26 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

26 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zi ir “fönde bazı fabrikaların 8 Bovyet h bir kararname ile Rusyada bir ükümeti, neşr ve ilân et-| İde ve ihtilâl aleyhtarı hareket-| İekârşı mücadelede fevkalâde) # ve fedakârliği | görülen 8- ler dahil olacak ve ihtimal ki| men -| bufe larından olup şimdiye kadar adi Piilerine © müteaddit içtimar Bek” #ianiyet heklarr © verilmek ve| MİS ek şerefle tevcih edilmek sir! teyit ayetli güzide ve ne “İş di İle taltif edilmiş olan ve “Sto tos) İğadler, denilen en liyakatli ve mümtaz oletarya asalet unvanı ihdas ediliyor! İ gayretli, mümtaz ameleler bü yeni asalet rütbesini alacaklar .. | olarak tanınmıştır. — -J tu li ve becerikli amele, Sovyet reji- minin ideal bir uzvu olması müna- ret ve liyakattaki kahraman ad ve itibar (edilmesi tabii idi. suretle mecmualar bu kahra- manların iş ile dolyun, bü- tün sa ve umum içinde bun lar ei den itibarda şasiye (Stossbrigade) ların ihdası ile a- k bir tes | sisat ve teşkilât olarak vücude ge- trilmiş olup işletme fai e tıldı, u, evvelâ, teknil arttırılması hizmetine koşulmı n Fakat, pek çabuk içtimai yi Pir Ne” yeni asalet rütbesini si iie emi yali il mi İk yk & “Znatokrat,, lardan bazıları ununla beraber, (Stossbriga - öle Püiden tayin edilmiştir. Bunlar-| de) İn dağnık gruplar idiler. i ki Nikta İzotow adlı ve bir e lilkmdnm ii oil me s4) ocağında çalışan bir amele-/ İseniz ei şartiyle yari ki daha az zaman evvel eLnin| olmayıp fabrikalardaki © işletme! Şim fine almıştı | vaziyetinde yapılacak her. hangi! bele rütbesi alanlardan diğeri) bir tadilât ve değişiklikte ve yahut > i Uktanyada bir devlet çiftliği | mensuplarmın şahsi kudret ve ve - La çek gilte için ektir. | grey? ı bap kturi” e bir ilet Mi gib ami bar di erit | olr ördü det” a bi şeki m i “ ni y' zir” > yi diy gi a & 0 po ke gf Li âmele'olup bunun a ve N n“Anna Kipenko adlı bir) takdire| görülen hizmeti de bekri de-| inde daima sarhoş olan koca-| inden çrkararak' e ONUN YEFME iş olmasıdır. ay en bir amele takımına hu- Tüçhaniyet hakları tanıldığını k-| T | il Mir, | sanı olduğunu çabucak an ' ç emirde — mesai saati olmayıp işe göre hesap el öötü in rü ücret ve ayrıca üc“ ia ein tekrar tat » ve sonra da amele-| m içecek ve giyecek ii bir surette il Wi k Suretle | mütemadiyen ve İçtimai rüçhaniyet va» Sanil getirildi.En gayret | gördüğü “İş asaletinden beşka bir -| mevkuflar bir nakise vukuunda men- rüçhaniyet riminde subiyetin temin ettiği hakkı'ile imtiyaz şerefi Ürer bilirdi Fakat, şimdi. hakiki bir senıf ie) das ediliyor ve Bn bir sınıfa mensup ve aza kere bu olunca, ha- yatını sonüna ka dar bu mensubi - bö Rusyada ihdas edilen bu a- eklinin garip bi hafiye mağazasının o tabeli mele asaleti $ ir tu» âsımda La t yoktur,, yazısına karşı mk: upla protesto ettiğ ear nakledil - miş olmasını gazetelerde okuyo - ruz. 26 HAZİRAN VAKIT b İngilterede Faşist reisi bozuk yumurta ile karşılandı Londra gazetelerinin verdikleri haberlere göre İngiliz faşistler re- isi Sir Mosley bir kaç evvel İngilterenin Melkşem ilin amış, fa- a karşılaşmışlardır. İngiliz faşistleri hakaret | a brad vü elinlay ciler bati reisine yapılan hakar. rununla da kalı be bozuk yumurtalar ve kokmuş sebzelerle hücum etmişlerdir. bir İngiliz gibi soğuk kanlı m olan Sir Mösley felâketi atlattık - tan sonra gazetecilere demiş ki: “— Anlamadığm bir şey varsa oda halkm bu kadar çok bozuk yumurtayı nereden bulduğudur!.,, Amerikada Kaliforniyada Ve- nis sahillerinde desteklere tutuna- ak elle öp öy adinnie Güç; muştur. Plâj mevsiminin akla getirdiği bu moda, orada çok benimsenmiş- uçları tir. Elle top oynıyanlar, kuma sokulu yüksek desteklere basarak, topu biri birlerine fırla- esmimiz bu oyunu gösteriyor. Müthiş bir kaçakçı Mısır'da yakalanan bu şebekenin reisi Giritli Hüseyin casusluk etmiş bir maceraperesttir London Niyı mecmüuasının neşriyatına bakiliidi keyif veren zel icadele 5 bürosunun hirlerle mü göre bu işi sinde altmış kişilik bir kaçakçı! şebekesi ele geçmiştir. Bu çete nin başında Giritli Hüseyin ismin- son yelayira yıllık istatistiklere) de birisi vardır. Bu adam pek m: in pek revaç ; bulduğu) ceralı bir (hayat emişi. bir iökeklelei olan Masala Li se- sem a se Ye Bu a k ve sa- neler zarfında ılık azalmağa başlamıştır. Mısır gire yi bu yüzden mah- olanların miktarı 1929 sene- sinde beş bini aşarken şimdi 674 kişiye düşmüştür. Bu üüldüld teşkili tarafın dan son KANİ İskenderiyede yapılan sıkı bir araştırma netice- Arad ten sonra Tü: bmda Trablusgarba silâh kaçı uskârane vazifeler ire kaçak ile Ser başlamıştır. epey bir müddet geçtik - rkiye — İtalya har - ir > Gazete ucularma lr ve çok ferah bir yerde yapıl - ması, buna iştirak edeceklerin ekseriyetinin arzusuna bırakıl - mıştır. olarak ia ŞO olanlar hiç para on beş Haziran - dan itibaren gazetemizin başlı ğının yanında neşrine başladı gımız kuponlar mukabilinde bi ezintiye davetli vermiyecekler, VAKTI gezintisini DAİM Sizin için zengin, cazip ve çok A bir program hazırladık Kupon-| kadar | etlerini alacaklardır. ların neşri 31 Ağustosa sürecektir. Şimdiye çıkan ios idarshanemiz- den tedariki mümkün gibi müvezzilerden de istiyebi -| memek üzere yerler mahdut o - lirsiniz. | Gezintimiz için hazırladığı -| mız proğram bir çok sürprizler- le doludur. Meselâ musiki kısmı b n : ye iştirak edenleri takip edecek! tir. Proğramı neşreltiğimiz! vakit mükemmel, vadimizin nız kelimeden ibaret kadar | görülecektir, olduğu | İnllğiii izdihama meydan ver - , lacağı için bilâhark toptan ku» pon tedarik etmek istiyenler a- a İki üskülüt i İ | siklerini şimdiden tamamlama» ları lüzumunu isaret ederiz. yal- olmadığı Bir çok gezintilerin İ | | şebekesi yan sahil Ee muvaf- fakıyetle kaçırarak Trablusgarba ulaştırmağa muvaffak ale Keyif veren gir kaçakçısı Giritli Hüseyin üzerine Türk hükümeti r mükâ- etmi; 1912 seneki Lord Kiçner tarafından Mısirdan çika- rılmış ve Kıbrısa “gönderilmiştir. Maamafih gene bir yolunu bulup Mısıra dönmüş ve büyük © harbe i li İİ d vam etmişti Büyük akn senelerinde şarkta gizli hareketleri çok iyi bil- diği için Hüseyin; İngiliz casus teşkilâtı tarafından Atinaya gön derilmiş ve orada Alman tahtel » — (Lütfen sayılayı çeviriniz) e ARMAN NN vi Ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: