1 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

1 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| yazıya f Özzereve gönderilecek mektup! se atın Üzerini idare içime | idare Yazi, | İemrari: Komülmülidi f #enamans anime edil. erdi webadlarenı metieare basen sezer Rotbart superfine Mond-extra goldi Rotbart Tat Il ededi 20 kuruş | Ii adedi 10 15 kuruş 150 e SAYISI HER YERDE 8 KURUŞ EE MATBAA” VE Babıali DAREHANE STANNUL Askara caddesede “VAKİT YURDU, e | vene vene | “ROLLEFIX.. Hincra 1 adedi | ÖUİOMAİİNUÇ 5 kuruş |Bileme makine 10 adedi | si Fiatı mute- kuruş dildir “vak 1 adedi 10 12,5 kuruş 125 “Mond-Extra,, 10 adedi 75 kuruş | ” ” ” Fen ve ibtira âleminin harikaları olan ve inceliğile mukavemetleri tezat teşkil eden meşhur “ROT-EUHNER, fabrikası mamulâtından “ROTEART LUXUOZA,, “ROTBART SUPERFİNE,, “MOND EXTRA GOLD,, “MOND EXTRA,, “MINORA,, tıraş bıçakları ve “ROFILLX AUTOMATIOUE,, bileme makinesi her yerde satilir Mallarımız için ANKARA, IZMIR, KONYA ve TRABZON'da birer satış döposu ihdas etmek istemekteyim. Bu salışı deruhte edecek zevatın bana bizzat ve ya bilyekâle müracaatları ve şifahen mutabık kalmamız lâzımdır. Tahiriren müracaat edilmemesini ve tahriri müracaatlara cevap vermiyeceğimi beyan eylerim. “ p Acentesi Galata'da Kürkçübaşı, Hanında, 4 numarada PiYER PiRIMYAN 4 Tütün İnhisarı Umumi mü- dürlüğünden: 1300 metre mik'abı kereste, Kapalı zarfla ve mevcut şartnamesi mucibince bin üç yüz metre mik'abı kereste almacaktır. Talip olanların yüzde 71/2 hesabile teminat mektuplarını hamilen (5 Teşrinisani 930) çarşamba günü Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. “Tütün inhisar umumi -mü- dürlüğinden: 300,000 yarda düz beyaz kaneviçe. Yeni sene yaprak tütünlerinin anbalâjı için kapalı zarf usulile ve şartnamesi mucibince üçyüz bin yarda düz beyaz kanaviçe 8a- bın. alınacaktır. Talip (o ölanların teminat mektuplariyle beraber 15 Teşrinisani 930 cumartesi günü saat 1l de Galatada idarei mer- keziyede mübayaat komisyonuna müracaatları. ——. Tütün inhisar idares umumi Müdürlüğünden: 5000 : Yarda beyaz yağlı kaneviçe. 7000 : Kilo beyaz guşe kâğıdı. Bunları vetmeğe talip olanlar, Yüzde yedi buçük teminat ak çesile beraber yağlı kaneviçeler için ( 10 Teşrınisunı Y:U ) Pazar- tesi ve beyaz guşe kâğıtları için de (12 Teşrinisani 930) Çar- şamba günü Galatada Tütün inbhisarnda mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri. “Ankara vilâyeti encümeni daimi: sinden: San'at mektebi için muktezi atide yazılı 12 kalem melbusat ka- palı zarfla münakasaya vazolunmuştur. 1 — Talipler bedeli muhammen olan 8951 Jiranın -“67,5 nisbe- tinde 672 liranın “muhasebei bususiye veznesine tevdile alacağı makbuzu ibraz edecek veya bir banka teminat mektubu verecektir. 5 2 — Yevmi ihale 13 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 tedir. Şeraiti anlamak istiyenlerin san'at mektebi mü- dörlüğüne, münakasaya İştirak edeceklerin yevmi mezkürda encü- meni vilâyete müracaatları ilân olunur. © Asgari Azami 10 125 10 125 220 250 330 375 220 250 10 125 220 250 220 250 220 250 220 250 110 125 10 125 Tahlisiye umum müdürliğinden Anadolu tahlisiy mınlıkasının Riva, Kelâğre, Feher mevki e- rindeki mebaniden bazılarının tam'ri ve bazılarının. dahi tecdiden inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Mezkâr binaların ibalesi 6 teşrinisani 930 perşembe günü saat | © Oİ4 te icra kılmacağından taliplerin bu baptaki keşifnemeleri gör- | o mek üzere Galatada rıhtım caddesindeki idârei merkeziyeye | müracaatları, İ * Adet pantolon Takım barici elbise Iş. elbisesi w © İç çamaşı Adet frenk gömleği » © Kravat Çift yün çorap « “İpli erp Adet menan n ç Havlu Çift ayakkabı Takım dahili elbise ” DAVET Türkiye Ziraat bankası idare meclisinden: Türkiye Ziraat bankası umum! heyeti ikinci teşrinin 30 uncu pazar günü saat 14 de Ankara da banka binasında senelik alelâ'e içtimaıı aktedecektir. Vilâyetlerien intihap edilmiş olan murab- bas beyefendilerin yukarıda yazılı gün : ve saatte Ankarada kâin idareyi merkeziye binasını teşrifleri rica olunur, “İçtiman ruznamesi : e Aİ 1 — Türkiye Ziraat bankasının 1929 hesap senesi muamelât: hakkında idare meclisi ve mura- kıp rakorlarının kıraati, 2 — 1929 Senesi pilânço, kâr ve zarar hesaplarının tasdiki. Safi temettüln tevzii ve idare mec lisi âzasının ibrası 3 — Müddetleri munkazi olan üç idare meclisi âzası yerine âza intihabı. 4 — 1929 Mürakiplerinin üeretlerinin tayini ve 1951 senesi için murakıp iötihabı. Önümüzdeki ikinciteşrin ayının 30 unda Ankarada toplanacak olan ziraat bankası umumi heyetine iştirak etmek üzere vilâyetlerden intihap olunan murahhasların isimleri ELEM, KEZDE BER Mak İZE LR, a LİDA b ik KAMER MLZD Adanadan; Meb'u Hilmi, Kadri ve Ali Münif beyler - Afyondan: Meb'us Ali İzzet, Haydar beyler- Aksaraydan: Muallim Afet hanım-Amaâsya'dan Ankara ticaret odası reisi Sabri. bey- Antalya'dan Meb'us Mahmut Esat ve Rasih beyler. Artvin'den: Meb'us Mehmet Ali bey-Aydın'dan: Meb'us Emin Fikri, Mithzt, Doktor Mazhar beyler - Balıkesir'den: T, B. M. M. reisi Kâzım Pş. Hz. meb'us Ali Şuuri, Fahrettin beyler-Bayazıt'tan: Meb'us Halit bey-Bilecik'den: Maliya V.Saracoğlu Şükrü-Boludan: Kavala'lı Mehmet Dayi zade Mithat beyler-Burdur'dan: Iktısat vekili Mustafa Şeref bey-Bursa'dan: Meb'us Refet, Şefik Lütfü ve Muhlis beyler. Cebelibereket'ten: Meb'us Hilmi bey - Ça! kaled'en Meb'us Şükrü ve Ziya Cevher beyler-Çankırı'dan Meb'us Abdülhalik bey: Çorum'dan: Meb'us Mustafa ve İsmail Kemal beyler-Denizli'den Meb'us Yusuf Ziya ve Necip Ali beyler-Diyaribekirden. Belediye âzasından Müftü zade Şeref bey » Edirned'en: Meb'us Fayık ve Nafi Atuf beyler-Elaziz'den: Meb'us Tahsin ve Fazıl Ahmet beyler-Erzincan'dan: Meb'us Abdülhak bey-E'zurum'dan: Meb'us Aziz ve Nafiz beyler.Eskişebirden: Meb'us Emin, Ali Ulvi beyle-Gaziayintap'dan: Meb'us Kılınç Ali ve Remzi beyler-.Gireson'dan: Meb'us Kâzım ve Tahir beyler Gümüşünedn: Meb'us Hasan Fehmi B. İçeldent Meb'us Hafız Emin “bey » İsparta'dan:a Meb'us Mükerrem ve Hakim Riza beyler. | İstanbul'dan! Afyon Meb'usu İzzet, (İstanbul. - meb'usu © Hüseyin O beyler-İzmir'den: | Meb'us Osman za8€| Hamdi. Kâmil, Münür beyler- Karsıtan: Meb'us Baha Tali bey- Kastomoni'den: Meb'us Hasan Fehmi; Muğla'dan: Meb'us Ali Nazmi, Tekirdağından: Mebus Cemil beyler-Kayseriden: Meb'us Ahmet Hilmi bey-Kırklareli'den: Meb'us Şevket bey-Kırşehir'den: Muğla meb'usu Ali Nabmi bey-Kocaeli'deni Meb'us Ragıp ve Kılıç Hakkı beyler.Konja'dan: Meb'us Musa Kâzım, Kâzım Hüsnü, Kütahya'dan: meb'us Hakkı beyler Kütâyhadan; Meb'us Recep, Cevdet, Muğla'dan: Meb'us Ali Nazmi beyler- Malât” yadan: Başvekil Ismet Pş. Hz. Manisadan:Saim, Yaşar Arifbey'ler- Maraş'dan:Meb'us Abdülkadir beY Mardin'den: Meb'us Abbdürrazak bey -Mersin'den: Meb'us Ismail Hakkı, Ali Münir beyler - Muğla dan: Mebıuz Ali Nazmi ve .Nuri beyler-Muş'dan: Meb'us Ilyas Sam bey - Niğde'den: Meh,us Halit” bey-Ordu'dan: Meb'us Recai, Hamdi beyler-Rizeden: Meb'us Esat bey-Samsun'dan: C, H. F. kâtibi umumisi Erzincan meb'usu Salfet, mebus Asım, maarif vekâleti yüksek tedrisat birinci şube müdürü Fuat beyler-Siirt'ten: Belediyeden Bekir Nail bey-Sinop'tan: Adliye vekili Yusuf Kemal bey-Sivas'tan Meb'us Muttalip ve Rahmi beyler-Şebinkarahisardan: Meb'us İsmail bey-Tekirdağı'ndan: Meb'us Fayık ve Cemil beyler-Tokat'tan: Meb'us Bekir Lütfü, Hüseyin Hüsnü beyler Trabzon'dan: Meb'us Höseyi ve Daniş beyler-Urfa'dan: Belediye âzasından Celâl Nadim bey-Van'can: Meb'us Münip bey- Yozgat” tan: Meb'us Avni, Hamdi keyler-Zonguldak'tan; Meb'us Nuz'f Râgıp beyler. Wes'ul Müdür: Refik Ahmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: