4 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

4 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“nez, —— 2 — VAKIT 4 MART 1932 a) Gazı Hz. Gazi Hz. dün saraydaki me- sai dairelerinde meşgul olmuş- lar, bir yeri teşrif buyurmamış- | lardır, İ Reisicümhur Hz. evvelki ak- şam geç vakit #Heyoğlunda Is- tiklâl caddesinde Eden lokanta" sını teşrif etmişler ve saat altı- ya kadar kalmışlardır. Gazi Hz. istirahatlerini temin için müessese tarafından göste- rilen fevkalâde alâkadan mem- Dun olduklarını beyan etmek lütfunda bulunmuşlardır. Chowa şimendiferle ve bomba at: maksızın takip eden Japon tayya- relerinin nezareti altında Langto- aa tersanesi malzemesini nakletme leri, bu sabah saat üçt Zan —| Ziang umumi karargâhinm Çin jandarma teşkilâtının hemen fes- hedilmesi emrini vermesi Çinlile - rin çekinmesinin bir itilâf neticesi olduğuna dair olan fikri takviye! etmektedr. Kent zırhlısında husule gelmi; olan itilâfm, diğer hiç bir taah-| hüdü ihtiva etmediği ve Şanghay meselesinin halli vazifesini diple »! matlara terketmekte ( bulunduğu rivayet edilmektedir. Londra, 3 (A.A.) — Şanghay- dan Röyter ajansına bildiriliyor: Jeneral Shimotonun kumandası altındaki muhtelit liva, saat 8 de, Manziangı işgal etmiştir. Çin kr-! taatı, Tchen — Zou'u tahliye et- miştir. Japon kıtaatının Chapei'de yaptıkları, Londra, 3 (A.A.) — Şanghay- dan Deyli Heralda bildiriliyor: Japon kıtaatı, Çapeiye muvasalat eder etmez, bir çok yangın çıkar- mışlardır. Bu yangınlar, sabahın ikisinde meşgul araziden 9 kile- metre murabbar mahalli tahrip et- miş bulunuyordu. “nebi askeri müşahitleri, Ja- pon «uvvetleri Çapeiye girer gir - mintakasını terke teşebi büs etmiye kalkışan gayrı muharip| erkek, İkadın ve çocuklar üzerine! mitralyoz ateşi açmış olduklarını © haber vermektedirler. Diğer taraftan, jeneral Tsai'in dermeyan etmiş olduğu taleplere! rağmen Voo Sung istihkâmların- daki asker mevzilerini terketmek ten imtina etmektedir. Halbuki bu mıntakaadki diğer Çin kuvvetleri Nihayet Woosung'da .. Şanghay, 3 (A.A.) — Japonla- rm çok seri bir ileri hareketinden sonra kendilerini bütün Şang - hay havalisine hâkim kilacak şe - kilde Nansianga kadar her tarafı ve Voo Sungu zaptetmiş ol kları resmen bildiriliyor. Japon fırkası şimdi Nansiang- le Luiho arasında yarı yolda bulu- nan Kiating Hsiene doğru 'ilerle- mektedir. Japonyanın Çindeki elçisi dün| akşam İngiliz elçisine, yeni Japon metalibini tevdi (o eylemiş ve M. Lampson da mumaileyhin talebi- ne tevfikan Japon taleplerini muh tevi notayı Çinin hariciye nazır muavinine iblâğ etmiştir. Muhasemahn tatili emredildi Şanghay, 3 (A.A.) — Şanghay daki Japon filosu kumandanı a - miral Nomura, Japon kuvvetleri-! nin hedeflerine vasıl olmaları ha- sebiyle muhasamatın tatili için sa- at 14 te emir vermiş olduğunu be- yan etmiştir. Diğer taraftan kara kuvvetleri! baş kumandanı jeneral Shiraka- wa da harekâtın tevkif edilmesi için saat 14.30 da emir vermiştir. Japonlar şimdi ileri hareketle rini durdurmuşlardır. Liwo — Taij Sang ve Nansiang — Chenju hat- ları üzerindeki mevzilerini tahkim) le meşgul olmaktadırlar. aponlar hedeflerini elde ettiler Londra, 3 (A.A.) — Şanyhay-i dan Reuter ajansına bildiriliyor: Japon konsolosluğu tarafından sa“ at 14.30 da neşrolunan resmi bir Belediye teşkili talebi reddedildi Ankara,3 (Vakıt) — Çankırıda ortaköy mahiyes yle Samsunda Kavak nahiyesinde belediye teş- kili hakkındaki talep devlet şu- rası tarafından tetkik edilmiş ve bura'arda köy kanununun tatbiki muvafık görüldüğü için teklif reddedi'miştir. a larından her türlü askeri harekâtın duracağını bildirmiştir. Sabahleyin Japon kıtaatı bey- ne'milel mıntakanm cenubunda kâin bulunan bir çin şehri olan ve dün Çinliler tarafından tahliye e- dilen Nantao şehrini işgal etmiş - tir, Şangheydaki sulh müzakereleri Moskova, 3 (A.A.) — Şang - haydan bildirildiğine göre Çin ma hafili cereyan eden sulh müzake- ratmda Japonların kat'iyen sami- mi davranmadıkları kanaatinde - dir. Japonların mütemadiyen tak viye kıtaatı göndermeleri ve je - neral Şirakavayı umum Japon kı- taatı başkumandanı tayin etmeleri bu samimiyetsizliğin bir delilidir. Çin mahafili bütün bu müza - keratı Nankinle 19 uncu ordu ve harben mukavemet taraftarı mu - hitler arasında ihtilâf uyandırmak arzusuna (o atfediyorlar. Verilen maelümata göre 19 uncu ordunun bu suretle yapılmakta olan sulh teşebbüslerini şiddetle protesto et- tiği ve müdafaava devam edeceği tevit olunmaktadır. M. Sato, M. Boncura malâ- mat veriyor Cenevre, 3 (A.A.) — Japon mu rahhasr M. Sato, saat onda M. Bon cura Sanghayda muhasamatım ta- til edilmiş olduğunu bildirmistir. ( Cenevrede sabah saat o onken Sanshayda saat İ8dir). Japonların istedikleri Şanghay, 3 (A.A.) — M. Shige mitsu, ngiliz sefiri Sir Miles Lampsona Japonyanın yeni meta- libini tevdi etmistir. Sefir, bu me- talip listesini, Çin hariciye müste- şarma gönderecektir. Tokyo, 3 (A.A.) — Japonva hükümetinin Çin nezdinde şimdi- ye kadar serdetmiş olduğu meta - libattan başka taleplerde bulun « mamak niyetinde olduğu beyan e- dilmektedir. Japonya Diyet meclisi fev- kalâde Içtimna çağırılıyor Tokyo, 3 (A.A.) — Kabine, di- yet meclisinin fevkalâde içtimar için 18 mart tarihini tesbite karar vermiştr. Rus — Japon münasebetı Moskova, 3 (A.A.) — Tas ajan! sı bildiriyor: Beyaz Ruslar şarki! Çin simendiferleri binası önünde yeniden hasmane nümayişlerde bunmuşlardır. Nümayişçiler ara- sından Sovyet tebaası o aleyhinde tehdit sesleri işitilmekteydi. Ha - riskone ve Remya ismindeki Ja - pon gazeteleri Beyaz Rus mülte - cileri murahhaslarınm Japon kon- soloshanesi kâtibi tarafından ka - bul edildiklerini yazmaktadır. Mançuri komisyonu azasına ziyafet Tokyo, 3 (A.A.) — İmparator bu gün sayarında Mançuride tah- kikat icraşma memur Cemiyeti ak vam komisyonu azası şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Fukaraperver emrinize Dün yazdık: Kışmm şiddetli büküm sürdüğü günlerde ısına- cak bir okka kömür bulamıyan Istanbul fakirleri hiç bir yardım görmediler. İstanbul belediyesi şebrin mütekâsif yer'erinde bir kaç ısınma barakası açabilir. Kış böyle devam ettikçe buna galiba gene lüzum hasıl olacak. Hayır teşekküllerimizden Top- kapı fukaraperver cemiyet, se- TAE YA TA 7 " Akvam cemiyeti dün toplandı zl eğ Çin meselesini gene konuşmıya başladılar Cenevre, 3 *A.A) — Cemiyeti akvam heyeti umumiyesi ikinci reisliklere M. Boncour, M. Mo- tta, Ramel (Isveç! Simon, Gran- di, Ortega (Meksika), Brüning, sefabodi (Iran)'lı intihap etmiş tir, Heyeti umumiye Çin ve Ja- pon mümessillerinin ( izahatını dinliyecektir. Japonya murahhası âzaların ittila hasıl etmeleri için cemiye- ti akvama uzun bir izahname tevdi eylemiştir. Bu muhtıra Çin'in itilâfperverane siyasetini izah eylemekte ve gayri müsavi şerait altında yapılan muahede- lerin ecnebilerin hak ve menfa- atlerinin iblâlde kullanılmış ol- | duğunun ve bilhassa Japn aleyh- tarlığında istimal edildiğini tes bit etmektedir Aynı vesika Şanghay ihtilâfı- nın sebebini izah etmekte ve Jsponyanın vazıyetini anlatmak- tadır. Akvam cemiyeti Cenevre, 3 (A.A) — Cemiyeti akvam heyeti umumiye içtima dün açılmıştır. Amerika murah- hası heyeti reisi M. Gibson dip- lomatlara tefrik edilen tripunun ilk safında bu unuyordu. M. Borcur, Cemiyeti akvam buzurunda münakaşa edilen en büyük ibtilâfın tarihçesini yap- mış ve son haberlere nazaran Şanghay'da top'anacak konfe- ransın pek müsa't şerart altında içtima edeceğini söylem'şüir. Mumaileyh, Cemiyeti akvam meclisnin Çin - Japon ihtilâfının hallini heyeti umumiyenin emrine terk ve tevdi eylediğini beyan İ ve bu suretle insanların ve ce miyetlerin âli şeref ve haysiye- tini iyi bir suretle muhafaza eylediği kanaatinde bulunduğunu ifade eylemiştir. Bundan sonra heyeti umumiye müttefikan M. Hymans'ı riyesete intihap eyle miştir. Çin israr edacek Cenevre, 3 (A.A) — Cener redeki Çin murahhası M. Yen, Çin hükümelinin Cemiyeti ak- vam misakının 15 maddesi ahkâ- mma tevfikan vermiş olduğu | izahatnameyi matbuata tevdi ey. i lemştir. M. Yen, Çinin misakın bab- şettiği bukuktan katiyen feragat etmek niyetinde olmadığını be- yan etmiş ve bütün azaların ih- tilâfa dair fikirlerini sarahaten mecliste sö'emeleri icap ettiği kanaatini izhar eylemiştir. Isviçre ne istiyor ? Berne, 3 (AA) — Federal meclisi, Cemiyeti akvam fevkalâ- de meclisindeki İsviçre heyetine Cemiyeti akvam mukavelename- sinin İS inci maddesinin derpiş etmekte olduğu tahkikat usulü- vün Çin - Japon ibtilâfında tat- bikini temine matuf her türlü tedbirlere müzaheret etmesi için talimat vermistir. İhtiyat zabit ve ihtiyat askeri memurlar kanunu Ankara, 3 (Vakıt) — Ihtiyat muru kanunu yedinci madde zabitleri ve (ihtiyat askeri me- ilk fıkrasinın tadiline dair olan kanun lâyibası Milli müdafaa encümeni larafından tetkik ve hü- kümelin teklifi aynen kabul edilmiştir. Meclisin cumartesi günkü içtimaında müzakere edilecek lâyr- hayla 176 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrasının su suretle tatili teklif edilmektedir. Üçüncü maddede yazılı devrelerinden OoOober o bangi müstenit olarak üçte birinden yenler terhis edi'erek müteak p bizmetler esnasında talim ve tahsil birine kanuni o bir mazerete faz'a bir müddet devam edemi- senede devam edemedikleri dev- renin tamamına İştirâk ederler Ancak devam edilmiyen mezkür müddet devrelerin mihayetine tesadüf eden fasılalarla o'ursa müteakip sene devresinde yalnız devam edemediği müddetin ikmal ettirilmesile iktifa o'unur, Kanun neşri tar.hinden itibaren muteber olacaktır. Izmir belediyesi rıhtım şirketini satın almak istiyor Ankara, 3 (Vahit) — Hüvümetçe vazıyet edilen İzmir rıhtım şirketinin İzmir Iskân işlerinde sahtekârlık İzmir, 2(Vakıt) — İskân işlerin de iki sehtelârlık daha meyda: na çıkarıldı. Mszounlar hakkın- da tahkikat başlamıştır. vinçle öğrendiğimize göre bugün sabahtan akşama kadar iki yüz aileye kömür dağıtacaktır. Ce- miyetin elindeki kömür ancak üç bin kilodur; onun için her aileye on beş kilodan fazla ve- rilemiyecektir. Fakat iyilik yap- mayı seven zenginlerimiz Top- kapı fukaraperver cemiyetinin bu teşebbüsünü himaye ederler- se bu miktar daha yö selebilir, belediyesince satın alınması bakkında dahiliye vekâletiyle İzmir vilâveti ve beled'vesi muhebere etmektedir. Zelzele Yine Izmiri Sa.stı Izmir, 2 Vakıt)— Dünkü zel zele şehrin muhtelif yer erinde binalarda yarıklar husule getir miştir. Yıkılan bina omadığı gibi nüfusçada rayiat yoklur amadedir! yardım görenlerin sayısı artabilir. Zenginlerimizi, iyilik sevenleri harekete davet ediyoruz: Yirmi yıldanberi gene sizin yardımı nizla pek çok hayırlı işler gören Top'apı- fukaraperver cemiyeti bu seferde emrinize amadedir; :ster para, ister dojrudan doğ ruya kömür vermek suretile gös tereceğiniz hamiyet cemiyet ta- rafından fakir balka ulaştırila- caktır. , ” Dahili y .s.| Son Telgrailar | Haydut Alkapone Lindenbeargin oğlunu kaçıran ları kim yakalarsa ons 10 bin dolar verecek Nevyork 3 (A.A)— Nev-Jer- sky valisi, Lindberg'e vaki olan telefon mükâlemesi üzerine ve rileceği ilân edilen 10 bin dolar mükâfatın kaldırıldığını bildiril miştir. Nevyork, 3 (A.A) — Ner- Jersey matbaa hurufatiyle yazıl mış Lindbergin adresine gönde“ rilmiş olan bir kartpostalda kü” çük oğlunun sağ ve salim oldu- ğu bildirilmekte ve atiyen veri" ata barfiyen riayet edilmesi ilâve o unmaktadır Postahanenin tasnif memuru bu kartı görmüş ve hemen po" lise tevdi eylem ştir, Nevyork, 3 A.A) | Filâlel i fiya gazetelerinden b ris'ne Lind- bergin oğlunun şıhadetnameli birsütnine tarafından bakılmak” ta olduğu telefonla söylenilmiş, fakat bundan sonra telefon mu baveresi kesilmiştir. M. Lindberg, oğlunun öğle vaktinden evvel kendisine tesiim ve iade edileceği kanaatini izhaf etmiştir. Meksika harbiye nazır M, Cak les, hudut boyundaki askeri er” kâna çok sıkı bir nezaret tatbik eylemeleri emrini vermiştir. Meşhur kaçakçı Al Kapone hap'saneden bir tebliğ neşrede- rek, Lindberg'in oğlunu sağ ve salim bulana ve kaçıranların tev- kiflerine müsait olacak haberle“ ri verene tesviye edilmek üzere on bin dolar mükâfat vermeyi vadetmiştir. Izmir rıhtım şirketi Sulistimal maznunları mah- kemeye sevked liyor İzmir, 2 (Vekit) — Rıbtım şir” keti suüstimali tahkikatna ait evrak esas mütalea için müdder umumiliğe verilmişti. Yirmi sayfa tutan mütalea hazırlanmış v6 bugün mustantikliğe verilmiştir. Bunda hazine hukukunun ziya” ma sebebiyet vermek ve hükü” meli iğfale teşebbüs etmek 8 € larından maznunların mahkeme” ye sevkleri istenmektedir. Mr nunlar yakında mahkemeye sev” kedileceklerdir. M. Grev Ankaradan ayrıldı teşyiinde isme. paşa ve 20” paşa fiz. do bulundu... , Ankara, 3(AA — Müttehid& Amerikanın Tokyo sefaretine 18 yin edilmiş olan Ankara büy elçisi Mr. Grev bu akşamki treni? şehrimizden müfarakat eteişt” Türkiyede ilayı vazife eder. çok sevilmiş ve iyi intibalar br rakmiş olan müşarünileyh ista” yonda B.M. Meclisi Reisi K Pş. Hz. iyle, ta Lozan konferan” sındaneri tanışan ve arkadaş ols Başvekil İsmet Pş. Hz. ver kaları HF., Hariciye vekâleti w kili Şükrü Kaya Bf., baric” müsteşarı Numan Rıfat Bey, şeh rimizdeki sefirler ve sefare! erkânı ve harciye vekâleti © dürleri tarafından tesvi edilmi Maliyede tayinle” Ankara, 3 (Vakıt) — Mai defterdarı Rifat B. umumi basebe müdürlüğü mürakipliği!” Içil defterdarı Fuat B. Mat defterdarlığına Mersin defter" Asni B, Içil defterdarlığına liye vekâleti varidat ikinci şu? müdürü Remzi B. Mersin defe” darlığına tayin edilmişlerdir. hı

Bu sayıdan diğer sayfalar: