1 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

1 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetelerden biri, iş olsun diye (En büyük üzüntünüz nedir?) | şeklinde bir anket açar ve bu işe memur edilecek muharrir tesadü-| fen Naciye hanımefendinin de fikirlerine müracaat edecek olur-! sa hiç şüphe yok ki, alacağı ceva- — Hizmetçi, olacaktır. Hakikaten de öyleydi. Mes'ut hayatında yeğâne büyük derdi bu idi. Üç senede dokuzunu dene- diği bu kızların elinden usanmış"! tı artık. Ne çapkın, uğursuzlardı ! bunlar?. Her gelen ya kocasiyle ahbaplığı ilerletiyor, ya hiç tanı - madığı birisini (akrabamdan fi «| lân bey) diye koluna takıp gezi- yor. Yahut da başka ahlâkta, me- “selâ, hırsız çıkıyordu. En iyisini bulamıyordu. Tümen tümen ve güvenle getirilen en iyisi de “ilk görünüşünde üç aydan fazla kal - mıyor, af, nasihat, ihtar ve tekdir den sonra koğulup gidiyordu. Na ciye hanım efendi; bunların elin - den öyle usanç getirdi ki, iş göre cek yaşta bir kızı olsa mutfağa sokmakta hiç tereddüt etmiyecek- ti. Hizmetçisiz de yapamazdı. Bu kadar ahbap, nasıl ağırlanacak, çaylarda, toplantılarda kim hiz- met görecekti. Kabil olsa, iyisini bulsa bir değil üç hizmetçiye il tiyacı vardı. Son hizmetçi de o gün koğul- du; Akşam toplantısı vadı. Sıkı dostu: Münip.beyin beslemesi ge- lerek hizmetinde bulundu. Bu ,i- yi bir kızdı. Sekiz senedir Münip beylerde tertemiz çalışmakta idi.| Bir tanıdığı varsa kendisi gibi iyi | olacaktı. Sordu. Varmış. Kimse - siz, temiz, çirkince, yirmi beşlik | bir kızmış. — Teşekkür ederim < yavrum. Zaten senin teminatın kâfidir. Ne! vakit getireceksin ?. — Sabah getireyim efendim. i — Maaş hususunda, bilirsin, | dolgun veririm. O beni memnun “ederse ben üç kat fazla sevindiri- rira, -— Göreceksiniz ne kadar za» vallı bir kızdır. Kimse ile konuş-! mez, ahçılığı mükemmel, ahlâkı İ dürüst bir kızdır. © Ertesi gün Sabriye geldi ve işe © başladı. Hakikaten çirkindi. Ufa| ye cık gözleri, büyük ağzı, uzun bur! onu ile kimsenin alâkasını celbede| “eek halde değildi. Esasen, bu ev-| de iyi bir ücretle alınmasını te «| ç min i eden sebeplerden biri ve en. © mühümmi de bu değil miydi?. Na-| ciye hanımefendi, göz hizmetçi « — min dahilen ve haricen zarar geti- | receğine inanmıştı. © “Aradan üç aygeçti. Bütün ev > halkı Sabriyeden memnundu. Ah- li etvar, yemeği, itaati lüzu - mundan fazla mükemmeldi, Alt kattaki odayı kendisine tahsis et- “ &ler, Evin büyük kızından fark - ğ Naciye hanımefendi, bir gece, gece yarısı, lüzum üzerine asağı «| ya iniverdi. Sabriyenin odasından! telâş tolâşlı sesler geldi. Heye - © cana düstü, Ne vardı acaba?, Ka- pi açtı. A.. Bir erkek! Adeta karşımda idi. Bağırmıya. yakit f kalmadı. Ürkek, veri bir hareket | İstanbulda maralı hususi kabinesinde hastalarını | kabul eder. Muayenehane ve ev te'3 (| Nakleden : Ali Enver le açık duran sokak kapısından çıkıp gitti. Naciye Hanım, korkunç bir rü- yadan uyanır gibi (silkindi. mek, iyi dediği bu kız da, sonra, evi içinde. — Kız!.. —! — Seni utanmaz seni. Bir de ses vermezsin değil mi?. Elektriğe bastı. Sabriye mışıl uyuyordu. , — Allah belânızı versin. Usta- lık dedin mi sizde. mışıl Sabriye, o, her zamanki hafif uykulu Sabriye, güç belâ uyandı. — Bu adam kimdi?, Şaşkın görünüyordu. — Hangi adam hanımefendi! — Çabuk söyle diyorum. — A.. Benim hicbir şeyden ha» ! berim yok vallahi, — Seytandı şu halde? — Belki de.. Büsbütün kızdı: — Ne?. Belkide ha?. Bir gö- Deli İ kisi. İ berler v. & 2202 neşeli neşriyat. 28,05 müsa- ; Sn —TAK vi i TE 5 PAZAR 1 Temmuz 13 R.Evvel Gün doğusu 43: İİ Gün batısı 1048 Sabah samazı 13? Öğle samazı .: İkindi namazı Akşam samaz Yatsı. yamazı İmsak | Yıla £ Pazartesi 7 Temmuz 19 R.Evvel 43: 1945 4m b.16 16 18 141R 1945 10,43 5 İ Ve 150 i çen günleri Yiim Zalan önler | amam) | RADYO | Sugün 18,30 dan 19,20 ye kadar Plâk neş- riyatı. 19,20 den 19,30 a kadar Ajans haberleri. 19,30 dan 21 e kadar Türk | musiki neşriyatı (Eliza, İnci, Ülkü, | Sevim Selim Hanımlar). 21 den 21,30 a kadar Ateş - Güneşten naklen Hüs- nü Hamit Bey tarafından konferans. 21,30 dan 22,30 a kadar Bedriye Ra- sim Hanımın iştirakiyle dans musi - 213 Khr. VARŞOYA, 1345 m. — 18,10 Pe. tonya musikisi, 19 müsahabe. o 16,15 piyano konseri. 19.45 müsahahe, 20 mahtelif bahis ter, 30,15 hafif musiki orkestra) 21,02 ak - tüalite, 71.12 hafif ransikiye devam 21,50 has) habe, 24,30 plâk. 24.05 dans mmesikisi, İ #askhz BÜKREŞ, Sel m. — 11,80 dini neşriyat, 11,45. dini mexlid. 12 plâk. 18 plâk. 13/45 taganni, İZ haberler. 1440 plâk. | köylü neşriyatı. 1845 köylü musikisk 18,80) müsahabe. 19 münahube, fan Marko orkestra: | #1. 20,30 üniversite, 29,45 plâk. o Müsahabe plâk, müsuhabe. 21.15 nlâk. *1,45 mianhabe, 22 plâk. (teganni) 22.30 devamı, 23 haberler 23.30 dnns rmasikisi , 315 Khz. Budapeşte 550 m. — 20,20 Macar şarkıları, müsahabe, 21,40 operetlerinden sak- zünün kör olduğunu bile gördüm. — Şeytan kör olmaz mı hanım efendiciğim, kör miyiz?.. 'Kayseride gençlik hareketleri Kayseri, 30 (A.A.) — Kayseri- de gençlik hareketleri günden gü- ne arlmaktadır. “Erciyeş spor, ismiyle bir spor klübü daha teşek-| kül etmiş ve nizamnamesini vilâ- yete vermiştir. Bununla iki spor klübü vücude gelmiş oluyor. Hal- kevi Erciyeş dağına çıkılmak için bir seyahat tertip etmektedir. Bu seyahatte Erceyişin tam zirvesine | kadar çıkılacaktır. Bir hafta ka- dar sürecek olan bü seyahate her| yerden iştirak edilmesi için pro- paganda ve neşriyat yapılacaktır. Bu işle uğraşan komite faaliyetini günden güne arttırmaktadır. Erce- yeş seyahatinin temmuz sonlarma ||” düşünülmekte (| <— doğru yapılması ise de henüz kati bir karar verik miş değildir. Kayseride bulunan dişler! Kayseri, 30 (A,A.) — Pınar - başı kazasının Halevik köyünde iki metre on santim uzunluğunda ve otuz santim kutrunda iki diş bu lunmuş ve Kayseri müzesine geti- rilmiştir. Bu dişlerin tarihten evel | yaşamış olan Mamut denilen hay- vanın dişleri olduğu mütehassıslar tarafından söylenmektedir. Matbaamıza gelen eserler: | Bu aylık Mimari, Şehircilik, ve tez- yini sanatlar mocmuasının 4l inci sa- yısı çıkmıştır. (Mimar) : tavsiye &de- riz. Dr. Hafız Corel "ahili hastalıklar — “ehassısı Cumt've pazardan başks günlerde ğleden sonra saat 2) de 6 ya kadar Divanyolunda (118) nu fonu: 22398. Yazlık ikametgâh telefonu Kani | 28 .— Beylerbeyi 48.. şeytan demez| çenterane, 1.15 müsahabe ve masikd. 32 Çek | müsahabe. 28,15 musikili meşriyat. neler. 23,40 Lakatos sizan takımı, 21,50 dans! musikisi . Khz. Prai, 470 m, — 20,05 askeri konser fülharmenik takımı. 28 Maberler ve saire. 28.2“ pik. 28.80 senfonlie haz. 718 Khz. Homs, 420 m. — ?LA5 “Mi Conie Ori., isimli melodram (Korrininin eserlerin -| den). 950 Khz. Birenlau, $16 m. — 20, 15 neşeli masikili temsileik, 21,15 kelonileri hatırlayız. müsuhahs, 28,25 rmesikili neşriyat. 28 müs Khz. Dentsehlandsender, 1571 m. —* #por haherleri, 91,13 kalrimileri hatırlayış mes-| Hyata, (Krsa dalgnlı merkezden naklenn 22,14 dans musülcisi, 28 haberler. İLİK gece rmssl.| Kiel, Khr. Viyana, 507-m. — 91 Avusturya va“ tanı, isimli skeç. 22.15 haberler, 28,05 Arnn vut Tokatyan tarafından İnganni o (piyane refakatile). 24,45 carhait, hnberler, dans ru siklelnin devamı, 230 Kiz. Lüksemberr, 1804 m, — İngiliz - ce neşriyat. 71,30 haberler. 29,30 karışık pihir müsikisi. 23 operetlerden narçalar, 13,30 dans musikisi, r-B O RSA Hizalar *dız işareti olanlar üzer | etinde 30! vârmele dir ! Ravam'ar kapanış fiatlarını gösterir Nukut (Satış) 2 ondti varı 4 Paris » Milâne » Bröksel '" Atina 28, — | * Cemetre » Sola » Aresrerdam * Müdrir 4 Berlin » Varşova « Budapeşte * Bükreş * Belgrat * Yokohama 3 s Altın » Mesidiye «en 35, - 84 Çeldür Trap. sa, 1) tokhaln 306 | var 0:4 vi 4.20 İl & pair » « igı | 1.0545 Amstirdaı Prag ESHAM eri 8 | 1108 -oa jı —w —o0ığ 00 Ren İs Bankas Anadol Reji si mehto 2 Ünyon Peğ ark Malya “ark m. eca — Telefon Hatrive ver U. Sigör Yamonti İ ol Merkez Bankası * : © tahviller | Elektrik Tramvas Ruhtan Anadolu Ansdota 11 Anadolu 11 —00je Mümessil A -0) 0 (6 “0 “# 44.10 6.0“ İstikrâzıDahi Erpani istikrazı W | nişanları taşımağa hak kazandı - | niz...,, | lerle şefin bu iltifatlarını nezaket- İ evel de Almanyada bulundunuz.! devesi eden kaplin aint İ seyahat yapmıştınız. İ xneniz lâzım gelecektir. | lerinizden birkaç defa daha tehli- İ barat teşkilâtı sizin kim olduğu:| 1 NE Çesüluk e üularndir ; Tl BİN MASKELİ KADIN “İngilterenin kadınlara nişan vermedi- ğine müteessifim. Siz buna lâyıksınız!,, o — Violet Magg uzun zamandan»! beri garp cephesinde casusluk iş- leriyle meşgul olmaktayken 1917 senesi 23 mayısında Londradaki| İntellizence Service merkezine çağrılmıştı. Kız geçen uzun sene- ler zarfında sevdiği Ralf Lenoksu hiçbir zaman unutmamıştı. Onu; ancak nadiren, o da her defasın - da bir iki saat için görmeye mu -| vaffak olabilmişti, Ralf (o Lenoks i ta İsviçreye kadar uzıyan bir ca-| sus teşkilâtını idare etmekte ol - duğundan mütemadiyen seyahat- | te bulunuyordu. Bir defasında 1916 senesi sonbaharında Violet Magg gayet ustalıklı çalışan bir Alman casusunu İsviçre hududu- na kadar takip ederken Bale is - tasyonanda Ralf Lenoksa tesadüf etmişti. Lenoks başka bir trene binmiş, Cenevreye gidiyordu. Vi- olet Magg onunla ancak yarım akil bedel konmmlimii Ralf Lenoks demişti ki: — “Mis Magg, bu harp çok u- zuyor, ve gene yazık oluyor..,, Violet Magg yüzbaşı Lenoksın bu! sözlerini büsbütün başka bir su- rette tefsir etmiş ve harbin uzama- sından dolayı ebediyen kayuşma- larının da uzamakta olduğunu an- latmak istediğini zannetmişti.. — | Violet Magg Londraya (o vasıl olur olmaz, İntellijeine Service! reisi yüzbaşı Renguart tarafından! kabul edilmişti. «Kız amirini gö -l rür görmez korkmuştu. Çünkü yüz! başı Renguert'ın çok çalışmaktan ve çok yorulmaktan adeta kanbu- ru çıkmış ve saçları bembeyaz ol- muştu. Bununla beraber keskin! bakışları gene bakiydi. Renguart | mutat olan sükünet ve itidali mur| hafaza ederek Violet Magg'a de- mişti ki: “.- Sizi tekrar gördüğümden dolayı çok memnun o oldum, Mis Magg! İngiltere devletinin kadın- lara nişan vermediğine çok müte- essifim. Gerek muvaffakıyetleri- niz, gerekse gördüğünüz işlerin mahiyeti itibariyle siz en büyük Violet Magg mutat olan söz- İ le reddettikten sonra niçin İngil - tereye çağırıldığını öğrenmişti: . Mis Magg siz bundan ! İki sene evel Karpatlara kadar bir Bir kaç haf- taya kadar gene Almanyaya git! Fakat bu defaki seyahatiniz diğer seyahat-| kelidir. Çünkü Almanların istih- nuzu tamamiyle (biliyor. Onun! için en hafif bir şüpbe bile hasıl| elsa sizi yakalamak © için bütün! kuvvetiyle çalışacaktır. Buna rağ-. men gene sizi Almanyaya gönder-! meğe mecbur oluyorum. Cünkü! yapılacak iş başarmak için sizden muvafık bir kimsa »örmüyorem.! Yapacağınız hizmet itilaf ordula-| rının müstakbel harekâtı noktai| nazarından fevka'âde ehemmiyeti haizdir. Bu yaz zarfınla papılık ma - kamı bir sulh teşebbsünde bulu » İ bile konuşmıyacaklardır. nacaktır, İtilaf devletleri harbi tasfiye etmek için bu sulh teşebbü sünden istifade edip etmemeleri hakkında bir karar vermeye mec- bur olacaklardır. Sizin Almanya» da yapacağınız tahkikata bu şi » yasi mülâhazalara ciddi bir esas &- larak Kabul edilecektir.,, Violet Magg, âmirinin kendisi- ne yükletmek istediği ağır mes'i- liyetin yük altında eziliyormu$ gi bi vücudunu öne doğru iğmişti. Kız sesini çıkarmıyordu. Fakat vazifesini yapmıya hazır olduğu gözlerinin bakışından anlaşılıyor- du. Yüzbaşı Rengart bir dosya u- zatarak demişti ki: “.- Vâzifenize ait o teferruatı bu dosya içinde topladım. Dosya» yı en ince teferrüatına varıncaya kadar tetkik etmenizi rica ede - rim. Şube âmirlerimiz bu teferrü- atı sizinle ayrı ayrı müzakere ede- | ceklerdir. Bu hazırlıkları tamam- lamanız için haftalarca çalışmıya mecbur olacaksınız. Şu hesaba nazaran ağustosun ilk günlerinde Almanyaya gidebileceksiniz. Fa- kat işinizi orada her halde azami üç o bafta zarfında (o bitir» meniz | lâzımdır. . aZten hare- ket etmeden evvel birkaç kere daha konuşacağız. Size şi - nu tekrar edeyim ki Mis Magg, yapacağınız hazırlıkların tamam olması yalhız işin muvaffakiy etle neticelenmesi için değil, hâyatı *» nizin tehlikeye düşmemesi için de fevkalâde elzemdir.,, Bundan sonra geçen haftalar zarfında Violet Magg yeni Alman ya seferi için lâzım olan hazırlık- ları tamamlamakla meşgul olmuş tu, Fakat bu meşguliyeti o arasın - da bütün düşünceleri harbin bir an evvel bitmesine ve Ralf Le - noksa kavuşmasına matuf bulunu yordu, Onun için harbin bitmesi- ne büyük bir yardımı dokunacak olan yeni vazifesini bir an evvel muaffakıyetle bitirmek için can atıyordu. Violet Magg 7 ağustos 1917 ta rihinde Almanyaya hareket etmiş iğ ti. O günü akşam saat yedide Sva nsea namındaki ingiliz askeri nakliyat gemisi kaptanı doğru - dan doğruya bahriye nazirı tara- fından imzalanmış olan bir emir almıştı. Kaptan, 2i senedenberi hiç bir zaman öyle bi; emir alma» mıştı. Bu emi:de deniliyordu ki: Svansca kaptanı lam gece yarım İ da 9 numaralı liman zabıtası is - tasyonunun 5 rumaral: rıhtımın: da bulunacaktır. Kaptan bu zabi- te refakatle onu vapuruna götüre- cektir. Kaptan kamarasını bu bah tiye zabilne tahsis edecektir. Bu- lundukları andan (Bulonya) da karaya çıkıncaya kadar kaptanla zabit biribirleriyle tek bir kelime İ Vapur Bulonyaya geldiği zaman kaptan | bahriye zabitini bizzat karaya çr karacaktır, Ondan sonra o zabit gere hiç sesini cıkarmadan ayrı * kp g'dezektir. Svansea kaptanı » nın bu vak'ayı kimseye anlatma * sı şiddetle memnudur.., 4 (Devami var) x

Bu sayıdan diğer sayfalar: