24 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

24 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m : © Tütün Mahsulümüz Bu sene 45 milyon kilodur inhisar idar yakında alım işine başlıyor Memleketimizin bu seneki tü- tün mahsulü gelen son haberle- te göre 45 milyon kilodur. msun v6 İzmir mıntakaların- tütün satılmasına başlanılmış- « Şimdiye kadar muhtelif ec- bi guruplar İzmir mıntakasın- çe iki milyon kilo tütün almış- ir, y,Somsunda da ecnebi rejileri #sabına, şimdiden bir milyon tütün için avans para ve- miştir. Tütün inbisar idaresi yakında tütün mübayaatına başlıyacaktır. MM a ni E sronN | Lik maçları başlıyor İstanbul Futbol heyetinden: 26 şubat 1982 cuma günü Tak de icra edilecek Lik maçları: Süleymaniye - Kasımpaşa takı- Ma HI saat 10, hakem Şahap B., mordu - Hilâl takımı İ saat 11,15, hakem Şahap Bey, Eyüp- Beylerbeyi takim | saat 12,30, haken, Emin Bey, Vefa. Kumka- Dı - Beykoz takım | saat 13,10 hakem Arif Bey. Müttatıy, kulüplerimizin nazarı dikkatine TİC Istanbul mıntakas riyase- den; Evvelce mlikerreren tamim ve kidedilen ve umumi merkezi- Bizden istenildiği bildirilmiş olan il varakalarının hemen doldu- Yularak mıntaka merkezine sür'- © irseli tebliğ olunur m © Erkek mualiim mektebinde bir müsamere ei muallim mektebi tale- | N dün gece hocalarının en Yl olan Ibsan Şerif Bey şe- Ne mektebin salonunda bir sâmere vermiş erdir. yatan Şerif B. gecesi ismi ve olar, bu müsamere pek samimi $ ve vakta kadar eğ- evimiz geç B er iğnemi Konserli konierans valya'da Bologna konservatu- ri ndan gelip bir kaç gün şeh- e kalacak olan İtalyanın ur a a Prof, Bare Valabreya, Şubatın 29 .. Pazartesi günü saat 18,30 al oğlunda Kasa d'ltalya tane rında konser'i bir konfe- İçi, verecektir. Duhul herkes serbes ve ücretsizdir. imac R MSızça, Almanca kâtibe Yapa rca ticari muhaberat derç Almanca iyi, Türkçe orta iş <*de bilen bir kadın kâtip Pik, amaktadır. Gazetemizde ii Adil beye müracaat, SA. Al, komisyonu! —.. ilânları leş ihti Mekteplerle, hastane - ve 1g Yacı için 70,000 kilo koyu! Mt kilo kuzu eti pazarlıkla Şaka nacakr. Pazarlığı 27 — 6 'umartesi günü saat ki Medar Harbiye mektebinde- Taliplerin şartname komisyona mür: komisyonunda icra! gına Istanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden : Müddei Galata eski postahanede A- vukat Şevki Beyin müddasleyh Galata'da "Tophanede mumhane caddesinde eski sahilhane ittisalinde 168 No lı fırında mukim firme Yahya Ef aleyhine ikame eylediği #lacuk davasından dolayi gön- derilen dava arzuhalinin, mumaileyh Yah- ya Ef nin mezkör fırmı terketmiş ikametgâhı hazır dahi meçhul bulunmuş olduğu cihetle tebliğ edilememesine meb- ni HUM K. nun I4i inci. maddesi mucibince ilânen, tebliğine karar verilmiş olmakla tarihi ildndan itibaren yirmi beş gün zarfında 9372-14 No.lı dava arzu- haline cevap verilmediği tekdirde mu- mâileyh hakkında müsmeleyi giyabire ifa edileceği tebliğ makamına #alm Ool- mak üzere ilân olunur. 1669) ve Düzce Asliye mahkemesi Baş- kât'p'iğinden » Düzcenin Nuhviran kariyesinin souksu mahallesinden Raşit oğlu karsı Nadiye hanımın zevci ve mahalli ikametgâhı meçhul Raşit oğlu Aziz aleşhine fame | ettiği münakthar davasının muhakemesi İ neticesinde: müddelye ile mezbur Azizin İ on dört sene evvel evlendikleri bişşehade İ sabit olduğundan nikâhlarnın subutuna Düzce asliye mahkemesi hukuk dairesin« ce YÜ kinunusani932 tarihinde37-15 numru ile karar verilmiş olduğu ihbar olunuz. Istanbul 4 ci Icra Memurlu- ğundan : Beherine yedi bin beşet yüz lira be- sabile * temamlarına 15000 lira kiymet takdir edilen Mahmütpaşada Hacı Köçek meballesinde çakmakcılar sokağında ke viden eski 21.23 yeni 66 68 numaralarla murakkam mıkdanı gayri seuharrer biri bir diğeri iki kemerli iki mağzanm te- mamları 10 on hisse itibarile 4 hissesi açık artırmaya vaz edilmiş olep 8 3-932 tarihinde şarinamesi Divanbaneye talik Salt günü saat 14 den 16 ya kadar İs- tanbul #'ci icra dairesinde açık artırma ile #aulacaktır. Artrmaya iştirık için yüzde yedi teminat alınır. Ve müterakim vergiler ile Belediye resimleri vakıt ica- resi müşteriye alıtir. Tora ve iflâs kanı” nunun (İ9 c maddesine tevfikan hak- ları Tapu sicile ile sabit Olmayan İpo- tekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irsfak hakkı sahiplerinin bu haklan Ye bususile faiz ve masarıfa dair olan iddia“ larını İlân tarihinden itübaren 20 gün içinke evrak müsbetelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları Tapu sicil lerile. sabit olmayanlar savş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadar ların işbu maddei kanuniye ahkâmına göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 931-303 dösya nümarasile memurivetimize mü- raçaatları ilân olunur. (2510) Kadıköy icrâ dairesinden: Kadıköyünde Zühtü paşa mahalleşin- de Şefik bey sokağında 17 numarsdı Şahezer hanım (le Ankarada #fl#h fabri- kasında 596 numrsda mütekait yüzbaşı Şakir bey zevcesi Meliha hanımın şayıan müresarrif oldukları Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Küşdill sokağında eski 40 mükerrer yeni 130 sumaralı sağ te- rafı Mustafa Fehmi beye tahsis kılınan 2 harita numaralı mahal, arka taraf, vez- pedar Hüseyin efendi vereseleri bostanı, sol tarafı, Bostancıyanl, ön tarafı Kuşdili İ caddesile mahdut eski 256 arşından iba- ret bulunan arsanın taksimi kabil olma- masına binaen bil müzayede föruhtile” şuygunun İzslesi karargir olmağla 'mez- kür ersâ üzerinde ipotek, borç “ve “irad #enetlerile dellatiye ve ihale pul. reğim- leri müşterisine sit olmak Üzere bir ey müddetle açık arttırmıya konulmuş olda- undan talip olanların kıymeti muham- menesi olan 450 Ilranın yüzde onu nis- betinde pey #kçelerile 26 3-932 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü east 13 den 15 e kzdar Kadıköy icra datresinin 932.230 numaralı dosyasına muracazt eylemeleri ve mezkör gayri menkul üze- rinde masraf ve hususile faiz ve alaca- çedair olan o iddislarımı evrak müsbitilerile ilin tarihinden itibaren 90 gür içinde isbat eylemeleri aksi halde İştirak için de vakti| hakları tapu welllerile sabit olmadıkca hazır bulunmaları, (218) (643) | kacakları ün olunur. (2509) satış bedelinin paylaşmasından hariç ka- edilerek 99 Mart 932 tarihine müsadif | i sedaranın imzalarile içtimadan İdskal on ız » Dişçi aranıyor «xx: | Protezyon bir dişçiye ihtiyaç vardır. Arzu edenler Kadıköy Mısırlıoğlu Yavuz Türk sokak 8 No. hanede Diş Tabibi Zeki Nuri Beye müracaat etsinler, ZAYILER (1632) numaralı otomobilimin | tek plâkasını zayi ettiğimden ye- nisini çıkaracığımdan eskisinin hükmü yoktur. Tepeüstü Baröten caddesi (101) numarada Mühibe hanım g 63541 numaralı maaş cüz- danımı zayi etim. oEskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. 1959 numaralı mütekatr polis memur- larından Mustafa Türkiye Milli Sigorta Şirketi Nizamnamenin 25 inci maddesine tevfiran Türkiye Mili Sigorta Şiketi hissedaranı (932 senesi Marumım 31 inci Perşembe günü sat (1 de şirketin mer kezi idaresi olân Galata'da Voyvoda cad- desinde kâin Türkiye Mint Hanında «- lelâde sorette at eğecek olan heyeti umumiye içtmaına davet olunurlar. Ruznamei müzakerat : 1 — Meclisi Idare raporunun kırsadi. 2 — Murakip raporunun kıraati. 3 — 1931 senesi bilânçosile kâr ve Zarar hesabatınm kabul ve tasdiki, meo- Disi idarenin ibrası ve besabaum netayici hakkında meclisi idarenin teklifan. , $ — Meclisi Idare azasının aldar ve hakkı hüzürlarile omüdiriyet tahsisatının tayini miktar. 5 — Meclisi idsreye aza intihabu & — Mutakıp intihabı 7 — Ticaret kanununun 323 net maddesi sbkâmına tevfiken gerek kendi | mamlarına Ve gerek diğer şirketin müdür veya Meclisi idire azaları sıfatile şirketle muamele o tciriyede bulunanlar için Meciisi Idare azasına selâhiyet itasi, Diğer her türlü teklifat sermayei gir- ketin asgar! yüzde yirmisine malik bis- gün evel şirketin seerkez'ne tebliğ olun. malıdır. Gerek asaleten ve gerek vekâleten Makel on hisseye malik olupa içime mezkörda hazır bulunmak isteyen hisse- daran kanunu tcaretin 371 inci maddesi sbkürmma tevfikan yevmi içdmadın ni- | hayet bir hafta evel genedann Şirket merkezi idaresine emaneten tevdiine mec burdurlar. MECLİSİ IDARE TÜRK ÇIMENTOSU ve Kireci Anonim Şirketinden : ILÂN Tiesret kanununun 361 ini madde- sile şirket mukavelenamesi ahkamına seve fikan 'Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi kistedarları 1932 senesi Martin 23 üncü Çarşamba günü saat If de Ga Jata'da Agopyan Harında Şirket merke- nde inikat edecek heyeti umumiyel adive içtimama davet ölunurlar. Ruznamei müzakerat : 1 — Idare Meclisi rapor ile mw rakıp rapotünun kıraadi, 2 — 1931 »enefi muzmelâtna sit besap'arın kabulü ve İdare meclisi azam- pih fbrası ile mezkör sene muimelin netayicine dair idare meclisinin teklifi, 3 — Müdderleri bitam bulan Meclisi Idöre arasının yerine İntihabat icrası. 4 — Ticaret kanönunun 323 &ncü mıddeşine tevjikan oşitkelle muamelei ticariyede belunmak Üzre idare meclisi azasına mezuniyet İtasi, $ «— 1933 senesi için bir murakıp tayini ile aidatının tespiti ve murakıbın mazereti halinde ifayı vazife etmek üzre diğer bir zaun inuhabı, Idakal 250 hisse senedine malik O©- İnpta içtima mezkörda hazır bulunmak İsteyen zevst Ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan İçtima tarihinden bir bâfta evel hisselerini şirket merkezine tevdi etmelidirler. Bankulara tevdi edilecek osenedat makbuzları şirket merkezine tevdiat ma- hiyetinde olarik kabul edilecektir Holivut Memleketimizin yegâne Sine- ma mecmuası olan Holivut'un ikinci sene altıncı numarası dün zengin münderecat, ve birçok ür i 2 e , ” Şark Demiryolları İşledic Kumpanyası Türk Anonim Şirketi DAVETNKAME İstanbul'da Şark demiryolları İşledici Kumpanyası Türk Anonim Şirketi hisse- daram, İstanbul'da Kumpanyanım Sirke- di'de kâin müdüriyet binasında 1932 se- nesi mertinim 29 uncu günü öğleden ev- vel sâat on birde alelade olarak içdma edezek hey'eti umumiyeye davet olunur Ruznamei müzakerat i — 1931 senesi zarfında Kumpım- yanın idaresi hakkında Meclis İdsehin rapöru; 2 — Mürakip Komiser ve hesa- bat Komiserlerinin reporu; 8 — Hisse- darana tevziat, 4 «» 1031 senesi hesap- larımn tasdiki ve Meclisi Idare âzalarının ibra: 5 — Dividandın tesbitç 6 — Meclisi İdare Azalarının intihabş 7 — 1932 senesi için mürekip komiserlerle hesabat kömisetlerinin tayin ve bulara verilecek tahsisanın tesbiti; 8 — Şirketin musmelân nmumiyesini tedvir ile müket- lef bulunan Müdürler veya Meclisi İdare Azalarına verilecek tahsisatın tesbit zım muda Meclisi İdareye salâhiyet İtası; 9 — Ticaret kanununun 323 cü mad desi mucibince Meclisi Idare Azalarına verilecek mezuniyet. Nizamnamel dahilinin 25 inci mad- detine tevfikan hey'eti umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten asgari On hisseye malik olan hissedarlardan mü- tekkeptir. Hey'esi Umumiyonin beher Azası asa- letem gerek vekâleten asgart ber 10 his- se İçin bir rere malik bulunmaktadır. Mamefi ticaret kanununun 365 inci mad- desi ahkâmı mucibince 10 zeyden fazla reyi nelsinde cemedemez. Reye hakkı olan hissedarlardan işbu alelade içtima iştirak etmesini arza eden zevarın nihayet 19 Mart tarihine kadar hisselerini aşada gösterilen yerlere tevdi etmeleri İlzımdır: Türkiye'da — İstenbulda Sirke. ol'da Kumpanyanın merkezine, Galata'da Memaliki Şarkiye Fransız Bankasına. Avusturya'da — Viyana'da Vi ner Bank Ferayn, Belçika'da — Briksel'de Namer sokağında 48 numarada Sosyete General dö Melgik şubesine (eşki “Ouvemer, Bankası). Paris'te — Paris'te Bulvar dezi- talyen, 16 numarada Bink Nasyonal dö Kredi, Paris'te “la Rochefoucauld, soka- Bında 6 numarada Jak Menase ve Şire- kâsı efendiler mesdinde Holanda'da — Amsterdam'da “Teixeira de Mattos, biraderler nezdinme, Isviçre'de — Bal'de Bank Ko; mersiyal dö Bal, Genev, Bal, $t Cali ve Zürteh'de Kredi Süis. Şark Demirmelları > İsledini Kumpanyası Meelisi Idaresi Üsküdar Tapu Idar&sinden : Üsküdar'da Bulgurlu keriyesinde atik Kadıköy tariki sokağında atik 9 müker. rer cedir 56, 60, 62 No. larla murakkam max alır ve arsa İtme seneden çayı ma- ballen eSetakil olarak yirmi seneyi mü. tecariz Arabası Ahmet Ağa bin Osma nın müştakilen tasarruf ve temellükünde olup bu veçhile mamına tescil olunsca Bından bu yerin tasarrofile alâkası olan- ların on gön zarfında yedierinde mev- cut vesaik İle birlikte Üsküdar Tapu duresine mürnesat eylemeleri lüzumu ilân olanur. (663) Istanbul Belediyesi ös. K. 7 — VAKIT-24 ŞUBAT 1932 — İİ) Jam o. sa. al ko. dan) Yerli fabrikalar mamulâtından (200,000) metro astarlık bez kapalı zarfla münakasaya kon- muştur. İbalesi 28 - Şubat - 932 tarihine müsadif pazar günü $a- at on beşte yapılacaktır. Talip- lerin şartname ve numunesini görmek Üzere her gün Ankara- da merkez satın alma kom'syo- nuna müracaatları ve münakasa- ya iştirak edeceklerin © gün ve saatten evvel teklif “ve teminat mektuplarının makbuz mukabi- linde mezkür komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. (64) (427) ... Yerli fabrikalar mamulâtından (13000) adet yün battaniye ka- palı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 27-Şubat-932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şart- name ve numunesini görmek Ü“ zere her gün Ankara'da Merkez satın alma komisyonuna müra- caatları ve münakasaya iştirak edeceklerin © gün ve saatinden evvel teklif ve teminat mektup- larının makbvz mukabilinde mez- kür komisyon riyasetine tevdi ey- lemeleri. (65) (428 ... Hakeoğlunda K. 0. istihkâim Tb. mevcut olup Mayı tanhhüt edemiyen müteahhidi nam ve hesabıma yapıla - tak arabaların tamiri pazarlığa kon - muştur. İhalesi 27 —2—902 T.cus marbesi günü saat 16 da komisyonu « muzda yapılacaktır. Taliplerin şart- namesini almak üzere her gün komiş- yona ve arabaları görmek Üzerede istihkâm Tb. kumandanlığa ve ihale ye iştirak edeceklerin vakti muzyye ninde komisyonumuza müracaatları, (s6) (601) , » » Tophane fırmı için bir adet elektro motörü pazarlıkla almacaktır. İhale si 24 — 2 — 932 çarşamba günü saat 15 buçukta komisyonumuzda yapıla- caktır. Taliplerin şartnamesin; ale mak üzere her gin ve pazarlığa İşti « rak edeceklerin de vakti munyyenin- de komisyonumuza müracaatları, (57) «602) ... EK. 0. vellinei fırka (O hayvanatı için kırdırılacak arpa aleni münaka- saya konmuştur. halef 9 — 2 — 032 pazartesi günü saat 16 da komis- yonumuzda yapılacaktır. o Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün ve münâkasaya iştirak (edeceklerin de vakti muayyeninde (komisyonumuza müracaatları, (70) (488) ii ... Ankara hava kıtastmm ihtiya» & için 2500 çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale tarihi 21 — mart — 932 pas zartesi günü saat 14 tür. Taliple« rin şartnameyi görmek Üzere İs« tanbul ve Ankara AL, SA. komis- yonlarına ber gün münakasaya iş“ tirak edeceklerin de ihale tarihin- de Ankara AL. SA. Kom. nuna müracaatları. (90) (654) ânları Fatih Belediye Müdüriyetinden: Aksaray'da Guraba Hüseyin ağa mahallesinin nalımcı sokağında 9 No.h muhterik hanenin tehlikeli bulunan beden ve dahili bölme duvarlarının 48 saat zarfında hedmile izalei mahzur ettirilmesi adresleri malâm hisse- darana tebliğ edilmiş isede ismi ve adresi mecbül bissedarandan bir hanıma tebligat ifa edilmemiş olduğundan tebligat makamına kaim olmak üzre ilânı keyfiyet olunur. (676) letanbul San'atlar mektebi talebesi için yaptırılacak 117 takım harici elbise, çift kundura, kasket, gömlek kapalı zarfla münaka- saya konmuştur. Talip olanlar şartname ve tafsilât almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ibale günü olan 17.3-932 per- şembe günü 329 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (678) Beyoğlu B. Müdürlüğünden. Kasımpaşa'da küçük piyalede türbe sokağında 50-52 No, lı hanenin çatısı 19-20 gecesi aniyen çökmüş ve cephesi de maili inhidam olduğundan sahibinin adresi meçhül bulunmakla ihtarname makamına kaim olmak Üzere btr hafta zarfında mutasarrıfları tarafından def'i mah — © gidilmesi aksi takdirde dairece hedem v3

Bu sayıdan diğer sayfalar: