31 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

31 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m i ' K Ü K y a ğ ü a G w İ fFOFTELERAP — 31 Mart 1028 ı-»_ *_ vü ğ , .9 4 ,t; ,:;_ « ”. Yağlı ve yağsıi*âîâğââe'mf yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündi ç Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ; İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. B , » Hasan ismine ve markasına qik!şat.. Ş : Üsküdarda Ayazma mahallesinde Bostan sökak No. E Tâle borçlü Üsküdarda Hoca Hesnâhalun mahallesinde Servili sinde t0 Nu. da Safiye Münlrenin Üsküdardâ Hoca Hesnahatun #f lesinde" SetVilik sokağurda eski 62 yeni 78,80 No:'lu sağ tarafı Çi çit sokağı ile Nail hane ve bahçesi Boltarafi:İsmail dül arka tarafı Osmari ve Saadettin paşavereseleri bahçesi ön tarafı ile mahdut sırf milk ve tamartlı 2062 lira kıymeti m İki tehlike işareti le ve baş ağı'_ısıq3 i ? Soğük — algınlığı - ğ E A N REUN İl evi açık artlırma ile satılmasına karar verilmiştir. Vaziye j lerini | | zırası: n C ME ilince methal: , N Servilik caddesindeki BÜ Nu. l kapıdan girilince mı y : e * y |— Methal D G r ı p I n EEAMEOY YŞ Malta döşeli bir pabuçluk üzeri muşammalı ahşap sofa, solda Bi Bin ve DoK eei bir kapı ile girilir, Bodrumdan mutabağa tahvil edilmiş bacasız Ğ , BC A 1 gelen bU-W şünün kav'i üücidir. Göğüsleri ni çini döşeli mahal, bunun solunda 7 basamaklı merdivenle tün rahatsızlıkları İyi ede | Kat arası bir oda, bu methalden girişte cepheye tesadüf eden Kİ diven vardır. Sağındaki merdivenden orta kata çıkılır. Sold bodrum ve mutbağa tahvil edilen kısım üzerine tesadüf eder. O sine bir sofa ve solundâ bir kapı mahallinden geçilerek bir W orta kata çıkılan merdiven mezseniz - bir ço ağır — hastalıklar tutulmak tehlike - si baş göstermiş 'a vikaye edici te- dikkattir. viyi üzerinde ufak bir helâ ve salonda Bütün Eczanelerde olti bulunur, gekiker. Kolaylık Terzi karidor üzerinde bahçe tarafında-içinde yük ve dolabı olan ufak ni olaylı ErzleVvi|İĞ laçiliz KANZÜK-Eczanesi, vardır. Bodrumda mutbağa tahvil”edilen mahalden bir ara kapı il r ı u ' n DD S aat ni Beyoğ'y, tiletkabul İrrek zemini kısmen malta döşeli vebir kuyusu olan ve yan S0 eti çMe aet geei el Nu İ kapısı bulunan zemini toprak bir dehlizden geçildikten s0 Bütün' ağrı, <dızı || <eslardan — ısmarlama | Kpstürü, | nadan hariçte bir mutbak vardir; Methâlin-solunda bulunan en sağlam malzeme küllünmak Tani n ea b ve sancıları der - hal dindirir. G suretile en müşkülpesentleri son Orta kat: - b meseÜr vanre e agi Zemini muşamba düşeli bir sofa solunda merdiven üzerine Pe, — romatizm tecrübe sözümüzü isbata kâfi - R tasıl ye a | eden helâ ve musluk, sokak tarafına nazır birbirine mut! b sinir, İ dür: sofadan camekânla geçilir ufak bir koridor mahalli ve bu kerid Sultani m N y [ i ultanhamam Münevver han rinde bit helâ ve alt katta rabitası olân bir merdiven ile bahçe da yüklü dolaplı bir oda ve bu koridor üzerindeki merdivenle ta çıkıldıkta Üst kat : k Bir karidor, bahçeye nazır bir oda, ufak bir helâ ve koridö doldurma suludur- ve koridordan geçilen ufak bir sofa adale, belağrılari- le kizikliğa kar Şi bilhassa mües - birinci kat nu 'JUNİOR YELEK CEBİ FENERLERİ sirdir. Taşinması — çak Bi gı çok ça k: nn biri ufak diğeri büyük iki oda vardır. vekendiği P E İ K2 0 L N . a Binanın heyeti umumiyesi ahşap olup orta ve alt katta eu İ d sisatı mevcuttur. Üst katta elektrik ve su yoktur: Terkos teşkilâf çök şık, Yelek ce- bine ve kadın çan-| dır. Bodrumdan mutbağa tahvil edilen mahalde hava gazı tesi: dır. Binanın cepheden sola tesadüf eden merdiveni ile helâların şu tarafına pencere açmak turetile ziya temin edilmiştir, Binâ pekleri ve saç(Gökülmesini tedavi eden tesiri mücerrop bir ilâçtır. tasına girer, Halis İstanbul Sıhhi Müesseseler Aritırma Krom — taklitleri ğ eeei | z ğ z cindeki mutbaktan bahçeye çıkılır. T | vardır “Markaya Ve Ek&iltme Koömisyonundan : Bahçe: ecrübe ediniz. kkat Leyli e L İ â bir mahalden idikte kı y n | dikkat, eyli tap: taleböDyukdu tabeleri için yaptırilacak olan 990 çift yaz: | — Matbağın arzını takip eden bir mahaldem girlidikte kongu icabında günde 3 kaşe alınabilir. ?g_,q deposu: Voyvoda Cad, No 30.| lik iskarpin açık-eksiltmeye konulmuştur. : larının arkasına tesadüf eden kısımda genişleyerek içerisinde ü Üü A Töbar Di b — —— ——— ——— | 1 — kksiltme: 'Cüğaloğlunda-Sıhkat e İçtimat Muayenet Müdürü-| neke kaplı iki kümes ve kısmen telle çevrilmiş kümes ve iç7 rı bedellerini beş sene zarfında öde -| 1çtanbul ikinci iera dajresinden: n d PUrOa rkoinlay öBAKAYEAA/ Ti üç ceviz bir çam üç erik üç incir ve bir dut ağacı ile ve bir d€ 8 Çarşamba günü saat 14,30- ağacı mevcut olup bahçede eşçarı müsmire ve gayri müsmire m mek üzere aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Af - tur. Etrafı komşu duvarlarile mahdut ve bir tarafı bir metre kad yonların Bakiye üç senclik taksitlerini def'aten ödeyecektir. | Sultanahbmet İsak paşa yeni Ak - yapilücaktır. bıyık caddesi 15 numaralı hanede Muhammen flat: Bi çift iskarpin için 460 kuruştur UYUŞTURU CU MAD iken elyeyen ikam tgâhi meçhul A- ĞGT DAt granti : 290 XÖ baraştı. duvar üzerine tel çekilmek suretile çevrilmiştir. ADI )EI E R li Yontara: lilerin'ka Mesahai sathiyesi: Şartname her gün Çenberlitaş civarın-| — Üesa aai sal ÜY BYA. AĞ 553,29 ML2 127,58 M.2 üzerine bina inşa edilmiştir. Sami Pekine İstanbul ilkinci no- n 11/3/936 tarih ve 3777/521 sened aşa türbesi karşısında leyli tıp talebe yurdu merkezinde gö- rebilir. Ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 5 — İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2400 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve- ZOl L İ _.:;a mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmele- 1 — İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 4/4/988 tarihind baren 937/5588 No ile Üsküdar icra dairesinin muayyen nums! herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla mat almak isteyenler işbu şartnameye ve 937/5588 dosya numari memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 — Gayri menkul 4/5/938 tarih çarşamba günü saat 16 da Üsl İhsaniyede Şerif bey Ceşmesi sokağında 16 Nu. lı adliye binasıni küdar 1cra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme de 75 ini bulmaz ve satış isteyenin alacağına rüçhani olan diğer hlar bulunursa bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş larının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhi ki kalmak üzere arttırma ...... gün daha temdit edilerek 19/5/£ rih Perşembe günü saat 16 da Üsküdar, İhsaniyede Şerif bey çe kağında 16 No. lı adliye binasında Üsküdar iera memurluğu od Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti.| yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüçhani © armda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha mü ssir)| ğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları bir pudra henüz keşfedilmemiştir. undan fazlaya çıkmak suretile en çok arttırana ihale edilir. Böf | Onu diğer adi (Talk Puslra) ları ile bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. L İNHİSARINDAN: . | ” ği ' A a |numarasile imzası tasdikli elik satışlarımızın 96 30 una iştirâk ettirilmek suretile bedelle -| mucibince hasbelkefale Yi ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsiye Af - yonların iki senedenberi verilen tak sitlerle takriben nısıf bedelleri te < |masarit tediyesi i , diye olunmuştur. n |bi üzerine tebli İ a & k â | * Mezkür Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri ıa.îd:;aı-.;ıî—rîî:»ğ:: ü lan üç senelik taksitin 1/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten öden- cice ilânen tebliğine karar verilmiş mesine karar verilmiştir. : İtir, İlân tarihinden itibaren 20 nunı b nde yı ç e 5 İ Alikadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No, arına ma- | Hind€ YUKADdA YağII Doren masa | Zaran aşağıda gösterilen tarihlerde İstanbulda İdaremize müracsatları İna veya bir kısmına veyahut nla - Tüzumu ilân olunur. b İstanbul ıı*ı:ic_inde müesses oldukları için bizzat müracaat edeme- yeceklere aid olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle kendilerine havale edilecektir. borçlu ol - duğunuz otuz liranın n val ri. şazmArada Büyük Fark Varmmma | Pertev çecuk-pudrası, simdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak- hit edi ir, Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt- lanmiş ölması ve terkibinde tahriş edici hiçbir. maddel İcaklının takip hakkına bir itirazı - nız varsa yine bu müddet zarfında istida jile veya şifahen icra dalresi - ne bildirmeniz, bildirmediğiniz tal | ları tediyatın sonuna bırakılacaktır. «1570> inında bulunmanız |/ - 3 A di indir. Artı , DU Kü BEYED S e bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıd No, ne ü da bulunmazsanız hapisle tazyik 0- A EE İ e v : iöReaE e a lunacağınız, ve hakikate muhalif be karıştırmayınız İ-inetin yüzde yedi buşnlk akhsündepey alyesl Teğıt ÜN b 1000 — DİS 1” Nizan 8ö8 — Cüma yanda bulunduğunuz takdirdi Heminat DektibuğlerA” GÜReklL, İ : ;m ; a-. 5 îıxı-ı pisle cezalandırılacağınız” borcü ö - lnan:ıd.ı zfıı_ıe bu ALdalar sulh mahkeme>sinden 4 —Gı;m menkul kendisine ihale alunan kimse derhal veya- rank Ti A Balin, h demediğiniz veya itiraz etmediği -| Aresinden Hirükededı Zağnoç, paşa aokar | Tlketüyküle aöberı Getae AA AA ĞÜ CA aa | » — Çarşanba Si takdirde bakkınızda cebri veza <İ — Melek tarafından Harbiye Halâs- » vi a Na li eede Ö G evvel en yüksek teklifle bulunan kimse arzetmiş olduğu: bedelli Kai? cudset :—Xlg T t (epe < ötegenbi jya devam olunacağı 938/921 No lu|kâr Gazi caddesinde -40 numaralı| w evde ölen Sehoc Ve | ğa razıolursa ona, Tazı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün t e & » » — Cum: ödeme emrinin tebliği makımına |hanenin üst katında Kdi Hediyenin| MSaray civarında Murat pnşa ma-| Je arttırmaya çıkarılıp en-çok-arttırana ihale-edilir. İki ihale: İ 1091 — N0OS 11 » <» Pazartesi kaim olmak üzere ilâ nezdinde iken ikamletgâhi meçhul Hallesinde Cerrah sokuğında 12 No | daki fark ve geçen günler yüzde 6 den hesap ölunacak faizce b ::: AD0 > 5 Sah bulunan Veysi aleykine açılan bo -|da Ölen cczacı yüzbaşısı Fazıl — ve| Zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce' al, ş TAkETEN 'î » » Çarşanba Si işanma davasında tahkikati muay - zevcesi Fahriyenin terekesine va -| *l Olunur. 'e B Ha » » — Perşenbe irde tayyare alayı subuyı Ad- |Y€n bulunduğu 8/9/938. solı günülziyet edilmiş olduğundari alacak id-| — & — İPotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve İ —1165 195 », » Cuma nezdinde emekli kaymakam Sa-| *0t 15 de yapılani, ilânen tebliğe n | sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarmı hususiyle faiz 166 — 1180 18 » —» — Pazartesi Tn ma gaa nekli kaymakam a yağmen müddetaleyli mahkemede| ada bulunanların bir ay ve ve-| rafa dahil olan iddialarımı içbu ilân tarihinden itibaren 20 gü ::= g gelıs B » *B öleyhinize açtığı alacak davanman hazır bulunmadığından giyaben tah| ' "Set İddlasında bulunanların üç ay | evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri kcaf nes —1 22: ;, LAĞ YOREN ada A aa ç KASPdA Yikata devam olunarak çahid Şe - |Tarfında vesmikile ve eçyeya ve evi| - Aksi halde hakları tapu sieilile sabil ıkça satış bedelin B a —a D YD â';î“"' yapılamadığından — İkametgâhnız Küfe Fethi Nuriye dinlenmiş — ve|kiralamağa talip olanların da 11/ a| laşmasından hariç kalırlar, 4 : B n 2 l meçhul — bulunduğundan 15 gün|Muameleli gıyab kararının ön beşi 98 tarihine müsadif pazartesi gü -| © — Ahcı arttırma W*"Wde olarak ihale karar pı eg TETİRA Pazartesi müddetle ilânen tebliğat — icrasına|gün müddetle ilânen tebliğine ka - nü saat onda mezkür 43 No h evde| PU ferağ harcını ve lik vakıf taviz bedelini vermeğe mecl n » » Sah İkarar verilerek duruşma — 7/5/9348|rar verilerek bir müshası da mah -İhazır bulunacak alâkadı | Sayri menkülün doğan müterakim vergiler tanzilat mğ d :;î î; A g:rmn: cumartesi saat 10 a talik edilmiş -|keme divanhanesine talik olunmuş|lara müracaatları ilân :ıru:ırmuı' “|viriye ve delikliye resipi Takıt eeresi Borçtüya üti - a DT » CI lür, g* N O RUmsl : c K e D Ka z Te L e . he G ee ll İ L yahut 4 yin o - hi mi v h :; . âıoı : llı,yıı 938 ğ.ıw 'bir vekil göndermeniz. aksi takdir - lunmuştur. Müddeisleyhin — tarih| ZAYİ — İstanbul deniz ticareti| miş ad ve itibar olunur. » » ; 1 H ae » h 'de gıyabınızda mahkemeye devam| tebliğinden itibarer 5 gün içinde i - müdürlüğünden almış olduğum re-| — Yukarıda gösterilen gayri menkul, işbu ilâm ve gösterilen ! M ğ » — Çarşanba olunacağı tebliğ makamına kaim ol|tiraz etmesi ve aksi halde mahke-|İS Şahadetnamesini zayi ettim, Ye- es| dairesinde satılacağı İlân olunur. b »o » Porşenbe, mak üzere hukuk usulü muhakeme kabul oh ğ ğ S Bele b : B ge K ye olun: tebliğ ye|nisini alacağımdan eskisinin hük - ..&â Hü üc“"“ mm J/:;ınmı binacn|rine geçmek üzere dllin olunur. — İmü yoktur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: