2 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

2 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE e: eg MA A e e —» 10 < VAKIT 2 TEMUZ 1944 (Baştarafı 1 tc sayıfada) ni Hitlerin malümatı ha- ricinde olarak Fon Şleher ile ve Berlinde pek maruf olan bir ada- mun delâleti sayesinde münasebata girişmiş idi. Bu münasebat ve müzakereler ecnebi bir devletin! Berlindeki sefareti (o tarafından öğrenilmiş olması üzerine gerek fırka namına ve gerek devlet na- mına hemen meseleye müdahale etmek bir zaruret halini almış bu- bulunuyordu. Hitler gece tayyare ile Münihe gitmiş ve işte en ziyade alâkadar olan rüesanın tevkif edilerek hap- se atılmalarını emretmiştir. Hü- cum kıtaatı reislerinin bir çokları» nın bu gece tevkifleri esnasında gayri tabii ve gayri ahlâki müna- sebetlerde bulundukları tesbit e dilmiştir. i Hitler bu yaranın merbametsiz- iataatı rüesası karşısında bir hita- be irat ederek kendisinin bu kıts- ata olan sadakat ve merbutiyetin- den bahsettiğini ve Roehm'ü cl bir çok hücumlara karşı himaye eylediğini, fakst vakayi ve hadisatın kendisini şahsi hissi- yatı bir tarafa bırakarak devleti dafaaya mecbur kıldığını ilâve et- mektedir. Hindenburg Cümhur reis- liğinden çekilecek - Marşova, 1 (A.A) — İllüstro- Wayn Kurjer Kondozianni, muha fazakâr fırkaay mensup bir Alman tarafından Danzig muhabirine ya- pılmış olan aşağıdaki beyanatı reşrotmektedir: i M. Hitler Neudecke Mareşal | Mindenburgu kendisinin Fon Pa-| peni kabineden çıkarmak tasavvu- runda olduğundan haberdar etmek için gitmiştir. Marburgda irat edilmiş olan nutku tasvip eden Mareşalın M. Fon Papene müzaharette bulun- duğu ve M. Fon Papen istifa et- “mek mecburiyetinde kalırsa ken- disinin de reisicumhurluktan çeki- leceğini söylediğini rivayet etmek- tedir. Reisicumhurun bu sözüne karşı M. Hitlerin Marburg nutkunun M. Fon Papen için fena hiç bir tesiri vadinde bulunduğu! etmiş ve bu kıtaatın irtica ilesiki “bir alâka muhafaza ettiğini ve bir olduğunu söylemiştir. Roehm ile * bir ecnebi devlet arasında ve gay»| ri kalmaları tabii olan es”. ki devair adamları arasında mü-| nasebet ve teması temin eden eski başvekil Şleher olmuştur. Bazı kimseler ikinci bir inkılâp. yapabileceklerini zannetmişlerdir. | Bunlar, bu hatalarını pek pahalı | ödiyeceklerdir. Hitler, devletin idaresini kuvvetle elinde tutmak- tadır. İnkılâbı yapan biziz ve vur- duğumuz darbe serkeşlere ye irti- £am gayri mempun olan unsurları Pa na vurulmuştur. Bu icraat netice- #inde devletin satveti bir kat daha “artacaktır. Millet, kendisi aleyhi- 1 A a A PM AÇ ig KAŞ ebliğ, M. Hitlerin hücum) Zir A A AŞ A MAM ag e AŞ nie hareket edenler ve psilli ez mek için ellerindeki kuvveti del mal eyliyenler hakkındaki hüküm! ve kararın çok kati ve şiddetli o- lacağını görecektir. Hücum kıtaatı reislerinden yedisi kurşuna dizildi Berlin, 1 (A.A.) — Reuter bil- diriyor: Hücum kıtaatı rüesasın- dan olup tevkif edilmiş bulunan yedi mühim şahsiyet kurşuna di- zilmiştir. Bunlardan üçü Münih, diğerleri Berlin, Silezya Saksonya ve Pa- meranya teşkilâtına mensup idiler. Dün akşam ink eyi eylediği nutuk- ta M. Göring, inkılâbı mulazarrır etmek ve me de- virmek üzere bir plân tertip edil- miş olduğunu söylemiştir. Hücum kıtaatının efradı iğfal edilmiştir. Bu hareketin başında sabık başve- kil Fon Şleher bulunmakta idi. yıçş! Man EDE e ı TAA.) — Havas &- : Almanyanın. Avustur- , ikinei bir inkalr Kinin gayın getirmek ye ii hücum kıtastı tarafından yapılar. hazırirklardan efkârı umumiyenip Çarsamba günü akşamı Avus- turya hicum İıtalarına bombalar verilmiştir. Hitler Berlin, 1 Münihten, nd en bergdlen avdette istikbal eden M Göbels ile birlikte ve tayyare le dönmüştür. M. Göringin beyanatı Berlin, 1 (A.A.) — M. Göring aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Zavallı (o milisler wazifelerin den iphiraf etmişler ve sebebi ne olduğu malüm olmadan telâşa | dü.) ##* gürülmüşler ve slâklandırılmışlar- dır. Ankılâpla beraber yürünüldü- ğü halde bunlara inkılâba karşı yürünülüyor denilmiştir. İşin feci tarafı, irtica ile kopünistliğe gi- dildiği halde Hitlerci milislere bunları idare edenlerin ikinci bir nazi inkılâbı yapılacağından bahs etmeleridir. 4 Bu işte başlıca mutavassıt eski başvekil For: pieher olmuştur. Ken disi ile ecnebi bir devlet arasında ve katiyen memaun ol- maları imkânı mevcut olmıyan) )— anası arasında irtibat memuru ya. İ zifesini görmüştür. Tabiidir ki M. Fon Şleherin ök mesi kendisini tevkif edenlere kar- 4! taarruz etmiş olmasından ileri denilir. Hücum kıtaatının emirnamesi Berlin, 1 (A.A.) — Nazi fırkası muhabere bürosu bildiriyor: M. Hitler Münih tayyare karar gühuna sabahleyin #nat 4 ie vasıl olmuş ve Münib hücum kıtşatına | söyle bir emirname neşretmiş ol- duğunu öğrenmiştir: “Hitler, bizim aleyhimizdedir, ordu, bizim aleyhimizdedir.,, Bavyera dahiliye nazırı Münih- teki hücum kıtaatı rüesasmı sahsi karariyle tevkif etmiştir. M. Hit - ler bunların apoletlerini bizzat kendi eliyle koparıp atmıştır. Hitler, bundan sonra sabahleyin Bikkatini başka törafa gevirmek menfaatini ve nazi hareketini mü-| <di. EMiRNAME Hitler, hücum kıt- aları reislerinden neler istiyor ? ve” UBaştaralı 1 inen sayıfada) 4 — Hücum kıtaları reislerinin sadelik hususunda nümunei imtisal olmalarını isterim. Hücum kıtala - sinin kastettiği cürümlerin fırkadan veya hücum kıtalarından tardedil - ek suretile #—iyesini bemeli &k. derinden olgunluk, samimilik ve bi- likaydüşart Alman ordusuna sada. eyt yim 9 — Bütün hücum kıtaları çet EŞİ e ii m lerinin herzaman gösterebilmek ka biliyetinde oldukları şecaat ve feda- grlik fevkinde hir “ hare ripi ira ederim * bi Mi te Pularuysl Hitler, maiyetindekilerle bera- ber bu eve girmiş ve Roehmü biz» zat kendi eliyle yatak odasında! tevkif etmiştir. Roehm hiç bir sey söylemeksizir ve hiç bir mukave- met göstermeksizin teslim olmuş» tur. Aynı zamanda Henes te tey- kif olunmuştur. Roehm tevkif e- dilirken aynı zamanda erkânı har- biyesinin ve muhafızlarının bir çok efradı da tevkif edilmiştir. Tebliğ, hücum kıtaatının bu tas - fiyesinin (o ehemmiyetini kayedt- mektedir. Geceleyin; hücum O kıtaatının kendi aleyhine, reisleri tarafın- dan seferber edildiğini haber alır almaz, M. Hitler, sabahın saat dördünde tayyare ile Münihe git- miştir. , dahiliye nazırı bizzat Münih polis müdürü ile hür cüm kıtaatı reisini tevkif etmiş ve bunların apoletleri başvekil tara- fından kendi eliyle sökülmüştür, Müteakiben M. Hitler, yattığı odada Rochmü tevk'f o etiştir. Roehm bu muameleyi (o protesto etmemiştir. Hücum kılaatı rüeşaşından Hei- ves ile daba bazı şahsiyetler de sui kast tertibinde alâksdar görüle - rek tevkif olunmuşlardır. Tahtı tevkife elman reislerden Roehm Heires ve Ernst M. Göring tarafından, Prusya devlet şürası azalığından azledilmişlerdir. saat 5,30 da yüzbaşı Reehmin (Hücum kıtaatının yeni reisi Badviessedeki sayfiyesine gitmiş- 3 Berlin, 1 (A.A.) — Roehmünl bitmediğini kabul etmek icap et tir. Bu sayfiyede hücum kıtaatı) halefi olan Victor Lutze, 1885 de) mektedir.,, > tabiiki tddiökik l Veştefayada dofmuştur. Cihan harbine alelade bir nefer olarak iştirak etmiştin. Kendisi 1922 se- neşinde nazi fırkasıma girmiş ve 1923 te bir hücum kıtasına reis ol-| pouş ve deneceleri sırasiyle kaza j narak 1972 senesinde hücum İster! ları milli grup reisi olmuştur. Mevkuwf milis reisleri mah- kemeye verilecekler | Bârlin, 1 (A.A.) — M. Göering ecnebi matbuat (Oo mümessillerine beyanatta bulunarak, yanlış haber lerin intişar etmemesi için hudut- arı kapatmış olduğunu fakat ken- disinin hakikati gizlemiş olmakla itham edilmemesi © için matbuat mümessillerini cereyan eden veka. yiden haberdar etmek istediğini söylemiştir. Prusya başvekili demiştir ki: İki haftadanberi hücum kıtala» rı reislerinden bir kısmının ikinci bir inkılâp yapmak için kahraman milisleri baştan çıkarmıya çalış - tıklarını o biliyorduk. Bunların entrika ve tasâvvurlarının dane olduğunu biliyorduk. Erkânı har- biye reisleri Roehm vazifesinden azil, fırkadan ihraç ve tevkif e - dilmiştir. Şimdi hapishanededir. Vehakkında verilecek hükmü bek demektedir. Milis o reislerinden tevkif edilmiş olanlar mahkemeye verileceklerdir. Soi cenahın bir irtiez hareketi yapmasına mani ol. mak için tedabir © alınmıştır. Bu harekete iştirak edenlerden bir çokları mukavemet gösterdikle -| rinden dolayı ( öldürülmüşlerdir. Diğerleri mahkemeye verilecek - ” Rohem Münih, â (A.A — Mevkuf erkânı harbiye reisi Roehm ölmüş- tür. İ Alman matbuatı Hitleri | takdir ediyorlar Benlin, 1 CA,A.) — Havas e- jansı bildiriyor: Bütün Alman matbuatı, tehli- keli siyasi unsurların fazliyetleri- ni cezalandırmak için M. Hitlerin göstermiş olduğu sürat ve iradeyi takdir etmekte mütefiktir. Berliner Morgerpos! şöyle yazı- yor: “Şüphesiz M. Hitler icin bu seri hareketi yapmak kararımı vermek kolay olmadı. Fakat o, bütün milletin kendisine olan (o sağlam imaniyle, artık milli sosyalizm ile hiç bir alâkaları . olmıyan ve ecnebiler ile vatana hiyanet bağla- gı tesis etmekten cekinmemiş olan “| unsurlara karşı şiddetle hareket etmesini beklediğini biliyordu... “İdarenin sadakat, teminat ve şerefe istinat, ettiğine dair Alman milletine teminat verilmiş olması- na memnun olduğunu kaydeden Berliner Tagablatt gazetesi “dar- benin tam zamanında vurulduğu- nu ve tam netice verdiğini, yaz - maktadır. Alman hadiseleri karşışında Frapsız efkârı umumi;esi | Paris, 1 (A.A.) — Havas ajan) sı bildiriyor: j Frapsız efkâri umumiyesi, Al- manyanır siyasi vzziyetinde bir gün <ezri bal çareleri nı jicap eitireçek bir karışıklık ok duğunu, bir müddetlenberi hisse diyordu, fakat bu kadar ani ve bu kadar çiddetli bir aksülemele intizar emekten uzakdı, yor: Matin gazelesi, şunları yazır “Şiddetli aksülamellerin henüz Jarak kalabilir, fakat bulunması: | i Le Petit P, , İç red di eri , lâlinin ilk safhasını kati sur. bitirmemek ibtimali yardır. sülamellerin uzun müddet dev etmesi kabildir. Le Journale göre dur: “Goeringciler, Goeringeileri migtir.,. i Bu gazete, müfrit herhangi, teşebbüsün inkişafına Reichw. tarafından mani olunmuş gibi duğunu da bildirmektedir. Diğ birçok gazeteler de bu fikirdedi Ve 1914 teki Pusya askeri i saltasının tekrar ihyası © zam: geldiğini tahmin etmektedirler Figaro gazetesi diyor ki: “Almanyanın Reichwehrin linde olduğu vakıası me çi mış gibidir. ,Hitler,. bir timsal hakiki Şaliek “ bir esir oluyor.,, Le Jour gazetesi. $u suali s0 yor: “Hitler, vaziyeti idare mi yoksa takip mi etti? Prusya Reichswehrinin Alman; galebe çalmış gibidir., ingilterede akisler. yl AA.) — ye ir diriyor. Almanyada cereyan — dü kü hadiselerin Londrada hasıl tiği ilk tesirlere (o tercüman oli “Sundey Express, © gaz tesi, | yolda beyanı mütalea et “Hücum kıtaatı safi rik edilmiş fesat & nun tedibi için kullanıla meli ların nasyonal otoritesini alt üst ettiği türmiyen bir keyfiyettir. Bund. sonra M. Hitler, kaybettiğini niden elde etmek için azim şö retinin bütün nüfuzunu kullanm ğa mecbur olacaktır... Heyeti yer miyesi itibariyle, pazar günü çı kan gazeteler, “Marburg, da ir olunan nutuktanberi her an kek lenmekte olan bu li telif safhalarına ait tafsi d yıtla iktifa ederek, henüz mü lea beyan etmemektedirler. i Maamafih, İngiliz gazetel ri nim bu hayadisleri naklederke! kullandıkları manidar başlık! Hitler kıtaatı saflarında zuhur £ den ifratkârane harekâtın ted için kullanılan kanlı ib İngilterede çok acı bir a y yuş olduğunu ihsas yim den müsgadesiz. harice kı

Bu sayıdan diğer sayfalar: