24 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

24 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ie lerim Rün aklar mahfundar Gareteye gönderecek mektupların özerine idare içinse (İdare) yarıya | «it se (Yazı) işareti konulmalıdır. ' <aneterrinde çibrn yem j İ ia bedireram wektepler salaş yaralara | #dericatmdan idare wes'el değildir. ie ————a dantos hasan diş | | İSTANBUL, (Ted 1970 (İdare)1971 MATBAA VE Babıali, Ankara caddesinde ——— —— EZ SAYISI MER YERDE 5 KURUŞ —— İDAREHANE: “VAKIF YURDU. Telgraf : Wakıt. Posta kutmfü” # Macunlarının En Mükemmelidir DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatir. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin iza kalan tefessühatı ve üfuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lâtif bir serinlik ve rayıha birakir. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her bastalıkların sirayetine mani olur, Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükâfatı ibraz eder. Altın madalya ve nişanlar Hasan ecza deposu. DANTOS diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 20 vi ........ 0.000. akıl ak iller müdürlüğünden: | A Vakıf akatlar ve mahlüller müdürlüğünden: Pazarlıkla Satılık emlâk Kıymeti Müzayede günü 1750 lira Üsküdarda tevaşi Hasan ağa mahallesinde İnadiye meydanında mülga Bandırmalı dergâhı elyevm Hekimoğlu camii ve odalar ve minare ve dergâbın selâmlık yeri olan dört odadır. (Bahçe duvarı temel taşları) hariç olarak ankazı. Müddet: 2-7-930 çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar bir ay müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarlıkla satılmasına encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameye okumak ve teminat ita ederek satın almağa ait taleplerini dermi- yan eylemek için Istanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar ve mahlüller müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak istiyenler mü- zayede odasındaki tahmin raporunu okuya bilirler. Zile belediyesinden: Kasabaya isale edilen su için Kele tepesinde inşa edilecek (12500) lira keşifnameli su deposu berveçhi zir münakasaya vazo- lunmuştur. 1 — YI metre 50 santim tulünde ve on iki buçuk santim ar- zında iki metre irtifanda depo mahallinin dört metre tul iki met- re otüz santim arz bir buçuk metre irtifada vana odası ve yüz yirmi beş metre tulünde bir buçuk metre irtifada sevk borusu yolu hafriyatı. 2 — Merkür depo ve vana odasının kârgir inşaatı malzemesi ile 3 — Depo ve vana odasının tavan ve tabanın beton ile duvar- larmın beton sıvası keza malzemesi ile 4 — Depoya sevk ve isale boruları ve teferruatı münakasaya vâzölümuştur. Talip olanların 15 Temmuz 930 gününe kadar yüz- yedi buçuk depozito veya banka mektubunu hamilen Zile belediye- sine müracaatları ilân olunur. Emülsiyonu Daima a Asla Kırılmaz. Vakıf akarlar ve mahlüller müdürlüğünden: Wüzeyedesi temdit olnnan emiâk zirai talipleri tarafından teklif olunan bedeli dosya No. lira Kr. lira kuruş 801 55 322,77 2582 50 519 Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinde Türkocağı civarında ve Cağaloğlu caddesinde kâin valde sultan bena emini elhac İbrahim efendi mescidi arsası ve burada mevcut olan çeşmenin yeri tebdil edilmek şartile. Müddeti müzayede: 28-6-930 cumartesi günü saat 16 buçuğa kadar Balâda 'muharrer emlâk satılık olup hizalarinda gösterilen bedel- lerle talipleri uhtelerindedir. Encümeni idarece bir bafta müddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son günün saat on dört buçuğuna kadar Istanbul evkaf müdiriye- tinde vakıf akarlar ve mahlüller müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Vakıf Akarlar ve mahlüller Müdürlüğünden: Pazarlıkla satılık emlâk kıymeti di İİ aym Dosye No 146 ipa 96 kuruş 297 ark “çeşmede Hüsambey mahallesinde Zeyrek eaddesinde 7 18 metre 37 santim terbiindeki dükkân arsasının tamamı iddet: 25-6-930 çarşamba günü saat 15 şe kadar bir ay müddetle ilan edilen balâda muharrer emlâkin pazarlığla satılma- sına Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi oku- mak ve teminat ita ederek satın almağa ait taleplerini dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdür- lüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malümat almak istiyenler mü- zayede odasındaki tahmin Taporunu okuyabilirler. Jandarma imalâtanesi ilânları Mersin jandarma mektebi müdüriyetinden: Azami Asgari 180000 150000 Mersin jandarma yeni efrat mektebinin 930 senesi haziran bidayetinden mayyıs 931 gayesine kadar mevkii münakasaya çıka- rılan yukarda yazılı bir kalem ekmeğin kapalı zarf usulile temmuz bir 930 salı günü saat dokuzdan sonra ihalei kat'iyesi icra kılına- cağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı muvakkata makbuzile yevmi mezkürda Mersin jandarma mektebinde müteşekkil * münakasa komisyonuna, şartnameyi öğrenmek arzu eden taliplerin mektep müdüriyetine müracaatları ilân olunur. Yüksek mektepler mübayaat ko- misyonundan : Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar, Gazipaşa yatı mekteplerinin ekmek, sadeyağ, et, kuru erzakı, peynir, zey- tinyağı, zeytin, sabun, şeker, makarna, şehriye ve sairesi ve bu mekteplerle Güzel san'atlar akademisinin mahrukatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mabrukat Et Ekmek Tereyağı Pirinç Yumurta 14 temmuz 1930 pazartesi saat 14 te Kaşar peyniri Beyaz peynir: Patates Kırmızı ve siyah mercimek Kuru fasülye Nohut Tuz 16 temmuz 1930 çarşamba saat 14 te Saman Kepek Zeytinyağı Şeker Sabun Zeytin Makarna Reçel Şehriye Fındıklıda Güzel san'atlar akademisinde müteşekkil yüksek mektepler mübayaat komisyonunca kapalı zarfla ihale edilecektir. İhaleye konulan işbu maddelerin her birini itaya talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini Fındıklıda yüksek mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuzları kapalı zarf içine koymaları lâzımdır. Her mektebin “alacakları miktar ve evsaf şartnamelerde yazılıdır. Şartnameler her gün yüksek mektep- ler muhasebesinde görülebilir. ; 19 temmuz 1930 cumartesi saat İ4te Cayri mübadiller tahsilât-Tevziat komisyonundan, Gayri mübadillerden takas ve mahsuba dabil arazi eshabına evvelce birinci taksit olarak tevzi edilmiş olan meblâğın bu defa | ancak rubu derecesinde bir taksit tediyesine imkân hasıl olmuştur. Tediyat için sıra numarası takip edecektir. Tediye sıra numara- sını bilmeyenler için daire koridorunda esami ve sıra numaraları. ilân edilecektir. Zirde gösterilen gün ve saatlar haricinde beyhude yere müracaat edilmemesi hasseten rica olunur. Tediye sıra numarası Tediye günü ve tarihi 1-25 26-6-930 Perşembe 26-50 wn 51-75 3-7- 76-100 ”. 101-125 10-,, 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 Saat 10,30-13 15 17 10,30-13 15 417 10,30-13 15 -17 10,30-13 15 14 10,30-13 seg Şi 251-275 31-,, 10,30-13 215-300 spike 15 -17 301-325 7-B- 10,30-13 326-350 Lü Xi 15 17 "w 17, A, ,/ .* VAKIT m” Küçük ilânlaf! s.ssssse Tarife seres91'i 2 Defalık kır 2 4 satın geçen Münların fazla se 2 için 5 er kuruş zammolumur. Satım Yazı makinesi — Kul Remington markalı Türkçe, klâvyeli. İdarede (4 numaraya mir, Satılık piyano — FE 7 markalı Kuruvaze bir piyano p Atideki adrese müracaatları. çi : Adres: Beyazıt Hasanpaşa fırını sokağında eski adliye meslek tebi binası No. 4te mukim. İş aranıyor İş arıyorum — Ticarcıhme katiplik ve #nber memurlüğu GÜL vazifede kullanılmak GzEPe iş ii İş verecek zevatın zirdeki adrese catlar: Fatih Haydar caddesi Çi sokak No, 7 Ibrahim Gaip aranıyor— Manastırda * Bey mahallesinde demirci Ali ust# dumlan Mehmet Alı, Ali Sabri rin hemşiresiyim. İzmire muhaceret Sarıyerde tütüncü Kâmil lerini haber aldım, Adreslerini bi lerini rica ederim. e vasıtasile balıkçı İsmail Efendi ve Ali usta kerimesi Kıymet İzmit Şark pasaj e e pimi | Kazanmak iç”; ilk şart ilândır | ilânsız kazancı artırmaY” savaşmak, havada 48 yyaresız üçrma çalış mak gibidir Ticaretinizde , san'a muvaffak olmak istiyorsa” gazete ilânına ehemmiyet w riniz : Gazete ilânı en ko'ayı, en ucuzu, en sirlisidir. İşte ilân tarifemiz: Sonuncu dayılada o Satırı Kuruş Sini .. 4, İlk m Resmi ilânlar, İlân memurumuz size fay dalı bir ilânın şekil ve ÖĞ reti için hizmet etmeğe soma sayi 0 ErmrameRR a mama Ran NERE ır, Binasız Msul müdür: Refik 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: