11 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

11 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 4— VAKIT Dost Iran Şehin- 4 imi selâm! (Başmakaleden devam) iz çıkamıyacağını ispat et- miştir. Bu itibarl Han Peh- levi Hazretleri Türk hudutların- dan içeriye girmekle kendi Bü m- leketlerinden çıkmış olmuyorlar demektir. Bununla beraber dost ve kom- 11 HAZİRAN 1934 Rakı içtikten sonra işlenen ai Şecaattin, 10 seneye mahküm oldu! (Gece sandalla Balattan Kasımpaşaya geçerken yanındaki-| m il lere “vuruldum ama ben de en de vurdum, demiş.. ilzvestiya” nındi ite değer makâ Sovyet Rusyanın sul siyasetini bagi di) masisi nasıl kal dece Türkiye ile İran arasındaki tecavizane temayülleri teni yp eski hurafe hudutlarının yıkılmı: Geçen sene martının yirmi dör-| kat üç ai aradi onun da loğAE söy-| caattin efendinin, sandalda ya- mele ölün indinlek etleri sizl ve kalkmış olmasından ileri gel-| düncü gecesi Balatta bir evde iki! lemediğini ileri sürerek, Remzi nında rami ara “Ben © vurul- düşürnüsiür di kule h Han Peh- e birlikte rakı içtikten | efendiyi aramak üzere zorla içeri-| dum n de vurdum,; şeklin.) “© sürMÜşÜ — levi Hazretleri İran halkı içinden| sonra arkada: im eye a ye ayak basmışla; sırada| de alimi itirafettiği “yazılı. İngiliz diplomasisi, Ru Ne: çıkmış, şahsi meziyetleriyle her-| te Hat dicd sa anımın evine li merdivenden inen Hatice hanımın| yordu. tirakiyle ve onun ei li il kese kendisini tanıtmış, sırf bul orada Hatice iü i ein kardeşi Hasan efendi, bu hareke- Şocaatiği efendinin girmek ları altında sulhun tensik e€W b. meziyetleriyle bugünkü mevkiine! Hasan efendiyi sustalı çakı ile öl.) te kızmış, zorla eve — girmeğe| hakkı olmıyan eve girince vurul.) 7e mani olmak iç İİ va gel elmiş, Iran milletini maddi ve| dürmek lu$Ş in efendi-, hakli Il ğ ö Kav-| l d hrike uğradı. vurmuştur. İngiliz diplomasi#i ii Bianbul ağır © çıkmış, li yi ör yollu müdafaasi “reddedilmiş-| taraftan Fransa üzerind : X ış bir zattır. Memleketinde ik-| ceza mahkemesinde ( dün netice- sustalı çakısmı Hasan — efend tir. Netice itibariyle, suçlu, ce-! '* etmeğe ve diğer taraftâf ” tidar mevkiine geçtiği günden be-| Jenmiştir. ape e Hasan ©| za kanununun 448 inci maddesi; de Almanyayı konferans img -aptığı icraat kendisinin (o ber 2 endi, ölmüş. bi | ve ayni zama Sarre alir vede bir devlet reisi MM Dün bildirilen kararda, cina- —— in LU > ) meselesinde bir takım Tay * : ve Abdürrahman Şeref (o Beyler il tilslehen kagan Karış İİİ UK A unun | 2 a miz olduğunu östermeğe kâfidir. Ni- Er İĞ RR va Bi Ö ediler dördüncü Omaddesi gözetilerek; lar koparmak için faaliyet mü : hayet / ede inkılâp merkezi B l il e a. | bu ceza müddeti on si indi-! !emeğe başlamıştır. 4 a ola yı ziyaretleri ile şe-, $if Beyin isteğine uygun ve sözler| aleyhine açılan davaların a! MBELE Mi İİ e a mende de bu moktai na- eği Rare verilen — kararda| nunu dair ortadan kalktığı | rilmiştir. kl ngiliz diplomasisi, Aha Şecaattin ve ar-|. kaydedildikten sonra, Şecaattin ina erime kali lacak, İn mesi) eyh “Şel bina Rıza m Eyüp ve Ömer efendi -| efendinin Hasan efendiyi öldür- üddetince kanuni mahcuri- 1 “e hu-) ler, Hatice hanımın kapışını vur-| mesinin sübut delilleri birer birer) Yet altına almacak ve davacı ye- I rı sıra, şlar, “Remzi burada Ki ZAR , bu arada suçu işle-) rinde bulunan sarp eyi get en derin! mı?,, diye birisini aramışlar. Ha-| dikten a kaçan ve ndalla| resi Hatice hanıma beş i sevgilörimiz ve saygılarımızla se-| tice hanım, “Yoktur,, demiş, fa-! Bal lila RS padayik geçen Şe-| tazminat li Di or lâmlarız. . iz Mehmet ASIM Tayyareciyi Piyanko Muharrirler 3 Batay nehrinde öldüren Vee arasında ' bir canavar! Bugün çekiliyor A : 5 N m Yedi buçuk seneye edinci tertip tayyare pi Muhakeme, mahkumiyetle şir m si v Ye? Vel n Öyle bir canavar ki kurşun mahküm! yangosunun ikinci saa bugün bitti ! e > çe işlemiyor ve saatte 25 Beyoğlunda bir gece tayyareci il grisi is e amir “Orhen,, e çıkan bir) da bulunmasını elde ede i kilometre süratle kâçıyor! Zeki > kama ile öldürmekte sağ pe abay Seni daki yazıya dair “Hakimiyeti Milliye,, ei ricat etmiştir. İİ ii Edmonton, 10 (A.A.) — İngil-| suçlu Sait-efendinin muhakemesi, büyük ikramiye se nik fetleni si e ed ; SE ann | “üye — Batay nehrinde bu defa bir| AR ağır ceza Mahkemesinde! ” Tnuharrir Nihal Bey tarafın:|.,. çi . tehdit tatlı su canavarı bulunmuştur. On metre boyunda ve başı ile boynu ik içinde bırak- tığı görülmüştür, i ia Üç senelik müzayaka Amerika vera neye ma milyarı tazminat olarak yövmiyelere aittir. — kabine bir türlü ekkül edemiyor! verilen M. de Brogueville, Anvers aya- nından liberal M. ding'e yeni kabineye girmesini teklif etmi tir, ding hususi bir takım etmiş ise de mumaileyh bu teklifi .— etmemiştir. mahal, bu müşkülleri Tiberallrin ve bilhassa Anvers li- dün neticelenmiştir. Suçlu, amin öldürmek- ten ceza kanunı inci mad desi bibi on İ sene ağır hapse mahküm edilmiş, yirmi yaşını bitirmediğinden cezası on iki sene altı aya indirilmiş ve af unu dolayısiyle larak netice itibariyle yedi altı ay hapse mahküm kalmıştır. Diğer dava edilenler, Mazhar, Os- man, Murtaza efendiler hakkın- daki dava, kanunu dolayısiy- le oitadik kaldırılmıştır. Karar, sözler birlikte olarak verilmiştir. e ceza azaltı- Bir Yunan müessesesinin istediği Yunanistandan bir firma mem: jeketimize mi ederek bir 'unan ihracat ve ithalât teşkilini teklif etmiştir. Türk — şirketi lüracaat firma- a tetkik edilecek, ya cevap verilecektir. Şehir meclisi intihabına azırlı ni şehir meclisi © intihabatı için şimdiden hazırlıklara başlan- mıştır. Müntehiplerin isimleri ya- zılacak olan defterlerin basılması- na başlanmıştır. Bir yi mahalle mümessilleri, “gas rinde oturan müntehiplerin isim» lerini tesbite başlamışlardır. iğne Müddei umumiliğe davet İstanbul O müddeiumumiliğin- den: İstanbulda bulunan ve fakat berallerinin ika etmekte oldukla- rmx söylemiştir. memuriyetimize müracaati, sene|, Bir Yugoslav Heyeti geliyor a gün ig bir yi ss şehrimi- ze gelecekti niz turnesine çıkan seyyahlar bain sekiz- de gelecekler ve h mümes- sileri ile belediye Me şubesi müdürü tarafından karşılanacak- lardır. Seyyal ahların arasında Yugos- lavyalı münevverler, tiyatro sanat- kârları, açilir talebeleri var- ır, ahlar eger; proğram abideleri ve Se; mucibince müzeleri, a -| diğer görülmeye lâyik yerleri ge- pere Seyy arasında geni Bees ir — - bulunmak ü ak; # Heyı at Gele av, “davetlere m ahlar cumartesi günü saat beşte şehrimizden ayrılacaklar- dır. Tepebaşı bahçesi açılıyor Şehir tiyatrosu sanatkârlarının kurdukları ez Sa işletilecek olan Tepel sinde hazırlıklar MZ eu perşembe akşamı açı ir, Bahçede her akşam saat beşten i- tibaren muzik çalacaktır. pim Değe Şe Bey Yirmi beri Yalovada çe vali ve beledi- ye reisi Muhittin Bey bugün şeh- rimize dönecektir, da yakışık almıyan neşriyat yapıldı- ğı kaydiyle açılan davanın kararı, İstanbul birinci ceza mahkemesin- ce dün bildirilmiştir. Mahkeme, suçu sabit görmüş, Muhip Beyi gıyaben altı ay hapis, yüz lira ağır para cezasına mah küm etmiştir. Ayrıca, davacıya yüz lira taz- minat ödemesi de ( kararlaştırıl- mıştır. Karar, söz birliğiyle ve- rilmiştir. Seka balm İZ Lâstik ve kösele kavgası devam ediyor Ticaret odası idare heyeti bu- gün bir ictima aktedecektir. B: günkü içtimada köselecilerle lâs- ei ares ihtilâfı meselesi sz imizde e bulunan on iki Tstik fabrikası (o sahipleri dün Galata posta hanında topla- narak ticaret odasına yeniden ba- zı malümat vermeğe hazırlanmış- lardır. Dünkü içtimada lâstik fabrika- törleri, imal ettikleri lâstiklerle iddia edildiği gibi mutazarrı köselecileri rrir etmediklerini ileri sü- rerek bazı malâmat vereceklerdir. Dün fabrikatörler namına bir zat ticaret odasına müracaat ede- rek birkaç gün evel verdikleri lâ- yiheya $ in m lümat ilâ- e edecekleri ylemiştir. Oda, ai e lâzım gelen malümatın yapılması için bir ka- rar iştiyecektir. likenin ifşası, İn oluğu kuvvetleri temsil e Ja ileri beynelmilel mi ln de gerginliklerden ma e bil arp taraftarı olan derl bu ricatlarının neticesi lizmin inkişafını batileşli” ve harp hazırlıklarını dardı” n başka bir netice e ve ri Li netice, Sovyetlerin şidde. zl dahalelerinin zaferi sayılık” eder. N bilâkis amper Eğer etler arasındaki e vasıtası olduğun! bi surette göreceklerdir ji Sovyet Rusya, bir omasi (o manevralar, | er hangi bir meml: sokacak itilâflar “ez : et Rusya, sv ye il — Bali için uğraşır, al bu siyasetine vebali ecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: