7 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

7 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YA TAZ R SAYFA 4 İspanyada Hükümet Kuvvetleri Mühim K yi TÜRKDİLİ « Muvaffakiyetler Elde Ettiler. Madrid 6 (A.A.) — Hava ve bahriye nazırı B Prlieto, Socialiste gazetesinde uzun bir makale neşrederek âsi lerle uzlaşmak imkânına da. ir olan şaylalara tekzip et miştir. Vitorla, 6 (A.A.) — Ha- vas ajansı muhabirinden: Frankist kuvvetle, dün Bask cephesinde ileri hare- ketlerine devam etmişlerdir. Bu kuvvetler, Dermeo adın daki ufak bir limanı ve do- kuz kasabâyi ele geçirmiş lerdir- Valencia, G ( AA. ) — | Mayıs bayramı, hükümetin ve ahalinin arzusu dahilin de cereyan etmiştir. Yani herkes çalışmıştır. Yalnız ak- şam üzeri fabrikalar ve bü- rolar kapandıktan sonra bir takım toplantılar esnasında amele zimamdarı söz almış" lar ve iş bayramı olduğun- dan bahsetmişlerdir. Bilbao, 6 (A,A.) — Ha- vas ajansı muhabirinden: Âsilerin altı bombardıman tayyaresi ile bir çok avcı tayyareleri Bilbaoyu ve Bil- baoya gitmekte olan bir çok mültecilerin bulunmakta ol- dukları civardaki — yolları bombardıman etmişlerdir. Müteakiben asilerin tay- yareleri, limanı ve limanda demirlemiş olan bir İngiliz torpido muhribini bombar dıman etmişlerdir. Muhrip, mukabeleye — hazırlanırken tayyareler şehrin merkezine doğru yollanmışlardır. Bir tebliğde Biszkaya cep hesinde Milislerin — Rumeli de âsiler mevzilerini muvaf- fakıyetle bombardıman et- miş ve Guernica ve Duran- go mıntakalarında düşma- nın bir taarrazunu puskürt- müş oldukları bildirilmekte- dir. Milisler sahil boyunca harekât icra etmekte olan ,V K bir İtalyan müfrezesini ta mamiyle bozmuşlar ve bir çok harp malzemesi ile bir takım vesaik ele geçirmiş- lerdir. Birçok — İtalyan edilmiştir. Düşmanın zayiatı, 3,000e baliğ bulunmaktadır. Avala cephesinde işara değer bir şey yoktur. Salamanca, 6 (A.A.) — umumi — karargâhın bir tebliğinde dün Frankistler tarafından zapte dilmiş olan kasabaların isi- mleri tadad edilmekte - ve esir Berno İlmanının zaptedilmiş | olduğu teyid olunmaktadır. Tebliğde bundan başka, deniliyor kl: Madrid cephesi: İşara de- ğer bir şey yoktur. Cordoue cephesi: Markist Milisler, el bombalariyle ta: orruzlar yapmışlarsa da hiç: bir netice elde edememişler- dir Aragon cephesi: Teruel mıntakasında — hatlarımızda tashihat yaptık. Andujar, (A A.) — Ha Ajansı muhabirinden: Hükümet milisleri, saat 16, 30 da Vierge dela Cabeza mabedeni işgal etmişlerdir. Buraya (İkinci Alcazar) de- niliyordu. Hükümet arazisi içinde Frankisrlerin yegâne mukavemet noktlası idi ve 18 ağustos 1936 danberi iç inde 1.200 kişi mahsur bu lunuyordu. Bilbao 6 (A A.) — Ha vas Ajansı Muhabirinden: Bir İngiliz torpito muhri bi, kadın, çocuk ve ihtiyar- ların şehri terketmeleri esna- sında bunları himaye — için Hlmana girmiştir. Asilerin tayyareleri, dün şehrin üzerinden — uçarak bombalar — atmışlardır. Bir kişi ölmüştür. vas ÇulHasan DEMİR, HIRDEVAT| va B OYA YaPI D &'R[N;I[R vüzeni | Cot _yafımı?ım için “lüzümlü Eşyaları &adqn_ Ucuz Zrız Pulluk ve Rençber Düâen'mı 1 Ep Buradan Alıriz Londra, 6 (A.A ) — Bir İngiliz harp gemisi, İspanya asilerinin elindeki — Espana krovazörünün enkazını bul- muüuştur. Resmi mehafile — gelmiş olan son haberler, Espana krovazörünün Bask tayare- leri tarafından mı batırılmış yoksa bir mayne mi çarp- mış olduğunu tasrih etme. mektedir. Diğer taraftan Bilbao ya- kınında taarruza — uğramış İngiliz gemisinin Bror vapu- ru değil Knitesley olduğu tasrih olunmaktadır. Asilerin bir harp gemisi ve ihtimal Velaşco. Knites- ley vapuruna durması için | emir vermiştir. Vapur itaat etmediğinden asiler bir kaç top atmışlardır. Fakat isa- bet vaki olmamıştır Knitesley hemen bir İngi- liz harp gemisini zannettiği İspanyaya dağru yol alma- ga başlamıştır. Fakat hata ettiğinin farkına varır var- maz, süratle engine açılmı. ya başlamış ve artık hiç bir taraftan taciz edilmemiştir. Çünkü bu sırada Bask ta yyareleri sahneye dahil ol- muştur. Kendisine karşı top endaht edildiği sırada Kni- tesleyin İspanyol kara sula rında bulunmakta bulundu- ğu zannolunmaktadır. Ami- rallık dairesi Salamanca hü kümeti nezdinde pırotesto- larda bulunmadan evvel mü- temmin — malümat almak istemişlerdir. Londra, 6 (A A.| — Ce belüttarıktan — bildirildiğine göre, ispanyadaki son çar pışmalarda yaralanan 180 İtalyanı hamil olan bir İtal- yan vapuru Cebelüttarıktan geçmiştir. Bu yaralılar has: tahanelerin tamamile dolu olmasından dolayi Sevilde tedavi edilmemişlerdir. Asilerin tayyareleri limanı ve Jimanda demirlemiş olan bir İngiliz torpito muhrip, mukabeleye — hazırlanırken tayyareler şehrin merkezine doğru yollanmışlardır. | — Madrit, ö |A.A.| — Dün, | payitahta 200 den — fazla bomba düşmüş, yirmi kadar insanın ölmesine ve bir çok kimsenin yaralanmasına se- bebiyet vermiştir. Paris, 6 (A.LA.) — Mad- rid cephesinde — hükümet kuvvetleri bazı muvaffaki- yetler elde etmiştir. Bask cephesinde neticeli taarruzlarda bulunmuşlardır. Sahilde İtalyan kıtaları tarafından idare (edilen bir taarruzu püskürtmüşler ve mübim —miktarda — malze me iğtinam etmişlerdir. Bilbaodan verilen bir ha- bere göre bu cephede asl lerin yeni Alman kuvvetle. rile takviye edilmiş ve yir- | mi altı nisanda Sansebastie- ne iki bin Alman çıkarılınış- tır. Havas ajansı da asi kuv vetlerin Bilbao körfezi met halindeki fener civarına gel- diklerini bildiriyor. General Franko Bilbao- daki ecnebi konsolosların bulunduğu mıntakânın as- keri harekâta karşı zemin altına alınmayacağını İngil. tereye bildirmiş ve konsolos hanelerle fabrikaların bulun- duğu mıntakalardan başka bir yere nakledilmesini iste miştir. Franko Bilbaodaki - sivil halkın tahliyesi emniyetini de temin edemiyeceğini ilâ- ve etmiştir. Bununla beraber kadın ve çocuk ihtiyarlardan mürekkep — beş bin kişilik ilk kafile derhal Bilbaoyu terkedecek ve mültecileri alacak gemilere hastahane bayrağı çekilecektir — ——— | -— | — TÜRKDİLİ | Pazartesinden başka her gün çıkar. Siyasal gazete.. Yıllığı: 800 Kuruş Altı Aylığı:400 — , Sayısı: . Günü geçmiş sayılar 25 ; kuruştur. ADRES; BALIKESİR TÜRKDİLİ Na l n are İ Dünkü unva zahire fiatları UNLAR: Asgari Azami K. K. 55 Randıman 990 — 900 60 840 — 850 T ea 815 825 80 - 740 — 750 BUĞDAY PİYASASI Santim 47265 525 5 50 Yumuşak — Sert 6.25/ .'1.25 Santim Santim Mısır. 3875 — 3 90 Arpa 4 4 25 Çavdar 4 4 Sisam 14 15 Afyan 11 5 12 Nohut 4 5 B Kumdarı 2 25 Bakla Yerli Sert Yumuşak | Dışardan 7 MAYIS 987 Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: | — Nahiyesi Kepsüt Köyü Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlalar Kü çük Ali oğlu Raşidin senetsiz mali Sazlık. Armutluk nam Aakpınar. Mevkil Cinsi Hududu Kabaarmut Kalburcu Güdüller N Tarla Şarkan Kara İsmatl oğulları garben De- mirct Yusuf ve kır- men sel deresi şi- malen yol cenuben Ahmet oğlu Yakup oğlu ve —Osman Mehmet. Koyaltı nam Tarla , Şarkan Sadettin gar- ben Kâmil karısı Ayşe ve Topal Halil ve Mehmet şimalen Sel deresi cenuben yol. » Şarkan Çeşme Ayağı garben Bay. raktar Mehmet şi- malen Yakup oğlu Alı cenuben Halil İbrahim oğlu Halil ve Âyşe, iken 936 da ö'mesile evlâtları Havvva ve Şefika ve Fatma ve Ayşe ve kendin- den evvel ölen kızı Haticenin evlâtları Ali ve Bahriye ve ikinci karısı Hatice kaldığından bahisle namlarına terscil edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak için pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yerler hakkında bunlardan başka 16-5-937 | tasarruf ve ya | sair bir suretle hak iddiasında bulunanlar varsa bu günler — için de yazı ile tapu sicil muhafızlığına veyaht mahalline — gelecek memura müracaatları lüzumu ilân olunur. Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: Çanakkale Müstahkem mevkii için evelce ihalesi ya- pılan 25 adet askeri nakliye arabasının taliplisi yapmak”- tan imtina ettiği cihetle yeniden açık eksiltmiye konmuş tur. İhalesi 8 Mayıs 937 cumartesi günü saat 10 da dır. Muhammen bedeli 2500 liradır. Muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuz- larile Kolordu askeri satın alma komisyonu başkanlığına 4- Y—İs6 müracaatları. —M—————— ——— . . . KBA ERARARARAPRA P BAA PARE A P Her Tecimenin En Güyük Dileği: BAA PR A Vi Arlt Azi Arei Bt AA A BK Ait zi yf vi Rrcik Pri Pazi Pi Azil y Satış Sürümünü Arttırmaktır. FAKAT Satışta Birinci Şart “REKLÂM,, DIR. Satacağınız Malınız: Herhalde Reklâm Ediniz.. ? KDILİ Her Verde Okunur: VN DARAZ Y YA DA PZ YA DA YA | iyesi ve Başyazmanı; Balıkesir saylavı H. KARAN | Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 1 Basım Yeri İl Basın evi r Ve Bu Reklâmlarınızı ; ( TÜRKDİLİ) ne Veriniz * L TEEEND Balıkesirin Biricik Gazetesidir D D Di B BĞ A S DN SAA L U UĞN L TU Ü y I WRİ ti Bi Fj fi aAti

Bu sayıdan diğer sayfalar: