26 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

26 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 — VAKIT 26 HAZİRAN 1934 mmm Meraklı bir sergüzeşt romanı MER, Edgar Pip'in son maceraları Yazan: Arnold Gatopen Param olduğu için insanlığa lânet etmeme BAE yoktu! Evet... Hayat KEİ "Y hafif tertip bir ilânı aşk ettim. bir şeyden çekinmiyen ve kaçın-|) Kim olduğumu sordu. İngiltere ana yüz gösteriyor. Sakın a, | sefareti en olduğumu beni bir moralisi zannetmeyiniz. | söyledim. Bu unvan kadın üzerin- Edgar Pip'ii alist olması; de mes'ut bir sa yaptı. İngilte- açmaların saçması olur. akat| reye gitmiş. Müşterek hatıralar - işte ben de bazan böyle mülâha-| dan bahsettik. Bir kade şampan- cebimi 18 bin frank eriten için saa beşeriye ye lânet etmeme bir sebep g gi ö R3 E 2 > © Minili yavaş lr bacaklarım: aten bi iyen bir duruşum ve Mi elegansım vardır. Bir aralık dans durur vi ok bak- tım, o gülümsedi, ben koltuğumu onun koltuğuna yanaştırdım ve - me söyliyeceklerini bilmiyenlerin andıkları basma Phlip kelime- 3 edersem si: icat kış Montekarlo imla görmüş- tüm. — İhtimal Menim dedi, fakat geçen sene olmıyacak... Ben iki sene evvel iğ karloya gitmiş- tim, İM, a var. İki sene wi Sa sen, an? Fakat f ali mü kolak kolay unutamı- yor a bir eda ile omuzlarını -oidırdı ve gülümsiyerek b ho bakış... Ah o üğünü hi: FE gözler. > issel aş i icap Ni ren miiler Eliş o gözler ve ba- Taşlâr değildi. Bunda yemekte ve gece herhangi bir kadın arla gidebilirdi, Orkestra güzel bir tango çal. ağa başladı; Henüz tanımadığım bü güzel meçhul kadını dansa da- | reyim. Adresiniz? vet ettim. On sekiz ay kadın gör- memiş, kadın kokusu kokmamış- trm. Hem dansediyor, hem de “Oh, ne sihirkârsınız, ne güzelsi- niz!,, diyordum. O da tatlı tatlı nazlanıyor, cilveler yapıyordu. Koltuklarımıza oturduğumuz zaman elini avucumun içine alıp Saat s hm üçüne geldiğinden mantosunu istedi. Mantosunu giymesine yardım e ken: a. o : — Sizin pardesünüz yok mu, edi. bıraktım, sizi evinize — Otomebilimde Müsaade ederseniz bırakayım? Cevap vermedi, Çıktık. Dışarı çıkınca biraz üzülmeğe başladım, “Otomobilim!,, dediğim şeyin âdi bir taksi olduğunu görünce ne di- yecekti. Fakat bizim taksi ortada la Cm harhalde beklemek: ten bıkmı rdesüyü alacağı" na Dr ederek Mo ye lerden bazılar, um. “Otomobilim, e a banın iki sularında Etual pie nına doğru gittiğini söylediler. — Tamam.. Otomobilimi aşır- mışlar.. yapalım... Şimdi de ben iin mıza kadar xi — Ah.. Çok teşekkür ederim Müsâade ediniz, yaya gi — Buyurunuz fendim, buyuru: nuz. — lütfen adresinizi söy- eyin giderim. — Funk Saint - Honore 39. Hiç düşünmeden İngiliz sefa- Meşin adresini rini — Buyurunuz.. Sonra il pm ranz, in ya? Otomobil baret etti. Ben de, settirmemeğe çalıştım. İngiltere arethanesi önüne geldiğimiz durdu. Kadın- di bakin Ben > sefarethane kapı» sına giderek zile basar gibi bir yapmacık yaptım... Oh, otomobil uzaklaşmış, ben e tin çıkar. Azami dört okkadan bir de kurtulmuştum. Bir elektrik | dir.Bu arada parkın bir köşesinde okka yağ istihsal olünur. yün lâmbasının altma giderek kartı) coşkun havalar çalan. Mudanya ortasında büyük bir havuz vardır okudum. Üzerinde : Halkevi musiki şubesi e Muhtür Kadri B. çök gilijkan bir C bütün Gemliğe d bir neş'e ver-| zattır, Köyün imarında ve yollarm yi alay kasaba baştan başa g< “| zilmi Gemlikten geçerker emlik, (Hususi) — Yeni Bur- sa valisi Fazlı Bey cuma günü öğ- le me sonra buraya gelerek bele- e kaymakam, fırka reisi, vi lediye reisi beylerle uzun uzadıy: görüşmüştür, Fazlı Beyden KYA KIT) için bir mülâk: Bana şunları söyled '— Blirsi at rica ettim. SİNİZ ki be ete daha ber siz gazetecilere daha © ziyade se a dola» yı da memi mi söyliyebili - rim, akalin bötün gazeteci arkadaşlara da selâmlarımı bildi - TİNİZ,,, Mudanyalıların Gemlik gezintisi mlik, (Hususi) — Mudanya İrini buraya yapacağı tet - kik gezintisi daha bir hafta önce : den Gemliğe yapılmış ve halkımız arasında derin bir sevinç uyandır- mıştı, vgi ve saygı ile beklenen Mu- danyalılar nihayet cuma günü Sa- adet vapuriyle saat on altı buçuk sularında kasal bandeoları » çaldıkları güzel ve coşturu dadaş ye İskele başmd. ve yollarda bütün o Gemlik halkı -afmdan karşılanan Mudanyalılar önde an bir alâka ile karşılanmış') lardır. Mudanya Halkevinin gezintisi - ne iştirak ei yedi yüzden fa büyük bir kalabalık ei iner in) yün mez kimisi. sahilde, iskele gazino- Mudanyadan yedi yü: kadar kişinin:'mümessilleri kay - ları Selâhattin, « Halke beledi, fırkayı ziyaret etmiş » erdir Bun. a kasabanın muh - telif ir me tetkiklerde bu - ü denizin ve gurubun üsti güzelliğini görenler sandallara at- tin lıyarak sandal safası yapmışlar - 15 Rue de Tilsitt ibaresi vardı. Hafifçe gülümsedim. ü ben ne kadar İngilis efesi ate şelerinden d ka yar kadın bir kontes e il, yüksek mahafilde dolaşan bi lemimonden idi. Bah... Güzel ya? Beni alâkadar eden de Kendisini bir kaç defa ELEM eder ve ondan sonra da sırrolu- rum,. Meğer ki bana tutulmasın.. Oh.. ben de kendime fazla kıymet veriyorum, Ben yaşta in - sanlara kim tutulur, ül nen Mu (Devamı var) miş ve Akşam saat yirmide geldikleri vapura bi- danyalılar Gemliklilerin alkışlanmıştır. “Yaşa,, sadalârı arasından uğur - lanmışlardır. Kiraz Ali Oğlu — az Bilecikte yıldırım adam öldürdü Bilecik, 25 (A.A. haf- tadır vilâyet dahiline sürekli yağ- murlar yağmaktadır. Bir hafta vel Bozöyükte Kapanalan die de bir kıza, bugün de Gölpazarı - Dın Viran köyü muhtarı Halit a» a yıldırım isabet ederek her .) Emin Beyleride alarak bizi oraya zla muş minareli bir cami ikisini de öldürmüştür. Ez Be eke mak mümkündür, ama.. Çam ormanları arasındaki dere — Zeytinlik köyünde— Bataklık Edremit, mi — v5 am mda lara lr vE mailleri le li emit Cennet ama t bir dere vardır. Kaymakam Bey ceza reisi İhsan ve doktor Kâmil götürdü. Gü tabiatin şu büyük vi karşısın» da hareketsiz kaldım Dönüşte dn e ği uğ - radık. Bu (140) in ve (600) — ne Buranın suyu ve havası fevkalâde rı Nami Beyin pederidir. Beş ders- haneli bir mektep ve (80) kadar ialehe a mevcuttur. nda (150) nelik bir el dalları Miri gibi etrafa (o uzanmıştır! Bu ağaç Yeniçerilerin ini zamanında İs- mail ağa namında bir zat tarafın- dan dikilmiştir. rakı satılmaz ve Hkn mugayir ie bir hal olmaz. mahsulâtı zeytindir. Ii ah- Kö- Cevisi ın Edremit'e yalı 42) il metredir. Zeytinlik köyünde dükkân 2 minar: dör bağ fabrikası, bir un fabrikası ve u değirmeni vardır. Köyde şimdiye kadar bir hırsızlık vak'a- sı olmamıştır! Hepsi halis Türk ve iyi insanlardır. Köyün başlıca mahsulâtı zey- ağıdı güzeldir. Bu) di yapılmasnda kaymakam era çok yardımlarda bulunmuştu e! her türlü rezalet bu mahalleden tadır. * çıkmakta: dremit hakikaten talihsiz bir Ci memlekettir. Cümhuriyetin ilânım- danberi Ne " — yapılama” mıştır. “ Yalnr; kaymakam” dan herkes iş kyn. Mithat B. buraya geleli bir buçuk" senedir. a müddet zarfında. hal end adi inden memnun etmi ayl yeni suyu Gezmek seye pair dan istikraz: için projeler ya ıştir. OK MR iştirakile belediye ta- rafından iş başarılacaktır. işlerle Biker çirkef sular lâğımlar da yaptırılacak olursa tır. e > yapacaklarına şüphe yok- Ear ahalisi akşam üzerleri par! e demir yoluna doğru g€“ SERİM Buralarda â izgâr ve gerekse otomobillerin yüzünden pek zivade ei kal- ıyor. Ruraların A ak su- nı rica ederiz. Râgıp Kemal Aydında yeni elektrik tesisatı yapılıyor Aydın, (Hususi) — Aydndaki soyları tesisatı a Şelirini ibtiyacida| — e bir ozamandanberi muhal e müzakerede bulun - duğu bir müessese ile antant kal - mıştır. Pek yakındı ojelerin ihzar ve ikmaline selime. Belediye reisi Nafiz Bey | bu işin bir an evel halli için çalışmakta" dır. Halkevi, Selçukta Efesi hara * Melerine bir ar seyahati yapıl Efesi ha” raberlerine Kuşadasına, Söke kaza larına şk Geçen sene Yo- ran harebelerine (yapılan te! ik Parker pek rağbet bulmuştu. Bu sene kalabalık bir kafile ile yapıla cak olan bu seyahatin daha zengi olacağı ümit edilmektedir. asını 0.

Bu sayıdan diğer sayfalar: