2 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

2 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— i—VAKIT 2 TEMUZ 1914 ihtikâr var mı? Yiyecek fiyatları üzerinde yaptığımız tetkikler Son günlerde yiyecek fiatların- daki ihtikârın arttığından bahşe- diliyordu. Dün bu mevzu üzerin- de tetkikat yapmak üzere yiyecek fiatlarının toptan ve © perakende fiatlarını öğrendik ve şu neticeye vardık: Beyaz peynirin kilosu Balıkpa- zarında 40 kuruştur. Toptan fia- ti son hafta içinde 27,37 o geçen hafta 26,25 kuruştu. Kaşar pey- nirinin kilosu 70 kuruştur. top - tan fiatı ise son hafta içinde 52,01 geçen hafta 46,33 kuruştu. Zeytin yağının kilosu 40 kuruştur. toptan fiatı ise son hafta 37, geçen hafta 35,49 kuruştur. Çay fiatları ise pek muhtelif- tir, Kati olarak 400 kuruştur. Toptan olarak 240 — 350 kuruş arasındadır. Kahvenin kilosu çe- kilmemiş olmak şartiyle 130 ku-| toptan ise 100 — 102 ku- tuştur. Yerli pirinçlerin kilosu 30 yabanci prinçlerin (38 kuruştur. Toptan yerli prinçlerin 20 — 24 kuruş yabancı prinçlerin kilosu ise 28 — 32 kuruştur. Yağ fiatlarına gelince: Urfa yağı kilosu 90 kuruş, Trabzon ya- ğının kilosu 80 — 85 o kuruştur.| Toptan fiat ise Urfa yağının 73! — 75, Trabzon yağmın fiatları ise| 60 — 70 kuruştur. Toz şeker perakende kilösü 39, toptan 36,75 kuruştur. kesme $€- kerin kilosu 42 kuruştur. toptan fi- atı Alpullunun kilosu 39,50 Bul * gar şekerinin kilosu 42 kuruştur. Bu senehin zeytin fiatı 25 — 40| kuruş arasındadır. Toptan 13 —! 30 kuruştur. Sebze fiatlarına gelince, sebze ve meyve fiatları mütemadiyen değişmekte ve pazarlığa tabi ol «| maktadır. Yukarıda yazdığımız | perakende fiatları Balıkpazarı pi- yasasına göredir. (o Fiatlar semt semt değişmelere uğruyor. Me | selâ Adalarda en fazla. Beyoğlun dâ ise tabii bir şekildedir. Mahal İe bakkallar gelince asıl ihti- kâr bu satıcılarda kefidisini belli etmektedir. | ruştur, Orta tedrisat kadrosu küvvetleniyor Orta tedrisat muâllimliği imti - hanlarında hâzir bulunmak üzere orta tedrisat umum müdürü Hasan Ali Bey Ankarâdân şehrimize gel- miştir. Dünkü imtihanlar, Türk- çe, târih, coğrafya (salı günü, riyaziy& Ve temmuzun altıncı gü- nü de tabiiyeden olacaktır. Diğer târaftan öğrendiğimize göre, maarif vekâleti, orta tedri-| sat muallim kadrosunu tanzim ile meşguldür. Bu meyanda dârülfü- nundan açıkta kalan müdetrisler, orta tedrisat kadrosuna âlmâcdâk| ve bu suretle liseler kuvvetlândi- rilmiş olacaktır. Bunlardan başka bu sene Avru- padan tahsilini ikmal ederek ge - lstek tilebe adedi yirmi kadardır. Bunlar de geldiklerinde liseler ho- calıklarına fayin olunacaktır. Bü münasebetle kadroda mevcut üç! yüz müallim vekili açıkta kalmış olacaktır. hocalıklarına getirilecek müderrisler, maaşlarm dan kaybetmiyeceklerdir. Bu se- ne yeniden olarâk ne örtaâ mektep ağılacak ve ne de kapanacaktır. Maamafih hiç bir talebe mektep - #iz kalmıyacak fazla hücum olur. sa İise ve orta mekteplerde şube - lar ihdas olunacaktır. | Liseler Mahkemeden çık»! tıktan sonra .. İ Rakibini öldüren Rumun cezasi 3 sene 9 ay Fatih sulh mahkemesindeki bir muhakemeden çıktıktan sonra Ba. yazıt civarında (Yanaki efendiyi tabanca ile öldürmekten suçlu o - larak muhakeme edilen Lâmbo e fendinin muhakemesi, İstanbul a-; ğır seza mahkemesinde dün ak şam üzeri neticelenmiştir. Tahkikata ve muhakemeye gö-| re, Yanaki efendi, Lâmbo efen' diyi hakiki olmıyan senetlere is- tinatla dava açarak tazyik etmiş ve Lâmbo efendinin karısı Katina hanımın kocasından boşanmasını temine (uğraşmış. Maksadı da sonradan kadınla evlenmekmiş Nihayet, vaka günü mahkeme den çıktıktan sonra sokakta kavga etmişler, ağız kavgası © olmuş, Lâümbo efendi tabancasını çeke - yek Yanaki efendiyi karlar içerk| sinde kaldırım taşlarının üstüne sermiş... İ Müddeiumumi Kâşif Bej, hevvüren öldütmekten teza iste - miş, vaziyeti etraflı surette tetkik ve teştih etmiştir. Bundan #ohra müdafaa yapılmış, şiddetli tah -| rikten bahsolunmuş ve mahkeme heyeti, muhakemenin O bittiğini bildirerek kâtâtı müzakereye çe » kilimiştir. Müzakere saat altıya O Kâdar| sürmüş, sasi allida reis Aziz a za Sakıp ve Abdurrahman Şeref Beyler kârâri bildirmişlerdir. Mühkeme heyeti, Lâmbö efeh diyi tehevvüren öldürmekten ceza kanununun 448 inci maddesi mu| te- cibince on beş seneye (o mahküm! etmiş, şiddetli tahrik o görüldüğü için elli birinci maddeye göre bü! cezayı, âğir Hapse (tahvil el derek üç sene doküz âyâ indirmiş, suçlunun, öldürdüğü adamın iki oğluna öğ yüz litâ tazminat öde - mesini karalaştırmıştır. tl Bilgi müsabakamızda kazan i gene bir tramvay kazası olmuştur. Tramvay altında bir facia daha Dün sabah onda (Aksarayda Topkapı — Sirkeci hattında iş- liyen 779 numaral; vatman Süley- man efendinin tramvay arabası Yusufpaşadan geçerken on iki yas şında Haydar isminde ( bir çocuk römorka atlamış, © tutunamamış yere düşerek sol ayağı kesilm iğ Haydar baygın bir halde Haseki hastahanesine kaldırılmıştır. Bir arabacıyı dövmüşler Beyoğlunda Lonca sokağında oturan arabacı Aliyi, Muhsinı İb- rahim, Zeki efendiler dövmüşler-| dir. Arabasının şikâleti üzerine üçü de yakalanmıştır, Söndürülen ateş Paşabahçede Sultaniye çayırın- da Emin efendiye âit arpa yığini atılan bir cigaradan tutuşmuş ise de söndürülenüştür, | IYunari kayakşiları gidiyorlar Yunanistaridân gelip Bürdâya giden Yunan sporculari (bugün Yunanistana döneceklerdir. Kışın| Türk dağcılık klübüne © mensup| kençlerin Yunanislana (o giderek Olimpos dağına çıkmaları, Yunat İli gençlerin de Uludağa gelmeleri hakkmda mutabık kalmıştır ——— Bu sene fazla üzüm alı- | nacağı ümit ediliyor İstanbul eivarmdaki üzüm hağ- larının bir kısmı son seneler için- de bakımsız bir halde kalmış, bir! dok ökYE Şalimiy bağtara has! tahk ariz olmuştu. Bu bağlar mah-| sul vermez bir bale gelmişti, Ziraat vekâletinin gayreti ticesinde bir çok bağcılara Ameri- kan çubuğu, gözlaşı kükürt tev- zi edildiğinden bu sene İstanbul! bağları geçen seneye nazaran ih.) timama tabi olmuştur. Bu sayede şehrimizde eski bağlardan bir kıs: minın bu sene meyva yereceği an | laştilmiştır: Bu itibarla bu sene | İstanbul bağlarında — bol özünü| ölağağı tahmin ediliyor. | ne) | lekyan beyin eski ortağı tütün ta-| | gessereasasasanene İ Okuyucu! MEKTUP L Böyle şey olurr Bomba hadisesi davasında karar 3 kişi üçer aya, 1 kişide 1 aya mahküm! Bir husumet tesiriyle (| tüccar- dan Artin Tülekyan beyi şüphe al- tında bırakacak şekilde bir plân arabasma | çanta içinde bomba bırakmak da- Cihangir tarafındaki velerden şikâyetle Okuyucularımızdan M at imzasile şu mektubu al K idik: Dün akşam, denizde yapılan | alayını seyretmek üzere Beyoğ! tinde oturan halkın büyük bir İ erkenden, yer bulmak mal ksadile” ?€ nazır olan kahve ve gazinolar mişler alayın sonuna hattâ gece dır. | tertip ederek, Şişli — Tünel ara- den sonruya kadar oralarda kala İ sında şiyen tramvay i Firoz Ağa ve Cihangir tarafi vasmın kararı, dün sabah İstanbu|| Kabvelere erkenden gidenler, rının açlığını simit ve saire ile mişler fakat gazinolarda oturan! la para vermek mecburiyetinde dıkları gibi gece yarısı du gazi üçüncü ceza mahkemesinde bildi. rilmiştir, Bu suç tasnifi davasında, müd- detumumi Narettin Bey, Artin Tü-! diri İbrahim, tüccar kâtibi Cevat, Mapavrili Mehmet Beylerin o bu işi birlikte hazırlayıp — tatbik et-| mekteri, Hafız Mehmet ORagıp| Beyin de Mapavrili Mehmet Beye! bomba satmaktan ve evinde bom-| ba bulundurmaktan cezalandırık. malarını istemişti, Müdafaalarda da, bu işi mu-| hakeme edilenlerin yapmadıkları ileri sürülmüştü. Ali Hikmet, Nusret ve (o Tahir Beyler tarafından sözler birlikte! olarak verilen karar mucibince,! suçlar, müdeiumumiliğin müta| İğâmhâ uyğuü elarak sabit görül müşür, Dolâyısiyle İbrahim, Ce- vat, Mapavrili Mehmet “Beyler; ceza kanunun 264 ve 285 inci mad delerine göre üçer ay hapse, dava- cı Artin Tülekyan Beye ikişer yüz lira tazminat ödemeğe (o mahküm edifmişlerdir , Hafız Mehmet Ragıp Bey de| ceza kanununun 264 üncü madde“ sinin son fıkrasma göre (o bir ay hapse ve otuz lira pârâ Cezasına mahküm olmuş, a&öcak kendisi «| nin cözası tecil olünmuştlur. Mapâvrili Mehmet Beyin tecil isteği reddedilmiştir. İbrahimi ve Cevat Beyler, mahkemede tecil isteği ileri sürmediklerinden, ka-| rarda bunlar hakkında veya tesilin reddinden bahis yok: Kararın temyizi kabildir. tecilden tur. an talebemizin isimleri Bü yıl bâkalerya imtihanları) günlerine Fâst gelmesine rağmeri, lise talebesi arasında açtığımız bil; gi müsabakamız cidden dikkate ve alâkaya değer bir rağbetle karşı- lanmış bulunuyor. İstanbulun ve memleketin her tarafından gelen cevapları tetkik ederken doğrusu | büyük bir iftihar duyduk. Bunu! bilhâşta işâret ederiz; Gelen cevapların içinde derece vermek için; bizi bir haylı düşün- dürenlere de rastladık. Ufak tefek! farklarla birbirinden kolaylıkla a-| yıtt edilemiy&cek gibi müsevi his-| sini veren cövaplar vardı. Bunlar arasında derece tayini için Yazı şekli, intizam gibi daha tali unsur- lârdan istifade etmek zarureti baş gösterdi. Bir kısım cevapları da; mensup olduklari ve yahüt olma lârı lâzım gelen mektep adreslerini ihtiva etmedikleri için müsabaka ya ithal edemedik. İştirak edenlerin hepsine teşek- kür ederiz, | #ahim Zeki. İkinci: Dârüşşefaka Şimdi vardığımız neticeleri ya! ZIYOTUZ: Tabii bilgiler Birinci; Sivas Msesinden 192 Mümtaz. İkinci: Büvsa lisesi son! ömefinden Ahi Fethi Beyler. Riyaziye kısmı Birinci Kandilli lisesinden Suat Hanım. İkinci: Darüşşefaka li- sesinden Akif Bey. Kimya Kısmı Kadıköy lisesinden İb- Birinci: Dursun. Üçüncü Ke- Kemal Hikiet lisesinden dıköy Beyler, lisesinden Fizik kismi Birinci: o Darüşşefaka mekte binden 909 Osman. İkinci; Da rüşşefaka lisesinden Dursün Bey- Ter, Edebiyat kısmı Birinci: İstanbul lisesinden C. şubesinden 306 Ahmet Ali. İkinci Darüşşefaka lisesinden 164 Akif, | lisesinden 962 Ekrem Beyler. | san Adnam: ! edebiyat, coğrafya şubeleriüd& ü- Üçüncü: Pertevniyal lisesinden 581 Lütfi Beyler, Coğrafya kısmı Birinci: Darüşşefaka lisesinden Mehmet Sitki, İkinci: Kadıköy Tarih Birinci: Kadıköy Wiesinden Ha. İkiwei: Pertevniyal Yisesindön Enver Müzlum. Üğün- cü İstiklâl Hsesinden Nusret Safa Beyler. # Tâbii iller, riyâziye, fizik, çüncülüğü kâzanacak deretede ce vâplar bulunamadığı için bu ku sımlârdâ yâlnız birincilik ve ikin- tilik defeğesile iktifa olunmuştur. Edebiyat cevapları Edebiyat #uallerinin bilği tara- fihda İâtanbul lisesinden Ahmet Ali Bey çok mükemmel cevaplar verdiği için birinciliği kazanmıştır.! Darüşşafaka lisesinden Akif Bey de bu kısmın daha çok güzel yazı yazmak kısmında muvaffak ok Tâmbalı rin söndürüldüğü lıkta bırakılmışlardır. için Öğrendiğimize göre zabita gazinoların kapanması içi bir saat tesbit eylemiştir. n mu Ve bu te o garinolardaki saz veya caz tirmektedir. Sazın durmasıridan sessizce hava almak istiy. dükları yerden kalkmalar, İarin söndürülmesi de bw enlerin 1 içim tali kâmiüdan mıdı*, bilemeyiz? Sırf denizde Yâpılacak mek maksedile, Cihanigirde alayy ali ve alafranyayı bir #râya getir, fs şişirân bir çalger bahçeye gi ve musiki sahnesine arkasını ve bahçenin denize nazır olan alt kı da oturanlar dün akşam i şte böy vaziyet karşısında kalmışlar. ve ihtarlara karşı da mantıki lamamışlardır. kümbaları söndürerek ranlıkta Birakan Bobahçe ayyen saatte güzürülern; susunda zabitanm verdiği bir ce otura: sahip! Kayemmad emre Ti. &derken, mekülât ve meşrübat de, tâbi olm metbüriyetinde Bi dukları belediye aMkânima dı“ ni şekilde hürmek etelete sadi” Her iki meselenin tetkilini al vi darların mezar dikkatlerin Ken, sabite enrile müayyei desti maheflerine birer levha talik 6 Pürikcnk öleri bö” gibi yerlerin z si, ve halkr müteciviz bi ları anlaşılan gazimocular! şıya bulündurmamak için leri muvafık olatağr Kani duğumuzu ilâve öderiz. Kese kâğıt Fu la karşı zabita | #muvlarinne buraları dik sik teftiş atinde ları Belediye yiyecek maddeli behemehal t&miz kese kâğıt! konulmasını bir kaç laştırmıştı, Buna rağ | eski defter ve hesap bu işte kullanıldığı g dir Belediye bu hale rilmesiii bir kere di | dürmistır, | söuştur, Kendisinin “Bizim defa men küğtt örüh niha ha Wklı yazısınt önümüzdeki pi İ be günü erkacak “Güzel sayfamizda neşreddeğ; iz. Hediyelerimiz Müsabakalarda muvaffak göndermedikleri için, yöYüğ. Enver, Mazlü rm Beylörin neşred | Târdan bir kısmının fotoğra neşre! ro, 2 | Ibrahim Zeki, Dursun, Seti * iliiek* birer fotoğtaf göndermek ederiz. Hediyelerütsiz evwelge işa” tiğimiz gibi birincilere birer Kostüm, ikincilere birt | üçüncüler& birer âyak kabi Sıvas İisesiiden Mümtaz , İ Kediyesi gönderilmek diğer Beylerin de 9 te sünü göndermesini, Suat H tesi günü öğleden sonra "" mıza mürâcâat etrhelerii deriz. m Pİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: