25 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6

25 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

200000000000000000000000000000012000009500000050080005800060000000990099000090000000659920000008v.. 208 Dünkü FUTBOL-BOKS-AT Yunan Şampiyonu, Kiryakoya Ders Verdi, Kâni de Hasmını Hastanelik Etti Dün Yunanistan şampiyonu Va- s'le şehrimiz boksörlerinden Kir- ğım gayri müsavi şartlar İ- oldu. Yunan şampiyonu Ame riksda, Avrupada öğrendiği boksü kıllı ilerletmiş bir dövüşçü maçm her dakikasında gösterdi. Kiryako ise Yunanlınm bilgisini yalnız kuvvetine daysnı- rak yenmek istiyen bir sokak kâv- gecisi halinde göründü, Neticede tebli boksu bilen taraf rahat galibi. yeti temin etti. İlk devredeki sıkı yumrukları tadmca Yunanlıyı mağ Jüp edemiyeceğini anlıyan Kiryako, ikinci devrenin başmda aşağı bir darbeyi bahane ederek maçtan çö- kildi, Garibi şu ki, hakemlerden hiç birinin görmediği bü darbenin ka- bul edilmiyeceğini ve kendisinin mağiüp addolunacağmı anlaymca aradan dakikalar geçtiği halde tek- râr ringe dönerek döv oldu. Daha geribi de şu de yıkonun çekilmesile nizamen ve filen ayetlenmiş olan bir'ma- em tekrarlanmasna 8es çikarma- dı. Halkı memnun etmek irin tekrar- lanan salaş tiyatrolarındaki kanto- lar gibi, iki defaya avrılan boksun ikinci keresinde de Kiryako bir dâ- ip oldu. Yine aşağı bir dar- Dün karşı karşıya gelen Yunan böksörü ile Kiryako arasmdeki K'âs farkı epey büvük olduğu |. gin maç hiçbir anmda teknik bir kıymet arzedemedi, Köni « Menaşe Günln ikinei derecede ehemmi » yetli müsabakasını Kâni ile rakibi Menaşe yaptılar. Menaşe Kâninin ağır yumruklarile ikinci devrede sarsılmıya başlamıştı. o Yardımcı- lermm hatasile müsabakaya de - vam eden Menaşe yedinci devreye kadar çenesine o kadar çok darbe aldı ve o kadar sarsıldı ki, son yum Tukla ayakta #ellanırken kendini tamamile kaybetmişti. Hakem Kâniyi galip ilân eder - ken Metase tamamile kendinden ge çerek ringin kenarina üzandı ve da- kikalnrer çalışıldığı halde kendine gelemiven Menaşeyi imdadr sihhi 0- tomobilile hastaneve kaldırmak mecburiyeti hâsıl oldu. Teknik neticeler Birinci maç: Vasli ile zenci Kid- Çokolat arasında yapıldı. Dört devre müsavi çarpışan ik? Fahri ve Panayot ÇUMRA YAZAN: | » Eşref Şefik | rr Köni ve Menaşe küçlük boksörü berabere ilân et ler. İkinci maç: Coşkun ile Muvaffa- ğın beş devre olarak bağli sabakanm üçüncü: /devrösinde Mü vaffak pes etti. Coşkun düzgün ve bir amatör için birinci nevi denile- bilecek bir dövüş gösterdi ve raki- bini deima hâkimiyeti altımda bü- Yundurdu. Üçüncü devrede Coşku- nun hücumlarından bunalan Mu- vaffak pes etti. Üçüncü maçta: Hafif sıkletten İsmail ile-Sabrinin dövüşü oldu, İsmali Sabriye nazaran daha s6- ri ve daha oynaktı, Fakat Sabri fa- sılalı yumruklarıma iyi yüklenerek İsmaili sarsıyordu. Bir hafif sık - let için hayli ağır olan hücumları. na rağmen yumıruklarının kuvveti sayesinde İsmaili mütemadi kovâ- ryan Sabri altmer devrenin sonun- da puvan hesabile galip addolun- du. Fahri Dördüncü maç: Yarı orta siklet- ten Fahri ile Panayot yaptılar. Fahri, ilk devrede hâkimdi. Hat- tâ iki kere rakibini adamakıllı sars- li. Muhakkak kazanacağı bir maç- ta telâş ederek hasmınm ensesine memnu yumruklar vurduğundan hakem tarafmdan müsabakadan ihraç olunarak Panayot galip ilân edildi, Hakemin bu kararı bir bakımdan haklı idi. Fakat nizami şekline uy- gun hareket etmediğinden Fahrinin hakkı yenmiş oldu. Bir hakem bir boksörü © yaptığı hatalardan dolayı müsabakadan ihraç etmek hakkımı ancak âleni iki ihter verdikten sonra elde etmiş olur. Halbuki dünkü hakem böyle bir şey yapmadan, yalnız arada bir boksö- re verdiği hususi ihtarları kâfi gör- dil. Bu da, hakemin ya nizamnameyi iyi bilmediğine, yahut dövüş esna sında heyecanma mağlüp olmıya- cak kadar soğukkanlılığını muhâ- faza edemediğina delâlet eder. Panayot Sert yumruklar Yarı orta #ikletten oldukları ilân olunan iki rakip maçın başlamasi- le biribiri üstüne atıldılar. İlk dev- re Kâninin sağ yumruğunu yerleş- tirmek üzere boyuna fırsat kolle- dığını, Menaşenin de seri bir dövüş tarzile hasmını şaşırtmıya çalıştığı nı farkettik. İkinci devrede Kâni bir fırsattan istifadeedip bütün ağırlığile yük - lendiği sağ yumruğunu rakibinin çenesine değdirdi. Menaşeyi yere y ruktan sonra Kâni akıllı hareket © dip bir yumruk daha vurarak raki. bini nakavt edemeği, Ayakları s- tilnde sallanan ve kurtulmak İçin sokulan Menaşeden açılacağına © da sokuldu ve arada mesafe kalma» dığından sağlam bir yumruk daha yerleştirip hasmının işini tamâm- yamadı. Üçüneti devrede, Menaşe bir dev- re evvel yediği şiddetli yumru- ğa reğmen cesaretli dövüşmiye ba$ ledi, Yarı sersem bir halde atılgan dövüştüğüünden Küninin kuvvetli bir sağ yumruğu tistüne daha dön- dü ve hemen yere serildi, Fakat ce saretle tekrar kalktı ve dövüşe de- vam etti, Kâni yine telâşlanırak hasmmdan uzaklaşacağına yaklas- tı ve yine meseleyi tamamlıyama dı. Müsabaka bu minval üzere yedi devre devam etti. Yedi (Arkası 8 incide) Dün gelen Hintli pelilivan halka tak m Hintli Pehlivan Dün Halka Takdim Edildi S o Londradan geleceğini evvelki sün haber verdiğimiz Hint ğ pehlivanı dünkü boks müsaba- İY kalarında halka takdim ettiler. Hintli çok iri boylu bir pehli- Ül vandır. Ağırlığı da tam 125 ki-ğ İodur, Cuma günü Mülâyimle güreşeceğ'ne hazaran onun ha- gi ki kıymetini 6 gün anlamış © lacağız. w LE A NUM İL YE

773 im ediliyor Dünkü atlı müsabakalarda bir subayımız mâni atlalıyor Sipahi Ocağında Dün Yapılan Atlı Müsabakalar Sipahi Ocağmm tertip ettiği mevsimin son Stı müsabakaları dün ocağın Harbiyedeki sahasında bü- yük bir intizamla yapıldı. Saha Yi- ne büyük bir kalabalık tarafından çevrilmişti, Saat 14 te binek arabalarının geçit resmiyle müsabakslara başlandı. Öğleden evvel bu arabalar arasın da yapılan müsabakada birinciliği Veysâl, ikinciliği Fikret Atlı, üçün cülüğü Dehşan almışlardır. Sakarya Mükâfatı: Her nevi atlarla sivil binicilere zıshsus olan bu müsabakada mâni adedi 12 yükseklik 110 du. Mü- sabakaya beş binici girdi. Doğan isimli atla Cavit Tulça tir dakika Üç saniye ile birnici Me kik isimli atla Melâhat Aksel ve Efekızı isimli atla Süreyya Buras ikinci oldular. Düşür Çık Müsabakası: Her nevi atlara binmiş bütün bi- nicilere mahsus olan bu müsaba- kada mâni adedi 24 yükseklik 1.25 ti, Müsabakanın isminden anlaşı- lacağı üzere mâni düşüren bibici elemine oluyordu. Müsabakaya altı binici iştirak etti, Ve neticede as- teğmen Kudret birinci, Cavit ikin- ci teğmen Faik üçüncü oldular, Ankara Müküfala: Her nevi atlarla subaylara mah- sus olan bu müsubakada mâni a- dedi 12 yükseklik 1.25 idi, Netice- de Vural isimli atla Giral bir dal ka yirmi dört saniye ile birinci, Cazip isimli atla Ertopcu ikinci oldu. Sümerbank Müküâfatı: Her türlü subaylara mahsus 0- lan bu hendikap müsabakasında mâni adedi 14, yükseklik 1.50, ge- nişlik 4.50 metre idi. Müsabakaya (Arkası 8 incide) 0000000000000000000000900000020000000000600000000000200000000008000040000080009006900000000904 Boks Maçları Sert Oldu Dün İstanbul A muhtelitine karşı oynıyan 8 ler muhteliti 566 0006900 Muhtelitler Maçı Üçer Sayı İle Berabere Bitti Cümhuriyet Bayramında Macar muhteliti ile karşılaşacak olan İs- tanbul mubteliti, hazırlık olmak üzere dün Kadıköy stadında Istan- bul B muhteliti adını taşıyan 8 klü; muhtelitile karşılaştı, saat 15.40 da hakem Adnan Akınm idaresin- de başlanan oyuna takımlar şu ge- kilde çıkmışlardı: A muhteliti; Cihat, Faruk, Le- bip, M, Resat, Ri Esat, Niyazi, Naci, Bülent, Fikret, Orhan, Buna mukabil $ klüp muhteliti Izmire gi- den kadrosunu muhafaza ederek şu gelilde gikimiştrr Nari, Baha“ m, Şahap,» Liva, namı verilen ve Ma- A muhtel carlara karşı çıkacak olan takı- mm kadrosundaki oyuncu isimle- rinden anlaşılacağı veçhile bu muh- e — Güneş telit yalnız Fenerba oyuncularından teşkil ed imişti, Anlıyamadığımız bir sebepten dolayı Galatasaray ve Beşiktaş klüp'terinden çağırılan Oyuncular genemislerdi. Oyuna A muhtelitinin seri bir a- mile baslandı, Niyazi tarafmdan kaleye havale edilen top Ruhinin müdahalesile 8 lerin muhacim hat- tma gecti, Şahap vasıtasile teh- likeli hücümlar yapan $ ler muh- teliti A muhteliti kalesini adam- akıllı tehdit etmeğe başladılar, 1) dnkika kadar devam eden bu üs- tünlük onuncu dakikadan itibaren yerden ve hesaplı paslarla oyniyaı A muhtetitine geçti, 8 klün muhtetiti bu sıralarda bir çok tehlikeler gecirdi. 34 üncü dakikada Niyazinin sağ taraftan çizgiye kadar götürerez gayet nefis bir sekilde geriye çe- virdiği topu Bülent kafa ile içei i atarak A muhtelitinin ilk sayısını yaptı. Bunun hemen arkasındın Pikretin favlden cektiği bir gütü Niyazi gole cevirdi ve birinci dev- re 2 — O bitti. İkinci devreye Sekizler muh'e- Hitinin akımı ile başlandı ve üç de- fa üstüste çekilen şütler Hüsamet tinin göğsüne çarparak geri döndü, Bu devrede Sekizler muhtelitinin büyük bir enerji ile çalıştığın gö- rüyoruz. 12 inci dakikada bir frikik atısm- da müdafi İle kalecinin biribirine girmesi Sekizler muhtelitinin 3—0 mağlüp vaziyete girmesine. sebep oldu. Oyun A muhtelitinin hâkimiyeti altnda devam ederken soldân ani bir akm yapan Sekizler muhteliti Mubteşemin sıkı ve yerden bir şü- tü ile birinci sayısını kazandı. AA muhtelitinde bu sayıdan sonra şişme âlâmetleri başladı. Sekizler muhteliti artık oyun üzerinde tam bir hâkimiyet tesisine o muyaffak olmuştu. Nitekim 24 üncü dakikada sağ açık Turhan uzaktan çektiği (Arkası 8 incide) Maçtan bir enstantane Askeri Liselerde Atletizm Cumartesi günü basketbol maş- lariyle başlıyan Askeri Liseler ate letizm mlsabakaları din sabah Fe norbah: Stadında (o yapılmıştır. Müsu' ar muntazam ve heye canlı olmuş genç mekteplilerimiz çok Ümit verici dereceler olmuşlar. dır. Müsabakalarda alman Gtrecele- ri yazıyoruz: 100 Metre: 1 — Irfan (Deniz) e 115, 2 — Etem (ifuleli) dat (Deniz) 4 — Muhsin (Kuleli) 5 — Halit (Kuleli) 6 — Sermet (De 800 Metre; 1 — Sadrettir (Ew leli) derece 2.11, 2 —- Ismail Olal- tepe) 3 — Abdullah (Kuleli) 4— Abdülkadir (Kulei) 5 — Halit (Deniz) 6 — Suat (Deniz) 3000 Metre: 1 — Muzaffer (Mal tepe) derece 10, 2 — Fethi Mal tepe) 3 — Reşat (Kuleli) 4 — &ü- leyman (Kulefi) 5 — Necmi (De- niz) 6 — Necmi (Deniz), Sırıkla Atlama: 1 — Nuri (De- niz) derece 2.90, 2 — Naci (Mal- tepe) 3—Galip (Küleli) 4—Meh: met (Kuleli) 5 — Metin (Kulei) 6 — Ismali (Mütepe). Uzun atlama: 1 — Irfan «De niz) 6.02, 2 — Muhs'n (Kuleli) 3 — Galip (Kuleli) 4 — Reşit (Maltepe) 5 — Abbas (Kuleli) Ve dat (Deniz). Cirit atma: 1 — Nuri (Kuleli) 45.98, 2 — Reşat (Kuleli) 3 — Ga Hp (Kuleli), 4 — “Anydar (Malte- pe), 5 — Hasan Oialtepe), 6 — İrfan (Deniz). 4x 400 BAYRAK: I Kuleli takımı 3,536, Tl Deniz, Ti Maltepe

Aynı gün çıkan diğer gazeteler