden ve bu kor- kalanması özerine bulunan esya, mü- İkunç cinayetinin nasıl meydana çık-|cevherat vesaire meydana çıkınca tuğından «Son Telgrafr bahsederek|Bert Peti - kadıncağızın adı - nin ki- tahkikatın alt tarafını bugün yaza -|min tarafından öldürüldüğü de bu - cağını vadetmişti. lunmuş oluyordu. | Bru isminde ve kendisine gazeteci| süsü veren, hakikat ne ise gazetecilik |cürmü gösteren deliller de ciddi bir alâkası olmadığı çabucak |şunları söylemiştir anlaşılan bu genç katil aldatmış ol- 0 Tosrinisani günü İni kral bu resim'i mecmuanın kabü- duğu kızı 1 Kânunuevel günü öl -|lunan annemi görr irdüğünü iddia ediyordu. Halbuki|Bert Peti'nin b gün katilin başka bir yerde olduğu-|Bert Peti ban |İnu gösteren alâmetler görülmüştür. | Ânneniz dışarı Çıktı bül 2 Kâmunuevel günü Gand şehrindeltur dedi. Biraz bekl, Folin caddesindeki kahve ve mey -/da Bert ile lâkirdiy İhanenin açılmıyarak — içerden | köpeğin uluduğu duyulmuş, bunun gildi. Ancak 36 üzerine polis tarafından dükkân zor- dı. Niha Nihayet Bru meydana çıkan karşı ve ında | )d'a bü- ye — gitm çalı Bizde de bu vesile İle bir'çok yas/ğında görmüştür. mnda Söz karşımdaki kadın yaşlı de -|en rahat birluz, ttim ki bu kadın ba- la açılarak içeriye girildiği — vakit 'na O gece mül bir cesed bulunmuştur. Köpek de ce- telif yerlere sedin yanında bağırıp duruyordu. ve sarhöş olduk. Si niz Cesed bir kadın ölüsü idi. Yerşabeni |(de birbirimizi sevdiğ ahset- isminde olan bu kadın yaşlı değildir. tik. Fakat sabahleyin ben Brüksel'e Kahve ve meyhane gibi arası | (Devamı 6 ıncı sahilede) | folan bu dükkânı işletiyordu. Kadın-| ” eei D 3 p İcağızın ölüsü tezgâhın önünde yığı. İh olarak bulunmuştu. Kadının ba - şindaki yaralardan kendisinin * katil | ile şiddetli bir mücadeleye girişerek | öldüğü anlaşılıyordu. Tezgâhta bir| 'gözde bulunan paralar da alınmıştı- |Kadının parmaklarındaki — kıymetli İyüzükler de mevcud değildi. İki kürk manto da yok olmuştu. Katil kimdi? Kontes Apponi'nin diğer. Macar Meçhul, Fakat kadını bir kaç kere| hahin resimleri neşredildi. 'ı:ı.ıı.-ı arasında çıkmış bu resmi genç genç bir adamla beraber — götenler| Bu defa bir Avrupa gazetesi önün! krâlı fevkalâde #lükadar —etmiş...'vafdi. Bu genç adam iri — gözlüklü, nasıl tanıdığım | Yanındaki güzel kızların resimlerinin kumral ve bilhassa sinema . artisti arasından onu seçmiş - hem de-bü- Harold Loyld'e çok benziyordu. Fa- hükündarı tün hayat için - etrafına mavi bir kat kadının yanında görülen hu â ilk de- | talemle işaret komuşlur. İşıkın kim olduğunu bilen yoktu <lör yazıldı- Kralın ve güzel nişan- Arnavudluğun genç Ahmed Zogo müstakbel iş fa olarak bir meemiuanın içinde bul- | muştur. Sorira saray nazirinı çağırmış Ve Gand şehri zabitasi 6 zamandan-| (Devamı 6 met sabilemizde) İberi araştırıp duruyor, fakat bir şey | ında kadar var.' S- — o v PLE * 25 Subat 1938 ——— BiG AP Cenubi Amerikada yeni bir dans icad edildi ! Cenubi Karo - linde, Cemahiri » müttehidenin — bu mıntaka: ciler di b geçirirler, Neselâ tram - va da - onlara s bir kö- dır. Orada aturma- mecburduür « 'ar, Diğer insan « ların — yani beyaz Amerikahların iş- yal ettikleri yer » yaklaşmak yasuktır. Onların bulun « işe tram va, abalarının ve en kirli yer Önl. amelesi edilir. On ları insanların a - raşına sokmazlar (Devamı 6 va!:) Yeni bir ilim! Evlenirken alacağınız kızın veya erkeğin hu- yunu, ahlâkını, namusunu etraftan sormaya, tahkik etmeğe hacet kalmadı. Bunu anlamak iİçin hayat arkadaşı olmak Üzere İseçeceğiniz kızın veya erkeğin yürüyüşüne, atdım atışlarına bakmak kâfi!. işi sağlama bağlamışlar — Porfesör Williamhlaek Kolorabiya |sanların talilerini, hayat seyirleriri|cedvel fertip etmiştir. Bu cedvelin, üniversitesinde hocadır, muhtelif si-|ömürlerinin seyirlerini, söyliyecek - bilhassa zabıla işlerinde esas.olaca « En yaşlısı yirmi iki yaşında olan -haydudlar- kuyum- Güyu Nnasıl tuzağa düşürmüşler ? af ve-seviyedeki insanların yürüyüş|lerini iddia edenlerin sözleri şarla - Panı, bir caniyi, bir hırsızı yakala « | ) y leri üzerinde - yıllardanberi — yaptığıı “ncelemoler netisesinde yeni bir ilim, meydana çıkarmıştır. Bu, insanlârın adım atışlarından manalar — çıkaran, tanlık hududunu geçmeyen iddialar- /dan başka bir şey değildir. Ötedenberi insanlarm kafasında yer leşmiş bir kanaat, sarsılmaz bir itimat |fhak için polise fevkalâde — yardımı dokünacağinı söylemektedir.- Bu çete [wım daha Başka faydaları da var « Mmış!. ahlâk ve tabiatlerini söyliyen yepye- Pai bir ilimdir. Ve bu yeni ilmin esa - Bı, insanların yürüme tarzıdır. İvardır. Hatta bu kanaat ve itimadı il -| Nişanlılar bu sayede hayat arkada- mi bir surette isbat etmeğe kalkışan-|şi olmak Üzere seçecekleri kız - veya lar da çoktur. Bu gikilerin ileri sür-lerkeğin mizaclarını, ahlâklarımı ko » Ele geçirdikleri mücevherat kendilerinde Profesöre göre, Kerkesin kendisi « ne mahsüs bir yürüyüşü, bir adım &-| dükleri fikir ve iddlalara göre; göz|layca öğrenecekler, bu cedvel vası » ruhun aynasıdir. Bu uynada insanla- |tasile zahmetsizce bütün metiyet ve © K a kalsaydı Amerikaya kaçacaklardı fakat,. | —x varür. Ve şurası muhakkaktır ki insanlar itiyat ettiği y Evet genç; hepsi'de evlenecek çağ.|bu parayı çaldırdım. Onun üzerine vak'ayı söyleyen gencin diğer arka- adımlarının vaziyejin da birer delikanlı.Bunlar geçen Kâ-İparasız kaldım. jdaşları üzerinde telkin. yapmış olub Yâapırı - yampıtı - Yü dünüevvelde Londra'da bir kuyüm »| - Dört genç araşındaki arkadaşlık Olmadığı ve kuyumcuyu tuzağa dü- ğü gibi, sert yürüyüşlerle kaldırım - tuyu mücevher seçmek bahanesileleski değildir. Bir iki senlik. 19 Kâ - Şürmek için O gece tertibat alımp İ871 adeta döver gibi yütüyenler, taş bir otele çağırmışlar, o da oraya git-' nunuevvelde bublar — toplanmışlar, tlihmadığıdır. Delikanlılar mücevhe. | lârı okşar gibi basanlar da çoktur. ratı aldıktan sonra tayyare ile Fran-|. Blac Kolombiya — üniversitesinde isa'ya kaçacaklardı. Fakat bu tasav-|bir kurs açmış, yeni ilim hakkında vur. olamamış, hepsi -- yakalnmıştır: | deraler Vermeğe başlamıştır. Kursa Gençler ancak kuyümcuyu yarala -bir çoktalebeler devanı ettiği “gibi, muşlar ve yukarda söylendiği gibi 13| dinleyici sıfalı ile derslere devam &- < hbin İngiliz lirası kıymetinde yü «|den bir çok meraklılar 'da — vârdir. İzükler almışlardır. Maznunlar'n ge-|Bunlarım genç kizlarla, ihtiyar, geç 4 çen gün mahküm olmuşlardır. Ağırz |kin kadınlardır. hizmet cezasına ve senelerce mah -| Profesör, |meşgul ol doğiştiremez, insanların yüzleri — ile sdığı gibi, alın çizgileri - baçla|ne, avuçlardaki hatlara dahi ehem - ler -|miyet vermemektedir. Onun iddia sasına göre, fizye |dövülmiye de mahküm edilm dir. Ucu topuzlu doküz kayı: Pilmiş olan bü kamçı ile biri 1 ri 20 defa dö lar evvelâ heki nden insanlar ilecek olan mahki e muayene ettiri - bır nu tahammül ede » bir aşılırca dövülecekletdir. safsat Mahkemede ülnlenen şahidierden Mis Borlry, ni dcnilnnl gildir. Hele el falı, e) çizgileri ile in «, rüv seciyelerini, ne — gibi şeylerden bir riyaziye muadelesi balleder gibi yaralanan kuyumcu tiği zaman tuzağa düştüğünü anla -( yiyip içmişler, içlerinden birisi şun Mışsa da başından ağır surette yara- ları söylemiştir: lanmaktan 12 bin İngiliz 14 merikalılarla Avrupalıla Saia do Avrııpı işlerine karşı son zamaanlarda Amerikanın alâkadarlığını | l e ;-Parişte gösleren alâmetler vardı Umumi Harbden sonra dün ğer | Mi pırlânta am vi çol il ı etindeki pırlâr zengin bir adam varmış. Zengin, çok yerlerile her fürlü ihtilâflardan uzak kalmayı düşünmüş olan Amerikalı- Şırılmasından kendini kurtaramadı- lüks yaşıyan bir adam. Bu kendisine ; y ö YA e. İSİNe Tar ne Versay hedesini " . Mi İ Â gibi bu işin önüne de geçememiş. gayet kıym bir “kaç tane elmüz Tar ge Versay muahedesini tasdik etmişler, ne de Milletler Ce Ür Kuyumcunun adı Belenger'dir. bulmak için Paris'e kadar gitmiş. Bu- n delikanlıların hepsi de ter-'nu duyan kuyuümcular da ona taş bes - biye görmüş, nazik kimselerdir. Bun-|ğendirmek için uğraşmışlar. Nihayet *t olmamak i L ların adları da Vitmer, Jenkins, Lons- bu adam bir kaç taş beğenmiş. Fa .| (tteceye kadar kavvetli olabileceği zaten 18 senedenberi' süylenen Mil ta, Harley'dir. Bunlardan — Jenkins|kat bulunduğu”otelde taşları ” çe MHler Cemiyetinin bugünkü vaziyetini hatırlatmak- islemiyoruz. Bugü &n gencidir. 22 yaşlarındadır. Başın- geçirince kaybolmuş; kuyumcular da Pahsetmek islediğimiz cihet son Avusturya - Almanya işlerinin aldığı renk | Ülü güçck önkr Tikdiyi |üzerine Avrupa'ya karşı Amerikada yeniden bir uzaklık doygusunun u- Ü Töylü salitıyor Nihayet iş zabıtaya baber veril -| Yanmiş olmasıdır. Bilhassa Avusturya istiklâlinin mevcud muahedelere 1937 de Amerikalı genç bir ka- mişse de hırsız amamamışlır. Mah YESAİTeye rağmen kolayca tehlike altına girivermiş olmasıdır. Hattâ d Gnla nişanlandım. Maksadım bir an kemede hâkimin öğrenmek istediği PüYük devletler tarafından velev ki.nazari mahiyette olsun buna karşı bir Evel Amerikaya giderek orada evli mühim bir nokta vardır: teşebbüste bulunutnaması bu duyguyu uyandıran yeni sebeblerden olmuş. bayatına k a. Babam bir çok) — Bu vak'ay? içinizden hangisi an- fur. Amerika'nın baricinde olub biten şeylerden uzak bulranlar neticesi olarak ifâs cti (Jat? muhalif olurak son zamanlarda Amerikada mühim bir cereyan başla - rqı.ı—(;ıl:—nîîî:_ g::c::l î:;;kn; ;':n ı“; ıı::—.nı".,',IS dı.,hwj“ ki'"_"' söy - ııııjlı;»:;'n:ıilafrek Avusturya i:ıik_ linin (eh'!ikı:_rf düşürülmüş olması ve dacaallAr Ben d Nevyork'a gi -- lediğini hatırlamıy ,'dg—hlîıh > gece da gerek Habeşistanın ortadan kalktığının tatdik edileceğini gösteren riya- Ve 4 ha başka şeylerden de bahsedilmişti. yetlerin çıkması Avrupolılera karşı iyi fikirler beslemesi istenen Amerika, ira verilmişti. Fakat — ben|Hâkimin öğrenmek istediği cihet bu|lılar arasında bilâkis aleyhde bir cereyan uyandırmıştır. kalmak duygusuna haj re, dünyada hiç bir kimse jestlerine hükmedemez. William, bu hususta al danmadığını güstermek için bir de ları daha az değildir. William Black bu nazariyeyi de ka- bul etmiyor, ve «göz ruhun aynası dır. Sözü budalaca bir iddiadan baş- ka bir şey değildir, Yıllarca — pişkin katiller, ne kadar zalim insanlar, şe « rirler vardır ki, bunların gözlerin - girmişlerdir. Almanya ile ayrıca muahede yapaârak sulh münasebatı te- |den bir şey anlamak kabil - değildir. | sis etmiş olan Amerika Milletler Cemiytine bir takım ihtilâflara karış -|Pt Kabil insanlar, ruhlarının kirlili - yabancı kalmıştı. Amerikanm iştirâki olmaksızın ne Güb ahlâklarının sefaletlerini, be » şeriyete karşı yaptıkları suçları o ka- dar kurnazlıkla gizlerler ki, bunların soğukkanlılığına şaşmamak kabil de. ğildir.Böyle mütelevvin, hokkabazruh yorum ü adamların gözlerinden mana oku-| " İyacaklarını söyleyenier, birer şarla » tan ve yalancıdan & gka bir şey de »| dir» diyoc, Ve buna mukabil, kol- ın ve bacakların, sahiplerinin her lini, mükemmelen söyliyen birer| sunu iddi» ediyor-. . ortaya attığı fikre gö « Porfesi noksanlarını okuyabileceklerdir. rüme şeklini,'hoşlandıklarını, neleri - bevdiklerini, | Mücöseselerinde çalıştıracakları â « (damların seçiminde de patronların İ. yürüyenler oldu -|kalp sırlarını meydana dökeceklerini şine yarayacaktır. Sonra zahiren doğü ortaya atan ukalâlar, ulemâa taslak -|göründüğü halde, arkanızdan kuyu « İauzu kazan, aleyhinizde buluna in sanların hissiyatını da pek alâ anla « mak mümkün olcaktır.. Profesörün usulünü bilen bir- çok genç kızlar, kendilerine talip olan ves ya'dşıkdaşlık yapan gençlere karşi nasıl bir yol tutacaklarını daha ev « lden tesbit edeceklerdir. Bu nâsıl bir ilimdir? Büvilmin ana hatları nelerderi iba « rettir? Merakınızı gidermek için cedvel « deki esaslardan bir kaçını nakledi « 1 — Ayak ucları dışarıya doğru ve |kollarını vücudundan oldukça uzak « ta sallayarak yürüyenler zekâlrına mağrur insanlardır. Bu gibiler, — bir miskal zekâ sahibi oldukları halde kendilerini dünyanın en zeki adamı sayarlar. Bunlar, kendilerine bir sor- gu sorulürken veya bir şey dinlerken 'bir heykel gibi hareketsiz duran - ve yüzlerinin ne bir hattı buruşmayan, (Devamı 6 mcı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: