11 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

11 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 8 — VAKITIL HAZİRAN 1924 — mmm Yazan : oSelâmi İzzet Bapeksşi bizim kapın ö-| rıyorlar, Ben de aramağı düğün ninde Biz ötörA0bİİ Köğüli | dü im, sonra va3” geçtim... Ortad Kehdilefi atâyip bul- aşa 48 448 Gta bari K 1941 Sabah ramazı 404 48 Öğ'e namazı 12113 12.3 İK ndir Baraz tö,t4 615 Akşan namâzı 1940 (0.41 Yotsr üamazi 2143 a İmsak 24 3 Ye 18“ Yılın kalan <08 207 O yaz Celâliye köyünde oturu-! ti var. yol Ki mek için o-| sunlar.. raya çekilmiştim. Haberi alınca Ellerinde küçük elektrik feneri, saçma- 1 RADYO | Biçare şoför!.. Gece vakti, böy-| ları atarken halleri çök gülünçtü. Bugün le ıssız bir köyde, (yol ortasında| İki büklüm olmuşlar, ( gözlerini ISTANBUL kalmak hoş bir şey değildi... Yar-) yerden yere dolaştırıyorlardı. Bil 18,30 ii hada — 19 Konfe - dımlarına koştum. hassa bey, var gayretini sarfedi-| vans — 19,30 Türk m iyâtı omobilin yanında, bir elekt- yordu. (Ekrem, Ruşen, Cevdet, keci Ce hil he, Bel zi nem el iki gölge) £ Saçmaları, gazetenin üstüne top) det Seri, iç in nr kımıldıyordu. Etrafta kimseler! ladılar... iğ saçmayı da buldu-| haberleri — 0 Stüdyo orkestrâsı, yoktu. Gece, yolları o boşaltmıştı.| lar, e | San koyun sürüsü de geçip gitmiş- Vi sayıyor, hanım gözü- E e eki e | afif musiki — usahabe| “8 > Yön m dü Piyano ii rae tâganni E ÜL in dilek birl Beher bahisler, plâk — 21,50 Haber- -İ Jeri— 22 Richard Strauss'un doğd krikle havaya kaldırılmıştı. Bir e e Ee 70 inci yıl dönü: “gi a ei v5 ömelmi Mei tüldu, ike) ayben Dülim| elinle Telilönie oki > Y, Şi iş, yı “| bir iki saçma kalmı habe, konseri deva! | pe Bims adaş, eler 1, Miu Leila sobe etti Khz BÜKRE | i Di , e! pr Ze Ş, 364 ni dizlerine Yağtnnk. eğilmi: Ori yedi: “Oslğğla imi Polai) rdrm edeyim Bu derete galip geleteğini" ta-| ca elm 20,30 Üniver Şi 20,45) — Çok i | savvür etmemişti. Hattâ bir ara- Stliküyen HEPER vE 70 inci yenİ Ahima yârdrmımı hafile., Teke lik balisi kaybettiğine de zahip ol-| nasebetile muamaileyhin sonatlarından ekteki ah biri kırılmış.. du. Fakat bu zahabı uzun sürme) Piyano Şamlar zi O kırık saçimayr çıkatmak lâzim. | di. 22,30 Serenat pârçaları — 23 Haberler Başladım. Meraklı şey..| sana on altıdan fazla, 23.30 Kahvehane konseri. Hem belki de'su isterler.. Uzaklaş- var demedim miydi?.. Sen zaten 638 Khz. am iyi olur. Hem belki de, benim sözlerime ini istemez- 18,10 ps anmi, musaha be adi ğe ikti, . Keman konseri — 19,10 Musahabe, vakti, bu arm dolaşan. ç sin ke ders olsun... Jİ dane Heşriyat 20/25 İMeçek musi anlai av: > 1) kisi 22, ir ve musiki, anca tutmasam, gidip teselli edeceğim İZ 68 ini Şoför bey, eşiliriz analıtarını Kocası bahsi kazandığını biraz:da 2904 ker lak Bm vidaya tali. ir taraftân ye ha & ami ilân ( edebili > nakleh Richard. Stratss'un “ROSEN- (e Hinünttimi akat hanım iyi hanım.. Kocası KAVALIEK, simli operası — 24,15 kaç saçma var bi- kri e yeme oda öm si lan. MönİK « Hiyai “1 diğ z * ? a sefer a yi İla simi illa Musahabe ve hatırda Hanırı, öşâfet patmsi maları ışığa tuttu. SEY a ev ynam tüntt trene götürdü düşündü: kağını eliyle yokladı. Parmakları- 953 VİYANA” BD? 2 Se beş taneydi. n arasında sıktı, sonra (kıvrak, 20,10 Salzburg köylü şarkıları — bir kahi salıverdi... Sesi,| 21.05 Richard Strauss'un eserlerinden — Katiyen.. Bir — giti, Sön| 12 ibi senfenik konser, Orrald Kabasta'nın ra ön beşte fazlaği gecenin sessizliğinde, billür | gibi| gresinde). 2 Muhtelif dedavi ban | şakırdadı: abin dair — 22,55 Son beberler — — Öyl rs ili söreğliğm?! . saçma varın. Üç saçma) 29:15 Brenner caz takın. çi Ne . BRESLAU, 316 SR ni iin l$ var amma, saçma değil... Aman 20.Drest operasıfıdan: Rin Sira gülmekten katılacağım... Saçma| use'un Rosenkavalier de wi aklında kalmıştır diy: değil Büklür.. -—— O zaman doğtu ei de-| heri sevleri gil mi? çi şeyleri... — Tabii, — Tuhaf şeyl kiekieiçlmâk| © Pei halenleri için senin fikrinde olmak lâzım. Bir uk bostan kuyusuna düştü dediğinin aksini iledikn mi, manasız söz söylemiş olurum !. Şehremininde Uzun Yusuf ma inde . Tayyarın o bostanın- Şüphe yok: Karı koca.. Bu tatlı — sertlik, bu mahrem aksilik da oynıyan iki yaşında e isminde bir bostan 'USU- Yoldan saçma diye I Evet, ke.) Ve.“ a kuruşa vi ül mk çi mim ye na düşerek boğulmuştur. Beni çekilme: “Sanki Şakalaşirken muşum gibi konuşun. erken Eyüpte Bahariye © caddesi rıp çağı ınız gevşesin. Bi. lâstik m nda Vitali ile Sait raz kavga i lık verir. gm güğü çörikiş.! dinlendirir. Hem sonrad gütibirlerini dövmüşlerdir. barışmak çok hoştur.,, sözümü din lediler, Kavga devam ediy: Dönirle başını yardı — Ben eminim, on beş tane saç- .Svusturya tütün deposunda a ma vardı, ele Haydar ile Ali kavg: — Hayır, hiç değilse on altı ta,| lerdir. Ali demirle Haydarı ba- ne vatdı. şından yaralamış, yak şt Bahse tutuştular. “Şoför bey vi- siri oynuyorlardı dayı açtı; irkânda Rizeli Süleymanın | kahvesinde İbrahim, sl Tevfik, Hamza isminde dört kişi! pe oynarlarken yakalanmış- ardır. — Bir gazete ver! Gazeteyi yere yaydı. Tekerleğin saçma hazinesini boşalttı, $ üçük geldi, Bir çarşaf Eşya çalıyordu im Saçmalar yola yuvarlan- ai ize Sabıkalı Ahmet, o Pangaltı A in Halâşkâr Gazi caddesinde binba- Bahis boşa gidecek... şı Sabri Beyin evine hırsızlık kas- ".. İzi büklüm, yoldas saçınaları | Tanm da) Ni tiyle girmiş, eşya çalarken yaka” ıştır Haberler — 24,05 selin als musikisinden nn alada “emin olabilisiniz. M Mis Magg. Bir ğiniz rem | VAKIT Gündelik, Siyasi İstanbul Ankara caddesi, (VAKİT) Siz NN Yağı işleri telefonu: 24579 Idare telefonu —— : 24870 Teli ame mermeri atla kutusu ABONE BEDELLERİ: Türki; Ecnebi Senelik 1400 Er, 2100 6 aylik 20 1450 5 3 aylık 400 » 80 1 aylık ©. s0 #LAN ÜCRETLERİ: Ticari Dânların ilân sayıfalarmda “an- timi 30 kurüş! ya rin İlk sayıfada 250 Kadar çı Büyük, fazl — devamlı ilân verenlere ait ayrı tenzilât vi Bir defası 30, İki de*ası 50, üç defası 65, dört defası 76 ve on defası 100 kuruştur. Üç aylık ilân verenlerin bir defası meccğ- nendir. Dört satir dv ilânlarm fazla satırları beş kur Bir çanta bulundu 8—6—934 tarihinde Hi- Ml > im ii eöllir niZ me 71 mümaralı Yapın bir tur, n çanta bulunmuş! Bu çanta kimin ise Hilâliahm. Beşiktaş merkezine müracaatl? alması riça ediliyor, Casusluk Maceralarından : “BİN MASKELİ KADİN Komiser, nöbetçilere “Casus kad 2 numaralı ei götürünüzğ dedi | Komiser Drost bunu söyledikten | Sönra kapıda yü nöbetçilerel bir işaret vermiş ve | — Casus kadını 2 numaralı höc-, reye götürünüz! emrini vermişti. | Magg Mei e ve :| kömisere gili v- Div arbin sü sizin ka-' dar eri alalim ümit) edi mediğim tevkifiini zorlağtırmama.| nızıçok rica ederim! Komiser gre gülümsiyerek ce-| vap vermi pu — Hakkımızda re eri ze sebebiyet az sonr. rehize ai | tirilecektir. Ondan ki uykusuzluğu ek için a vaktiniz olacaktir. | iser Drost bunu söyledik- ten soüra hafifçe eğilerdk “casus! kızı selâmlamıştı, Violet Magg İki. nöbetçi tarafından mektep binası: nın bir koridorundan geçirildik-| ten sonra geniş bir yere getirilmiş-| ti.Burasınm mere de demir! aklıklı idi ve yer tava üzerinde 1 ve 2 numaraları yazı aydı. di © Violet Mage i e gönderilmişti. Burada bir. san-| dalya ve bir de üzerinde iki bat-) taniye a gla tahta kerevet vardı. sig duymuyor! du. F > lamak için! istirahat ME m Arada! Kem akika gi ir ask 2 numaralı höcre-i on beş d er| We tepsi iğ bir güğüm ekil tereyağı ve reçel ge tirmişti, vi bilen hapislere pek ziyade iltifat etme-| nin yolunu biliyordu. Asker i- z bırakıp gitmişti, Casus kız i valtıyı büyük bir istek! Ne yemeğe başlamıştı, Yemeğini| bitirdiği zaman kızın üzerine bir| ağırlık çökmüştü. Onun için gidip; kerevetin üstüne uzanmış ve bat- i taniyelerle de iyice örtünm Kısa bir müddet sonra derin bir! a dalmıştı j siyah ekm ünmüştü. halde ma , Aradan saatler .. büyük bir erzak nakliye kolu g iyordu. Kamyonların sürem ğı zaman ia gözlerini açmış, et-. rafına bakımnmış ve (uyanmıştı. Derhal içinde bulunduğu büyük ehlikeyi hatı t wlamiştı, fakat uzun ' e istirahat etmesi sayesin »| kuvvet toplamıştı ki hiç bir. es ör Zaten aradan çok ssker kapıy açarak iş ede ve kıza mü kemmel bir çorba ile büyük bir! parça kızarmış sığır eti getirmiş- Casus kız: — “Galiba Almanlar beni iyi» İ dürmi ' bilmiyordu. İM ce beslemek. - istiyorlar!,, düşünüyordu. Höcre duvarındaki gayet bir delikten kendisinin dai rassut ei far di. sebığu; einen. tarı ia ona yenii im ve komiser olet Magg'ı kuvvetli bir ağa ehemmiyet 7 Öğleden sonra saal ridorda ayak sesleri e i Violet Magg tahta p yeni gelen o tecessüse başi , va boylu kırk yaşlarında #8 r adamdı. Saçları sık ve Gi idi. Arkâsı per elçika köylülerinin giy: idi. Ayağmdaki büyük — “Ö ve A, on bir ve on” et Magg hayretind ii nup kalmıştı. Fakat bu h : iş bile | sürmemişti. Almanların hem o hem ga kendisini tarassut idi ğı halde hiç ve şey © belli et! yavaşça ve şiddetli bir i adama: — “Süsunüz, sesinizi maymız!,, demişti. > gi Buhum — üzerine, 1 höcrede semeri adam “ ederek Mage eki vd van denin aralığına ağmı ti vahimi aralığın8 di dığı zaman 6 ür taraftaki — “M 27), diye bir A gi ğunu; size ihihak etmek ii Violet Mage fevkalâde vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: