24 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

24 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“VAKIT ,IN Adliyede: ğa Bedi B. davasında rapor - Tıbbı adli meclisi, “yüzdeki iz sabittir,, diyor. Müd-| dei umumi Burhanettin B., eskisi gibi karar istedi. Müdafaa vapılacak Gazetemizin müdürü Gireson | Mebusu Hakkı Tarık B.i yara- Yan Bedi B, in muhake- Mesine dün Temyizden nakzen İstanbul ağır ceza mahkemesinde | m olunmuştur. Temyiz, atılan kurşunun Tarık B.in yüzünde sabit fiz bırakıp birakınadığının raporla tesbitine lüzum, görmüş, bu noktadan bir dört ay hapis karârnı bozmuş, nakza uyulmuştu. Dün mahkemede Bedi Bile vekili ağabeysi Seniyüttin B.ha- ir bulunmuşlar, makza uyuk duktan sonra verilen okara- TA göre muayene meticesin- de Tıbbı adli meclisinin verdiği Tapor okunmuştur. Bu raporda Tank B.in sol yanağı ügerinde Zörülen ve mermi tesirile husu- geldiği anlaşılan izin zamanla Zail olmayıp sabit kalacağı ya- zılmıştır, Müddei umumi bunun üzerine Söylemiş, şöyle demiştir : — Temyiz mahkemesinin bu staki nakzı mucibince, mağ- durun Tıbbı adli meclisince mua- Yenesini natık olan 28-5 -930 tarihli raporda Hakkı Tarık B.in «S9 yanağı, üzerinde görülmekte olup... mermi tesirile o husule gelmiş /ulunan izin zamanla zail olur şeylerden olmayıp sabit bir eser teşkil edeceği sarahati kat'iyei fenniye ile der- meyan edilmesine göre, iddiayi sabıkta da arzeylediğim veçhile 457 inci maddedeki (oteşdidat Bazarı dikkate alınmak Üzere nakzolunan ,büküm gibi 456ıncı maddenin ikinci fıkrasına tevfi- kan ceza tayinine karar itasını talep ederim. Bedi B.in Burhanettin vekili, müdafaa için mühlet istemiş, reis Nusrat aza Tahir ve Nusrat B. ler, muhakemeyi 14 temmuz pazar- tesi günü on üç buçuğa bırak- tmışlardır. Tehdit davası Yeni rapor okundu, şahitler dinlend “Hareket, gazetesi sahiple- rinden Suat Tahsin ve “Türk tütünleri,, mecmuası sahibi Sait Beyler aleyhindeki tehdit sure- mütaleasını | | | hariçten tile para istemek (davasının rü'yetine dün İstanbul ikinci ceza mahkemesinde devam olun- muştur. Dünkü celsede İstanbul meb- usu Hüseyin B. Vahram ve Mo-- nis Efendiler şahit sıfatile din- lenilmişler, yapılan ikinci keşfe ait raporlar okunmuştur. Bunda telefon omuhaveresinin kısmen işitildiği, yüksek sesle konuşulursa işitilebileceği yazılıyordu . Mahkeme, İzmirde bulunan şahit Adil B. in istinabe suretile ifadesi alınmak üzere muhake- meyi 7 temmuz on dörde bırak- mıştır. —— — —— Baroda avukatlar, bir temmuzda toplanacaklar Avukatlar, Temmuzun birinde Baroda toplanacaklardır. Bu içtimâ da istifa eden inzibat meclisi aza- sından Asım ve Nazım İzzet B. lerin yerine intihap yapılacaktır. Bu intihabın, evvelce seçilen ihtiyat azanın inzibat meclisine girmesi, şeklinde.mi, yoksa . ye- niden intihap suretile mi halle- dilmesi lâzımgeldiği bazı avu- katlar arasında tereddüdü mu- cip olmuştur. “Diğer taraftan yalnız bu iki azalık için mi, yoksa bazı noktai nazarlara göre müddetleri biten beş azalığa mı intihap © yapılacağı münakaşa edilecektir. Bu hususta baroya verilmek üzere bir takrir hazırlanmak- tadır. Maamafih, henüz veril- memiştir. Haydar Rifat B. den para cezası da istenildi Haydar Rifat B. in, Nazım B. davasından dolayı para cezası vermesine de karar verilmişti. Hapis müddetini ikmalden sonra bu para cezası da kendisinden istenilmiştir. Yeni bir rekabet mi? Milli vapurcular ecnebi limanlarına işlemek üzere büyük bir vapur" alacaklar Bir müddettenberi Pirede bu- lunan milli vapurcular birligi teisi Lütfi B. dün şehrimize dön- Süştür, Haber aldığımıza göre Mill vapurcular birleşerek bü- Yük bir vapur almıya karar ver- Dişler ve Lütfi Beyi bunun için Pireye göndermişlerdir. Seyrisefaine rekabet maksa- ile alındığı söylenen bu vapur bin tondan aşağı olmıyacak 8 son sistem tesisatla müte- ik bulunacaktır. Milli vapurcular bu lüks va- purla bütün limanlara hatta cc- nebi limanlarına seferler tertip edeceklerdir. Ateş yakılmıyacak Orman kenarlarında ve mesire mahallerinde ateş yakanların cezalandırılması ve bunun için bekçiler ve alâkadar zabıta me- murlarının derhal mahallinde za- bıt varakası tutması kararlaşmış ve alâkadarlara tebliğ edilmiştir. SEHİR HABERLERİ Emanette: Muvakkat bütce Emanet bütçe encümeni dün Muhittin Beyin iştirakile geç vakte kadar içtima etmiştir. Son bir habere göre eylüle kadar iki aylık muvakkat bir bütçe hazırlanmaktadır. Barem tem- muzdan itibaren tatbik edile- cektir, Gezi köprüsü Gazi köprüsü projesini tetkik eden komisyon mesaisini bitir- miş, ihale şartnamesi bazırlan- mıştır. Tevfik Kâmil B, geliyor Uzun zamandan beri Ankara- da Muhtelit mübadele komisyo- nunun yeni bütçesi ile meşgul olan başmurahhasımız Tevfik Kâmil Bey bugün (İstanbula dönecektir. Radyo şirketinin projeleri kayboldu Radyo şirketinin Hollandalı bir şirketle hazırladığı projeler tayyare ile gönderilirken tayyare sukut etmiş ve projeler kaybol- muştur. Şirket müdüriyeti radyonun az zamanda faaliyete geçmesi için dün yeni bir proje göndermiştir. Bir kimyegerimizin muvaffekiyeti Haber aldığımıza göre şehri- miz bakkallar cemiyeti kimyageri Kemal B. tarafından yeni bir madeni cilâ istihsal edilmiştir. Piyasadaki bütün emsaline faik olan bu cilânın tecrübeleri mu- vaffakiyetle . yapılmış ve bütün bakkallara ber sene Avrupaya binlerce lira vererek getirttikleri İsecnebi .cilâlar yerine bunların kullanılması tavsiye olunmuştur. Bir tashih Dünkü nüshamızda ( etibba odasının yaz tatili yapmağa karar verdiğini yazmıştık. Tatil Okararı veren etibba muhadenet cemiyetidir. Bu yan- lışlığı tashih ederiz. Kapanan bir otel şubesi Dükü nüshamızda Meşrutiyet | otelinin bir şubesinin kapandığını yazmıştık. kapanan Meşrutiyet olmayıp Mes'udiye otelinin bir şubesidir. Tasbih ederiz, Irak hüküm Fevsalın kardeşini kürt kır Saidin oğlu Salâhattin muhakeme edilecek. Hubiyan isminde gizli bir fesat şebekesi 'teşkil ederek Şark vilâyetlerinde tahrikât yap- mağa uğraşan bu sefillerin ada- let pençesinde kendilerine layık olan cezayı bulacaklarına şüphe yoktur. Bu müfsitlerin muhakemesi yapılacağı bugünde Kürtler ara- sında ne yolda tahrikât yapıldığın, vene biçim cereyanlar uyandı- nlmak istenildiğini izah etmek muvafık olur, Bu maksatla bir Mısır gaze- tesinin bu meseleye dair yazmış olduğu bir bendi tercüme ediyoruz. Kabirede intişar eden El-Eh- ram gazetesi şeyh Saidin oğlu Salâhattin ile arkadaşlarının imü- hakemesinden bahsederken Türk- çe gazetelerin buna dair neşri- malümatı vermektedir. “Irak hükümeti Kürtlere karşı muhabbetle bakmaktadır. aralık ingilizler, İraktaki Kürt mıntakasını ayırmak ve kıral hükümdarı olarak ilân etmeyi düşünmüşlerdir. Bunun üzerine Kürtlerle meskün yerlerde mek- tepler tesis edilmiş ve bu mek- Gümrük tatbikat mektebi Bu sene 42 efendi mezun oldu Gümrük mektebinin bu seneki mezunları höcalarile Gümrük tatbikat mektebinin yirmi günden beri hevam eden imtihanları nihayet bulmuştur. oİmtihanlar başmüdür Seyfi beyin ve rüsumat erkânmın huzurunda icra edilmiş ve talebe efendilerin çok muvaffak oldukları görülmüştür. Mektepten bu sene 42 efendi mezun olmuş ve hepsi için şehrimizde ve taşrada memurluklar ha- zırlanmıştır. Resmimiz mezun olan talebeden bir grupu başmü- | dür Seyfi Bey ve hocalarile birlikte göstermektedir. Bugün Ankarada maslup Şeyh yatını hülâsa ettikten sonra şu Bir | Feysalın kardeşi kıral Aliyi Kürt | 5 — VAKIT 24 Hazir 51930 .— eti ve kürtler Irak kürtleri Türkiyedekileri muha- cerete teşvik mi ediyor? / vapmak da koruşulmuş! veplerde tedrisat Kürt lisanı ile yapılmıştır. Böylece Kürtlerin hükümet me- i muriyetlerine © tayin © olunarak hükümet işlerine alıştırılmalarına ehemmiyet verilmiştir. Esasen 16 kânunuevvel o 1925te o Akvam cemiyeti meclisinin kararı da bu merkezde idi. Bu karar ile Musul vilâyeti Fransız manda sahasından tejrik olunarak İraka ilhak olunmuş ve bu havalideki hükümet memuriyetlerinin Kürt- lere tevcihi tekarrür etmişti N rak mandasının icabatından biri de Mandater devletin kürlerle meskün havalinin idari tistiklâlini tanzime salâhiyettar olduğudur. Bundan dolayı Kürtler Türki- yedeki Kürtlerin rak tarafına muhaceret ederek İraktaki mın- takada kahir bir ekseriyet teş- kil etmelerini ve bü suretle is- tiklâl kazanmayı istemektedirler. Irak hükümeti ise Kürtlerle dostane yaşamak ve Türklerin muhaceretine mani olmak siya- setini takip ediyor. Şeyh Saidin oğlu Salâhattinin muhakemesi Kürtlerin bu me- saisini tavzih edecektir. Ankara radyosu Bu akşamki program Saat 1830 da Riyâseticümbür orkes- trası tarafında Erika Kelle Eczacı Sami Emin Nişanlılar Haziran 930 Balya - Maden | ls a VAKIT an Abone şartları: İ Memlekette ecnebiye aylığı Kuruş 150 -— i PN 750 450 1400 2700 VAKIT: 5 kuruştan fazlaya almamak, kendi evinize kadar getirtmek istiyorsanız Abone olunuz! Daha ucuz ve kolay edin- miş, gazetemizin abonelerine olan bediyelerini de kKazan- mış. olursunuz! Sinemaları ———— | Alkazar — Hakimci cihan Alemdar— Deryalar canavarı | Beşiktaş Hilâl—bir yetimn romanı Ekler — Anna karenin Elhamra — Tia Ruf Etuval — Ya; Fransız — Son bik Majik — Yedi günah gemisi Melek — Çılgınlıklar. revüsü Opera — Aşk zambağı Şık — Küçük dahriye Süreyya Kadıköy— Şantaj Bar ve Müzikhoner* Garden — Mezeyi Balet, Bekeli Vantura Türkuvaz — Tize, ve Lidina | Tarsov 1 Tepebaşı balıçesi— Varyete sine | Taksim . >

Bu sayıdan diğer sayfalar: