1 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

1 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ş—— 6—VAKITI Teşrinsani 1930 M. Venizelos geliyor Ankarada teşyi merasi- mi çok parlak olmuştur (Üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır) kendisine derhal baber verilmiş ve M. Venizelos teşekkür eder bir vaziyetle elini çekmiştir. Müteakıben tren alkışlar ara- sında hareket etmiş, M. Venize- los “Yaşasın Türkiyel,, diye ba- | Zırmış, buna istasyonu dolduran- İar “Yaşasın Yunanistan!,, te- | mennisile mukabele etmişlerdir. M, Venizelos Istanbulda bir gün kaldıktan osnra Pireye hareket edecektir. Atina, 31 (Apo) — Bu akşam saat 18 de M. Venizelos ile mai- yeti hususi trenle İstanbula ha- sreket ediyorlar. M. Venizelos Istanbuldan ge- | tirttiği 8 büyük çiçek buketini Ismet Paşa, Tevfik Rüştü B., M. Polihroniyadisin refikasına tak- dim etmiştir. M. Venizelosun Istanbulda nekadar kalacağı bel- li değildir. Tevfik beyin ziyafetinde.. Ankara, 31, (A.A) Bugün riyase- ticiümhur Kâtibi umumisi Tevfik Bey tarafından Yunan Başvekili M. Venize los ve hariciye nazırı M. Mihalakopu- Ios cenaplarile refikaları şerefine mar-| ç mara köşkünde bir öğle ziyafeti veril © miştir. Ziyafette B. M. Meclisi Reisi Ki Zum Pş. Başvekil İsmet Pş. hazeratile,! hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyefendi ve Yunan sefareti erkânı ve Yunna he- yeti murahhasası ve hariciye vekâleti müsteşarı hazır bulunmuşlardır. ... - Yeni muahedeler k girse İki memleket münasebe- tinde yeni inkişaflar doğuracaktır Ankara, 31 (Telefon) — Tür- kiye ile Yunanistan arasında dün imzalanan ticaret ve ikamet | mukaveleleri her iki memleketin iktisadi o münasebetlerinde yeni inkişaflar temin edecek mahiyet- tedir. Malüm olduğu üzere Türkiye- nin Yunanistana ihracatı 10-12 | milyon olduğu balde Yunanis nm bize ihracatı 1 milyon lira kadardır. Yeni muahede memle- | ketimiz lehine olan bu veziyeti İ muhafaza etmekle beraber hay- van, balık ve yumurta ihracatını arttıracaktır. Çünkü muahede ile "Yunanistan bu maddelere ait amini resmini tenzil etmekte- ir. Yunanistan hayvan başına 15 drahmi yerine 9, balıktan 10 drahmi alacak, yumurtadan hiç gümrük almiyacaktır. Ankara, $1 (A.A. tihbaratımıza! , mazaran Yunanistanla imza edilen mur ahedelerden hakem muahedesi Türki- yenin İtalya ile ve Macaristanla akdet- tiği hakem muahedeleri tipindedir. Mu- — ahedenin bitaraflığa ait olan ahkâmı — ma nazaran tarafeynden herbiri diğeri , #leyhine müteveccih iktsadi veya siya- “si kiçbir itilâfa ve hiçbir kombinezona © girmiyecektir. Akitlerden biri sulh- perverane tarzi hareketine rağmen bir Yeya bir kaç devlet tarafından taarrü- za uğradığı takdirde diğer âkit ihtilâ- İm devamı müddetince bitaraflığını mu , hafaza edecektir. İki hükümet arasın. da çıkabilecek ihtilâflar evvelâ bir uz- > Jaşma komisyonuna sonra da hukuku hakimiyete taallük edenler müstesma hakeme (evdi edilecektir, Muahede beş — sene müddetle meridir. Hitamından 6 ay evvel feshi takarrür etmezse daha bir o kadar devam edecektir, ti pi 5 Resmi tebliğ © Ankara,3l, (A.A) — Resmi tebliğ- dir: Hariciye vekâleti matbuat umum b; çe , müdürlüğünden: Sağ M Venizelos ve M. Mihalakopulos Cümhuriyet hükümeti tarafından ken- Ankaraya gelerek beş gün kaldılar. Ve <ümhuriyet bayramı rasimelerine İşti- rak ettiler, İsmet Paşa, Tevfik Rüştü Bey, M. Ve nizelos ve M. Mihalakopulos arasında taatii efkâr vuku buldu. Maddi mesail 10 haziran 1930 tarihli itilâfname ile kati surette halledilerek Türk-Yunan münasebatınım dostluk ve iştiraki me-i sai tariki salimine girdiği her iki taraf- İça müşahede edildi. Dün büyük bir samimiyet havası ir çinde imza edilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesile ticaret ve ikâmet muâhedenamesi ati için bir- çok ümitlerle dolu olan bu devrenin başlangıcına nişane oldu. Türk ve Yunan devlet adamları An- kara mükâlematına hâkim olan müsait ve muvafık zihniyetin Türk ve Yunan milletleri arasındaki münasebatın ati- sl için pek kıymetli bir manevi zâman olduğunu müşahede de dahi mutabık kaldılar, İki mem'eket başvekilleri ile hariciye vekilleri mütekabilen her iki tarafın si- yasellerine esas teşkil eden sulh mef- küresi lehine ehemmiyetli bir teminat ihzar eylemiş bulundukları kanaatini besliyerek Türkiyenin ve Yunanista- nm gerek Balkanlardaki, gerek şarki ukdeniz havzasındaki mesai emrine de- vamı kararlaştırdılar, İki memleketteki akalliyetlere gelin- ce: Bunların efal ve hareketlerini va- tanlarının menfaatlerine uydurmaları ve Türkiye ile Yunanistan arasmda te- essüs eden samimi münasebatın İnki- şafını hiç bir suretle güçleştirmeyerek| bir âmili sükun olmaları lâzım bulun- duğunu düşünmekte keza müttehit ka- lındı, Iki memleket arazisinde bazı mokta- larmin maruz bulunduğu kaçakçılığı men'e mahsus bir mukavele akti için İmümkün olduğu kadar yakın bir zaman da müzakerata girişilmesi de mütalea! edildi. Italya sefirini ziy *ret Ankara, 91 (A.A.) — M. Venizelos müahedelerin imzasından sonra Italya büyük elçisi Baron Alolsi ziyaret ede- rek Türkiye ile Yunanistan arasındaki tesviyesi hususunda İtalya Başvekili Sinyor Mussolininin vuka gelen dosta- ne muavenetinden dolayı teşekkürleri- ni müşarünileyhe iblâğını rica etmiştir. Yunanlılarla spor teması - büsbütün a Yunanlılarla aramızdaki spor temas- larının iki millet gençliğini birbirlerine isindirmak ve sevdirmek hususundaki kıymetli etrafında Aris meçları müna- sebetile gazetelerimizde bir çok yazılar, yazıldı. Fakat bütün bu yazılar kendi kalemlerimizden çıkıyordu. Bizim dü- şüncelerimizin duygularımızın mahsulü idi. Acaba Yunanlılar bu temasların bi raktığı intiba nasıl ifade ediyorlardı? Türk Spor refikimiz, bu İntibaları öğ renmek için Aris takımı ile beraber şe- hrimize gelen Yunan gazetecisi M. Le- on Leondaris'e müracaat etmiş; Yunan lı gazeteci de refikimize şu sayanı dik- kat makaleyi yazmıştır; “İstanbulun mutena mecmuası olan i Türk spor bana sütunlarını açarak şim diye kadar maateessüf bizce meçhul ka! lan Türk spor muhiplerile temas etmek fırsatını bahşettiği için büyük bir mem| nuniyet hissediyorum. Spor sahasında| her iki millet arasında şayanı memnu- niyet terekkiler elde edilmiş olmasına! rağmen bü iki millet arasında spor te maslarının başlaması teehhür etmişti. Fakat bu teehhür iki milletin bundan sonra spor sahasındaki inkişaf hareket lerinde artık bu vaziyetin muhafaza e dileceği ve kaybolan vaktin telâfi edile rek hiç olmazsa sıkı rabıtalarla bağla-' nacağımıza delâlet ediyor. Şimdiye ka- dar aramızda bir dıvar vardı. Ve bu ma| nia da gayri tabii olan maziden ileri geliyordu. Şimdi bu mazi rücat ediyor ve nazarlarımızda büyük bir sulh teşri- ki mesaisinin geniş ve temiz yolu açılı- yor. Bu yola bizi sevkeden salk takri- ben yirmi senedenberi terketmiş olduğu muz saadeti tekrar bulmak arzusudur. Maleti ruhiyemizi tamik etmek ve mü şahedatta bulunmak, bu suretle müte- kabil bir itimat ve ömniyet iktisap et- imek ihtiyacındayız."Bu itmal've emni-| yet bütün sahalarda ve hayatımızın bü tün tezahüratında samimi bir teşriki mesainin temelini teşkil edecektir. Bu gayeyi ancak spor temaslarile te- n etmek kabildir. Daha bir sene evveline kadar bir ta- rsf sporcularının diğer milletin seyirci i karşısma çıkmasının mühim hadisa | karşılaşma gayri muayyen hadiselerin zahuruna tâbı addediliyordu. Fakat ahiren Türk atletleri Atinaya geldiler ve Atina stadyomunda Yunan- Yunanlı arkadaşımız a bunu çok güzel anlatıyor İki millet arasındaki yakınlığı rttıracaktır şağıdaki makalesinde söyleyebilirim, Ve biraz daha arzu ile spor iki millet arasında sulh sahasın- daki faaliyetlerin merkez, temel taşını | teşkil edecektir, diyebilirim. Bazı gareteler Türk atletlerinin Bal- kan olempiyatlarında aldıklkarı netice- leri tenkit ettiler. Çünkü bu atletler ha zırlanmış olmamak itibarile Türk spor muhiplerinin ümitlerini hakikala eri remediler. Türk meslekdaşlarım bu fi- kirlerine muhalefet etmeme müsaade etsinler. Yunan spor muhipleri Atinada Türk sporcularının terekkilerini kay- detmekle ve görmekle iktifa ederek ken| dilerini umumiyetle nazara çarpan gö- rünüşleri itibarile mümkün olduğu ka-| dar takdir etmişlerdir! Bu suretle Türk atletlerinin elde ettikleri netice- ler Yunan spor muhiplerinin kararla- rında bir miyar teşkil etmemiştir. Çün- kü ekseriyetle galibiyet uzun ve azim- kârane bir sayin neticesi olduğu gibi u mumiyetle sarfedilmiş bulunan #ayı|! gösteren bir miyar dahi değildir. Binaenaleyh #porcularımızın günden | güne tehavvül eden neticelerile uğraşa- cağımız yerde daha ziyade gayemizin esasını teşkil eden cihetle meşgul olma. mız lâzımdır. Yeni hitama eren yaz tatilleri dolayı sile kâfi derecede hazırlanmamış bu lunmasına rağmen Yunan “Aris” takı mu, sırf iki memleketin gençliği arasın duki rabıtaları tarsin için Türk federa siyonunun davetini kabul etmiştir. Aris takımı bir mağlubiyet ve bir b: raberlikle Istanbuldan ayrılıyor. Gazetelerin yapacakları ve sporun, kendi kaideleri arasında cereyan etme- si için yapılması zaruri olan teknik hak kındaki tenkitlerden sarfı nazar, alı- nan bu netice ancak yeni inesai için & zirlanmağn teşvik etmesi itibarile bi» alâkadar eder, Dünkü galiplerimizi yenmek için çalı şacağız.. Fakat ikinci derece kalan his siyat ve hotkâmlığımızı tatmin için de gil, spor için.. İki millet sporcuları ara- İsında bize iyi bir mevki temin edecek o ilan atletik temerküzünü daha iyi inki- şaf ettirmek için çalışmak arzusu his. sediyoruz. jmesailin müsait bir zihniyetle hal ve, sebebiyet vereceği düşünülüyor, Ve| Bir çok fırsatlarla bu fikirleri tekrar edeceğiz ve öyle ümit ederiz ki her iki memleket arasında bu kabil davetler te vali edecektir. Biz kendi vatanımıza âvdet edince! Tevfik Rüştü Bey M. Mussoliniye bir) lara galip geldikleri halde bile alkış. samimi bir teşriki mesai tesis etmeğe İteşekkür telgrafı çekmiştir. Yunan ticare heyeti Ankaradan ayrıldı lahdılar. İstanbulda da Türk spor mu- hipleri her suretle dostane hissiyatla ve! hakkımızda çok samimi fikirlerle mü- çalışacağız ve Türkiyede gördüğümüz dostluğu herkese bildireceğiz. Balkan olempiyatları münasebetile Ankara, 31, (A.A.) — Yunan ticaret cehhez olduklarını ispat ettiler. Bu ha-latılan ilk adımın çok iyi neticeler ver- heyeti murahhasası bu akşam sant 2Ü| dise karşısında teşriki mesai ve dostluk mesini temin için gerek Türkler, gerek de şehrimizden ayrılmış ve istasyonda) hususunda büyük adımlar attığımızı Yunanlılar çalışmalıdır”, heyeti murahhasamız tarafından teşri edilmiştir, » Türk - Yüğüi —— Atina gazetelerineler yazıyorlar Evkaf umum müdür- A üğünden: Münbal tahsildarlığa talip olani l ların evrak ve vesaiki lâzimele- Atina, 31 — Matbuat Türk | rile ikinci teşrinin dördüncü salı günü saat onikiye kadar müra- Yunan muahedelerini iki milletin hayatında yeni bir tarih devresi açan bir hadise olarak alkışlama- tadır. Elefteron Vima gazetesi diyor ki: Tarihte Türklerle Yunannılar gibi yekdiğerile mücadele eden iki millet nadirdir. Bu mücadele o devirde idi ki bu iki millet etraflarında Şarki karip faciası uyanan iki zıt kutup telâkki ediliyorlardı, Yine tarihte Türk ve Rumların mazısı gibi olduğu halde fikri beşerin tekâmülü ve mahalli ve cihanşumul hakayık karşısında dün Ankarada akde- | dilen tam itilâf gibi bir itilafi elde etmeğe muvaffak olmuş milletler enderdir. Bugünden itibaren (idealist olmakla beraber hakikat perest olan zamanın iki büyük recülü sayesinde iki memleket arasın- daki harp yokluğu vaziyeti de- vamlı ve hakiki bir sulba inkilâp i ilerine yapılmış olan davete icabetle ahi etmiştir. Eger Kellog misakına | mefküresi ortaya sürülür. Biz | yoruz, caatları. Takım 32 32 32 Dahili elbise Harici Harici ayakkabı Ayakkabı ve kumaş numunelerile gün ve münakasaya işti müracaatları . esas hüccet verecek bir şey var ise oda dündenberi Yuna- | mistan ve Türkiyanın beraberce yaşatıkları sulhperverane bayat- bır. o Senelerdenberi (o Lokarno | lke» Sam, delim ğ 26 Teşrinisani 930 tarihine müsa ihaleleri icra edilmek zere yukarıda mülredatı yazılı elbise ve ayakkapları kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasaya vaz edilmiştir. sana v9 hana 0048 sa e renas ANNE SAANEN Elbise ve kundura munakasası: Istanbul Zıraat mektebi mudiriyetinden ; dif Çarşamba günü saat 14 de şeraiti anlamak isteyenlerin her rak edeceklerinde yevmi ihalede Defter- darlık binasında müessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna Yunanlı ve Türkler pek haklı olarak ilân edebiliriz ki bugün- den itibaren beşeriyetin iyileş- mesine hadiın olan bu ulvi irşat irşadatı o canlandırmış bulunu- Ö VAKIT 1Teşrinsanı Cumartesi 930 Dahilde t aylığı Kuruş 190 400 70 (400 Hariçte 80 1451 Gü Cemaziyelâhir 1349 Bu geceki Ay Tusen yor'usu (Kat) Güneşin aoğuşu : 0,30 — batyı Ayın doğuşu 14,53 — dalıp Namaz vakitleri ahah Öğle İlkim Akşan Yam İmsak S.0g 1S ideR 1707 1840 di aa amm Hava: Dün azami hararer 2öderece olmuş vur Bugün poyraz | esecek, hava açık 2,07 343 mutavaşıt olacaktır Radyo; Bu akşam Istanbulda Saat <ekizden ona kadar alaturka fasıl, Sinemalar : Alkazar — Fua A'emdar — Don kazakları Asri — Titanik Ekler — Kibar tursızlar Elhamra — Caz kızla Opera — Manüclü Beşiktaş Hilâl — Etuval — Korsan Fransız — Namus kurbanı Majik — Hacı Murat Melek — Müttehem kalkınız Şak — Uçan donanma Süreyya Kadıköy - Nuhun gemis Hale -—; Üsküdar (Tarzan (Yeni) 'Tarzan e Bulmaca o 1234567891011 (Ne, KAYA) mImEmi KI NİN İL m (ps o m mb A N izu> amam CO JAWMR İL Dİ D Dünkâ bulmacamızın halledilmiş şekli 1234567691011 A V A PxKgamamx A V A Ss . ç E ei ooaNnUu sun Ee Bugünkü bulmacamız Soldan sağa ve yukardan aşağ 1 — Mil şerefi kurtaran klüp (0X. | 2 — Yenilen ecnebi klüp (4), ihy#” Ermeni kadın (4. 3 — Deniz şehri (8), sert (5). 4 — Sinir (4), mukavva gibi sere K& : maş 14) 5—. 6 — Beygir (2), en büsük. sineme TIK dızının İkinci ismi (5), sz (8 7 8 — âdetler (4), bir isim (4) 9 — bir isimiSi, davi çalındıktan son” toplanan (5). i 10 — Adaletli (4), mek fiilinden #8 sigtsnın müfret muhatabı dk 1 — Yeni dostumuz 4 sai ai Gİ ği i

Bu sayıdan diğer sayfalar: