24 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GRIPE karsı — VAKTT 24 ŞUBAT 1932 Su İşleri Ikinci Daire | Müdürlüğünden; Izmir Vilâyeti dahilinde Kayastan Kali Bataklığına ve Gümüş bataklığından Hasan bataklığına açılacak kanalların in- şaatı kapalı zarf usulile ve 2 Mart 932 çarşamba günü saat 15 te İzmir'de Su İşleri Müdiriyetinde ihalesi icra edilmek üzere münakasaya vazolunmuştur. , 3 1 — Ameliyat (35000 m) bataklıkta ve (30000 m) kuruda hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 2 — Talipler (661) numaralı Kanunun tarifatı ve münakasa şartnamesi veçhile ve dosyasında mevcut nümünesine tevfikan tanzim edecekleri teklifnamelerini yukarıda yazılı saate kadar mezkür Su İşleri Müdüriyetine tevdi etmelidirler. 3 — Talipler balâdaki mekadire nazaran teklif edecekleri fiatlara göre bedeli baliğinin *6 7,5 miktarındaki teminatı tek- lif mektubuna lef edeceklerdir. 4 — Taliplerin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini görmek ve tetkik etmek üzere her gün İzmir Su İşleri Müdiri- yeline müracaatları ve arazi üzerinde izahat almak istiyenlerin de 22 Şubat 932 pazartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasonun- da bazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. (495) Köprülnşaat Münakasası | Nafia Vekâletinden: Çanakkale vilâyetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti- baren 49-700 kilometresinde kâin Nişankaya mevkiinde inşasına lüzum görülen 2X17,5 metre açıklığında betonarme köprünün inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprünün bedeli keşfi 25,900 liradır. Münekasa 14 Mart 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekâletinde yapılacak- tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz gün evvel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını mü- nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yol- lar umum müdürlüğüne, Istanbul, İzmir, Çanakkale Başmühen- disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım memurluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinden satın alınabilir. (634) Jandarma Satınalma Komis- yonundan: 3800 ilâ 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 Cumar- tesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve numuneleri görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte komisyona mura- caatları. (522) Galatasaray Lisesi Müdür- lüğünden: Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders ücret- lerinin tahsiline 25 Şubattan itibaren başlanılacak ve bu muame- le Martin ilk baftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân olunur. (547) Afyon Nafia Başmühendis- liğinden : Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edi- len (5869) lira bedeli keşifli Dinar - Isparta yolunun 118 4-115 —120 -- 000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 13-3- 932 tarihinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar mü- nakasaya konulduğu ilân olunur, (671) Jandarma Satınalma Komis- yon Riyasetinden: 930 senesi düyununa ait ve komisyonumuzca tanzim edilij hakkâk Mustafa Asım Efendiye verilen 7286 lira 83 keriyli tahakkuk müzekkeresi ve teferruatını mumaileyli zayi etmiştir. Yenisi verildiğinden eskisinin hükmü yoktur. (680| Jandarma Satınalma Komis- yonundan: 10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 adet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla münakasaya çıkanl- mışlır. Münakasası 5 Mart 932 Cumartesi günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzre her gün ve münakasaya iştirak içinde teminatlarile beraber muayyen günün mezkür saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (523) , ASPIRIN Taklitlerden sakınınız . İp —VAKİTın-— | Küçük ilânlar 10delası yüz kuruştur Sermayedar şerik aranıyor — Bizzat 35 nevi ıtrıyat ve emssli levazım imal ederim Sermâyedar bir şerike ib- tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti- fade temin edileceği muhakkaktr. Gö- rüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No.26 Mustafa Baki adresine müracaat (2483) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No. lı haneler 2 Mart 933 Çarşanba günü saat 15 — 16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh H. Mahkemesince izalei şuyü suretile satılacaktır. Para — Senelik faiz , komisyon yüzde 12 Semti Oda Nev'i Bevoğlu 5 ev Pangaltı 21 upartıman Kadıköy 6 ev Fstih 6 ev Beşiktaş 6 ev Bundan başka istediğiniz semtte SA- TILIK EMLÂKİ görmek yahut ipotekle PARA ALMAK için sast 9 - 12 arasın- da mürscast: İstanbul Bahçekapö dr- düncü vakıf han asma kar (20) UNTON KOL T : 4 Satılık hane Fatihte Haydar caddesi Hacı ii Ferhat mahallesinde 2 numaralı 12 odalı ve büyük bir bahçesi 'f ve yarım masra suyu bulunan eski bir konağın tamamı ve 6 odalı ayrıca babçeyi havi bu iki hane ayrı ayrı veyabut bir ola- rak satılacaktır. İçindekilere mü- racaat olunması. Sadıkzade birader- ler vapurları Karadeniz Postası Dumlu Pınar 25 Şubat VAPUKU Perşembe Mönü akşam saat 18 de Sirkeci rıh- tımından hareketle(Zonguldak, İnebolu, o Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize «(HOPEJ ye azimet ve aynı öskelelerle Görele, Vakfıkebir ve Ünye'ye uğrıyarak avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acen- talığına müracaat. Tel. 22134 VAKIT Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu. Telefon : Yazı işleri 24379 ve 23872 idere 24370 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakır Abone şartları: e 3 6 13 Aylık Dahilde 159 400 750 -1400 Kuruş Hariçte — 800 1450 2700 ———— me aa Nân şartlarımız: Resmi 10 Kş YO. Küçük ilân şartlarımız: 1 ec öğ 4 1-10 Defah. 30 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı &ı için bir defa mecesnendir KM — $ satırı geçen ilânların fazla satırı için $ kuruş zammolunur, VAKTT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umumi neşriyat müdürü: Refik Ahmet Hösusl 12.30 Kş 25 Sann Santimı e yi MAİN. EYİ 5 ğ j o) Komprimeleri kullanınız #1 Marttarihinekadartevdiatınız yekünu: 1 Nisan kur'asına iştirâk edecektir Kuş tüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz sanlır Tel 2.3027. a Alpullu şeker şirketi müdüriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayrıtabii tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine $€ kerlerini öteden beri cari bervçhi ati fiatlarla satmaktadir: Küp 59 kiloluk © Çuval 19.30 lira ” >» , » 965 ,, Dubi rafine 100 ,, ww EEP 3740 , w 100 ,, > “EN 91.031 e 100 , örei 37.70 , > 10 , PL 37.90“, Toptancı tacirler de şirkete vâki taahhütleri mucebince bu şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamülâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lük fen şirketimize bildirmelerini rica ederiz, Alpullu e —- Kumbara i Sahipleri si Asgari 5 lira Olmalıdır o. Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı Türkiye Iş Bankası AES TAD kurus yüzü ie kuş iyi yasi, İstanbul'da Çakmakçılar, Sandalyacılar'da kuş tüyü fabrikası; yüzile şilte pon | yorgan 15, yağlı boya yastıklar 5 lira. kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan Köprü İnşaat münakasası Nafia vekâletinden: Antalya vilâyetinde Antalya - Serik yolu üzerinde bulunan be tonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilâ tinde Taşköprü - Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza tonarma ve (29200) lira bedeli keşifli İspiroğlu köprülerinin | şaatı (evelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak P di nakasaya konulmuş isede münakasada yapılan tenzilât lâyık görülmediğinden bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale € üzere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya elemi / Münakasa 10-3-932 ye müsadif perşembe günü saat 1 j Nafia vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehli fenniye vesikalarını sekiz gün evel yollar umum müdürlüğün“ uni teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde * Nafi ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. yek Talipler münakasa evrakını girm:k üzere Nafia vekâleti ee, lar umum müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Antalya ve Sinop —— mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait müni sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti leva” murluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinde”" slabilirler, (612)

Bu sayıdan diğer sayfalar: