2 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

2 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Ni İd “iş ea A :AKBA ; Ankarada AKBA kitap ; evinin birinci şubesi modern £ bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açılrzışlır. AKBA kitap: evleri her dilde kitap, mecmua, gazete ibtiyaçlarına cevap vermektedirler. Gerek kitaplarınızı gerek kırtasiye- nizi en ucuz olarak AKBA kitap erlerinden tedarik ede- bilirsiniz. o Devlet Matbaaisı kitapları ve VAKIT'ım neşri" yatınn Ankarada satış yeri AKBA kitap evleridir. AKBA Merkezi Telefon Birinci Şube : İkinci Şube « Saman Pazar Istanbul İkinci Tera Memurlu- Zundan: İpotek cihetinden paraya çevril-. mesi tekarrür eden ve tamamına dört bin altı yüz yirmi beş lira kıy- met takdir olunan İstanbulda Ba- bı Caferde Ahi çelebi mahallesi - nin Yoğurtçu ve Berdak ve Yağ iskelesi sokağında eski 55, 133, 135 mükerrer 7, ilâ 27 ve yeni 35 mü- kerrer 135, 11, 29 No. larla murak- am Yazı i müştemil mağa- Zanım tamamı 4 — 8 — 934 tari- hine müsadif cumartesi günü sa- at 14 — 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti mubam- menenin yüzde 75 i bulduğu tak- tirde mezkâr gayri menkul müşte- risi üstünde bırakılacaktır. Aksi halde #on arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19 — 8 — 934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 — 16 ya kadar keza dairemiz- de yapılacak olan ikinci açık art- tırmasında mezkür gayri menkul en çok arttıranın uhtesine ihale o- lunacaktır. Arttırmaya © iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham- menenin yüzde 7 1/2 u nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka - nın teminat mektubunu hâmil bu- lunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli a- lacaklılarla diğeri alâkadarlarıc ve irtifak hakkı sahiplerinin bu aklarını ve hususile faiz ve ma-| sarife dair olan iddialarının ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfın- da evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicille-! rile sabit olmıyanlar satış bedeli- Din paylaşmasından hariç kalırlar, iterakim vergi, vakıf icaresi tan tifiye ve tenviriyeden mütevellit İediye rüsumu müşteriye aittir. fazla malümat almak isti- Yenlerin & — 7 — 934 tarihinden en dairemizde acık bulundu”! Tulacak © arttırma şartnamesile| 833 iz No lu dosyasında mev» Şit mahalli mezkürun evkaf, me- dağ ep havi vaziyet ve! ni ymet raporunu görüp an İsyabilecel ar; ilân olunur. (178) Mİ a ia Mah Any Beşinci Hukuk li Efendinin Beyoğlunda time sokağında 18 No hu har! nede oturan ani oğl # Yani! Ef. aleyhine Ürime ra eylediği dava- nın ilânen tebliğ, 27 —6 — 934 At icrasına rağmen ihli celsesi tah- 3137 | 161 YY VAKTI gezintisini unutmayınız Sizin için zengin, cazip ve çok | | Gazetemiz (okuyucularına mahsus olmak üzere bir gezinti tertip etti. Bu gezintinin vapur- la denizde veya hususi bir tren « le İstanbuldan uzakça, sık ağaç- lı ve çok ferah bir yerde yapıl - ması, buna iştirak edeceklerin ekseriyetinin arzusuna bırakıl - mıştır, Bu gezintiye davetli olarak iştirak edecek olanlar hiç para| vermiyecekler, on beş Haziran - dan itibaren gazetemizin başlı - ğının yanında neşrine başladı- ğımız kuponlar mukabilinde bi- anansonusneeren0d0onananaın on sesasanurarartonas0a Dikkat: — Abonelerimize ve taşraya gönderilen gazetelerin Ge- zinti kopunları mavi noktalı bir çiz- Ei ile iptal olunmuş, idareden veri- lenlerin üzerlerine de bir damga vu- rulmuştur. Abonelerimiz arasında bulunan- ların kuponda iptal edilmiş olsa bi- le hâkları mahfuzdur. Fakat taşra için basılan gazetelerden kesilen kuponlarla üzerlerinde idare dam - İstanbul asliye üçüncü hukuk mahkemesinden: Faik Ef. tarafından Tophanede Karabaş mahallesi ve caddesinde Hacı Habil 30 No da mukim Faik efendi zevcesi Fahriye hanımın a- leyhine ikame eylediği tescili ta - lak davasından dolayı mumailey- ha Fahriye hanıma tebliğ edilmek üzere gönderilen arzuhal (sureti ikametgâhı meçhul O bulunduğu şerhile bilâ tebliğ iade edilmiş ve bittabi ilânen tebligat icrasına ka- rar verilmiş ve 8/9/934 cumartesi saat İl e tahkikatın icrası mu karrer bulunmuş olduğundan tari- hi ilândan itibaren müddeialeyha- nın on beş gün zarfında dava ar- zuhaline cevap vermesi ve yevmi mezkürda saat 11 de tahkikat ha- kimliğinde hazır bulunulması lü - zumu tebliğ ve arzuhal suretinin mahkeme divanhanesine talik edil diği ilânen tebliğ olunur. (077) 6 mer hukuk mahkemesinden; Rafet Bey tarafından — karışı Refia han aleyhine açılan bo- şanma davasında müddeialeyha «| nın ikametgâhının meçhuliyetine binaen davetiyenin (on beş gün müddetle ilânen tebliğine karar verilmiş ve yevmü muhakeme ola-! rak 17/9/934 tarihinde pağartesi | günü saat 13,30 a tayin ve bu bap! ta imlâ kılınan davetiye varakası | mahkeme diyanhanesine talik kı» lınmış olduğundan yevmü ve vakti mezkürda yeni postanede İstan »- bul asliye mahkemesi altıncı hu - kuk dairesinde heyeti hakime hu- zuruna gelmesi lüzumu tebliğ ma- kamına kaim olmak üzere ilân o- lunur. (1250) olduğundan yevm ve vakti mez- kürda mahkemede hazır bulunma- sı lüzumu beyan ve aksi halde H.U.M. K. nun 401 inci maddesi mucibinde hakkında gıyaben mus amele icra olunacağı tebliğ maka- kaim olmak üzere ilân olu- hi (1249) letlerini alacaklardır. o Kupon larm neşri 31 Ağustosa (okadar! sürecektir. o Şimdiye (O kadar| gıkan kuponların idarehanemiz- İ den tedariki mümkün olduğu gibi müvezzilerden de istiyebi - lirsiniz. Gezintimiz için hazırladığı - mız ptoğram bir çok sürprizler- le doludur. Meselâ musiki kısmı herkesi tatmin edecek şekilde tertip edilmiştir. Bundan başka musiki yalnız vapurda kalmıya- cak, gidilecek yerde de gezinti - ye iştirak edenleri takip edecek- tir. Proğramı o neşrettiğimiz! gas: bulunanlar kabul olunmıya caktır. Muhterem karilerimiz (lütfen topladıkları kuponlara birer defa baksınlar. Üzerlerinde damga ve mavi noktalı çizgi bulunanların ge- zintiye iştirak için bu gibi kupon- ları tebdil eylemeleri ve bundan sonra âlacakları gazetelerin baş ta- safındaki kuponların çaprast bir su- rerette basılan mavi noktalı çizgi - eğlenceli bir program hazırladık vakit mükemmel, vadimizin yal. nız kelimeden ibaret olmadığı görülecektir. Bir çok gezintilerin © tadını kaçıran izdihama meydan ver - memek üzere yerler mahdut o - lacağı için bilâhara toptan kü- pon tedarik etmek istiyenler a- rasında belki müşkülât çekecek. lerdir. Bu itibarla henüz kupon biriktirmiye başlamıyan okuyu- &ularımız varsa kendilerinden bu işi ihmal etmemelerini ve ek- siklerini şimdiden tamamlama: ları lüzumunu işaret ederiz, anan 19mm A8 ANAN 084084 8NE BAN BAN keremi Ena »iz ve damgasız olmasına dikkat buyurmalarını rica ederiz. İ — 15 numaraya kadar olan şizgili ve damgalı kuponların İstan- bula Jait olan çizgisiz ve dam - gasızlarla tebdili için o Temmuzun birinci Pazar günü akşamına ka - dâr müracaatta bulunulması büsü- suna alâkadarların nazarı dikkatini celbederiz. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden ; 2500 Ton Lavemarin kömürü 18-7.934 400 ,; Keiple K 18-7-934 430 ,, Döküm koku , 21-7-934 368 , Kok Ğ 21-7. 934 Yukarıdaki malzeme Kapalı zarf suretile hizalarındakii tarih: lerde saat 14 te ibalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her gün öğleden sonra, müvakasaya girmek için de o gün temi- net ve teklifat ile müracaatları, (3446 Istanbul üniversitesi Mübayaat Komisyonundan: (1) Tıp Fakültesi Adli Tip binasına kalörifer kazanı vazı, (2) Üniversite Merkez binasındaki su kulesinin tamiri (3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin işgal ettiği Zeynep Hanım Konağının su tesisatı, (4) Üniversite merkez binasının kurşunlarının tamiri. Yukarıda mahalleri yazılı dört kalem iş 2277/934 Parar günü ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip lerin Üniversite Mimarlığından alacakları vesaikle Mübayaat Ko misyonuna müracaat edip hergün şartnamelerini tetkik. edebilir: ler. Ve ihale günü saat 15 de teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuk teminatlarile Müöbayaat Komisyonunda bazır bulun maları ılân olunur. (3566) 11:7934 tarıhinde kapalı Askeri Fabrikalar Müdürlüğünden: zarfla satın alınacağı ilân edilen 3500 ton Zerodiz kömürünün kalori miktarı 6800 ze tenzil edil- mek suretile şartname tebdil edilmiş olduğuudan münakasanın 21-7- 934 larihine tehir edilmiş olduğu ilân olunur. 13513) Selimiyede: Fırka Satınalma Fırka ibtiyacı için 18,000 bin Komisyonundan: kilo Mercimek aleni münakasa ile 4 Temmuz 934 Çarşamba günü saat 14 de satın alınacaktır. Talip olanlar muvakkat teminatlarile birlikte muayyen gün ve saatte Fırka Satınalma Komisyonunda bulunmaları. (3755) Istanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden; Hurda vesaiti nakliye bilmüzay. ". yi zer örmek de Is'apbul Posta Müdüriyeti emine "mürâcsat eylemeleri, (3587) ede satılacaktır. Talip olanların teminatlarile 22/7/934 Pazar günü saat onda Galata Sarayında Beyoğlu Posta T. T. Merkezi binasında müteşekkil komisyonu ve AĞA K m AM Ma 1 — VAKIT 2 TEMUZ 1904 — ! Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri Karaköy - Köprübaşı Tel 49369 — Sirkeci Mühürdarrade Han Teleton 92740 Trabzon Yolu Vapuru ERZURUM , gpai. SALI 20de Gölata rıh- umından kalkacak. Gidişte | Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vak- fikebir, o Trabzon, o Rize'ye, Dönüşte (bunlara © ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğraya: | caktır. (3573) İzmir süra't Jskenderiye yolu | IZMIR. ,Yepvr Temmuz | SAL In de Galata viii tımından Okalkacak, (doğru Izmir, Pire, İskenderiye'ye | gidecek ve dönecektir. (3574) Bartın Yolu a a RR Red 2 Gan ai ER BURSA 2 Temmuz Pazartesi 19 ca Sirkeci ubtımından kalkacaktır. (3575) . İstanbul asliye beşinci hukul j mahkemesinden: İ Anastas efendinin Beyoğlunda Ağa çeşme sokağında (o 18 Nolu hanede oturan Marino efendi aley hine ikame eylediği davanın ilâ nen tebligat icrasına rağmen 7 : 6/934 tarihli celsei tahkikatında isbatı vücut etmediğinizden naşi | hakkımızda giyap kararı vetilmis” ve emrü muhâkenienin 16474934 tarihine müsadif pazarlesi saat 14 e tayin kılınmış old dan yevm ve vakti mezkürda kemede hazır bulunması lüzum beyan ve aksi halde H.U. M nun 401 inci maddesi o mucibince hakkında gıyaben muamele | olunacağı tebliğ makarıma ka olmak üzere ilân olunur. (12 v | İstanbul Birinci Yerileme sundan: Vanlı Etem efendi ile tücca: Kasım Abdülgani Efendi arası daki dayanım yenilenmesi esn da İstanbulda Asmaaltında Ça başı hanında 11 numaralı yazı nede mukim tüccırdan Abdülgi Efendi hakkında mukaddema  liye Birinci Hukuk mahkemesine ikame edilen davaya ait dosya | teferruatı Adliye yangınında miş ve vektile ilânen tebliğal kılındığı — anlaşılmış olm. kerre büroca otuz gün müd ilânen tebliğat ifasına karar miş oldu *undan yenilemenin | katında bulunan birinci yeni | sı icin tayin olunan 24—10 tarihine müsadif çarşsmba saat 14 de Yeni postanenin bürosuna gelmediği ve ya veki göndermediği takdirde 2367 maral; kanunun 6 ıncı mad tevfikan gıyabında muamı pılacağı tebliğ makamına k. mak üzere ilân olunur. Göz Hekimi ş Dr. Süleyman Şük i Babndli, Ankara cadile Na GO 936 Teleferi A e

Bu sayıdan diğer sayfalar: