11 Haziran 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

11 Haziran 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gi 11-6-936 Hastalık, ölüm ve Pislik getiren fareleri öldürünüz nie Sayan SAFİYE PANORAMA bahçesinde devama Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi Fareleri, Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. Buğday. nevilerini serpm elidir. Macun olanlarını yağ İı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek fareler in bulunduğu yerlere koym alıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. Ha san deposu: İSTANBUL, BEYOĞLU, ANKARA BDARZANMIN a a e Kadıköy Vakıtlar Direktörlüğü ilânları — | Menba suları arasında en kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alemdağı Defneli suyu 10- 6 -936 gününden itibaren suculara verilmeğe baş- lanmıştır. Müteaddid resmi müessesatı sıhhiye mutahassıs etib- bası tarafından yapılan hikemi, kimyevi ve bakteriyolo- jik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla sıhhi su- larda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (koli- basil, enaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı | Kardeşim bunu bilmiyecek ne kimyeviye ve uzviyeden tamamen âri bulunduğu bildi- | Solmuş ve lekelenmiş manto ve rilen ve emsali arasında en kuvvetli RADİOA K -| ketleri yepyeni hale koyan Fatih Is- TEVİTESİ bulunan Alemdağı Defneli suyu | tim Febrikası Akif Lâtiftir. 10-6-936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) Merkezi: Fatih tramvay durağı, diğer tarafı (Defn el i) ibaresini havi ZEN“ | gübeleri: Kadıköy Muvakkithane, yapmız, balı hususi kurşun mühürle mühürlü Otuz İit-| saktannamam Mes'adet han No, 2. |, Klon pudrası, terkibindeki im- relik küşük boy da'macanalarla iki buçuk litrelik galon e > şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. v İyemiyeeini Yukarda evsafi kimyeviye. hikemive ve h-i*irivelo- I NASIR İLACI tecrübesini yapınız. jik hassaları bildirilen ve bilhassa RADİOAK-| KAMZUK rmaklarınızdan .birini “Fini TEVİTESİNİN fazlalığı ile mütemayiz ©- adm ep lan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin Parbiağmnrir Harös R üzerindeki vakfın husüsi kurşun mühür ve zımbasına © dikkat etmelerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) SU GEÇMEZ TUZLA “Güzelik” pudrasını ig Mİ E L E Ri : > yi ze Vesile elimiz 14 haziran pazâr günü Ek A SURETİLE SIZIN İÇİN AISI HUSUSİ ŞARTLARIMIZ HAZKIN GİŞELERİMİZDEN MALÜMAT ALIN Bü basit tecriibeyi Pudrada (çifte köpük) rütubete mukavemet eder. gindir ki Tokalon pudrası 8 8 HOLANDE BANK ÜNİ ISTANBUL — KARAKOY PALAS — ALALEMCİH » OPERATÖRLERLE Üsküdar'da Çinili 219 derkâh altında dükkân Üsküdar'da İmrahor Ali paşa 7 Ev Üsküdar'da Atik valde dergâh ve Semahane Üsküdar'da atik valde Musalla 1. sayılı meşrutahane Bulgurlu Mescid yeni sokak 5 ,, Ev | sıcak salonda dans ede niniz, İlk girdiğiniz taze seklini muhafaza eder. Mat,, Tokalon pudrası ne dan ve rüzgürdan ne de İ ii Selmanağacamii yanında 4-1 oO,, (Dükkân İğ kn ğin HASTAHANELERİN NAZARI DİKKATİNE: > Sölimiye divardibi 1-1 ii ata v i Fy verildiği garanti edi Emrazı vilâdiyede kullanılacak umum teferruatile yeni röntgen baraka i E diyatermi tesisatı ve büyük bir cerrahi servisine elverişli alât ve li Selâmi Ali karokul DOKTOR MSİN | zayi — 12 5. 340 tarihinde Ticaret GİMYRE, MESAİİYEE Miiliğri e? Gllaplar safi kipi İ hane 62-664 , Ev Nasır ilen bütün dünyaca ta. ği) mektebi k. ev. 1 den almış olduğum Beyoğlu Baker mağazasında Mobilya dairesine (. Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü 57 ©, ; Dükkân (İN cimıster. En eski nasırları bi. Ji tastikname ile Usküdar Askerlik gu: müracaat. ! 14 » Ev le kökünden çıkarır. besinden aldığım ihtiyat tezkeremi İ » ” ” İ zayi ettim Yenilerini çıkaracağım- dan hükmü yoktur. Üsküdar Altuni zade 318 doğumlu Mustafa Cemiloğ- Ju Ali Ruhi, İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul ” ” 12 ” » Osmanağa Beyazıt ket- 18 O, o Dükkân hüda cami altı > İbrahimağa Camii sokak 17 ”» Dükkân 5 Zühtü paşa tahta köprü 2 , Ev Osmanğa Söğütlü çeşme 302 — ,, oDükkân Zühtüpaşa Cami sokak (25 “ Dükkân n» O Bağdat S0: Kandili Derman kilise Dale e iŞ Kanlıca Camii avlusu Oda Beykoz Hünkâr iskelesinde Çayırda kırkahvecilik Paşabahçe Şehitlik 62 sayılı Ev de Çınar 1 mk # Çınar 3 “ Otelin üst katı — Şehitlik Gü maşimle. ” » 34» | ” Çınar ayazma a7 bs « — Şehitlik gi Ai ” Çınar 3 » Otelinarka kismi Kuzguncukda iskele karşısında 111-27 dükân Kanlıca 5 kayikhane Anadolu Hisar yeni köksu 7-9 Ev Paşabahçe Ayazma 21 n Ooo dükkân Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf yerler Mayıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek üzere a- çık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 15-6-936 pazartesi günü saat 15 dedir. İstek- Tilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: