January 29, 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

January 29, 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

WS 1.5 SUSUN) Konsey Toplantısında Ömer Rıza DOĞRUL illetler Cemiyeti mülessese- sinin mühim bir buhran İle karşılaştığının en büyük delili, <emiyette kalan âzanın sadakat- lerini ve cemiyet prensiplerine İ- Mançlarını teyide lüzum görmele- ridir, Evvelki günkü Konsey top- lantısında İngiltere, Fransa Hari- tiye Nazırları başta olmak Üzere diğer devletlerin murahhasları hep bu mevzu ile meşgul olmuşlar ve Milletler Cemiyetinin mühim âza- #ından birkaçını kaybetmesinden #onra alınacak vaziyet hakkında söz söylemişlerdir. İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus Ya Hariciye Nazırları, Milletler Ce- miyetinin vazifesini yapmıya de- vam edebileceği kansatindedirler. Çünkü cemiyeti ilham eden ve de- ğuran düşünceler ve ülküler hiçbir sarsıntıya uğramamıştır. Sonra ar- siulusal sulhü koruyacak bir oto- ite ihtiyacım her millet hisset- . mektedir. Gerçi Milletler Cemiye- tinin kendisinden beklenen bütün vazifeleri yaptığı iddin olunamaz, bunumla o beraber, milletlerara- #1 iş beraberliğini sağlamlamıya Yarıyacak başka bir vasıta da yok- tur, O halde Milletler Cemiyetini kuvvetlendirmek gerektir. Mister Eden, İngilterenin Cemiyette öâza olmıyan milletlerle de dostluk mü nasebetlerine ehemmiyet verece- ğini fakat bu münasebetlerin Mil. letler Cemiyeti prensiplerine uy- gun olmasına dikkat edeceğini an- Tatmıştır. Fransa Dış Bakanı, M. Delbos ise beynelmilel münasebetlerin &- narşi tehlikesine karşı müdafaası lüzumunu ileri sürerek Milletler Cemiyetine tutunmak gerekleşti- ğini izah etmiş bulunuyor. B. Litvinof Milletler Cemiyeti. nin bugünkü halile de tecavüzü durdurmak, hiç olmazsa tahdit et- mek kudretini haiz olduğuna ina- biyor, iL Kwmörtan sonra SÖZ söyliyen Lehistan Dış Bakanı Al bay Bek'in beyanatı daha başka bir mahiyette idi. Ona göre “mlis- takil hükümetler tarafından. ha- yati kararların, ferdi bir surette ve mesuliyeti müdrik olarak” itti- haz edilmesi icap eder... Lehistan Dış Bakanının bu söz- leri mühim tevillere o müsaltür. Çünkü Milletler Cemiyetine dahil olan devletler tarafından verile- cek müşterek kararların Lehistan tarafından tanınmıyacağını ve Le- histanın bu karari iştirak veya ademi iştirak hususunda kendi ba- şma vereceği kararlara bağlı ola- <ağını hissettirmektedir. üçük Antant nâmına söz söyliyen Romanya Harici- ye Nazırı B. Micesco bilhassa üç noktaya temas etmiştir: Beynelmi, lel iş beraberliğinin organize edil mesi, devletler arasında mutlak müsavatın gözetilmesi ve bütün &za devletlerin arari bütünlüğü- müm ve siyasi istiklâllerinin kol- İektif teminata bağlanması! Halbuki bugün Milletler Cemi- Yetinin ıslahı için uğraşanların ile- ri sürdükleri en mühim teklif “Si- Yasi istiklâl ve arazi bütünlüğü ba kımından mütekabil teminatın. kaldırılmasına aittir. Yalnız Mil etler Cemiyetinde kalan büyük devletlerin Cemiyete bağlılıkları- Bi teyit yolundaki beyanatı bu çe- sit tekliflerin önünü alacak, hiç olmazsa bunların gelecek eylülde toplanacak © Asamble toplantısı- na kadar geri bırakılmasını temin €decek mahiyettedir. Diğer taraftan İtalyan İmpara- torluğunun, yani Habeşistanın İtal Ya tarafından ilhakı meselesinin bu defa toplantıda mevzuu bahsol- imvacağı anlaşılmaktadır. Hülâsa Milletler Cemiyı her ği rağmen yaşıyor ve yaşıyacak- ir, —-— .—— ——— Windsor Dükası Varsay, 28 (A.A) — Dük ve Dü- *s de Windsor, 6 şubatta burays ge mn yam KR Bulgaristan Buhranı : Yeni Seçimden Sonra Köse Ivanof Kabinesi Arnavutluk Kralı Evleniyor Tiran, 28 (A.A.) — Kral Zog'un Kont Apponyi'nin kızı 22 yaşında Kontes Je- raldin Apponyi nişan- lanması merasiminin pek yakında yapılacağı resmen teyit olunmaktadır. “eee İSPANYA: Hükümetçiler Yeni Taarruzlara Başladılar Saragose, 28 (A.A) — Havas bil- diriyor: Cümhuriyet kıtaatı kuman- danlığının, her ne pahasına olursa ol sun, Teruel yolunu ele geçrimek iste- diği anlaşılıyor. Bu kıtaat, hücum cephesini cenuba doğru genişletmiş- tir. Cenuptaki cümhuriyet hatları bu yola daha yakın bulunmaktadır. Cümhuriyetçiler şiddetle hücum için, .Celâdas köyünün cenup doğusunda Alfanbre nehrinin iki kolu arasındaki bölgeyi seçmişlerdir. İcraat, Teruel yolu üzerinde gelip geçmenin yasak edilmesile başlamış, bunu Celâdasın senytamda, YE EDER doğumdaki ateşi takip etmiştir, Milisler mütea- kiben, yirmi kadar tankın müzahere- tile, Nasyonalistlerin mevzilerine hü- cum etmişlerdir. Tanklardan beşi tank müdafaa toplarile durdurulmuş tur.Nasyonelistlerin otomatik maki- haları milisleri iki yandan ateş altına aldıklarından milisler üç çeyrek sa- at mühareheden sonra ağır zayiat vererek çekilmiye mecbur kalmış - lardır. Saat 12 ye doğru, hükümetçi- ler tekrar hücum etmişler ise de bu sefer de tardedilmişlerdir. Diğer taraftan, Singara bölgesinde de bir Cumhuriyetçi bücumu tarde- dilmiştir. İki gündenberi, havanın müsait ol- mâmasına rağmen, nâsyonalist tayya reler büyük bir fâaliyet göstermişler dir, Küçük Antant: Cenevrede Bir Taplantı Yapılacak Cenevre, 28 (A.A.) — Romanya Ha riciye Nazırı ve Küçük antant reisi Micesco bu sabah biribirini müteakip Çekoslovakya mümessili B, Osusky ve Yugoslavya mümessili B. Soboto- viç ile görüşmüştür. Bu görüşmeler, Küçük Anlantın yakında bir toplantı yapacağına delâ- let addedilmiştir. Halbuki böyle bir şey voktur. Bu görüşmeler, alelâde temaslardan İba rettir. ml gm MISIR: Yeni Kabine Teslihata Kuvvet Verecek Kahire, 28 (A A.) — Sözüne inan ır bir menbadan öğrenildiğine göre, yeni Başvekil Mahınut Paşa, 3 şubat ta parlâmento huzuruna çıkarak iti. mat reyi istiyecektir. Hükümet prug rammda, miktarı 40 bine çıkarılacak Yerini Bırakacak mı ? Sofya, 28 (A.A) — Başvekil Köse- ivanof, bu sabah Kral tarafından ka- bul edilmiştir. B. Köseivanof, bir sa- at kadar kralın nezdinde kaldıktan sonra, saraydan çıkarken gazetecile- re demiştir ki: “.- İstifa etmiş olan Maliye Na- sırı B. Barof'u, Plevne mıntakası direktörü B. Nikeforof istihlâf ede- cektir. Hükümetteki kısmi değişme, ni- hayete ermiş gibi gözükmektedir. Maamafih siyasi mahafilin fikri, düşünce farklarının hâlâ devam ey lemekte olduğu merkezindedir. Ye ni hükümet sanıldığına göre, mart. ta seçimleri yapacak ve ondan #onra yeni bir hükümet teşekkül edecektir.,, Sofya, 28 (A.A.) — Adliye Nazım B. Oznianof, istifa etmiştir. Gerek B. Oznianof'un halefi gerek Maliye Nazırı B. Barof'un halefi muhtemel olarak bugün öğleden sonra resmen taayyün edecektir. Bu İstifaların se- bebi, bu iki nazır ile sabık Harbiye Nazırı General Lükof arasında mev. cut bulunan tesanüttür. Sabık Harbi- ye Nazırı General Lukof tekaüde sevkedilmiştir. slimipu RUSYA: Tevkifat Şayiaları Tekzip Ediliyor Moskova, 28 (A.A.) — Havas mu- habiri bildiriyor: " Bülühiyettar makamlar, Moskova- da birçok zabit tevkif olunduğu ve Mareşal Bluher'in bir gösteriş sefer- berliği ilânı için Uzak Şarka hare- ket ettiği hakkında yabancı memle- ketlerde neşredilen haberleri yalan- İlamakatdır. Bazı haberlerin yeni vücuda geti- rilmiş olarak gösterdikleri devlet em niyeti genel direktörlüğü de yeni bir Idare değildir ve 1934 te G P. U.nun liğvı ve Dahiliye komiserliğinin ih- dasındanberi mevcuttur. Gudozbez ismini taşıyan bu idare, Fransadaki milli emniyet idaresinin aynidir. AMERİKA: Meşhur Niyagara Köprüsü Uçtu Niagara, 28 (AA) — Yıkılacağı 24 Saattenberi tahmin edilmekte bu- lunan Niyagara şelâlesinin üstündeki köprü, dün akşam, birdenbire buzlar rın sürüklenmesi tesirile yıkılmıştır. Köprü üzerinde çalışmakta olan ve bir müddet hayatları hakkında endi- şeye düşülen 10 işçi, köprünün yıkıl- masından birkaç dakika evvel, tehli- keyi hissederek kaçmışlardır. Köprü, İki saniye içinde mahvolmuştur. *Fek altı ay için burada La Maye şa | olan nizami ordunun geniş takviyesi Munda oturacaklardır. bilhassa mühim bir yer alacaktır, Romanyanın yeni hariciye siyasi müsteşarı B. Lucien Blaga, Roman- yanın maruf ediplerinden biridir. Henüz kırk Yaşında olmasına rağmen Romanya Akademisinde âzadır. Bil- hassa ROMANYA: Başvekil Goganın Aradığı Yeni Dostlar Bükreş, 28 (A.A.) — Romanya gazeteleri, B. Virginio Gayda'nm Popolo d' Ttâlia gazetesinde Başvekil B. Goga'ya atfettiği “Romanya, ha. len mevcut ittifaklarını derin su - yetle değiştirmeksizn yeni dostluklar aramaktadır. ,, tarzındaki beyanatı yalanlıyan bir Başvekâlet tebliğini neşretmektedir. Başvekil Goga, B. Gayda'ya, hak'katte aşağıdaki tarz Bütün Dünyada: Van Zeeland'ın Yeni Raporu Nasıl Karşılandı? Brüksel, 28 — Van Zeelândın rapo ru dünya elkârrumumiyesinde tesirli akisler yapmaktan hali kalmamıştır. Resmi mahfeller her nekadar fikirle rini sarahaten izhar etmemekte İse ler de gazeteler muhtelif mütalealar da bulunuyorlar, Londrada çikan News Chroniele ga zetesi: “Herhangi bir mucize bekli- yenler bu rapor karşısında inkisar hissedebilirler fakat bu raporun iyi bir ciheti de vardır ki, büsnüniyetle pratik bir siyaset unsurları olabile- cek tekliflerden mürekkep bir kül teş İ kil etmesidir. diyor. | Amerikaya Göre İ Amerika Hariciye Nazırı raporda teklif edilen hal suretleri hakkında gazetecilere fikrini bildirmekten imti na etmişse de raporun ihtiva ettiği fi kirlere karşı sempatisini izhar etmiş tir. Amerika gazetelerinden bazıları Van Zeeland raporunun memleketler arasındaki ideolojik derin ihtilâfları pek sathi geçmekte olduğu mütalea- sında bulunmaktadırlar, Fransızlar şimdilik hiçbir tefsirde bulunmamaktadırlar. Filhakika bu mühim vesika çok az zamandanberi elde bulunmaktadır. Bu zaman her- hangi bir fikir beyan edebilmek için hiç te kâfi değildir. Umumi Akisler Hulâsa, bütün dünya, raporun de- İrin bir tetkike lâyik ve dünyanm böyle bir teşebbüse muhtaç olduğu kanaatinde müttehit bulunmaktadır- Tar. Yalnız, Amerika hükümeti varıla- cak netice hakkında açıkça izhar et- tiği fikirler arasında Avrupa memle- ketlerile hiçbir ekonomik müzakere- Sar iğ anali ük ya, bugünkü dostluklarma ve ittifak larına katiyen hiçbir halel getirmek #izin yeni dostluklar aramaktadır.,, ———. LEHİSTAN: Leh Yahudileri Mussoliniden Yardım Bekliyor Varşova, 28 (A.A) — Vilno şeh- rinde Dr. Levinin riyasetinde faşist temayüllü bir Yahudi slonist briliği teşekkül etmiştir. “Yahudi Nasyonal- Radikal Partisi, ismini taşıyan bu yeni teşekkül, Filistinin Yahudilere mal edilmesinin, İngilterenin yardı- mile değil, fakat İtalyann ve B. Mus solininin yardımile tahakkuk ettiril mesini istihdaf eylemektedir. Şurası kayde şayandır ki, Dr. Le- vinin muavin! mühendis 'Turov, giz- li tutulan sebeplerden dolayı, polis- çe şimdiden tevkif edilmiş bulun- maktadır. Bir Yahudinin İdamı Hayfa, 28 (A.A) — Bir Yahudi po- lis memuru, geçen eylülde meslekda- $1 bulunan bir Arabı öldürdüğü için mahkeme bugün idamına karar ver- miştir, “aman ye girişmek istemediğini söylemek - tedir. Amerika Birleşik Devletlerinin iş birliği yapabilmesi aşağıdaki husus- larla takyit edilmiş bulunmaktadır: 1 -— Amerika Birleşik devletleri ka nunları arasında harp borçlarını ver- miyen devletlere kerşı kredi açılma. smı meneden bir kanun mevcut ol duğu gibi bu devlete karşı hususi gümrük tedbirleri alan memleketle- re mukabelebilmisil yapılmasını mec buri kılan bir kanun vardır. 2 — Mister Hulün harici ticaret si- yaseti prensipleri Van Zeeland'ın dünya ekonomisinin yeniden tanzi- mi için lüzumlu gördüğü istihale dev resinde çok değişmek meeburiyetin- de kalacaktır. 3 — Amerika efkârı umumiyesi, hükümetin diktatörlüklere karşı ya- pacağı her nevi ekonomik ve ticari fe dakârlıklara aleyhtar bulunmaktadır. sasasamasaa, KISA HABERLER Sovyet Rusyanın 1037 bitcede min 1938 ya nazaran bir mikder ari- tığı tesbit edilmiştir. X İsviçre ile Pransn arasındaki du? konuşmaları bir anlaşma ile meticelenmiştir. * Belçika Meelisindeki yuraruk- İs gürültlden sonra lecavüze uğra yan Faşist Mebusu mahkemeye mü- racsat etmiştir. ti ; ; mere) Niyagars şelâlesinin bütün göhreti, döm- yanın en yüksek bir çağlı dir, Yüksekliği 48 metre kadar bulunan bu golâle, bağlı bulunduğu o nehirie birlikte kışın şiddeti yüzünden donmaktadır. Re- simde şelâlnein donmuş vaziyeti ile yıkı- | lan kösrüyü görüyersunuz. 3 az ELE İş Sahibinin Rolü Kalmamalı (Yazan: B. Felek) Kırtasiye denilen büyük dertle uğ» raşacakların Allah yardımcısı olsun ve yıllardanberi nasırlaşmış olan bu derdi söküp atacak eller nurdan ol- sun. Bence aklı başında her vatanda- şın bu mesaiyi takviye etmesi mem- leketin selâmeti ve milletin rahatı nâmına farzdır. Ötedenberi kırtasiyecilik derdinin bir avcısı sıfatile bugün de bu mese- le ile alâkalı bir mevzu üzerinde yü- rümek istiyorum, Bizim kalem odalarında memur la Jan, mukayyitlerden başka bir de (eshabı mesalih) yani iş sahipleri de- nilen bir unsur daha vardır ki, kar. tasiyeciliğin icaplarından olarak “mu #melât,, çarhlarının arasına karış” maştar, Bu eshabı mesalih kimdir?. Kim olacak? Siz, ben, şu, bu. Hü- lâsa elinde numarası veya evrakı, kalem kalem dolaşan adam, Gerçi bazı dairelerde bu adamı İş yerlerine, kalem odalarına artık bi- rakmıyorlar amma doğrusu bundan ne fayda hâsıl olduğunu anlıyamı- yorum. Çünkü mashalat sahiplerinin. yalnız bir iki daire veya kalem oda- sına girmemeleri işlerin daha çabuk görülmesini temin edecek bir tedbir değildir. Eğer imkân olursa bu adamı bütün iş çarhlarının dışında bırak» malıdır ki, fayda hâsıl olabilsin. Neden?, yıt bulunacak, ya suret çıkarılacak, ya hesap tetkik edilecek, Kâğıdı kovalamaktasınız. Memur lar sıkışmasın diye bir hafta, on gün sonra gidersiniz. Evrakınızı aramı ya başlarsınız. İşinizi görecek elan memurla bir fırsat bulup görüştüğü- nüz zaman size sorar; — Ne kâğıdı bu? — Efendim! Kaşkaval | sokağındı bir arsa kaydı bulunacak tal — Ne zaman geldi7 — On gün kadar oluyor. — Neredeydin mübarek adam, on gündür” Siz işinizin gecikmesinden şikâyet etmeden evvel o sizin kendi. işinizi takip etmemenizden dolayı size çıki- şır, Ve ondan sonfa siz kabahatli bir tavırla beklersiniz. O da sıra sizin işe gelince, muğber bir tavırla evrakım. 71, içinizi araştırır. İşinizin bulunması ekseriya bir hatıra meselesidir. Ya o memur, ya arkadaşlarından birisi işi hatırlarsa kâğıt tomar ve destelerin arasından sizinki çıkar, bulunur ve mümkün olan çabuklukla birkaç gün sonra tekemmül eder, Onun içindir ki, iş sahipleri müm- kün olduğu kadar işin yakınından ko şarlar, Zira pek uzaklaşırlarsa kâğı- dın memurlar tarafından hatırlanma- İs! güçleşir, Ve yakından koşanlar, işlerini kurealayıp çıkartırlarken işi ni kovalamamış olanlarınki de tabif ister istemez geri kalır. Nekadar geri kalır? Artık orası memurun insafına ve işler üzerine tatbik edilen kontro- lün sıklığına bağlıdır. İşte kırtasiye ile mücadele edilir. ken şu iki nokta gözönünde tutulma- lıdır: 1 — İşler, eshabi mesalihin takibi. ne hacel kalmadan otomatik kontrol usullerile muayyen ve kısa zamanda kalemden mutlaka çıkmış bulunma» hdır. ? — Memurların hâfıza ve hatıra yelile kâğıt bulmaları sistemini yı kıp rasyonel evrak ve defter sistem» leri temin etmelidir, tâ ki, bir daire- nin bütün işi şunun bunun hâfızası- na bağlı kalmasın. Sağlık Propagandası Yapılacak Ankara, (TAN muhabirin. den) — Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâleti, yurtta geniş mikyasta bir sağlık propayandası yapmıya karar vermiştir. Vekâlet, halka hastalığa tutulmamak ve mevsime gör salgın halini alması muhtemel bulunan has talıklardan korunmak yollarını ve çarelerini mubtelif vamtalarla öğ- retmek için tedbirler almaktadır. Bu korunma çareleri daha ziyade pro- paganda filmleri ile ve sokaklara a- fişler yapıştırılmak suretile temin e- dilecektir. Msi la ala İLİ menin

Bu sayıdan diğer sayfalar: