4 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

4 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ne E — a — — - — 5 — VAKIT 4MART 1932 m orçlar ava Düzeldi | Belediyede: ni U Mü e ii Birkaç gündenberi fırtına ve | Yeni tenviriye resmi Harıl y harıl . i uzakcresi karlı geçen hava evvelki gün tarifesi j Saraçoğlu Şükrü Bey öğleden sonra düzelmiye başla- Belediye tanzifiye ve tenviriye Her tarafta fabrikalar harp mış ve dünde tamamile açılımş inin yözd isbeti | : : : v Paristen geliyor © | tır. Dünkü bava güzel ve güneşli | çoğaltılmasına karar kii siparişleri alıyorlar E Haber aldığımıza göre Saraç- (geçmiştir. Hararet derecesi dün | kat mubasebe müdürlüğünce ha- Geçenlerde, Çin ve Japon Coignet şirketi Hindi Çiniye | oğlu Şükrü Bey bu hafta içinde şebrimize gelecektir. Şükrü bey şebrimizde iki gün kaldıktan sonra Ankaraya giderek Pariste- ki müzakerat hakkında hükümete izahat verecek ve yeni talimat alarak terar Parise dönecektir. Osmanlı borçları bamillerile aramızda yapılan müzakerelerin son safhasına girdiği anlaşılmak- tadır. azami 5, asgari nakıs 1,5 tu, Ra- sathanenin verdiği malümata gö- re bugün de hava açık olacak, rüzgâr şarktan esecektir. Gelen haberlerden Balkanlar- da şiddetli soğukların büküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Bilhassa Tuna deltasında bulunan Sulina şebri buzlarla abluka edilmiş ve etrafla alâkası kesilen bu şehir- de halk müzayakaya düşmüştür. Bu havalide hararet derecesi sı- arlanan tarife şehir meclisince reddedilmiştir. Bu tarifede bazı nisbetler yüz- de otuzu geçliği için muhasebe müdürlüğü yeni bir tarife hâzır- lamıya başlamıştır. Bu tarife şehir meclisini Nisan ayı toplanma devresinde müza- kere edilecek ve Haziran birden itibaren de tatbik olunacaktır. Film Deposu harbi münasebetiyle birçok Av- senetleriniu yükseldiğini yazmış- tık. Son gelen Avrupa gazete- lerinde buna ait yazılar gördük. manyanın renkli maddeler trös. tü |, G, Farben fabrikalara Fransızlar namına bir sipariş a'- mıştır. Alman fabrikası azotlu gübre imal edecek ve bu sipariş için, beher ton başına Fransız- rupa silâh fabrikalarının hisse | Bir Fransız gazetesine göre, Al- | Klorat potas, Klorat sud, asid, fosfor maddelerile el bombaları için malzeme göndermektedir. Renkli mevad fabrikası olarak çalışan Kuhlmam şirketinin şube * lerini Fransız Erkânı harbiyesi ziyaret etmiş ve fabrikanın muh- nik gaz vesair mevaddı harbiye iraalâtına hazır olup olmadığımı tetkik etmiştir. , Michelin lâstik fabrikaları da Ticaret fırın altında 26 dereceye düş- Belediyenin Fatihte Kurşunlu | jara 120 frank komisyon vere- e eriyen si l Müdürlüğünde müştür. medreseyi film deposu yapmıya | cektir. Fabrikanın imalâtı kon- | gu'dur. «Jsolants a itrye « di karar verdiğini yazmıştık. Bura- | trol etmek için muhtelit bir | eğer harp imalâtı olmasa bütün Ticaret müdüriyeti muhtelif *$ya fiatları hakkında tetkikatı- na dün de devam etmiştir. Mü- düriyetin yarın işini kımen biti- rerek spekülâsyon yaptıkları an- laşılanlar hakkında müddeiumu- miliğe müracaat elmesi muhte- meldir. Dün akşamki çay | Dişçi mektebi talebesi dün | akşam Gardenbarda bir çay 2i- yafeti vermişlerdir. Ziyafelte mektebin talebele- "Vıp talebe yurdundâ- ki hâdise etrafındâ Tıp talebe yurdunda vukubu- lan bir hâdiseden obabsetmiş, sıhbiye müfettişlerinin meseleyi : tetkika başladıklarını yazmıştık. Müfettişler mektep müdürün- den hadise kakkında izahat al- mışlar ve talebelerden bir kıs- mını dinlemişlerdir. Söylendiğine göre yurtta arada bir tekerrür eden bu gibi hâdiselerin başlıca sebebi bir kısım talebenin yurt nn umumi bir depo haline ifra- ğı için 12500 liraya ihtiyaç ok duğu anlaşılmıştır. Yakında in- şaata başlanacak ve bitirilir bi- tirilmez film talimatnamesirin tatbikine geçilecektir. Sarhoş şoförler hak- kında bir karar Yeşil Hilâl cemiyeti belediye- ye müracaat ederek sarhoş ş$0- förlerin çalıştırılmasına mümana- at edilmesini istemişti. Belediye cemiyetin bu talebini Fransız ve Japon heyeti gönde- rilmiştir. Çünkü bu fabrika, Ja- ponlara hakikatte mubnik gaz imal etmekte, ve Fransızlara da komisyon vermektedir. 1. G. Far- ben tröstü, ber gün Hamburgta Çekoslovak bir acente vasıtasile vapurlara müşteil maddeler yük- letilmektedir. Baviyera'da bulü- nan bir azot fabrikası da hemen 3000 amele alarak faaliyete baş- lamıştır. Alman Leuna, Biterfeld fabrikaları da, Uzak Şark için azot siparişi almışlardır. fabrikalar kapanacaktır. İİİ İrt Gelenler, gidenler Evvelki gün Eskimland vapu- riyle şehrimize gelen Amerikalı seyyahlar dün aynı vapurla; Iskenderyeye gitmişlerdir. Bugün matine saat 15,30 da ve suvare saat 21,30 da Yalova Türküsü Musikili Komedi eanbul Belediyesi Şehir Tiyalrosu ii a 40 iğ riyle hocaları ve Darülfünun mü- | talimatnamesindeki kayıtları faz* | muhak görmüştür. Bundan sonra Fransaya gelince, bütün kimya | © Bestekârı: İl İl 1 EA i | derrislerinden bir çoğu hazır bu- | la ağır bulmalarından ileri gel- | bir kaza yaptığı zaman veya | fabrikaları harp maddeleri imal | flasan Ferit pm! İİ aki “İ lunmuştur. mektedir. kontrol esnasında sarhoş olduğu | için hazırlanmıştır. Rhone-Poulenci Nakili : ll DO ii j Poliste : Mamafih vazıyet bir kaç güne | anlaşılan şoförlerin vesikalarının | firması -ki Fransada beş fabri- 1 Galip TL R J " kadar belli olacaktır. geriye alınmasına karar veril | kası ve Polonyada şubeleri var- Fiatlarda zam yoktur. ölmüş hayvan eti satanlar 2 mm am a dır- her gün işlemektedir. Saint- | Yakında: KAFATASI, kafatası a en ağ m e | SPOR | İaşe e satılacak Fonsda bulunan Mihoontazarda EM i 4 sman, ve Ali isminde iki kişi a e RİNA mek satışı kında daimi | âlimler ve kimyagerler meva asit Rıza Tiyatrosu , | Yakalamış, yapılan tahkikata gö- Maçlar tehir edildi encümen yeni bir karar vermiş- İ müşteile ve muhnik gazları tet- R Ş y Istanbul, 2 (A.A) — Istanbul Futbol Bugün gündüz sat 15 de (Ser | '€ bu iki ahpap çavuşların öl tir. Ekmekler bundan sonra içi | kik etmekle meşgul bulunuyor- i de. N i ” i v i) piyes 4 perde. Nakleden: Muh- nİ müş hayvan etleriyle sucuk ve | A ai ekeni çinko döşeli kaplar içinde satı- |'lar, Her gün Yugoslavyayle di- e di 2180, dr, , “| Pastırma yaparak sattıkları 'an. © ce tebiiğledilsişiolem Vie maçları “hâva- | Jacak ve buna riayet “elmiyenler # ğer .memleketlere ihracat : yapı- .| Parçası < Kılıbık) Yarın, akşam. laşılmıştar. | nin muhalefeti dolayisile tehir edilmişer. | cezalandıralacaklardır. “iyor. (Demirhane Mi e 5 -.5..525225522222555552 22... ....22224.2202 220200 se. eee... r 5 ; Di “ .İ — 50 mmm TARİH EL KİTABI —uuumuuuua TARİH FU KİTABI ST ma "İİ du. Buralarda herkes müsaviydi. Bu ıslahat yeni teşkilâtr doğurdu. Atina Perikles : t |. bundan sonra refaha kavuştu. Perikles, Maraton mubarebesinden biraz evvel asilzade bir aileden doğ ” pruştur. (Perikles) yüksek bir zekâya kuvvetli bir ahlâka ve feragâte sa-. a " Ipti, Perikles sade bir hayat yaşardı. Atina demokrasisinde ona rakip ola» 5 j İ — Met muharebeleri — cak şahsiyetler yoktu. Tegallüp hissi uyandırmamak için Perikleâ Ri lâde salâhiyet istemedi. (Arhont) olmadı. Yalnız man . e er zi iü tarihinden itibaren vatandaşların emniyetile 15 sene kumandan intihap 6*.. e İranlılarla Yunanlılar arasında vukua gelen (Milâtlan evel 449 — 500 lundu. Perikles bu vazifeyi 9 vatandaşla beraber yapıyordu. ç dü zi seneleri arasında) geçen harplere Met harpleri denir. Bu harbin asıl sebe- bi Pers imparatorunnu Avrupaya doğru ilerlemek arzusudur. İk İranlılar, Anadolu sahillerindeki İyon şehirlerini ve Balkanların Trak- | Pp ve Makedonya kısımların zaptetmişlerdi. İran hâkimiyetine karşı ilk yan İyonyada çıktı. Atina bu isyanayardım etti. İmparator Daryüs zama- nda İran Yunanlılara karşı ilânı harp etti. İmparator Yunanistan üzerine © Yürüdü. Met harplerinde Yunanlılar muntazam kuvvetleriyle | İranlılara o karşı durdular. Maraton, Termapil, Salamin harplerini yaptılar. Met harplerinde Yu « “İ anlıların muzafferiyetlerinin en mühim sebebi muntazam bir orduya ma- lik olmalarıdır. Atinanı faikiyeti ; Met muharebelerinden sonra Atina Yunanistan yarımadasında hâkim vazis Yetindeydi. Evvelce Ispartanın sahip olduğu faikiyet Atina sitesine geçti, Ve Isparta ittihattan, meydandan çekildi. Bunun üzerine Atina tarafın - Delos ittihadı vücuda getirildi. Delos ittihadınm maksadı Anadolu » daki İyon sitelerini Atinaya raptetmekti. Delos ittihadı Atina sitesinin ası altında teşekkül etti. Bunun neticesinde Atina bir deniz impa « tâtorluğu halini aldı.Delos ittihadının hazinesi Delos adasında bulunmak - taydı. Atina hükümeti bu hazineyi Akropole getirdi. Hazinenin Akropo- le gelmesi Atinanın menfaatlerine karşı yeni bir vaziyet almasma sebep ol- 'u. Atina bu zamandan sonra eski mütefiklerine tebaa muamelesi yap - Mya başladı. Müttefiklerinin idaresini kontrol ediyor onlardan ağır ver - &iler alıyordu. Bu memleketlere Atina kanunlarını kabul ettirmiye çalışı » Periklesin hükümeti : ği” Perikles, demokrasiyi ikmale çalışırken aristokrasinin son kuvveti olan Areopaj mahkemelerinin siyasi alâhiyetlerini kaldırdı. Perikles beşyüz- ler meclisinde, mahkemelerde, millet meclislerinde çalışan vatandaşla » rın hepsine maaş bağladı. Atinayı süsledi. Güzel san'atlar (Perikles) in zamanında Atinada büyük inkişafla-ra mazhar oldu. Perikles asrı denen zaman Atinada güzel san'atların inkişaf ettiği za- manı hatırlatır. Perikles harici siyasetinde #nuharebelere mâni olmıya ça - 5 lışmıştır. Met muharebelerini şerefli bir sulhle nihayetlendiren Periklestir, h Perikles Atina ile Isparta arasında çıkacak olan harbi zaruri görüğü için Isparta ile (30) senelik bir mütarekeaktetti. Perikles 200 siteyi birleştirip Atinanın kumandası altına toplamak is- tiyordu. (Delos) ittihadiyle Atina etrafında toplanan siteleri Yunan vilâ » â yeti haline koymak Periklesin eme -liydi. Atinanın istismar siyasetine is» yan eden (Öbe) v e(Sisam) aadlarını şiddetle tnekil etti. ? Bu isyanlar diğer sitelerin ayrılma arzularının birer birer başlamakta olduğunu göstren ilk alâmetlerdi. — Atinada hayat — 4 u. Bu vaziyet Delos ittihadından Atinanın bahri imparatorluğunun Dasıl teşekkül ettiğini izah eder. . Isparta ve Atina arasında rakabet : İlana muharebeleri bitmeden evvel Atina nazarı dikkati celbetmiye baş- iştr. Met muharebelerinden sonra Delos ittihadı Atinanın Isparta tara- İmdan, kıskanılmasına sebep oldu. Bu vaziyet Atina ile Isparta arasında İegharebeyi bile mucip oldu. Isparta Atinaya karşı Korent ve Teple bir - > Atina ile Isparta &rasında son muharebe (445) de oldu. Atinaya hâkim olan Perikles (445) senesinde (30) sene için sulh imza- y,“. Bundan sonra Atina ile Isparta arasında bir muvazene teessüs etti, ş “Tera AZ 1 ik Pm yer. Milâttan evvel beşinci asırda Atinada vatandaşlar meydanlarda top # 2 lanır, kanunlar bakkında reylerini verirlerdi. Kanunların tatbiki bir sene için inthap edilen rcislere bırakılırdı. Fakat vatandaşlar onları kontrol €- derlerdi. Mahkemeler vatandaşlar tarafından jüri halinde idare olunurdu. Atina hakikatte bir demokrasi değildi. Çünkü yarım milyon halktan ancak yirmi otuz bini hak sahbiydi. Ancak bunlar devlet işlerine karışırlardı. Geri kalan ahali Metekler ve esirlerdi >, Melekler : i Atinada ecnebiler sitede yerleşmek isterlerse buna, Atina sitesi mâni olmazdı. Maamafih onları bir takım şartlara riayete mecbur kılardı. (Me « <A Ci 7 em z 9 — tekler) yani ecnebi olup da sitede yerleşmek istiyenler diğer vatandaşla dan daha fazla vergi verirler. Orduda askerlik ederlerdi. Metekler bu su” ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: