1 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

1 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M.M*V. satınalma heyeti ilânleri Sade yağı 22-11-90 saat 15 cumar tesi koru ot 24.11.0930 saat 1S pazirtesi Merkez ihtiyacı için sade yağı ve kutu ot kapalı zarfla ve aynı ayrı şart- mamelerle münakasaya konmuşcur. Iha- Yeleri balada O hizelarında yazılı gün ve #iatte Ankarada merkez san alma ko- misiyonunda yapılacaktır, Taliplerin şart- name almak ve tekliflerini vermek Üzere teminatlariyle mezkör komisyiona müra- calan Ve Hastaneler için nümünesi veçhile Yüz adet bakır tencere aleni münakasa ya konmuştur. ihalesi 24-11-93 pazar. tesi günü seat 14,30 de Fındıklıda her” evimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul wukabilinde şartnsmesini almaları ve nümüneyi hevetimizde gör- meleri ve ihale saatinden evvel te'minat latiyle bazır bulunmaları, Tirabzondahi kıtast ve müessesatm ihtiyacı olan düz kirma wn yeniden kâ- palı zarfin münakasıya konmuştur. Iba- esi 28-11-030 pazar günü Sant 14 te Trabzon askeri satın alma komlsiyonun- da yapılacaktır. Taliplerin şartname al- mMâk ve tekliflerini vermek üzere te'mi- madârıyle mezkür komisiyona müracaatları ... Kapalı zarfla münakasaya ko- nulan dokuz kalem bakır edevatma verilen fiztler gali görüldüğünden 3/11/930 pazartesi günü saat 13,30 da ihalesi yapılmak üzre pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin şartnamesi- hi ve nümunelerini görmek üzere er gün /e ihale e :atinden evvel te- minatlarile Fındıklıda heyetimize müracaatları. ... Askeri mektepler için bin kilo pa- Mmok ve üç bin beş yüz kilo yataklık yün kapalı zarfla münskasaya konmuş- tur. Phalesi 24-11-9390 Pazartesi günü stat 14 te Fındıklıda hey'etimizde ye- Pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşlük pul mukabilinde şartnamesini almak ve nü- müneleri görmek üzere hergün ve ibsle #aatinden o evvel teklif o mektuplarmı vermek üzere te'minâtlarıyle bey'erimize müracaatları, 975 ton çimento kapalı zarfla mü- Dkataya konmuştur. Ihalesi 22-11-930 Cumâttesi günü saat 15 te İzmirde müs- tahkem mevki san alma komisionunda Yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini gör mek üzere Findıklıda heyetimizde şirt- nime almak ve tekliflerini vermek üze- !e İzmirde mezktir komisyona müracatları Merkez ihtiyacı olan 500 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuş. tur. İhalesi 10:11-030 pazartesi günü saât 15te Ankara merkez satın sima komisyonunda yapdacaktır. Taliplerin Şârtname almak ve tekliflerini vermek üzere teminatlarile mezkör komisyona müracaatlam, İzmitteki bataat” için kuru fasulya kapalı zarfla münskasıya konmuştur. İhalesi 2-11-930 pazar günü saat 18/30 ta İzmit Satın alma komisyonunda yapı lacaktır. Teliplerin şartname almak ve tekliflerini vermek üzere teminatlarile mezkör komisyona mtiracaatları, ..0 İzmit ve elvarındaki kıtant ve miles- sesatın ihtiyacı olan wn kapalı zarfla münakasâya konmuştur, İhalesi 12-11-9380 çarşamba günü saat 15 te İzmir âskeri saan alma komisonunda yapılacaktır. Teliplerin şarmameyi Ogörmek üzere Fındıklıds heyetimize (ve şartname al- mak ve tekliflerini vermek üzere temi natlarile mezkör komisyona müracaatları, . » ». Harita Umum Müdürlüğü için yüz top harita kâğıdı 2/11/930 pa- zar günü .-3t 14 te Fındıklıda he- yetimizde pazarlıkla ihale edile- cektir. Taliplerin şartname ve nü- wunesini heyetimi: le görmeleri ve ihale saa:'.ıden evvel teminatlarile! heyetimizde hazır bulunmaları. ... Hastahaneler için yediyüz elli adet lake karyola kapalı zarfla münakasaya konmuştur, İhalesi 17-11-930 pazartesi Künü saat 1$ te Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. Teliplerin yirmi kuruşluk pul mukabilinde şertnamesini almaları ve nümuneyi İteyerimizde (görmeleri ve ihale saatinden evvel teminarlarıyle tek- lif mektuplarını beyetimize vermeleri Mib Ordu için 159 kalem boğaz, kulak, burun alar ve edevat kapalı zarfis mü- nakasaya konmuştur, ihalesi 17-17-9030 pnzartesi günü saat 13,30 da Fındıklıdı pul mukabilinde şartnamesini heyetimizden almaları ve ihtle #aatinden evvel teminatlarıyle teklif mektupları heyetimize vermeleri, NE İzmirdeki fırka için kapalı zarfla 28-10-9030 da ihale edileceği evvelce ilin edilen erpanm 5-11-080 çarşanma günü saat 1$ te İhale edilmek üzere ta. | lik edildiği İlân olunur. —VAKITIN haneye müracast Gümrük komisyoncusu aranı- DİKKAT EDİNİZ, HER NEVİ EV EŞYASININ LEKELERİNİ NE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR Mamaninde her dürlü tersslik içim Virm “iatimek ediniz. anar Basaderler ind, Post Sazlayı, Keçili, Yav aanıa Küçük ilânları Her gön maprelumar * mek üzere makfu | ? Abonelerimizin her öç aylığı için ? bir dean mecesnen! z , ? datm geçen Uldnların fazla sirri ) Için $ er kuruş zammolumur. : .......... s1... ei Bir daktilo banım — gayet ser! ve dürüst yazabilen bir daktilo hanım $ aramaktadır. Galata Arap cuni bakır sokak 23 Ko. Seyriselain Merkez acentesi Galata Köprü başında “eyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide postası (GÜLCEMAL ) Vapuru 3 isani pazartesi 14,30da Galata rıhtımından kalkarak Sah sabahı İzmire varır ve Sarşamba 14,30 da İzmirden kalkarak perşembe sabahı ge- ir, Vapurda mükemmel bir or- tetra ve cazbant mavcuttur. ale, Lapseki, boluya uğrayarak gelecektir. Postası yapılmıyacaktır. | Samsun, İ sadık zade biraderi vapurıarı Karadeniz i Muntazam ve Lüks postası Lühürdar zade ham alında Telİst974 Du mil upınar İzmir sürat arazar in Sirkeci rıhtımından kalkarak Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Ordu, — Giresun, il Trabzon ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Sirkecide ii Meymenet hani altında acen- talığına müracaat. Telf, Tafsilât ( için Istanbul 2134 Pasa Pena ALEMDAR zadeler (GELİBOLU) vapuru 1 VABURLARI İlm cumartesi 17de idare) | 5 tımından kalkarak Gelibolu, il vpuru ji Lapseki, Çanakkale, İmroz, Bülent eşrinisani İ DALAR sesime 18de Sirkeci'nh« iş tımından hareketle (Zonguldak, İİ ij İnebolu, Ayancık, Samsun, Or- ii ii du, Gireson, Trabzon,Rize Ma- fi il pavri,Hopaya azimet ve avdette ii Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye İl 2 al alem i Para kazanmak İster misinir? İ selik kumaşlar hanımlara. Beylere hazır © ismarlama | muşambalarher nevi ayakkapları lastikler | soşonlar Istanbul dördüncü Sirkeci Şahinpaşa oteli Slavko Şurkof (9) İ feterans salonunda İm'ikat edecektir. Mes Doğum 2 İnel ilk mektep münellimlerinden Feyzi beyin bir kım dünyaya gel- "ihr. Nevzada uzun ömür dileriz od) e. ii dahi uğrayarak avdet ede- 5 cektir. Müracaat mahalli: İstanbu! # Meymenet Hanı altındaki ya- ii zıhane. Telefon Istanbul 1154 diriyetinden! Kadın ve erkek hizmetçiler alınacaktır, Taliple- rin müracaatiarı, yor — Gümrük tarifesinin tatbikâaom bihakkın bilen terbiyeli. gümrükçü şirket çin aranıyor. Taliplerin B. S$ rümuzu ile Istanbul 75 sümatalı posta kutusuna müracaatları mercudur. (5) Hanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol- madığı zamanlarda İstifade edeceksiniz 9 - 4 arasında o müracaat İstanbul dör» düncü vakıl han içinde önlonkoltesriâe (8). 2 mmm Taksitle — Hanımlara beylere elbi- elbiseler Paltolar mantolar vakı'han içinde Unlonkoleşrint (8) dee A e ee Marsilya kiremitleri hakkında bir mütehassıs usta: | — Plan tertip fabrika inş eder. Keza her kire- mit fabrlkasına elzem olan husus mar- silya kiremitleri için zikzaklı rink biçi mi furunlar inşa €der. Adres Istanbul Cülhene Seririyatı Müsemere- leri: Gülhane Seririyatı serelik müsamere | lerinin birincisi reştini | saninin İkikinci pazar günü sast (630 da Gülhane kon- lekdaşların teşrifleri rica olunur. İLÂN Halıcıoğlu birinci mektep mü- ) .yazıhane imali: —-— 7 — VAKİT 1 Tşrinsani 1930 —— PEK MEŞGUL OLAN v Doktorlar bile fena kalemle vakit kaybetmek istemediklerinden #VEKSHARF Kalemini intihap ve ter- cih ederler. Mektep — talebelerinden müdür odasına kadar hiç kimse fena bir kalemin Üzüntüsünü çekmez. Ve gene hiç bir kimse düzü- nelerle Everşarp kalemi bulundurmak istemez. Everşarp (o kalemlerinin renk boy ve desen itiba- rile herkesin arzusuna gö- re mevcuttur, Mağazamızı ziyaretle ka- leminizi intihap ediniz. Umumi acentaları: Sidney Nowil ve Şürekâsı Galata Kevork Bey Han iğ P.T.T. Mebani ve le- vazım müdürlüğünden: Ambar ihtiyacı olanüç boyda ve muhtelif renkte 6800 ilâ 8000 adet bez posta çuvallarile iki boyda ve muhtelif renkte 6000 adet ni bez torba kapalızarf usulile münakasaya vazedilmiş olup 16. ikinci teşrin 930 tarihinde ihalesi tekerrür ettirileceğinden taliplerinşart- name almak için şimdiden teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek mühürlü zarfları tevdi için de mezkür tarihe müsadif pazar günü saat 14 te İstanbulda Yenipostanede mubayaat komisyonuna mü- racaatları. “Emlâk ve Eytam bankası Istan bul şubesinden: ğ Sarılık emlâk Teminat Esas No Mevki ve nevi pe 100 Büyükada Nizam caddesi 19 numaralı bahçe 65.- 226 Lâleli Balabanağa Bozmacı han sokağı 2 numaralı arsa 12.- 297 » » Yeni sokak 12 numaralı arsa 13.- 8...» » Zincirlikuyu sokak 32-34 No. h arsa 30.- 232 Kumkapı Baklalıkemaleddin maballesi Küçük Langa sokağı 37-39 numaralı arsa 18.- 237 Laleli Balabanağa Bozmacıhan sokağı İ numaralı arsa 10.- 38 » » Çilingirler 2 » » ',2 iğ 242 Bakırköy Osmaniye karyesi Çobançeşme 17 No. h arsa 5.- 246 » o Sakızüğacı Taşhan caddesi 12 No.lı arsa 45.- 247 Laleli Balabanağa Derbent sokağı 3 No.lı arsa 18. .. Balâda yazıli emlâk bedeli peşin tesviye edilmek şartile bilmüzâyede satılacağından talip olanların yevmi ihaleye müsadif 15-11-930 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları, o Pazarlıkla öküz müba- yaası: i Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü müdürliğinden 4 Pendik Bakteriyolojihanei baytarisine lüzumu olan 6 baş öküz 12 Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Def- terdarlık binasında müessesati iktısadiye muhasebeciliğinde mü. | teşekkkil mübayaat komisyonunda pazarlıkla mübayaa edilecektir. Talip olanların yevm ve saati mezkürda komisyona mürscaat eylemeleri p — Pazarlık suretile dolap ve ii Ali Ticaret mektebi” mübâyaat komisyonundan; yi Mektep için lüzumu olan bir dolap ve bir yazıhane imalile 28 ; masanın cilâsı ve 29 sıranın tamiri pazarlıkla alice , talip olanların 3-Teşrinisani Pozartesi günü saat 14 te komisyona j müracaatları, :

Bu sayıdan diğer sayfalar: