11 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

11 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ — VAKIT 1i HAZİRAN 1934 Mİ Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 20 Öz dilimizle: 7 A k İ i i rK - iran | B aba-O0öu I e ei uU | 2 b ağ a rm hudutlarında ve yeşil bir düzlük uzanan . e - a U ya akşam, serin bir görezin sır- —3I Neler gör ördüm! ? Paye bir yere sığındıramaz mı- Yi Mir Gace; yerel kıramı inis Samih ie da gündüzün beliren çizgileri si Elem mma epyemama m) Kıratlı oakiydinii arka- İn irik mi ima Bu işiklar, i- sında e kaç kişi v var ? Kaya Hasan İmdi tereddüt et.) sinden parıldâyan birer göz gibi a entin dü; : karanlığı eritir ve k düz ve e ,İ ti, sonra başını salladı: 8 : — Yek. Ez a LA Kafilemiz tehlikeli mıntakaya gelince a) Nene: e gi görüyor, ne de — Onuda einen sübyan) 8191 nür. ni erenleri ailesi rdu. Artık dü- o yatırırı: GESİ demiryolu durağın» iki taraftan iki ıslık duyuldu, sonra .. edi Sünüyordu, odasını düşünüyordu.. Amma da yapıyorsun ha,| dan kentin göbeğine ve (oradan Burada da bir vukuat olma-, tek ayrıca geçirdik. Rear - N eye Onu, bride bekliyen kuş gibi bir bemerim. Onun ne kabahati var?| Çankaya doruğuna doğru uzanıp| d,. Yalnız bir tepe üsürinde isi - l luca yolu öğküya ile San vardı. O havaya, bol hava, temiz hava,| giden bu parlak gözler, soldamlı ii İse Ni İki nefer bu -! duğundan bizim a asi - Has Çocuğu birine emanet etmek lâ-| bol Yiy« yecek, temiz içeceğe ihtiya: bilginin Ankara yamaçları (için a gönleriyidöli. Si- | “mekliğimizi Jahdarmma sakli ünv. ane emdr. İhsan, İhsanı, — var, Benim oğlum vr gel değil-| anıttığı çiçeklerdir. Sırtları kıv- ön dal birisi askere re| siye etti ve edersek mes- aj vepyalnız pe Ha- ş ir. Bir daha bana böyle şey SöY-| yla gevrila çıkan bu işik dizisi Çan| fakat etmek istedi. Neferin biri -| “uliyet kabul imi söyle - e San, alnın, rulmak ii n ka- Lil iii pr kaya konağında iki kalin çizgi o-| ni arabaya bindirerek onun hay-| di. Bizimle beraber yedi süvari > E e ilmeğe, lerinin içi, ir dişli: ei bain GA Şe iü, lur. Ortasından bölünen iki kalın i e uğunu İspi çalışacağı — me m sanki, - li İÜ nüdet zarfında » her halde mah.| kurnazlık taslama. Ağzını topla, al $ insan gibi ve İN er emici işi Ka e HA iğ eleği di dü sal gizli vts e bi tan yav in el bakacaktı? | Züne la kler arr kaynaklarını aydınlatır. Birisi de Çİ Annesi! Map Sie balaca? le edememek, ondan şüphelenen- bugünden sonsuzluğa doğru gi p yl Kaya Hasan, vam mi bile leri, onu sorguya genler, ma: deri parlak Türk geleceğinin Ga- i i ldu < eliyli lendi değ mel du. Küçük ih-| 39 O ker e) sanP eğ Bu itham altımda ezilmiş, © harap) rıdır. İn inin ında!., > > tin olmuştu. Dn yirmi dört saat ev- Gündüz gibi, gece de bu kutlu an | iyi ilrnp: gelirken kanı Sayı vel, sözüne itimat edilen, şahadeti| Türk kentine yakışıyor! Yerle sö- d libeli makbu hür bir insandı (24 saat| kün birleştiği Kıranlah artık, gö ması yoktu. m si gittiği Blg süz di ia Ankara, en bü dEİİM gün ölmüştü. Çocuğunu, etki fab: * o Hilmi inin mazmunds.| yüğümüzün gözlerine boya vermiş! Tika Çin emanet eder Uk e. SAYİ olan göklere gök yüzü ile birleşir. . i ME ta eme avazı sıktığı kadar: Onun i için geceleri, Ankara, T Türk | ca e Birden aklına ai ülküşü gibi sonsuzdur; gök yüzü| Bağdat civarında basa- | ne emretmesi için Rimadiyedeki ni “li başka bir > kam Arkdaşları dal, Niye e gi gibi sonsuzdur. va ri iy a jandarma taburu kumandanı Mit i gin katil Muğune anki lileşİa22X ıramıyordu. Su: esini A da bi b i ş,| Yanınr me arkadaşımı» bat e telgraf yazdım. Ab- Keş sesi lişmd.. Hüpbih mi a çi ir emeğe Aş ıyan 89") za eli Mi dık, © Bir | ii katil zannedebi- Te; dall; amit bey de makine O e miydi? sonra “geldiler. (Bizim kğ BE ii cisinr anlıyabilirler miydi? m riyle dudak dudağa konuşur. Ne iş mma bir ard giirmi: bağdan ere rai |: ş p mn. iş; “ii Hayır, ya meselesinin halk arasında dal A. em lal ame çam de dan iz. Buy) MARA sl değ 1 il el alnımın açık, elli çize nel İl sea m oldu me Mya yapmazağınl yemin ei rusunu p” gık, elleri:| y; fan edenekki; bendini geceleri çalınmış lil min temiz olduğunu İspat edece: ne ğa lerden; l 1 SU) -sirerek e g damları çağırttım. Birisi du hali e, a beli bilecekti, O zaman) gökler: vr lerin m arından | Siüi İSİ dim. Ellerime kan bulaşmadığını masum duğunu hakimlere inat) “getiri ve Fisild kuz buçukta Bağdat ha| ki: Biz eşya yüklü elli mekkâri 7 onlara göstereceğim. Bena parayı ed #p: M. yi nina sir Yolda hava iyice s0-| ile geliyorduk. Yolun bir Hemarrae A me e m e e - ürmekle iği a ça ir wa İm piri mer ye hapishane” DER RL kullanılan dildeki mi lışılmakta olduğunu gördük; Pa -| ranmayın, teslim olun dedi. Biz vi ewe ; De, si > eyni sü şılıkları zar günü öğle vakti Frat ortasın-; de teslim olduk. Yükleri yere in- iy > Görezi — Rüzgâr da iki ada gördük. Birisi meskür| dirin ve hayvanlarmızı alın si- nek Kaya Bien tavrı, üstü başı, sim gök kıranı — Ufuk Akşam Hit'e geldik. Nahiye mer| “e dünya da kötü dünya ha. e) lar kötü... Yer yüzünde a, yüzü gözü, müstantikte iyi bir te- alkrmak — İltima etmek kezi ve telgrafhanesi olan bu köy m İİ | hakiki erer ielmm sir bırakmadı. Mutat olan sualle- ae” bilgi — Müsbet ilim | biraz yüksekte ve hurma ağaçlar: , iastmn bol biz ser vak, amma | #01 JUKE sonra anlatır Yalaz — Alev ortasında olduğundan güzel gö- kalbini ad «oi Sli Evde maktül bulunan zatın, Ütük — Haber rünüyor, yakınında neft, zift ve Ytanb, » — | Selim Nazım Bey olduğu anlaşıl tuz madenleri vardır. Bağdat v. en Pişen dB şak alem Çalmak — İlhak olunmak | Şişi buradaki zifiten alarak Şehre F zip yalvaracağım?...,, çağı gösterdi ye army Dergisin- esma aldırım yapmıya teşebbü i b i a ağı ti yi ı? iğ gat Bir si İİ bi, .. z düşür, — Kara Hasan tereddütsüz cevap Adanada Si sözler — uzağına & kadar etrafa pet- me el ei ümet .i se) VER Adana, 10 (A.A,) — Halkevi) vol kokusu yayılıyor. din i (Re-| yorlar. Üçüncü * gel e — "Erdi masada görmüştüm. madiye) arasında yapılmış bir) beşe indirdi. Dördüncü iri e rm An Yat Be ye dv ei yenin sende sis tlıdan başka ancak dört beş kis lr, an gibi biçare, fa) — Nasıl gördün dergisine ayrılan heyet bugüne ka-) kısım şose var. Youmuz e ta-) 8 LİU Saki allel ge şo sanlardı. — Sesler duydum, pencereye| dar 500 kelime üzerindeki tetkika- kip ediyor, Jandarma kumanda» | $İ tüy ali ii glist yi “Biçare me yer yüzünde; tTMANIP baktım... Katil, bu Bl tını bitirmiştir. nı bizi istikbal etti, Bugüne ka - söyledi. yes yale Mi kimsesiz Salici la vurdu. ——— dar hiçbir defa olmamışken bu -| makulü i pe il © atlıdan ie ne bir silâh ve lag i E ix ve Kad doğdu günü. hatırlar) | — Kimit.. Vürülami ismigt şöy| Otobüslerin noksanları | sün neferlerden birisi hayvan - e le. Seli dan düyerek kolu kırıldı, Araba -| “€ bir dem nezaman tamamlanacak?) “an düşerek kolu kırı AYN“) gur bir hirsiz olan kir etli bir an ri hoş, ya rdu, S — Bilmiyorum, re Nazım B. ya koyarak de « hal : hos biz halde, meram fıs) diye kimseyi tanımı Noksanlarını tamamlamaları vam ettik, Y amy Ele del MN k e rinin m geliyordu:| o — O eve, gece vey intikam için otobüslere verilen mühlet ya varacağız. Oraya bir mütehas ” ei Gülfem, almak i a ey mi? çarşamba günü bitecektir. Per-| çı, doktor gönderilmesini kolor - in gi k Me ki © idda in YT el gününden itibaren belediye| - dudan telgrafla rica ettik. Rema gi yn emelleri, hülyaları © sönüp dağı, bil eni ir bir aleLİ sahan memurları bütün gicbüe diye kaymakamı bizi akşam ye aha k. Hayatı altüst © olacak?.| ye intikamı alır? © muayeneye ele meğine çağırdı. Salı günü Reai ül ölü | KE buğün wayenesini yaptırmamış olan 0-| diyeden hareketimizde jandarmı N k ji gir! kü hali söyleselerdi. © — Demek sırf hirsizlik maksa-i ee z ei Aİ yü saat yarımda yola çıktık. va iğ ve naim zl de edin, tobüsler işlemekten menedilecek: | zabiileri “ ve kaymakam bey bizi dl ül arabalarını bütün ka (| (Gİ pr ii girdi.. Odasında) * — Komiser beye anlattım efen- tir teşyi — zahmetinde bulundular, file takip ediyordu. Saat bik bu « m :l —— i Yolda hep araziyi sulamağa mah Bağdattan gönderilen dok- gi Belediye memurlarının ii li çukta Bağdı Te İşi, ben yapmadığım an- İş Olitğlide bayii “pare” Bulu rang Neferin kirk kolunu vu ei : mz Amma o zamana kadar .. Bu para günden deil değildi maaşı ohda Fellucaya geldik,. Nahiye ii Tedavisini yaptı. O da bi - ba acındaş a emer “Bg lu parayı Belediye memurlarının haziran| merkez büyücek bir köy. Pazarı| ,, katıştı. Saat dörtte Bağdattan w NE Merkendeki ifadende eme edi maaşı bugünden itibaren verilmi-| kalabalık oluyormuş. Frat üze » geceleyin çıkarılan Bir süvari ta - NR .* Ne Kaydi yen kil das bahsetmişsin.. Bu masalı bı) ye başlanacaktır. Ücretli memur-| rindeki köprüsü çok harap ara *| İkımı geldi. Onu da kafilenin geri bi, rim, Amma onun hiç| rak, Parayı nerden buldun? | larm mayıs maaşları da verilmiş:| balardan hayvanları çözerek at * sine koyarak yürüdük. Bünah, yok... Onu; boğaz tok- (Devam: ver) | tir art ayrı ve arabaarı el ile çeker (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: