31 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

31 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu seneki fuar için mühim tedbirler alındı ri gi bi hük iz larda bu se-| açılacak iyırlara res men iştirâk edecekt Fuarda teşhir iz edilecek ep ve. 7 da çıkacal erkin iştiri siler dili kolaylıklar dönterileğek, t müzesinin peni için sese gi ayrı TE er ii r. Nafıa Vekâleti ve Maarif Vekâ- Jetnin ev devletin bu sa- hadaki başarıları anlatılacaktır. nizbanık türk denizci inin ari ğ bugün üzerinde durduğu büyük deniz davâsmı belirtecek o mükemmeliyette bir pavyon yaptırmağa karar vermiş keyfiyet İzmir şubesine bildiril reyi — Devlet ie idaresi, he ziyaretçinin İzmirde gün kalması şartiyle caktır. Kararnamesi Balkanlar ve Belg âye! ia döndüklerini li Ege pamukları islâh ediliyor Egede pamuk disiplin altına ideki istasyon tohumları islâh ederek türk çiftçisinin iğ terini kepeğe n, (Hususi) — - Nazilli pamı ri muhit ve iklime en çok elverişli EE iilbi öv tur, Pamuk istasyonun başımda mütehas- sıs Kemal Sezen vardır. Kendisinden gazetem için aşağıdaki beyanatı al- diye kadar Nazilli, Bozdo- şan dan. e lerini — tohu- techiz ett ekimi alındı 31-3-1938 e Karat samanı skcsir ıl da Ege bölgesine tamamen akala ai | ika kara ve ii Giresunda Giresundan Afyonda hastane yapılıyor Nafıa, Kültür ve Sağlık eserleri gittikçe çoğalıyor ia vererek kiken vazifesinin çalışmalar caktır. İkinci plânmız, vermiş olduğumuz tohumların Ye dalma bale. zadır. Bunu: yetir ğrtığı pamuk tol My üye ik Ege sahasını muayyen © beş Turgutluda bir kamyon « devrildi 18 kişi hafif 4 kişi ağır surefte yaralandı İzmir, 29 Çreleronlaj) — Bugun nal uda çol feci biz kaza olmuş ve ld bir di ir bölgenin tohumunu bölgenin her yıl bi m hakiki sebebi henüz anla | KA53 lmamıştır. ştur. Şoförün dikkatsiz iel b sebeb olduğu ni Tüyler ürperten bir cinayet Bir çobanın kafasıni ezdiler cesedini de yaktılar İzmir. 29 emmi len ban göre Köni peni bir cinayet İnen a ban genç çı malümat eml ve belinden aşağı kısmını onun istihsâli mücehhezdir. Üç tane mi > sürer Ege bizede e 0 bin halen an bin daneliler saatte 20-25, ekle ne İd 64 kilo pamuğu çekirdekten ayırır, BŞ ekilir. Bunun 250 e dönüme halbuki halkın elindeki çırçırlarda a- kadar çıkacağı biçki Ege | zami 10-12 kilkilo çekirdekli pamuk bölgesinde, ad. id di Il 5 günde işledik. Sonra- bir görü: inüş iresum, (Hususi) — Giresun bu a) İma ii daha çoğalacağını u- muy nun çırçır tesisatı halkın gey da işlemeğe ez Zabta şiddetle takib et mektedir. Şu dakikaya kadar şehrimi ze, yakalandıkları hakkında bir haber gelmemiştir. Mardinde bir deli kaleden düştü Mardin, (Hususi) — Medrese ma- hallesinden meczup ve e serdi Vr dada ii gtiği ol du i, 1 t az Gelecek yıl bütün muhitin ğ ize kabilin- İt İstasyoı yancı şiir tesisi —o.BE modern ve son SİS makinelerle! CERİK ralanmıştır, dır, fahaneninin inşasr işin. yapılan teb. büsler e neticelere bağlanmı bu i ve Biti ara ii Afyon, (Husust) k yurdu kısa bir zaman — İstanbu! Şerhi Halk oj tiyatro grupları ale ya küsur liradır. işle- ri başarılarla doludur. Giresun vilâ- Turhalda belediye otobüs leri Turhalın yeni otobüsleri Turhal, (Hususi) — Şehi relik mesafe arasında ii belediyen nin işilikti rimizle Tokat arasındaki 50 kilomet: yeni otobüsleri işliyor. İ bü slerin işlemeğe ile haller çok. memnun etmiştir. “Çünkü avuç dolusu para vriyordu. ardır. Kazaları merkeze bağlayan yollkrin bir çoğunun şose haline ko- nulması işi ön saftadır. Bulanecrk yı lu Karahisara giden yolun yedi tile. metresi şose alime bouulmmadır EE rebolu, Görele yollarında muntazam E nakliyat yapılabilmektedir. Nafra da- eriş b ğ Kültür büdcesi her yıl genişlemek- dir. Merkezde 62.000 liraya modem ça köy okuları inşaatı bitmiştir. Ge- gen yıl in; başlanan k ki bir 2 ia her şeyi tamamlanan rtacami ve Dereli nahiyesi yatılı İokulları da güzel eserlerdir. Bunlara bir çok yeni kültür yuvaları katılmak üzeredir. — Vedat Ürfi Bengü Düzce halkeyinin gezisi yapı, köylü ile alel miştir, Amasradan bir Yurddan resimler | görünüş

Bu sayıdan diğer sayfalar: