2 Nisan 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

2 Nisan 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TANI Çocuk İlâvesi BİLMECE, BULMACA Ea Tenis oynıyanlardan birisi köpe gile beraber bir yere saklanmış. A- İ rayın bakalım bulabilecek misiniz? Doğru cevap verenlerden 50 kişiye, verilir. Cevaplar gelecek Pazartesiden geç kalma- - Geçen Bulmacamızdan Hediye Kazananlar numaralı mecmuamızdaki “Milmese - e YI doğru halledenlerden hediye nlar: Kesip yapıştırma, albümü kaza” Sinop ortaokul direktörünün oğlu Nezih Cara, Adana Ticare okulunda 122 Hüse- celi, İslnbul erek isesinde 328 Celi, Gazianlep isem 915 5. Gitsen, İzmir er al roi gesi 1882 B. Tbaç. Direr "rem örneği sibümü, kazananları Çanakale ortaokulunda 160 8. Saltık, Yakıaç ortackükumda 121 Kemal, Kasa wonu Cürrhrtyet okulunda O. Ahcrağlu, Ayan İzmir yolunda #ney yatı okulu 68 Süleyman Kaya, Adapazarı ortaokulu 187 Nejat Kürem, Kir Atatlr: kuba birin el sine Kandemir Yorulmaz, Karaman su kat Hasan Kaynak oğlu Hakkı Kaynak, E- dirne ortaokul 389 Nuri Uray, Beyoğlu or- da okulu 685 Menhem, Bakirköy orlanku- Yanda 5 İman, Birer “Büyük ulu beya, kazananlar: Küryehir ortac 247 LAtfullah, Belike- sir Savaştepe yatı okulu 308 Sermet Ergün Kayseri sesinde 801. Şeref Görübüyük, Maliye Vekaleti muhakemat unun müdür lüğü şube 2 de 9 numaralı oducı Emin oğla Nuh, İsparta ortaokul 488 Hüseyin Başkaya Birer “Küçük sulu baya, kazananlar: Muğla ortaokul ransızca Böretmeni oğlu Mete Başka, Eâremit ortankul 272 Fuat Sönmez, Bafra Mithat Nerali yashanesi Meh met Diler, Zana rel kamp tarlası iölyesinde Nuri kardeşi Miirervet, Kastamo Du vilâyet malbassı karşısında 7) numaralı evde Adalet. Birer “Büyük kutu kalem boyası, kara. İzmir Seferihiner Zateri mili okulu 80) Müzeyyen Gürdnğe, Kurklareli Karakaşi mahallesi istasyon arka sokak 18 numarada. talebe İhsan Birsebilir, Adana Osmaniye 7 Künunusari okulu 2İ1 Turan Ertan, İne-| İf nl Gazl Paşa okulumda 310 Semiha Sön- mer, Konya Hes 485 Turgut b Birer “Küçük kutu k anlar Yalvaç ortaokulunda 4 Hatit Ayaz, Bax 448 artaokülu 744 Lar, Samsun encümen) haşktibi oğlu Komal Yılmar, Sıvas Hsesl 41 Helis, Karkkale karakol kumandanı icen Güver Beşket, Birer “Mürekkepli kafam, kazananlar Başiktâş 19 uncü mektep 46 Özcün Bal- kır, Beyoğlu orteakul Buran Çanmak, Üs kdar 24 üncü kol Mehmet Tansu, Be yoğlu tum Ilokulu Yusna, Pertevniyal H- sesi BU İmal, Birer “Albüm, kazananları Eskişehir Hacı Seyit eaahallesi Çankaya | bokağı 25 mumarada Mecit Tancısoy, Sıvas ortaokul 251 Necdet Dumanlı, Hendek in- hisuclar 8, Sami yanında Muran, zmir Basmahane Tan okulunda mukim Sam oğlu 9 uncu ilkokul Yikriye, rt, kazananları Antalya Tetep Bey caddesi 14 mumarmda Bayan Yıldız, Bafra Yakup Fehmi Elnaoğ. hu Kardeşlerden Hati Gülşen, Kadıklıy 7 inci okut 5 inci sinıt Süha Atabek, Aydın. Hasan efendi mahsilesi 22 nurinrada Ertan, Kaysori tahisarlarda Mustafa oğlu Tulip. Yazısız Hikâye: Bay Amca, Sağır Gars LI WE. Faydalı bilgiler » || Musikişinas Fareler «Birkaç sene evvel Belçikalı bir bafrikatör farelerin musikiye olan is- tidatlarını keşfetmiş... Belçikalı a - dam, çalgılı bir kapan yapmış. Kapan deki yem yerinin altın çukur yaparak, çukurun içine de otomatik bir şekilde işliyen bir çalar musiki âleti yerleştirmiş. Müziğin sesine koşup gelen fare- ler bu suretle yakalanıyorlar. Yem olmadığı halde kapana koşan fare- ler anlaşılıyor ki müsikiden anlıyor ar, Ve bunun için de müsikiyo kar Şi besledikleri aşk yüzünden hayat- larına malolan tehlikeye giriyorlar. * Sekiz Bin Kilo Ağırlığındaki Çan Pariste bir kilisede sekiz bin kilo ağırlığında bir çan vardır. Bu çanı çalmak için elektrik tertibatı yap. muşlardır. Eğer elektrik tertibatı olmasa, ça | toğrafım üliyor. Teyzenin Kurnazlığı mi, çalmak için ancak beş altı adam lâzım geliyormuş. » Fotoğraf Alan Tabanca lir çekilmez karşıda duran bir insa” nin fotoğrafını almaktır. Bu tabancada iki tetik mevcuttur. Birisinin altında küçümencik bir (0- toğraf makinesi yerleştirilmiştir. Di ğer tetikten doğrudan doğruya öl dürücü bir kurşun çıkıyor, İki tetik hem birden ve hora de ay ni ayrı işlemektedir. Polisler arasın- İda gittikçe bu tarz tabancalar yayılı maktadır. İnsanın, attığı kurşun boşa gitse bile hiç olmazsa karşısındakinin f0- m 2 Nisan 1938 Her Cumartesi Çıkar akçıların Peşinde! ni SINIR BOYUNDAKİ IRMAK TENBEL TENBEL VE SAKİN SAKIN AKIYORDU --5 YILMAZ YOLA ÇIKMIŞ DERE BUYU| NDA ISLIK ÇALA ALA YÜRÜYORDU. ÜNE ÇİKUP ETRAFI GÜZELLİĞİNİ OOYA DOYA SEYR EDEYİNİ damın arkasında asılı olan çocuğu gö- ü takılır. Usulcacık çocuğu oradan İp köpeği kor. ona Sözünü Duyurmanın Çaresi EZ | Çarşıyı dalaşam polis te yetişmiş. İtir. Etrafına bakar; köpek filân göre- 'meyince polis başka tarafa gider; ve İska taya da Kerialr. —İYİKi GELMİSİNM 4 : HUDUTTAN İŞERİ SiLAN KAÇIRIYORLAR../ VE BAĞIRIR ELLER YUKARI — HEMEN GİDİP MUHAT FAZA MEMURLARINA MABER VEREYİM.

Bu sayıdan diğer sayfalar: