24 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Meselelerinden Milli vapurcular Şöndermiye karar verdiler Mahkeme ihtiyati tedbir kararını verdi el rük idaresiyle milli vapur-| İlme arasındaki davanın ilk tah- tahkikat hâkimleri he-, Düz memiş kz vvelki gün, vapurcuların ve- İla Ga yrd ASI indeki talepleri ka- bul edilmiş, pm hukuk mah *mesi dün k usulü muhake-; Meleri n 96, 110 uncu! Maddelerinin birinci fıkraların iie göre 303 üncü madde- tevfikan icranın tehiri hakkın- tir ipa ihtiyati kararı vermiş- dap Bu suretle dava bitinciye ka-! Vâpurlara haciz könulmıya - “ak ve vapurcuların işleri sekteye acaktır. a "ABE UT EE m cevabı Öğrendiğimize göre, Yapurcu » gümrük idaresine verdikleri ya, dün idare cevap vermiş Yiha, Vapurcuların vekilleri bu lâ- W tetkik edecekler ve lüzüm! En tir, e ty ki taraf arasndaki lâyiha ten- leri a © tahkikat hâkimlerinin tetkik başlanılan bittikten e ki davaya am dün toplandılar ipler taraftan dün vapurcular ? lik merkezinde bir toplantı ya- KERRE, ET TATE a vazıyeti Okonuşmuşlardır. toplantıda Lütfi, Rusen, Hüteyin, Rıza, İsmail Hakk Krl birlik reisi Muzaffer e Yöne bir heyetin Ankaraya Bitmesi kararlaştırılmıştır. ğrendiğimize göre heyetin ar- ii liğun ne bir inhisara de aksiyonlara taksim edilmiş May onim şirketine kalbedilme - Ne Maamafih lâyihanın esası bilin e n a araya gittikten m tesbit edilecektir. li ğer taraftan ticaret odası mil- iie lar birliğine gönderdiği! tame a iş e ou eyle bu meselenin bera- İli çarelerini tesbit etmek bir toplantı yapılmasmı tek- gtmiştir, mak ievet RE en la VA, cuma günü Ankaraya ha *decektir. mala içlerinde — Yemenin tenha ve ıssız yerlerinde kal - — Türkçesini bile ada Hi 8iren bir çok gaileler, harp- Muhasaralar yüzünden mem le kalmış akraba ve ta- iy tamamiyle muhabere - miş unutulmuş, kalmış da çoktu. PİN Ayrı Ye, hazin bir destandı.| böyleydi! Yemeni Ma cehennem miydi ? e Eni Yemen diyoruz. en ta Adriyar) kadar. Kafkas etekleri" N Ya önem — senelerle (Ye - Vine çi See Yemen div ln gibi görün» e ürk köyleri e Om ) de ).i, bu suali hallet» likleri takdirde yeni bir lâyi-| eek vardı. A-| Ankaraya bir birheyet | | ! İ ! AMELE 0 ZA GA LY Mahmut Nedim Bey ( Son Yemen valisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! AR ETAEYAEL M EmrınnTefrika:42Zmun i yem Muhtelit mübadelede: | Yunan ikir ikinci mu- Tabii netice! rahhası istifa etti İYoklaimı muame- Muhtelit mübadele komisyonu Yunan ikinci murahbası M, Fo- kas vazilesinden istifa etmiştir. Malüm olduğu üzre, M. Fokas uzun zamandanberi Yunan he- yetine vekâleten riyaset etmek- teydi. Son günlerde Yunan baş- murahhaslığına M. Sakelarapolos tayin edilmiş ve vazifesine baş- lamıştır. M. Fokas'ın istifasına bu va- i ziyetin sebep olduğu söylenmek» tedir. İstifanın kabul edilmeme- side muhtemeldir. Gümülcüne komisyonundaki murahhaslarımız şehrimize geldiler Gümülcüne dokuzuncu tali mübadele komisyonundakimural- basimız Fuat beyle Yunan mu- rahbası M. Florides dün şebri- mize gelmişlerdir. Fuat bey baş murabhasımız Şevki beyin daveti üzerine gel- diğini söylemiştir. Diger taraftan istifa eden bi- taraf umumi kâtibi M. Vurfbay" nın yerine tayin edilen Gümül- cöne tali komisyonu reisi bita- raflardan M. Gorterdr'de şehri- mize gelmiş ve vazifesine başla- mıştır, Şimdiki halde Gümülcüne ko- misyc unda bitaraf omürahhas bulunmamakta ve işler Türk ve Yunan muzahhasları tarafından idare edilmektedir. Dünkü Hava Dün bava tamamiyle açık geç- miş ve güneşin tesiryile şurada burada kalan ve donan karları tamamiyle eritmiştir. Dün rüzgâr biraz lodoslamış ve bu yüzden vapur seferleri intizamını kay- betmişse de bir kaza olmamıştır. Dünkü hararet derecesi azami dört asgari nakıs beşti, Rasata- benin verdiği melümata göre ha- va bugün de açık olacak, rüzgâr lodostan esecektir. Avrupa trenleri dün de ikişer saatlik bir techhürle gelmişler- dir. Dünkü techbüre sebep Bul- geristan ve Yugoslavyada yağan dehşetli kar olmuştur. lesi uzatıldı üç aylık maaşlara 6 martta başlanacak Uç aylık maaşlara ait yoklama muamelesinin çok intizamsız bir şekilde cereyan ettiğini dün yaz- mıştık. Dün bu hususta meşgul olduk ve vardığımız netice cid- den garip bir netice oldu. An- ladık ki bazı şubelerde iş çok- tan bitmiştir. Çünkü bu şube- lerde muamelesi yapılacak an- cak birkaç maaş sahibi vardır. Halbuki Beyazıt gibi bir şubede binlerce eshabı mesalihin işleri görülecektir. Buna mukabil işi az şubeyle işi fevkalâde çok şube- nin bu işle tavzif edilen memur- larının adedi de aynıdır. Bu tasnif nasıl yapıldı, bu ne- tice evvelden nasıl düşünileme- di, buua bayret etmemiye im- kân yoktur, Dün öğrendiğimize göre, yu- karki vazıyetin tabii neticesi olarak ortada bine yakin mua- melesini bitiremiyen takaüt ve yetim kalmış ve yoklama müdde- ti 4 Marta kadar uzatılmıştır. Şubelerdeki üçer kişe bugünden itibaren tek kişe olarak çalışa- caktır. Diger taraftan intizamsız- lığı bizzat gören defterdarlık da yapılan şikâyetleri nazarıdikkate almış ve gelecek yoklamada yeni bir şekil bulmıya karar vermiş- tir. Üç aylık maaşların dagıtılma- sına altı Marttan itibaren başla- nacaktır. Adliyede; Belediye sulh muhakemeleri Münhasıran belediye ceraimine bakmak üzre şehrimizde mahke- meler ihdası kararlaştırılmıştı. Şimdilik Istanbul, Üsküdar ve Beyoğlunda : birer belediye sulh mahkemesi teşkili hakkında ka- rar verilmiştir. Belediye cezaları- na vuku bulacak itirazlar bun- dan sonra bu mahkemelerde rüiyet edilecektir. Mabkemeler Haziran birde işe başlıyacaktır. 110 tabur asker sevkedildi. Bu askerden 25 binden fazla zayiat oldu. İ 326 isyanı altı ay kadar devam etti, bir milyon altma mal oldu. 10,000 asker sevkedildi, bin kadar zayiat verdik. Arada İdrisinin ayaklanmaları, İ muhtelif ufak tefek kargaşalık - lar.. Bunları hesaba katmıyorum. Orada mütemadiyen asker bes- lerdik. Yemenin senede — ağnam, a- | şardan — 400 bin lira kadar varı» datı olurdu. Ve ayrıca her sene miz içindir ki, uzun bir zaman ba, | Jetanbuldan yarım milyon lira ka- yn bir belâ olm Ne yazık vo Bunlar hep ora- ancak en sonunda ve en müş i â. Yölnğimi zamanımızda bu koca kıt'aya bin| b mr yeriezdi. V den hiç bir korkusu yokken ve hiç, Yömüği siliir. yer, Yemen pars rey hiç, ei! bir elemi e) z pe a ummadığı halde yanımızda en vi: muti ve en dost bir hemdert gibi, a, me baş saf almıştır. langıcına kadar devam citi. Yemen bize neye, kaça mal ol- Yemen (Sözde) bizim bir vilâ- du, bunu hiç düşündünüz mü, he- yetimizdi. sap ettiniz mi? ” i Birgün Anadolu ve Rumeli köyle Büyük ve tam bir hesaba girme| rinden genç ve görbüz delikanlıla den evvel son seneleri göz önüne rı alelacele toplıyaark yarım yama alalım: lak giydirerek eski püskü vapur - Yemende 320 de büyük bir kı-| lara yükleyip akın akın Yemene yam olmuştu. Bu isyan dokuz ay! gönderirlerdi. Orada onları bek- kadar sürdü ve devlete iki milyon liyen ateşti. Bu vapurlar bir phmin mal oldu. zi > için, ins iki ali Tercüme ve iklibas hakkı mahfuz mek, bunun cevabmı verebilmek çok güç değildir. Evvelâ bir kelimeyle cevap ve- reyim, Yemen, idare edemediği » Belediyede : : “İFen heye heyeti kadrosu daraltılacak Belediyenin 932 bütçesi daimi encümen tarafından hazırlanmak- tadır. Encümen belediye fen he- yetinin bütçe ve kadrosunu tet- kike başlamıştır. Daimi encümen fen heyeti kadrosunu belediyenin bugün yaptığı işlere göre lüzu- mundan fazla geniş bulmuştur. Encümenin fen müdürlüğü kad- rosunu ihtiyaç nisbetinde daral- tacağı anlaşılmaktadır. Poliste: Bir çocuk ağır su- rette yaralandı Şoför “Pol,ün idaresindeki otomobil Küçükpazardan geçer- ken Mecit isminde bir çocuğa çarparak ağır surette yaralanma- sına sebep olmuştur. Şoför ya- kalenmıştır. Güneş yândı! Dün sabah saat 5 de Tahtaka- lede Haralambonun 22 numaralı “Güneş,, mum imalâthanesinle yangın çıkmış ve mumlar kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. Imalâthane on bin liraya sigor- talıdır. Zabıta tahkikata başla- mıştır. Kaybolma vak'aları gene art- mıya başladı Son günlerde şehrimizde gaip çocukların adedi artmıya başla- mıştır, Öğrendiğimize göre ye- niden iki kız ortadan kaybol- muştur, Bunlardan biri Selimiye posta müdürü Lâtfi beyin 16 yaşında Hayriye ismindeki evlat- lığı, diğeri Çengelköyünde Ku- leli lisesi caddesinde 4l numa- ralı evde oturan Şevki beyin 14 yaşında bulunan Leman ismin- deki kızıdır. Her ikiside bir haftadanberi meydanda yoktur. Zabıta, gaip çocukları bulmak için şehirde ehemmiyetli bir araştırma yapmaktadır. Hayırlı evlatlık! Kasımpaşada Kasap sokağındâ oluran Hüseyin Efendinin evlât- lığı Hatçe, dün efendisinin 500 lirasını aşırarak kaçmıştır. Polis, bu hırsız evlâtlığı aramaktadır. esrarkeş Süleyman, Rıza, Niyazi ismin- Türk köylüsünün o nafakasmdan! kesilerek toplanan bu altınlar Ye- men topraklarına, o köylüyle bera| ber serpilir, serpilirdi. Sebep? Size 320 isyanını anlatayım: 320 iptidalarında Yemene Tev» fik bey isminde bir valiyle Kaba sakal Mehmet paşanm himaye et- tiği adamlardan, dördüncü ordu-! dan Tevfik paşa kumandan gön - derilmişti. Bu ili zat, bu çifte Tev-' nl aaa tanımıyorlar, bilmi- zulmediyordu. O civardaki Şakka- ki meşayibi bu halden bizar ol dular, Ve şikâyete başladılar, va liye çıktılar, İkumandana yalvar- dılar, yazdılar, çizdiler, bağır- dılar, çağırdılar... Nafile... Anis kazasndaysa Zekeriyya paşa ismindeki zat bir başka tür- lü zalimdi. O da halkı tahkir e - diyor. Cebren ve mükerreren ver gi alryor, bunları cebine yerleşti- riyordu... Şikâyetler gene para etmiyor » du. Paşa bundan cesaret alarak bir gün Sıkran ismindeki bir şey- hin Burc'um (*) dinamitle ber - hava ettirdi. Şeyh on bir kisilik ne ala orada telef oldu. Halk! —3— VAKIT 24 “e 1932 Günün Haberleri içmeme İY unan hükümeti Ithalâtı Tahdit Için Fevkalâde Tedbirler Alıyor Gazetelerin saytaları azalacak ekmek yapılacak unlara kuru Üzüm karıştırılacak Yunan hükümeti son günlerde bazı eşyanın itbalini doğrudan doğruya tahdit etmekle beraber dolayısile hariçten gelen eşyanın sarfiyatını < azaltacak tedbirler İ almıya başlamıştır. Bu bususta mevzuu bahsolan tedbirler bak» kında bir fikir aermek için yev- | wi gazetelerin dört sayfaya ka- dar indirilmesi için nazırlardan mürekkep bir hususi komisyon teşkil edildiğini söylemek kâfi- dir. Diğer taraftan epeyce bir zamandanberi Yunanistan kuru üzümden ekmek yapmak mese- lesiyle meşgul oluyor. Birkaç gün evvel Yunân dahi- liye nezaretinde Iklısat sekili de hazır olduğu halde bir ko- misyon töp'anmış, Atinada buğ- day unuyla kuru özüm katılarak yapılacak ekmek meselesi tetkik olunmuştur. Ekmekçiler cemiyeti reisiyle diğer bazı mütehassıslar İ una katılacak kuru üzüm ile ek- mek randmanının artmıyacağını, bilâkis una karıştırılmazdan evvel Üzümün temizlenmesi icap elti- ğinden yüzde on nispetinde sik- leti kaybedeceğini iddia etmiştir. Fakat kimyagerler kuru üzümün sikletinden hiçbir şey kaybetmi- yeceğifikrini ileriye sürmüşlerdir. Arada itilâf olamadığı cihetle keyliyet ameli olarak tecrübe edilmiye karar vermiştir. Ba tec- rübe şu suretle o'acaktır: Kimya- gerlerle ekmekçilerin mümessil- leri hazır olduğu sulhta askeri fırınların birinde kuru üzümle un karıştırılarak ekmek yapılacaktır. Bu suretle kuru üzümün sikle- tinden kaybedip etmiyeceği am- laşılacaktır. üç arkadaş Firuz ağada Remzi nin dükkânında esrar içerken yakalanmışlardır, üç kafadar €s- rarkeş hakkında kanuni takibata başlanılmıştır! Kerabet yaralandı Beşiktaşta marangoz karabet isminde biri Arşaluz isminde bir ç kızla gezerken, önlerine b kardeşi çıkmış ve Karabeti yaralamıştır. mı Seyit Mehmet vefat etmiş ye - rine şimdiki İmam, Seyit Yahya geçmişti. Halk sağdan soldan yeni İma ma koştular, ayaklarına - dılar.. Ağladılar, yalvardılar.. Bir adet de v. her imamet mevkiine yeni gelen İmam bir ke- re taliini denemek istermiş. (Zey- di) kuvvetinin başında bu kuvve- ti bir (Cihat) a sevkedermiş.. Bilmiyorum İmam Yahya tali- ini mi tecrübe etmek istiyordu?, İsyan başlamıştı. Mabeyne davöt Ben Malatya mutasarrıflığına 3 tesrinisanide tayin edilmiştim. Hazırlandım, hareket etmek ü- zereyken mebeyine davet ettiler. Bu 13 teşrinisanide oluyordu. Mabeyine gittim, evvelâ mer - hum müsir Etem naşayla karşı - laştım, bir odaya kapandık: Mahmut Nedim bey, dedi, Ye- menin ne halde bulunduğu elbette malümunuzdur. Zatı şahane müs tacelen Yemens azimetinizi irade buyuruyorlar, derhal vali muavini olarak oraya hareket edeceksiniz. Başkâtip ve diğer bazı memur larla görüştüm oradan ayrıldım,

Bu sayıdan diğer sayfalar: