26 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

26 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETLER İran: transiti Sa Vekili Ali Bey diy — Iranla Türkiye didik muvgsalesinin iri millet için günün zaruretin- dir. Tarafeynin mutabık lerek - Krl ve etütler dahilinde e 4 temini “iki Gn .— & ji ayni e iki ülkeyi “e kaybetti. AİR Yaylasından Akdenize, Akdeniz MM İzan yaylasına doğru uzayıp g AİECĞİ Yolları körleştirdi. Şimdi onların if 0 İğ çoğunda otlar bitmiştir. Bir çoğu şafi Şi halini almıştır. Vakıa bugün Ti- vole devrinde dünyanın en işlek, en e AS ntrepoları halini alan Asya şe w ide bugün ehemmiyetli değil - yn vet Büyük Asya mübadelesini idare €- Yolun yönlerini değiştirmişler - Pakat manzara ne olursa olsun, Daniel ve ği Japon ticaret heyeti elin gitti öködidiğkimiz iletkike ündür şehrimiz- dö kişilik heyet dün akşam Belgrada gitmiştir. Heyet azası İstanbulda bilhas- a ticaret ve sanayi odası azası ile temas etmiştir ün heyet azasından Şamadı kendisiyle görüşen bir muharriri- mize şu sözleri söylemiştir: — Bugün artık para bir müba- dele vasıtası olmaktan çıkmıştır. Harp sonrasının iktısadi. icabatı olarak memleketler Mi takas ve klering esası üzerinde ti- caret yapmaktadırlar et de Japon sanayiinin mallarını mübadele ( edebileceği mahsulâtı tesbit etmek istiyor. i takas yapabilecek (J) listesi al- dım. Bu listeden pamuk ve tuz bizi alâkadar etmektedir. “ Ancak tuz ihracından istifade etmek im- kânsız. Sa KE A be - sne ile gayet sıkı münasebette bü - j İki devlet vardır: “ ki an a dine bet üd” ev a Sy Hi İran transiti - şak, İf hizmet için vazife sahibi yapmış - Halbukifranm transiti pugün muh- ri © İY Süreler arasında âdeta bir ne takabet mevzuu olmuştur Bi istiy. Pass M zi » iste ilkel e tasavvur ettikle- » si vermiş değ ildir. iye! - ij e lin için Reşt - ML yok m ra de aras henüz se- Muaf bir yol değildi e e... iğ trantisi için ye hal Şi mahreç olmuştur Şerit İran m E mana k Ni hen e hi ön otomabil. geç ehemmiyet kazanmıştır. 4 inç Pütün bunlara rağmen İran- âhevi yolu tercih eden tâcirler gi € yeter Ni » Çine anan, em.İran tacirle- hem de nakletmek h elerine, 5 ALAK A itkiye yollarından a transitini nüz asi dan gülücük işi pahaliya mal ol- maktadır. Telefon şirketinden geri alınacak para Belediye telefon abonelerinden, şirketçe fazla alırian paraların be- Tediyeye terk ve TEBETrU erikleri ne dair birer mektup almıştı. Bu mektuplarm sonu alınmış ve hazır- Telefon ( şirketine tupta, an evvel ladik le rak lediyeye gönderilmesi ikmştir. LE ile ii Yeni iktisat teşkilâtı Yeni iktisat vekâleti som da vazife verilmiş olan iktısi kâleti müfettişlerinden, eski ik ret müdürü Muhsin nin Beyi eli müdürü Rem aka, memurlardan Şükrü ve Vasfi Bey- ler dün yeri vazifelerine o başla- araya hareket 2 iv of mak üzere An mişlerdir. coğrafyanın çiz kadderata uy - gundur. Türk tı leriyle birleşmesi kar: e döstluğün mühim faydalar vüc wde getirecektir. a Etem İ İstanbul Adliye I baş müfettişliği İBugün Zürihten İstanbula | Ahmet Esat Bey, dün yeni vazifesine başladı Avukat Ahmet Esat Bey İstanbul adliye baş müfettişliği- ne tayin olunan Ahmet Esat Bey dün ilk defa olarak enbe m yeni vazifesine. başlamış - Ahmet Esat Bey, uzun müddet adliyede bulunmuş kıymetli bir ad- liyecidir. Evvelce de müfettişlikte iyedeki en son ticaret bulunmuştu. vazifesi, İstanbul birinci mahkemesi reisliğidir. EN Y istifasını zn i. O zamandanberi avukat- ik sahasında en vi İstanbula gelen v Amerikaya gönderilen er M arm ales e İsviçreli tayyareci (M. Mittel- sabah ihi Zürihe dönecektir. 'osta nakliyatını temin maksa- a e ba defa (o büyük bir ler Avrupaya gönderilen posta çan - tasını alacaktır. 'osta yn bu sefer için verilecek mektupları hazırlamış - gelecek öle sa Beyğtıdu aşecikii; Lâstik ayakkabılar meselesi etrafında icaret odası idare heyeti lâs - tik eee deri ve kösele sanayii erbabı arasında v. rilafı, ol mühim (gördüğün bu mesele ile odanın akide Ey ei olmasına kar rmiş- Oda idare heyeti TL ek eğer ve .gerek eee ü k ta lâs - sadiyatı ü; bieeck bir al şekli bulmak pazasında memleket meselenin buradaki O safhasında, başlangıçtan sona kadar, bankerin ar, ka m kendisinden sık sık bahsedilmi Ahmet > kai yeni vazifesin- d ffak i ederiz. Takas işinde kefalet miktarına itirazlar sui istimali meselesin - Sultana sulh ceza hakimliğince kefaletle Ni den dolayı hmet birinci serbest bırakılmalarına kar rilenlerin kefalet miktarma itiraz ları dün birinci ceza ( reisliğince tetkik edilmişler: Dosya üzerinde kaka yap - mak icap ettiğinden, gümr a Ş içerisinde tirmi leticenin bugün tesbit edilerek! emek uygun bir Skil tü min bek üzere üç kişilik bir heyete li işi havale etmiştir. Heyet dünden itibaren bea başla- stır. ki Gayrimübadillere tevziata aşlanıyor Gayri mübadillere tevzi edilmek üzere Maliye Vekâletinden gön - derilen havale dün gelmiş ve tak - diri kıymet komisyonu emrine ve- rilmiştir. Komisyon paranın tev ziüini tesbit etmektedir. an ancak (yüzde yarım nisbetinde gayri mübadillere tev- tir, Yani yüz lira ala cak 43 kuruş alabilecektir. Tevziat günü henüz kararlaşma- Maamafi! mıştır. martesi gü » alâkadarlara bildirilmesi muhte meldir Nasıl cui nünden itibaren başlanacağı tah - min edilmektedir 3 — VAKIT mel Map 26. HAZİRAN 1934 mama: SOHBETLER i Sinemaları zarari asal , Dahiliye Ve- kâleti iniz ei İtnbal elliye sinin haklı olduğı irülâceze resmi EN oküalai mai göster - kaldırılmamasını e Vekâletinin bu tasvibin- den sonra da, fakir ve yoksi ve bikeslerin hakkını ödememek kara- çmiyen sinemacılar, mah- ulların, sakaf rından vazge, kemeye müracaat ettiler. Dava açtı - ları müddetçe, günde 200 lira zarar is- tiyorlar. emmi ra emek sinema ül günde 200 in yapıyormuş. Hem de yaz mevsi- minde, yani Nisan; Hp iran, 'emmuz, Ağustos ğ i pi ma ii vel 7 Teli bat, Mart aylarma nazaran, yarı yarıya dü- sekil i iyâmiz bu 'yas sağı bu yedi ay sisi koymuş olsay- dı, sinemacılar güride' 400 lira istiye - il : 7 Ayda 84.000 lira yin 12, 000 lira, 4000 ile 30.000 toplarsak, 124.000 rakamını buluruz. Demek ki, sinema gişeleri senede 124.000 lira varidat ge- tiriyor. Şimdi, değil Meg e bü- tün halkın insafı ruys varidat tı aç müessese - nin kasasma, le 124.000 lira gi rer?. e hangi müessese vardır zenin hakkını vermekten sakınır ve ere parasını vermemeğe sava“ a a Sinemaçılara Da hiç kir Siyez lığım yoktur. Bir araya benden doğruyu ve e kikati söylemekten “başka maksadım olmadığını itiraftan gayri yapacakla - rı şey kalmaz. Bence tuttukları yol yanlıştır. — Onlara karşı düşmanlığım ır dedim. Bilâkis, sev- ettiğim kaderleri ik vr Fakat bu dostluk, şü emize mani olamaz. gün, vir Eri kadar Si yil 20 kuruşa vir k Ni » :amanlar, halka tuk satıp in yi eğer zar: österdi ise, bir aray gelsinler ve bütün şatafatlı reklâmlara iğmen, sin edinin fazl ar kârın çok dağıldığında ittifak ix iki ına edip, sinemanın karar versinler. Sinemaların artık çi kâr getirmemesi, sayılarının Si dandır. Eğer bunu kabul etmiyı sa, zararlarmı vergilerde buluyorlar - sa, hükümete yalak rsınlar, lar, ne arsa yapsınlar, fakat Da rülâceze resmini ödememekte ısrar et- mesinle: Yal yonu da ilâve edelim evlet terbiyesine yararlı filmlere yar- : Ho'ivut maskaralık- ' Selâmi izzet YAA iğ Yarm Devlet demiryol. | tarifelerinde tenzilât ya - s4 Şark şimendiferleri idaresi. ) . Bir türlü tarifesini indirmek işe | | temiyor.,, dil, bilâkis kâr edilecek... Neden israr ediyorlar acaba? ..« Eğer tenzilât yapılsa ziyan des | nin memleket çalıştığını ispat için olacak 1, Dehri Efendi — Ecnebi sermayesi menfantleri © aleyhine

Bu sayıdan diğer sayfalar: