1 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

1 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.—> 2 * VAKIT 31 Teşrinevei i>5v Millet meğtep “ Bu akşam açılarak talim başlıyacak gg leri vazifesine Bir Millet dersanesinin manzarası Türkiyenin her tarafında olduğu gibi Istanbuldada bu akşam millet mektepleri açılacak ve bu geceden itibaren 500 mektep- te derslere başlanacaktır. Bu münasebetle bazı mekteplerde ufak müsamereler tertip edilmiş ve halk davet olunmuştur. Bu sene mekteplerin bütün muallimleri tâyin edilmiştir, her dershanede 50 talebe oktuyacak ve müdavim talebenin miktarı 25000 olacak- tir. Dün br çok hanımlar mekteplere giderek kaydolmuşlardır. » bile bir gezinti yapmıştır. Saat beşte Ya - lova tarikile Istanbula hareket etmiş tir. Kont Bethlen cenapları Bursa seya- © hatinden çok memnun kaldığımı mütead | “dit defalar söylemiştir. o Peşte, 30 (A.A.) — Bütün gazeteler © İsmet Paşanın Kont Bethlene verdiği ziyafette söylediği nutku neşrederek “çok hararetli neşriyatta bulunuyorlar. | Nimresmi Peştehirlap gazetesi diyor| © ki: Kont Bethlene karşı yapılan hüsnü kabul beynelmilel ziyaretlerde mitat o olanm çok fevkrnde çıkmıştır. Macarla- rım hemirki olan şarkın büyük devleti ki Zinin tahakkuk ettirdiği ısla' ıt sayesinde cihan almıştır. Gazinin 'riki mesaisi olan İsmet Paşa mevki al- mıştır. İsmet Paşa nutkunda iki mille tin siyaseti arasında bir mükarenet te- min eden bağları ehemmiyetle kaydey-| Jemiştir. Kont Bethlene yapılan hüsnü kabul nutukların mütekabilen samimi- © yeti asil mazileri ve parlak istikballeri olan iki millet arasındaki bağları gös- © Nemzeti ujsağ gazetesi de diyor ki: Macaristanı muhik emellerinden tehdit vasıtalarile vazgeçirmek istiyenler bu- “gün kanaat getirmişlerdir ki Macaris- © tan İtalyadan başka Türkiyede de sa- mimi ve müessir bir dostluğa maliktir, © İsmet Paşanm şahsiyeti Ankarada söy- lenen nutukların ehemmiyetini göste. “Tir. İsmet Paşa itilâf devletlerine gale. > be çalan Türk ordusunun ve Lozan he- yeti murahhasasının reisidir. © Şehir Meclisi Bir iki güne kadar ilk içtima- ımı yapacak olan Şehir Meclisinin — rim tarihe intikal eden — eski cemiyeti umumiye belediye- © nin teşkiline ilk defa 1271 ta- rihinde teşebbüs edilmiştir. Fakat o zaman hazırlanan la- yıba kesbi katiyet etmediği için | © intibah yapılmamıştır. Bundan sonra 1285,1287 1293 tarihlerinde miyeti belediye teşkili tekrar | o mevzubahs olmuş, fakat ancak | 1324 tarihinde bu tasavvurlar » kesbi katiyet etmiş meclis ilk dafa olarak toplanabilmiştir. © Yirmi beş senelik bir maziye o malik olan cemiyeti umnmiye — belediye için 1324 ten beri ka- nuni müddetini bitirmek veya | fesolunmak gibi sebeplerden do- yi yedi defa intihap yapılmış r. En son intihap 1920 da ya- tar. 2 du kuponu kesip birikti- riniz ; bir sıra kupon ge» iten VAKITın törlü törlü hediyelerinden birini | © kendi seçip alacaktır | ver fesat teşkilâtı (Üst taralı 1 inci sayıfada) Fasat nasıl meydana çikti? Atina, 31 ( Anek) — Fesat hareketi patlak vermeden mey- dana çıkarılmıştır. Zabıta sabık posta müdürü Sfikanın evinde fesat cemiyetinde dahil bulunan- lardan 150 kişinin içtima ettiğini meydana çıkarınca basmış ve bunlardan otuz beşini tevkif et- miştir. Bahriyede kıyam mı? Atina 31 (Apo) — Kaydı ih- tiyatla deveran eden bir habere göre Yunan babriye zabitlerin- den bazıları Türkiye ile Yuna- nistan arasındaki müsavatı bah- riye itilâfindan muğber o'arak müsellâh bir kıyamda bulunmağa karar vermişlerdir. Bu haberi yazan muhalif gazete isyanın bu sabah patlamasını muhtemel gösteriyordu. Bu şayialar Üze- rine bahriye nezareti harbiye nezaretile anlaşarak fevkalâde tedbirler almış Atina ve Pire garnizonları takip edilmiştir. Isyanı kimler yapacakmış? Atina, 30 ( A.A.) Hükümetin mürevvici (oOefkârı olan Eestia gazetesi Pangalos taraftarlarının askeri bir hareket yapmak mak- sadile girişmiş oldukları teşeb- böslerin evvelki gece tam bir muvaffakiyetsizliğe uğramış ol- duğunu yazmaktadır. Bir asker tarafından yanlış- ukla atılan bir kurşun Üzerine bu askerin tarassut etmekte bu- lunduğu evde bulunan ve diğer arkadaşlarını bekleyen sivil ve asker fesatçılar hemen kaçmış- lardır. 30 kişi hiyaneti vataniye töhmetile tevkif edilmiştir. Fesatçılar, rivayete göre M. Pangalosu diktatör tayin etmek niyetinde o imişler. Fesatçıların ekserisi ihtiyat zabitlerile gayri memnun poletikacılardır. Tevkif , edilen İl zabitin rütbesi Binba- şıdan yüksektir. M. Pangalos'un tevkifine karar verilmiş olduğu rivayet olunu- Kıral Boris Sofya, 31 (A.A.) — Kıral Tufandan sonra izmir Şehirde hayat tabiileş yor, Hilâliahmer 50 bin lira gönderdi | Vekiller izmire gittiler İzmirden dün gelen malümata göre;tikçe yükselmiş ve odulara kadar gir- Yunanistandaki | elhamdüllah veni yağmur tahminleri doğru çıkmamış ve hava tamamile aç- imdi bütün İzmir felâkete uğ, rayanlara yardım için çalışmağa başla- muğtar, MİLALTAHMERİN YARDIMI Hilâliahmer merkezi umumisi #€y- lapzedelere yardım için 20,000 lira gön” dermiş tüccarlar teberrülerini arttır- mışlardır. YENİ CESETLER ÇIKARILIYOR Dün İzmirden gelen son telgraflara göre denizden üç ceset daha çıkarılmış- tır. Gecede yağmurdan çürüyen 28 ev; yıkılmıştır. Bunlarla beraber İzmirde! bulunan ceset yekünu 109, yıkılan ev a- İdedi 690, muhtacı muavenet nüfus ise) 12,000 dir. Bu rakamlar İzmir ve mülha- katı üzerine tesbit edilen ve en sağlam menbadan esami üzerine alınan rakam- lardir. TRAMVAYLAR İŞLİYOR İzmir, 31 (Vakit) — Hava açık ve kâ milen güneşlidir. Tramvaylar dün sa bahtan itibaren san'atlar mektebi ile Heşadiye arasında aktarma yapıp işle- meğe başladı. MEKTEPLER BUGÜN AÇILIYOR Mektepler cumartesinden itibaren muntazaman derslere başlıyacaktır. Körfez idaresi Reşadiye seratine sa- bahları on bir ve akşamları on iki va- pür tahsisi suretile nakliyat sıkıntısını hafifletmiştir. Elektrik tesisatının nok! sanları ikmal edilmiş, tenviratta bozuk! luk kalmamıştır. i Otomatik telefonunun pek az kalan noksanları da ikmal edilmek üzeredir. Su kumpanyası Keşadiye semtine ait eksiklerini ancak yarın akşama kadar tamamen bitirmiş bulunacak ve daha zorlu olan bir kısmını da bir iki güne kadar tamamlıyacaktir. Havagazlârinın tamiratı devam ediyor. BELEDİYENİN FAALİYETİ Belediyemiz cadde ve sokakların bir defaya mahsus olan umumi temizliğini müteahhitlere vererek bu #üretle tanzi- fat teşkilâtını asli vazifesine üvdetin temin eylemiştir. Buca nahiyesinin son İşarına göre © rada şiddetli fırtınadan 2000 kadar zey tin ve diğer ağaçların devrildiği ve bü- yük gövdeli bazı ağaçları köküyle çıka- ran mevzii bir tayfun olduğu anlaşıl. mıştır, 150 TALEBE YERLEŞTİRİLLİ San'atlar mektebindeki 150 talebe ya- tı mekteplerine yerleğtirilmiştir. Bur- novaya Hilâliahmer 25 çadır ve un gön dermiş, açıkta kalan 1300 kişi camilere ve ecnebi evlerine yerleştirilmiştir. Şe- hirde Hilâliahmer tarafından seksen yataklı bir dispanser açılmıştır. TRENLER Vilâyetin mülhakatla ve buğün de Vi lâyetlerle telgraf şebekesi ve iktisadi muhaberat umumiye faaliyeti başlamış tır, Aydın ve Kasaba trenleri daha bir kaç gün için Gaziemir, Karşıyakadan! devam edecektir. Bu mevkilerle İzmir arasındaki tamirat ehemmiyetle devam ediyor. 14 NUFUSLU BİR AİLE KAMİLEN MAHVOLDU İzmir, 31 (Vakıt) — Büyük felâket yatışınca İnsanın gördüğü manzaralar. dan işittiği hakiki facialardan Korkma- ması kalbinin sızlamaması mümkün de iL. İşte şurada sular arasında yarı gömülmüş tanmmıyan $işmiş bir erkek nağı.. Ötede yavrucuğunu bağrma bas- miştir. Artık dışarı çıkmak imkânı kal- mayınca evdekiler imdat istemeğe baş- lanuşlardır. Geceleyin kimse imduda ge| İcmediğinden odadakiler sandalyenin üzerine çıkarak suyun çekilmesini bek- lemeğe başlamışlardır. Fakat su mütemadiyen yükselmiş- tir. Hayri ve misafirlerden Rifat efen- diler işin fenalığını anlıyarak kendile- rini pencereden suya utmışlar ve yüze rek bahçedeki ağacın dallarına ilişmiş- lerdir. Evde kalanlar kâmilen boğul- muşlardır. Bu 16 nüfustan ancak iki ki-| şi kurtulmuştur. Bu facianın bedbaht şahidi Hayri Ef. nasıl kurtulduğunu şöyle anlatmakta- dır: —Su odanın tavanına yaklaşmıştı. Çocuklarım: “Baba, baba!” diye bağırı- yorlardı. Zeveem: “Hakkını helâl et, Hayri!” diye bağırarak boğuldu. Ken- dimi dışarıya attığım vakit beni kurta-| ran ağucın bir dalı oldu. Aradan beşi dakika geçmemişti ki evin tamamile göçtüğünü gördüm. Sabaha kadar Rifatle ağacın dalmda titreştik. Sabahleyin imdada yetişen ka yıklar bizi aldılar”. ! sabah | kerede Istanbul ve garbi Trakya akalliyetleri bahsi konuşuldu Ankara, 31 (Apo) — Bugün saat onbirde hariciye nezaretinde bir içtima akdedil- miş ve ilk defa olarak İstan bul ve garbi Trakya akal liyetleri o meseleleri müzakere edilmiştir. Iki hükümet istikbal de meseleler çıkmasından içti- nap ve akalliyetlerin vaziyetle- rini ıslah için hüsnü niyetlerini göster mişlerdir. İngiliz sefiri memnun Ankara, 31 (Apo) — İngiliz sefiri Sir Corç Klark cenapları dün Yunan sefareti tarafından Ankara palasta tertip edilen resmi kabul esnasında Yunan sefirine Türk-Yunan mükarene- tinden dolayı tebrikâtta bulun- muş ve İngilterenin bu mukare- neti büyük bir memnuniyetle takip ettiğini ve Şarkıkaripte sulhu muhafaza emrinde mühim bir âmil olacağını ve bu hadise- nin bütün dünyayı sevindirece- ğini söylemiştir. Tevfik Beyin ziyafeti Atina, 3i (Apo) — Riyaseti Cümbur kâtibi umumisi Tevfik B. bugün Marmara köşkünde Dün bu evde boğulan cesetlerin hep- si de muhtelif mahallerde bulunmuş ve teşhis edilmiştir. YIKILAN EVLER Muğla, 90, — Burada çok şiddetli bir yağmur başladı. Sokaklardan bazı yer-| lere derinliği dört metreye varan sel ler akmıya başladı. Otomobiller su al! tında kaldılar. 300 ev yıkıldı. 7 kişi bo- ğuldu. YILANLAR SOKAKTA Meneme: civarını binlerce yılan sardı. Yy yağmurdan sersem- bir! yaziyettedir. Bunların kendilerine gel- meden imhası için yilâyetçe tertibat a- lınmiştir. Bunların arasında üç metre uzunluğunda olanlar da vardır. VEKİLLER IZMIRDE Ankara, 3İ (Telefon) — Da- hiliye vekili Şükrü Kaya B. ve Sihhiye vekili Refik Bey kugün Izmire hareket ettiler. Orada felâketzedelere yardım tedbirle- rini tetkik edeceklerdir. İzmir Ame- rika konsolosunun yardım tekli- fine belediye reisi tarafından şimdilik bu yardıma lüzum olma- dığı şeklinde cevap verildiği haber alınmış, pek garip görül- müştür. Herhangi bir taraftan insani hislerle yapılan yardım teklifleri teşekkürlerle kabul olunmak lâ- zımgelirken şimdilik ihtiyaç yok- tur denilerek reddedilmesi bir vazife takdirsizliği şeklinde gö- rülmektedir. Ve bu ret hakkı kimseye verilmemiştir. Geçenlerde Italya zelzelesinde musap olanlara Hilâliahmer ta- rafından gönderilen 10000 liranın, ehemmiyetsizliğine rağmen bü- yük teşekkürlerle kabul edildiği | hatırlarda değil midir? Keza Fransadaki (osu baskı- nında mebzul vesaite rağmen hariçten gelen en küçük yar- mış beraber boğulmuş anneler... Küçük çocuklar. ve enkaz altında bir yığın! let.. kan... kemik parçaları, Bu facia sahnelerinin içinde öyle a cıklıları varki insan hangisini yazaca- ını şaşırıyor. İşte meselâ bunlardan Hayri Ef. ailesi 4 nüfusile mahvol muş sular arasında boğulmuştur. Fe- lâket günü yağmur başlayınca Bahri- Yağmur şiddetini artırmen ev pes su basmağa başlanmıştır. Su git- dımların bile memnuniyetle ka- bulü göz önünde değil midir? REDDEDİLMEDİI MI? İzmir, 30. (A.A.) — Seylâpzedegâna| teberruntın göya kabul edilmiyeceği hakkında matbuatın bir kısımda inti- şar eden haberlerin Avrupa ve Amerir| meri, insani bir muavenetten maada bir M. Venizelos ile refikası şerefine bir ziyafet verecektir. Muhtelit mübad Bitaraf aza Dün şehirimıze çetdiler Tevfik Kâmil B. deha sonra gelecek Ankarada bulunan mubtelit mübadele komisyonu azası şehi- rimize geldiler. Yalnız Tevfik Kâmil bey meclisin küşat res- minde bulunmak ve Hariciye vekâletile temasa girerek bazı meseleler hâkkında ve ez'cümle aile reisi meselesi hakkında şi- fahi talimat almak üzere bir hafta kadar daha Ankarada kala- caktır. Tevfik Kâmil B, Jstanbui geldikten sonraysyin 18-20 sine doğrü refakatinde Türk heyeti mu- rahhasası müşavirlerinden Mene- menli Zade Muvaffak Bf. olduğu halde Garbi Trakyaya gidecek ve ora Türklerile yakından alâ- kadar olacaktır. M. Rivasın (oavdeti üzerine lehülhamt hepsi bir araya gele- bilmiş olan bitaraf azalar niha- yet hakem kararlarını tebliğ edebileceklerdir. Bu kararın M. Rivasın gaybubetinde verilmesi kabildi, Çünkü M.Rivas gitmeden evvel kendi noktai (Onazarını bildirmiştir. Fakat istihbaratımıza nazaran Üç aza arasında k olmadığı ve kararını ise ittifakla vermek istediklerinden bu karar geçik” mektedir Başvekilimiz Peşteyede gidecek Ankara, 3l — Macar ve Yur nan başvekilleri, İsmet paşay! | Peşte ve Atinaya davet etmi” lerdir. Başvekilimizin mayıs son” larında Macaristana gitmesi muh” temeldir. Atina seyahatinin 7 mani henüz takarrür etmemiştir. Peşiede biri Kahrımanlar mahallesinde berber yardım için İzmir Hilâliahmerine vaki Cümhuriveiimiz hararetl€ tes'it edildi Peşte, 30 (A.A.) — Türkiye Cü ye çarkçı yüzbaşılığından mütekait 55/kaya aksettiği şehrimiz ecnebi mahafi-'riyetini yıldönümü münasebetile Tu! yaşlarında Behaeddin Bey zevcesi Mür)linin istimzaçlarından anlaşılmıştır. Bujcemiyeti tarafından tertip olunan şide hanım korkarak kızı ile oğlunu al-Jefkârı umumiyeye bir sui tesir hâsıl et-| rasime Türk sefaret heyeti ile bur3' mış ve Hayri efendinin evine gelmiş-|mesi için bazı bethahlar tarafından vü-| bulunan Ticaret vekâleti mümessili tir, Burada marangoz Şükrü efendi ai-/cude getirmiş pek çirkin bir saniadan)|diğer birçok Türk ve Macar şahsi, leside misâfir bulunuyordu. Bu suret-|başka bir şey değildir. İzmir Hilâliah-İri iştirak etmiştir. Sabık nazır! Boris ile le ceman 16 kişi toplanmıştır. | Kıraliça halkın muazzam tezahüratı a |rasında Sofyuya vasıl olmuştur. de © Pekar bir nutuk söyliyerek: Türk vaşisey olmıyan bu yçibi teherruatı kemaliİcar münasebatını ehemmiyetinden şükranla kabul etmektedir. ji etmiştir, >

Bu sayıdan diğer sayfalar: