16 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

16 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ Avusturyanın İlhakından Sonra Hitler Dün Viyanada Bir Nutuk Daha Söyledi K >. ai 5 Ya Avusturya istilâ edi- lirken Viyanada İn- kart ve arkadaşları Hitler bayrağını se- lâmlıyorlar ana, 15 (Hususi) — Almanya ve Avusturyanın Führeri sılatile bu- gün Viyanada tarihi bir gün yaşıyan Her Hitler, bu sabah 11 de, kahra- mianlar meydana gelmiş ve en şid- detli alkışlarla karşılanmıştır. Her taraf insan kalabalığından seçilmi- yecek ve geçilmiyecek halde idi. Ev- lerin balkonları pencereleri, damla- rı insanla dolu idi. Yapılan geçit Tes- mi muhteşemdi ve iki saat devam et- ti. Geçide bütün Alman Kıtaları işti- Tak etti. Tank kıtaları, mitralyözlü kıtalar ve bütün motörlü kuvvetler mükemmeldi. Geçit resmi yapılırken Viyananın ufuklarında 400 Alman harp tayyaresi uçuyordu. İnkart söze başladı Ter Hitlerin kahramanlar meyda- rına muvasaleti üzerine üç gün Baş- vekilin ve Cümhurreisinin vekilliği- ni yapan Döktor Sayis İnkart, Führe ri halka takdim etti ve ““Führerim,, diye başlıyan, her cümlesi alkışla karşılanan, cümleleri sık sik kesilen bir nutuk söyledi ve şunları bildir mek istediğini anlatti” rinin. kararına tevfikan yeni kahun meriyete konmuş bulunmaktadır. A vusturya, Alman Rayhının bugün bir parçasıdır. Alman milletine ve bü- #ün dünyaya bildiririm ki, Adolf Hit| Hayatın en büyük hükmü ler, Führer ve Şansöliye mfatiyle, | “Allahın inayeti ile bu derece tam Alman tacının bulunduğu Rayhın es | bir inkılâbı bu derece az bir zamar- ki payıtehtina girmiş bulunmakta» | dayapmamıza imkân veren adamları dır. anmadan sözlerimi bitiremiyeceğim. “Alman tarihinin uzun asırlar zar- | Başlarında yeni Rayh Genel valisi fında, bu dakika beklenmiş ve mii-| Says İnkart olmak üzere hükümetin yonlarca Alman, mücadelelerinin he| nasyonal sosyalist azasına teşekkür e- defi olan bu iş için ölmüştür. Bugün | derim. bu hedefe varılmıştır. Rayh yeniden| “Bu muazzam başarıda görülen tesis olunmuştür. En büyük Alman. | muhteşem sükün ve disiplin de, bü- ya, bugün bir realitedir. Bütün Al -|tün bu insanları harekete getiren fi- manlar, birleşmiş bir halde, bu işi ba | Kir kuvvetine başka bir bürhandır. saran Führeri ve Führer ise ebedi Al) “Bu saatte, Alman milletine, bü- manyayı selâmlıyor. Yaşasın Hitler, |tün hayatımın en büyük hükmünü 5 MİD veriyorum: Viyanada Hitlerin “Alman milletinin Führer ve Şan- beklenen nutku söliyesi sıfatile, tarih huzurunda, va- Hitler, İnkart'ın. bu nutkuna şu|tanımın Alman Rayhına girişini ilân şekilde cevap vermiştir. eyliyorum. Yaşasın!,, Almanlar, a Hitler Münihe döndü “Birkaç gün içinde, Alman mille.) Hitlerin nutku da sık sık alkışlan- ti camiası sinesinde bugün genişliğini | mıştır. Hitler, nutuk söylerken Al hissettiğimiz fakat asıl bütün ehem-|man askerleri bütün meydanı omuz- miyetini müstakbel nesillerin idrâk | omuza ihata etmiş ve halk bu kordo- #deceği bir inkılâp vukua gelmiştir. | nun dışında birikmiş ve Hitleri ateşli “Ebedi surette yok olan rejimin | Pİ; Sürette alkışlamıştır. şeflerine göre, O bu memleketin va-| Her Hitler bu merasimi müteakip zifesi sulh mubhadeleri ile dikte edi |9teline gitmiş ve bir müddet isti- len ve yabancıların keyif ve hevesi- | ahatten sonra Münihe dönmüştür, ne tâbi bulunan lk aralara iş |, Avusturyayı Almanlaştırmak için tiklâlinin hakikaten büyük bir Al ,|başuyan teşebbüsler devam ediyor. man Rayhının vücut bulmasına mâ- Avusturya hava kuvvetleri Alman Bi olması ve istikbalin yolunu kapat | pov Kuvvetlerine bağlanmıştır. A- ması idi, vusturya zabıtası Almanya zabıtası- “Şimdi bon, bu memleketin yeni! na katılmıştır. Avusturya kilisesi Al LR man kilisesine iltihak etmiştir. Iki or vazifesini ortaya koyüyorum. Bu ve-| dünun birleşmesi ve kaynaşınası ta- zife, eski imparatorluğun bütün mın. mamlanmiş Salzburdaki hudut ma- takalarından Alman kolonlarının bu | niaları merasimle kaldırılmıştır. raya gelmelerine sebep olan vazife. - e dir. En eski Şark hudut eyaleti, AL la le man Rayhının en taze bulvarı ola-| fine devam edilmekte ve Yahudiler caktır. Beni dinliyen 68 milyon va-| koyulmaktadır. Yahüdiler aleyhinde tandaşa, bugün bu muhteşem Alman | Alman kanunları tatbik olunacaktır. memleketinde oturan milyonlarca| Ve Yahudiler plebisite iştirak etmi- halk namına Stiryalılar, yukarı ve| yeceklerdir. Avusturya demiryolla - aşağı Avusturyalılar, Karentlalılar, |rı, Almanların idaresine geçmiş bulu Salzburzlar, Tirollular ve her şeyden nuyor, evvel bütün Viyanalılar namına te Avusturya hariciyesi Alman hari- min ediyorum: Bu memleket Alman. İciye nazirı Fon Ribbentrop tarafın - dır, Vazifesini müdriktir. Vazifesini |dan ele alınmıştır ve Foh Ribben yapacaktır. Büyük Alman camiasına | trop Münihe hareket etmiştir. Avus- karşı olan sadakati, herkesin sada-|turyanın her yerdeki sefirleri vazi - katinden yüksektir. #elerini Alman sefirlerine devrede- İstilâ esnasında Avusturya istiklâl remzi ayaklar altında TAN Rusya Harekete Hazır! (Başı 1 incide) âlâ gösterir ki, bu teşebbüslerle öy - le ciddi bir maksat takip olunamı - yördu. Vakın Fransada tehlike İngiltere- den daha ziyade hissolunmuştur. Ve Blum hükümeti Avrupadaki küçük ve orta devletlerin emniyet ve ta- mamliğı meselesi hakkında kısa bir zamanda kendisine kati bir hattı ha- reket çizecektir. Fakat, gerek bu 5a- hada, gerek sajilam bir sulh kurmak Paris, 15 (Hususi) Chamber- bir gayreti olmaksızın bir şey yapı" lsbileceği şüphelidir. Londra ve Paris Londra, 15 (Hususi) — Chamber- lain'in dün Avam kamarasında söy- lemiş olduğu nutuk Fransız efkârı umumiyesi üzerinde derin bir tesir ! * İbırakmıştır. Nutukta nazarı dikkate çarpan iki esaslı nokta vardır: Bunlardan biri İngiliz silâhlarma programının takviye edileceği, diğe- ri de, İngilterenin Merkezi Avrupa hâdiselerine alâkasının devam ede şinde İngiliz milletinden yardım is- İtenilmesi, yalnız ordu malzemesinin değil, ayni zamanda'ordunun mevcu- diyelinin çoğaltılacağına açık bir de- lildir. İzhar edilen bir kanaste göre, İngiltere orduda yavaş yavaş mecbu- ri askerlik hizmetini kabul yolunu tu- tacaktır, Siyasi mahfiller, Almanyanın An- şlusu temin için tatbik ettiği cebir u- sullerinin resmen takbihini, Londra İile Paris arasındaki temasların ha- tırlatılmasını ve İngilterenin, Avus- turyanın âkıbetile alâkadar olduğuna dair yapılan beyanatı tamamile tas- vip etmektedirler. Londra müsterih değil Diğer taraftan. Almanyanın Çekos- İrek geri dönmektedirler. Avusturya (ordusunun Hitlere sadakat yemini ifası tamamlanmıştır. İdari teşkilât Avusturya Başvekili ve cümihurre- isi vekili dotkor Inkart (vali) ünve- nını almıştır. bit Alma moli müdürü er tarafından yeniden tanı yanağa,, kelimelerini taşıyan mühür İler kullanıyorlar. Sekizinci Alman ordusu kumanda nı general Bok Avusturyâ toprakla- rındaki bütün müsellâh kuvvetlerin kumandasım deruhde etmiş ve bir İ beyanname neşrederek Alman — A- vusturya kuvvetlerinin e birleştiğini ilân etmiştir. Avusturyayı işgal eden Alman as- İkerleri bol tereyağına kavuştukla - İrından son derece memnundurlar ve Avusturyayı dünyanın en mih - mannüvaz memleketi saymaktadır - lar, Yabancı gazetecilere karşı Bugünkü merasim arasında gücen dirilen bir sınıf yabancı gazeteciler- dir. Bunlar içinde davetiye almak ü- zere hariciye nezaretine gidenler 0- rada alıkonulmuşlardır. Gazeteciler, aralarında yüksek rütbeli Avustur - ya zabitlerinin bulunmasından da cesaret alarak vazifelerinin başına koşmak istemişler, fakat Alman nö- betçileri bunlara mani olarak, mu - halefet ederlerse, ateş edeceklerini söylemişlerdir. Gazeteciler “bir saat sonra tahliye olunmuşlardır. Şuşnig ne oldu? Şuşnig'in hâlâ ikametghında mev kuf olduğu anlaşılıyor. Göring'in ga- zetesi tarafından verilen malümata göre Prens $taremberg te mevkuf- lar arasındadır. Iktisadi kararlar Viyana, 15 (A.A.) — Bugün neş- rolunan bir kararname İle Avuğtur- yadan ecnebi memleketlere odun ve kereste ihracı yasak edilmiştir. Berlin, 15 (A.A.) — Maliye neza- reti tarafından neşredilen bir tebliğ- de, Avusturya gümrük resimlerinin şimdilik ipka edileceği bildirilmek - tedir. Tebliğde buna benzer bir vaziye- tin Hamburgda mevcut olduğu ve bu şehrin Alman topraklarının eczayi mütemmimesinden olmasına rağmen hususi gümrük sistemi olan serbest İbir liman olarak ksldığı kaydedil - mektedir. Münihte merasim | Hitler bu gece Münihe dönüşünde merasimle istikbal edilerek ve me- şaleler taşıyan 15 bin kişi arasın - dan geçmiş, Bavyera valisi bir nu - tukla Hitleri selâmlamıştır. * ceğinin bildirilmesidir. Silâhlanma i-| polunmuştur. Postaneler “Führer Vi-| Tovakyaya karşı muhtemel bir teca- vüzü karşısında İngiltere tarafından ittihaz edilecek hattı harekötin tas- rih edilmemiş olmasi bazı mahfiller- de teessüfle kurşılanmaktadır. Siyasi mahfiller, Chamberlain'in e- sas İtibarile çok mutedil bir lisan kullandığını kaydetmektedirler. Viyanadaki İngiliz ve Fransiz $6- firlerinin memleketlerine dönmeleri ber iki hükümetin, yeni şartlar altın- da merkezi Avrupadaki müşterek si- yasetlerini tesbit etmelerini mümkün kılacaktır Fransa ve Çekoslovakya Pöti Pariziyen gazetesinin yaz- dığına göre, Fransız hükümet 2- damları, Çekoslovakya, Almanya» nın tecavüzüne uğradığı takdirde Fransanın müzaheretine bel bağ- lıyabileceğini söylemişlerdir, Baş- vekil ve Hariciye Nazırı Bonkur, bu teminatı dünkü görüşmeler si- rasında Çekoslovakyanın Paris el- çisi Aziski'ye hususi bir surette tekrar etmişlerdir. Popüler gazetesi, Fransanın Lon- İdra büyük elçisi Harbenin, Çekoslo- vakyaya karşı Fransanın bu kati te- minat ve hattı hareketini Londra bü- kümetine bildirmiye memur edildiği ni yazmaktadır. Seferberlik teklifi Epok gazetesi şunları yazı- yor: “Seferberlik ilân etmek lâ. zımdır. İşte o zaman Hitlerin ceğine yüzde doksan emin o- labilirdik. Vakrâ geride yüz- de on harp ihtimali kalıyor. i Fakat hangi hal çaresi vardır ki, bu kadarcık tehlikeleri de olmasm? Zaten harpten çe- kinmek, harpten kurtulmak demek midir?,, Küçük Antant Roma, 15 (A.A.) — Küçük Antant nın muhalefette bulunması keyfiyeti- kındaki Fransız teşebbüslerine muva İfakat etmediğini ve İngiliz - Fransiz protestosuna iştirak eylemediğini bü yük bir memnuniyetle kaydetmekte- dir. « Avam Kamarasındaki hoşnutsuzluk Londra, 15 (Hususi) — Avam ka- marasında dünkü celsedeki müzake reler uzun uzadıya tahlil olunmak - tadır. Bütün mahefilin gözü Çekos- lovakyaya çevrilmiş bulunuyor. Ba- 21 gazeteler Başvekilin bu meseleye karşı Ingiliz vaziyetini tasrih etme- mesini teessürle karşılamakta, sol ga- zeteler Ingiliz silâhlanmasının tesiri İni göstermemiş olmasından şikâyet etmektedir; Bugün muhalefet lideri Atlee hü - kümetin harici siyaset hakkında söz söyliyebilip söyliyemiyeceğini sor - müş, Mister Chamberlain, bunun simdilik mümkün olmadığını söyle- miştir. Hükümetin dünkü beyanatından mecburi askerlik manasının çıkma- ması için hariciye müsteşarı Butler beyanatta bulunmuş, maksadın si - lâhlanmayı tacil için yeni fedakâr - lıklar lâzim gelirse bu fedakârlıklar rın milletten talep edileceğini ve iş- çilerle iş sahiplerinden mütesaviyen gayret isteneceğinin izah olunduğunu anlatmıştır. Lordlar da yarın Avusturya me- selesi üzerinde konuşacaklardır. Ingiliz komünistleri dün Almanya aleyhinde tezahürler yapmışlar ve Chamberlain'in istifasını istemişler - dir. Umumiyetle gazetelerin kanaatine göre Çekoslovakyanın istiklâlini ko rumak, İngiltere imparatorluğunun emniyeti namına yegâne teminattır. Şarki Avrupada Ingiliz siyasetini twzih için dört mebus bir takrir vermişlerdir. Niksar, (TAN) — Tütün piyasası açılmıştır. Tik olarak İnhisar idaresi beş denk tütünü kilosu 18, 37,5 ve lendirmiştir. Henüz tüccardan piyasa ya gelen yoktur. b uağır tecavüzden vazgeçe-| Konseyinin toplanmasına Yugoslavya | 75 kuruştan satın almış, zürral ümit- 5 ğ 3 5 i # slavyanın tazyik icrası hak | 3 8 # ğ E Yazan: Anfon Cekhof e TN . gemi — Hesap tuttum, defterime de işaret ettim, yolda . şimdiye kadar 34 snat fazla kaldık. Sığırlarım ya açlıktan ölecek, yahut ta gideceği- miz yere kadar yemsizlikten Üzer- lerinde bir damla et kalmıyacak, 5 para etmiyecekler. Bu yolculuk de- gil. Yıkım! Başkondüktör kaşlarını yukarı kaldırır ve “hakikat, öyle!,, demek ister gibi içini çeker. Makinist sus- makta ve uzun uzun bönesini mua- yene etmektedir. Bu iki adamın yüzlerinden, açı- ğa vurmadıkları gizli bir fikirleri ol duğu anlaşılır. Bu hafi işlerini açığa vur mamaları onu saklamak istedik- lerinden değil, böyle fikirlerin ke- limelerden daha iyi süküt ile anla- şılması daha kolay ve daha iyi ol- masındandır, Nitekim ihtiyarda hemen anlar, Elini cebine atar, on rublelik bir kâğıt çıkarır ve bir girizgâh filân yapmıy'a vene tavrını, ne edasini ve Küre gelermatentm ba — men hemen Ruslara has bir itmi- nan İle baş köndüktöre uzatır. B aş kondoktör bir süz söyle- meden alır, dörde katlar ve hiç bir istical göstermiyerek ©e bine koyar. Ondan sonra her üçü odadan çıkar, yol üzerinde kondok- törü uyandırarak rıhtıma geçerler. Başkondoktör, omuzlarım silke- rek söylenir: — Ne berbat hava.. — Tam kurt havası... Pencereden yeşil lâmbanın ve telgraf makinesinin yanında tel - grafçının kumral saçları görülür. Yanıbaşında da sakallı, kırmızı kas ketli biri daha var, belki de garın başmemurudur Masanın üstüne eğilmiş mavi bir kâğıt üzerinde bir şeyler okuyor, elgarasını çekerek satırları acele acele kovalıyor. İh- tiyar ayrılır, vagonuna doğru gi- der, Genç yoldaşı evvelki gibi yarı uzanmış bir halde hep pest bir perde den çalgısını çalmaktadır. Bu daha bıyıkları bitmemiş, henüz çocuk denilecek bir şeydir. Dolgun, be - yaz siması, geniş elmacık kemikle- ri, hülyakâr bir hali vardır. Bakı- şı diklikten uzak, tavrı mahzun ve munistir. Bununla beraber iri yâ- rı, okkalı ve ihtiyar gibi kaba bir kerestedendir. Kimıldamaz, koca bedenini hareket ettirecek takat bulamıyormuş gibi durduğu halde kalır. Güya kımıldansa, yerler kirilacak ve çıkacak gürültüden hem sığırlar, hem belkide kendisi ürkecektir. Kabu parmaklarının a- cemice kullandığı saz, ardı arasi kesilmeksizin zayif ve perişan ses- ler çıkarmakta ve bunlar müte - madiyen tek bir perde üzerinden yürümektedir. Halbuki o, bu sesle- re bayılmaktadır. Hareket çanı çalar, fakat ses O kadar mecalsizdir ki, çok uzaklar- dan geliyor sanılır. İkinci ve üçün- cü çan hemen birincinin arkasın- dan vurulur, Başkondoktör de dü- düğünü öttürür! Derin bir süküt içinde bir dakika geçer. Vagon kımıldamaz, yerinde durur, fakat alttan kızaklar altında buzların kı- rılışma benzer gayri muayyen gü- rültüler gelir, nihayet vagonlar titrer, o sesler kesilir, yeniden sü- kün peyda olur. Fakat akabinde İşler Tıkırında Gidiyor! — Çeviren: H. Rifat 16-3-938 glmamzaammma 2 amman an gep UZUN HİKÂYE tamponlar, biribirine çarpar, va © gonlar sarsılır, sıçrar gibi bir hare* ket yapar, sığırlar biribirinin ü# tüne düşer. htiyar, sarsıntı sırasında eB sesine doğru düşen bonesi” ni yukarı kaldirarak: — Hay melünlar, hayvanlarımın topunu birden sakatlıyacaklar!.. Diye söylenir, genç, ağzını açms dan kalkar, düşen bir sığırı, boy “ nuzlarından tutarak (okalkmasın yardım eder. Çarpışmadan sonra yeniden bif sessizlik peyda olmuştur. YalnıZ vagonları naltında bir sese gelir v8 vagonlar geriye gidecekmiş gibi bir hal olur. İhtiyar: — Arabalar yine tos vuracaklar! | Der. Ve gerçekten onun dediği gibi bütün treni baştan başa yeni bir ihtilâç tutar, bir çatırdı duyu” | lur, Vagon titrer, sığırlar yine bi | ribirinin üstüne düşer, Genç etr#* fa kulak verapek: KE İ sm Tron. yedeğe alınıyor. Tolan”) tif kardan, buzdan çekemiyor; Der. İhtiyar cevap veriri — Evvelden, ağır gelmedi, p” kâlâ çekti, şimdi birden ne ağır “ lık bastı, ki? Hayır evlât, bunuf hikmeti kondoktör ötekine p#f vermedi. Al, şunu da makinist ver, Yoksa herif bizi saatletce Ss” İincakta sallar gibi sallayıp durs” cak!... Dani kendisine ihtiyarı uzattığı üç rüblelik kâğıdı alir, vagondan atlar. Ağır ayakla rının yerden çıkardığı gürültü k8” ranlıkta gittikçe hafifler. Bitişi yagonda sığırın biri uzun ve tatif bir sesle seslenir, sanki terennü eder. Delikanlı döner, ıslak ve suda” bir rüzgâr vagona hücum eder. İhtiyar: — Oğul kapıyı kapa, hem yat hım, mum me diye boş yere yaf” sın? — Delikanlı ağır kapıyı çeker. # lık gibi bir şey duyulur. Tren s8" sılır. Ihtiyar, keçe mantosunun üs ne uzanarak, başını bir pukete d#” yıyarak söylenir: — Soğuk yerinde. Ah şimdi ©“ ne rahattır! Köşe bucak sıcak. bf taraf tertemizdir. Ne ararsan bU” lunur. Burası domuz ininden d* beter. Dört gün oluyor ki, dah* bir kere ayakkaplarımızı çıkarn0# dık. Delikanlı her sarsıntıda buca!” yarak feneri açar, #itili ıslak ps3” maklarile sıkar, mum ciz söner, İhtiyar delikanlının geli başına uzanması ve nee kendi arkasına yaslaması üzeri” devam eder. i — Ya, evlât. Soğuk. soğuk!” Rüzgâr her aralıktan ayrı bir pi de ayrı'bir hava çalarak giriyo” Anan, kız kardeşin burada bir # cecik geçirseler ertesi sabaha 4” cak ölüleri bulunurdu. Ya evi sen okumak istemedin. #in liselere gitti, sen kaçındın! İf te Sana babanla sığır sürüp satmak kaldı. Kendi günahın, bir.diyeceğin yok. Kardeşlerin # Saatte rahat yataklarda, sıcak YO“ ganlar altında; okumaktan ka” sen de sığırlarla berabersin, olan bu... (Devamı par!

Bu sayıdan diğer sayfalar: