12 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14

12 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYA TEA ADAMA KA KATARAK > Haftalık Radyo Programı © o 1S Temmuz Pazar 950 Khz. BRESLAU 318 m. 21: Mesikili deynek koşusu 1520 Khz, VARŞOVA, 1343 m. 18.10: Solist Konseri 19,13: Çift piyano k caz. 1918: Kdebi wesriyat, 20: Mohtelif, #15 Hafif orkestra Konseri, 21,3: muhase | be. 71,18: Popület tagünnlli senfonik konser, ; Haberler, 28: Musahabe, — Neşeli! 38,15 Haberler, 25.30: Dans plâk lari, 245 Musahabe, 24.00: Dans plhkları . 895 Khz, BÜRRESŞ, Böl m. 1130: Ruhi v edini neşriyat, IAS: Gün “düz neşriyatı. 18: Musahabe, 1815: PIAK 40: Köylü meşriyatı. IX45: Musahale, 190 : Sibicinni orkestrası. 20.80: Konferan:| 245: Piâk. 11: Mafta bemsi, ZA: Komer sikisi, — Maberer, 2220: Radyo orkesi tens, 13: Maberer. 28.87: Kahvehane Konar Ctayammili) » 380 Khr, LÜKSEMBURG, 1804 m. 21: Dans müsiklel, 2370: Musarabe, 99 "Ak. 72.30: Plâk, 78: PİK. 2810: Dans mu- Sikini Ctagannili) 428 Kuz. PRAG, 470 m. 120.05: Asker konser? 1: Musahabe, 21,15 Tağanni 21.10: Mesahabs 19* Kktümllte 28.20: Hrömndan: Mizahi meyiyat, 181 ik. 280: Kizan rmasikis, O M3 Khz. BUDAPESTE, 330 m, 14,04: Sehir - belediye » orkesimsr. YO,” « 11,25: Sisdyodan operet — teme rn neşeli dal kadm, 28,30: Haberle $ Dans musikisi 24.80: Karina vizan t '. | AŞI Khz. Dentachiandsender 1571 m. 31: Karışık mmüsikiden mirekkep popuri, 23: Maberler. 7524: Musubabe, 2i: Nez! havalar ve anma rmesikisi, 59? Khz. VİYANA 507 20,20: Şarkılar piyano refakatile, 3105 (Viyann, ziyana Kalacaktır) Moirer takın e tazsanl heyeti iştirakler radyo popur! 1130: Dama aöünikin. 16Temmuz Pazartesi 221 Khz. VARŞOVA, 1145 m. 19,15 Oda musikisi. 19,45 miisahabe. 19,55 | Gszel san'atlar. 20 Mahtelir. 20,40 PIAk, mh- | » ZU? Mafif orkestra masikisi. 21,50 i ve zirai neşriyat, 2212 Populer sen- Orkestra kümseri 28 Edebiyat. 2815 ne musikisi, 24 Müsahabe, 823 Khz. BÜKREŞ, Fak. GELİR ZAC GE e GA orestrnsı, 21,45 Müsahabe, 22 Tagannili kan- . 22,30 Piyano konseri, 28 Haberler. 18,30 vehane konseri, 230 Khr. LÜKSEMRERG, 130 m. Polonya meşriyatı. 20 Piyano konseri, 20,20 | v « B0?5, Radyo orkestrası. 2049 Re İ 21 Haberler. 21, Karışık konser, | 5 Müsahabe, 21,40 Karışık Konserin dö | 7210 senfonik konser. 28 Viyamudan | ” Klm konser, 638 Khz. PRAG, #70 m. 21,50 Çin piyano konseri. 22,19 Bretisinv. nakil, müsahabe, 23,15 plâk. 28,45 müsa- yi ri wi e 545 Khz. BUDAPESTE, 550'm. 1045 pâk. 20,30 Müsahabe, 21,30 Konser - ” salanlurından müklen © org konseri, 8,15 Cazbant. 24 Almanca konferans. #0 Sigan musikisi. 191 Khz. Deutsohlandsender, 1571 m ZA,AS MU neşriyat, 26,45 Müsahabe, 22,10 a 0) İsimli skeç (Piyano retakutin- ) 24 Hamburgtan akşam konseri. “y80 Khz. BRESLAU, 316 m. 28 neş'eli neşriyat. 21 Kısa Haberler. 21,15 Müh neşriyat, İ143 emberlayn. 3215 (lskra sell) isimli skeç, 18 Avusturya, 38,90 Heber - Yer, 2845 Dans mesini, ” Bençler musiki heyeti, 21,30. Sonra cektir. 27,15 Müsbaba. 22725 Meoizer örkestrnar. 28,20 Haberler, 28.50 kon - 34 PA, 13 Srammet missikisi, © 17 Temmuz Salı © 221 Khz VARŞOVA, 146 ve. 18,15 Orkestra konseri (semfenik). 14 Kan 0s, 19,15 Plâk. (Piyano). 11,45 Müsahabe. 5 Hafif kahvebane konseri — 2050 spor. ön dl bahisleri, *1,19 Plhk ile Vagne ) ve (selde) ösimli emesikili dra- mu, 2410 Konferans. 2425 Müsahabu. 823 Khz. BUKREŞ, 364 m. m 5 neşriyatı. 18,06 Dlotoi takı- iiyerdte. 20,45 plâk, 21 Komfe - 218 Seafanlk © konser. 2? Müsahnbe. feni İcomserin doyum, 28 Kaberler. ça LUKBEMBERG, 104 m İ nesriyatı. *1 Dünya haberleri, $1,10 » 21,85 Müsababe. 2140 Kon-| devam. 22 carbant, 22,38 radyo orkes rası 23,10 oda mnaikisi konseri, 23,40 dans | “Khz. PRAG 476 m. 5 Orstavadan tağannili Konser, *LAZ Fiharmenik konser, 29 Haberler. 28 Haber r, 38,15 Sahmmel konseri. 3845 Haberler, © #45 Khz. BUDAPEŞTE, 80 m.» 10.40 Amele birliği tarafından tayanni ve marslar. 29,19 Odesn ve Parlofon plâkları, 28 in İdnresindeki opara © rkoatrmer. 2i 1 takimi. , b 21,50 (Das yenir Münehhmmen,, isimli &keç. İ #5 Haberler. 28,80 Sözlü neşriyat. 18,43 De- İ wiz haberleri, 74 Gece musikisi, buz Khz. VİYANA 507 20,55 Opera Msikisi, 72,55 Alsam hemme ri, 28,80 Haberler, 28.50 Kanferana, 24 Kon - serin devamı, 1: Piâk (Gece musikisi). 18 Temmuz çarşamba 221 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 20,15 Keman konseri (Piyano refakafiyle). 20,40 plâk. 30,50 spor haberleri, 21,1? Marıf! konseri, İ8 Avusturya, İS80 Haberler, 2943 #wusiki (Pk), haberler, 22.12 Sopran mu - ganniye tarafından sarkılar, 2330 Piyans | keseri, 33 Tavsan avına dair konferans 23,15 Dans masikisi, 523 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 18 - 15 gündüz meşriyate. 19.05 Orkestra konseri, 20 Üniversite, 20/15 Radyo orkes - trnsı, 31 Kanferans. 32,15 Keman © konseri. 71,45 Müsahabe, 72 Lehran eserlerinden ta - gannili konser, 28 Maberler, 25,30 Kahveha - ne mmesikisi. 30 Khz. LÜKSEMBERG, 1304 m. Avusturya neşriyatı. *i Haberler. 2120 Avusturyalı #serlerinden innser. 21.35 Mü - sahabe. #140 Konserin devamı. #2,3Nn Piyano konseri, 29,45 Plik. 28 Mendrof banyoların dan naklen konser, 828 Khz. PRAG #70 m. 21,30 Müsahabe, 29 Maberler, #218 Örkes ira konseri, 23 Haberler. 28,15 Piâk. 2845 Haberler, 343 Kkx. BUDAPEŞTE, 550 m. 1930 Budapeşte konser o orkestrası, 20,30 Hülüyeler. 2128 Olga Terokot - Ticdebergin konseri, 21.50 Büyük radyo tiyatrosu, 28 Tol Siyan bakımı. 24 amm #asikisi, 191 Khz. Deutarhiandaender, 1671 m. 4105 (Bayresth) İsimli mikrofon meşriya- ta. 2215 (Sap) ösinli milerefon © meyriyate. 2430 Neşeli neşriyat, 28,45 Meniz haberleri 24 Eroslsudan dans mesikisi, 050 Khz. BRESLAU, 316 m. 20 Alman sarkıları, ££ Meşeli konser, 73,29 Kısa dalga ananlörleri içim teknik, 28,51 Am - güst Rouss'un eserlerinden konser, 24,40 Ar » menik kopseri, 892 Khz. VİYANA 807. 20,40 Askeri konser, 22,15 Müsahabe ve müstkei, 78 Aktvalite, 7815 Faperanta. 28,10 Haberler. 73,59 Moiz radyo Orkestrası, hi Dans musikisi, 19 Temmuz P be 18.39 Pepüire senfonik konser, 19 Keportaj 19,15 Taganni kanseri. (Piyano) 19,80 Piâk, müsnhahe, 20,13 Salan orkesira konseri 21,22 Stldyodan senfonik konser. 2135 Maberler. Haberler. 22,13 Koro Kanseri. 78,05 Mü- sahabe, 23,20 Dans musikisi, $4 Müsahabe, 423 Khz. BÜKRES, 284 m. 31 dübliyanadan nakil, 18 Haberler, pihk. 24 Kahvehane memikisi, 230 Khz LÜKSEMRERG, 1804 m. 20,11 Bertha Salon musikisi takımı, 2115 Oprodana saklen Puceininin (Le Bohem) 0- porası, 28,40 misiki, 24,10 Sigan musikisi, 191 Khz. Dettsehinndernder, 1571 m. 1130 Bando muazikası, 23 Maberler. 1339 “Teknik neşriyat. 28,45 Meniz haberleri, 2 Gece rimsikiai, 550 Khz. BRESLAÜ, 316 m. 21 Haberler, 11,16 Saar (Konferans) 138 Dans, neş'e, aşk. 78,20 Haberler, 28.50 dans ve salpeya davam, ? den 3 e kadar Alinan kı- . dalga Üzerinden (Bicardo © Huck) isimli skeç, 592 Khz. VIYANA Son, 2040 Curbant. 21,85 Aktuabite. 22 senfonik halk musikisi, 23,50 Haberler. 28.30 Holyer radyo orkestrası, 1: Palmhot — kahvesinden: Duns musikisi. 20 Temmuz Cuma 231 Kiz. VARŞOVA, 1845 m. 20,15 Org konseri (Vilnadan). 2040 Piâk (keman eserleri, haberler) 2,1? Hafif er kestra konseri, 71,54 haberter. 2203 Müsaha be. 22,13 Popüler senfonik konser. 28 Müsa - habe, 73.15 Dans plâkları, 24 Müsahabe, 823 Khz. BÜKREŞ, 34 m. 13 - 15 Gündüz neşriyatı, 19,05 Karışık or- kenira konseri, 70,15 Üniversite, 28,30 Kene - rana, 20,45 Piâk ile Kossinisin (Barber De - seville) operas, haberler. 230 Khz. LUKSEMBERG, 130 m. Almanca neşriyat. 2020 Plâk, müsahabe. 21 Dünya haberleri. 31,20 Alman © konseri, 21,35 Haberler. 21,40 Alman konserinin devn- tn, 2285 Oda musikisi, 28,25 Tams masikisi, 838 Khz. PRAG #0 m 21,43 Trinodan naklen opera temelli, 22 ha- berler. 22,30 Plak. , 2280 (Palyaço) operas » 790 Kiz LÜKSEMRERG, 1304 m. Holanda neşriyatı. 11,20 Orkestra konseri, 11,35 Müsahabe. 21,40 Konserin devamı. *2 Kalya orkestrası, 22,30 Hile keseri. **4Sİ adlı eseri intişar etmiştir. Fiyatı Oda maslkisi.. 28.25 Dans masildsi, 848 Khz. PRAG 470m. 20,30 Şiir ve musiki, 21,20 Müsahabe, 21,85 Tagannlli opera musikisi. 22 Haberler. 22 Wi. harmonik orkestra konseri. 28 Tinberjer. 28,18 Yeni dans parçaları, Sea Kiz. BUDAPEŞTE, 650 m. l e a kai ür da ü İ ea Matbaamıza gelen eserler: ANAL A AA A AA AKAR roninde) 32 Neşeli neyriyat. 23,20 Cezbant | | ge 24 Veres Sisan takımı, 191 Khz, Dektschlandarnder, 1671 m 11,15 Orkesira konseri, 22 Himalâya isimii musikisi skeç. 28 Siyasi haberler. 23,10 Hin berler. 24.80 Konferans, 18,45 Deniz haber - leri, 24 Hamburgtan neşeli ve dns #eisikiei, 980 Khz. BRHSLAU, 316 m, 20.30 Beki atletlere konser. *1 Haberler. 2115 Bayresth isimli neşriyat, 22.15 Piyano Dans müsikis, 502 Kh». VİYANA 50. 21,25. Akşam konser © (Sehöenhr) 2590 Maberler. 23,50 (Vienne, Ja perle de PEwropep | Centrole) İsmil Konferans, 74 Tazunnli pi- yan konseri, 14.50 Dans rmusiki. 21 Temmuz Cumartesi 431 Khz. VARŞOVA, 1240 an. 179,15 Plak. (Şarkılar), Spar haberleri, YI Polonya musikisi, 2130 Konferans. 21,40 Ha- #itmiisahabe, 29 Müsahabe, 22,12 hafif ör - kesten konseri, 28 Aktüalite. 23/10 Çaz mu sikini, 24 Müsahabe, 24.05 Dms musikisi, «23 Khz. BÜKREŞ 304 ir. 14 - 16 Gündüz neşriyatı, 1905 Dans imu- sikisi, 20,30 Üniversite, 70,47 PEK. 21 Ken - ferans. 2115 Soyyahut mşriyatı, 23 Müsa babe, 1320 Unüs müsli, 28 Haberler. 35,30 Kahvehane kanseri, İ 10 Kiz LÜKSEMBERG, 1304m. Fransiz. neşriyatı, 21.20 çocuk © neşriyat. 21,40 radye orkestrusı, 29 Müsahabe, 2300 Karışık konser. 2,18 Solist konseri. 28 Eran ser rausikisi. 2845 Dans Plhktarı. 484 Khz PRAG 470 31 Bratisiavdan Opere parçaları. 22 Ma -| berler, 32 Salon musikisi, 28 Haberler, 28,15 Pihk, 23,30 Caz orkestrası. M5 Khz. BUDAPEŞTE, 850 m. 19,35 Priedlin idaresinde oylara orkestrası , 11 Kecskemetten naklen Josef Katona dübi len, 23,00 Sahibinin sasi piâkları. İ 491 Khz. Deutsehtandasnder, 1871 m 31,0 Avrupa milletlerinin milli dansların - i devletler İ tinde olacağı bildirilen görüşme - dan parçalar. 38 Haberler, mlisahabe. ZAN Deniz haberleri, 4540 Gece üiaslkisi ve dans parçaları, 850 Khz. BRESLAV, 316 m. 21,15 Orkestra kanseri, 22 Banda murika 15,90 Hüberler, 29,45 Küçüir konser. 850 Khz BRESLAU, 116 m. 592 Khz. VİYANA 507 4145 (Der koğnmersnenger) İsimli bir per- delik temsil, 23,80 Haberler. 23,45 Bando ima | sika, 1: Plâk ile gece konseri, Taksim Stadyu- munda Galata- saray günü Galatasaray Klübünden: 13 vw 15 Temmuz 934 Cumartesi ve pazar gün - leri yapılacağı evvelce ilân edilen Bal - kanlıların iştirak edeceği atletizm mü - sabakalarıma cuma günü saat on beşte Taksim stadyomunda başlanacaktır, Cuma günü yapılacak müsabakalar; 100, 400, 800, 110 münia, yüksek, u- zun, sırık atlama, cirit, disk atma 4100 bayrak, Galatasaray — Beşiktaş | Sild maçı, Pazar günü yapılacak müsabakalar: 100 final 200, 1500 üç adım gülle at - nim ve 800 400 200 100 (Balkan bayrak koşusu, futbol. Hâkem heyeti, hareket âmiri anire - nör Abraham. Vildan, Şinasi Reşit, | Vedat Abut, Davit, Nadolsi, Rebii Refik, Sedat, Me- ridis, Ali Rıza, Cemil, Musa Kâzım, 4 göpyan, Küçük Kemal, Feridun, Yusuf, Sabit Hikmet Beyler. Balkan atletlerinin (o yapacakları bu maçları halkımızın kolaylıkla seyredebi? | meleri için bilâistisma © dühuliye (25), tribün (50), balkon (100) kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bizim Akdeniz Falih Rıfkı Beyin “Bizim Akderiz,,| 40, kuruş olan kitapta bir (o çokta böğlkieri vardır. NMafıa işleri mecmuası Nafin Vekâleti tarafından her ay çı - karılması mukarrer olan mecmuanın bi - İngiltere, mıntaka misak” larını tasvip etti (Baş tarafı birbael sayıtada) te göre alâkadar devletler arala - rında anlaşabilirlerse M. Litvinof tarafından geçenlerde Cenevrede teklif edilmiş ve Fransa ile küçük ilâf ve Balkan misaklarma dahil murahhasları tarafın -| dan esasta tasvip olunan emniyeti misakları “Şarki Avrupa misâkı ile Akdeniz misakı,, tahakkuk e- debilecektir. Görülüyor ki, İngiltere ile Fran- sa arasında, evvelce şayi olduğu veçhile bir ittifak olmasa bile it- tifaka yakın bir görüş birliği filen tebarüz etmektedir. Bu hususta dün aldığımız tel graflar şunlardır: Londra, 11 (A.A.) — Havas a- jansından: İngiltere Fransanm mıntaka misakları siyasetini tas - vip etmektedir. M. Bartunun İn- giliz nazırları ile yaptığı ve ev - velce sadece bir malümat mahiye ler, beynelmilel noktai nazardan pek mühim bazı neticeler vermiş- tir, İngilterenin şark misakını tas - vip etmekle kalmıyacağı ve bunu Varşova ve Berlin gibi bazı hükü- met merkezlerinde müdafaa ede- ceği bildirilmektedir. İngiltere, Sovyetler ittihadınm Milletler Ce- miyetine girmesine muhajefet et- miyecektir. İngiliz resmi mahafili, M. Bar - tunun verdiği izahat üzerine, mm- taka misakları sistemine samimi ber, bu usulün tatbikatta tevlit e- deceği müşkülâtı gizlemiyorlar. İngiliz nazırları, tabii olarak, muahededen imza eden devletler için çıkacak mütekabiliyetin mut- lak olmasını istiyorlar ki bu hu - susta tatmin edilmiş olduklarına şüphe yoktur. Avrupada aktine çalışılan itilâf- ların Berlin ve Romada nasıl kar- sılanacağı hakkında henüz İngiliz nazırlarını tenvir edecek biç bir malümat yoktur. Son Almanya hadişelerinin Almanların — harici siyasetini ne dereceye kadar de - öiştirmeğe müsait olduğu da bu- rada meçhul bulunmaktadır. Her halde, ana hatları tamamen tas * vip edilen misaklar usulü hakkm- da sarih ümitler beslemeden ev - vel Fransanın alâkadar hükümet- lerle yapmakta olduğu müzakere- lerin neticesi beklenmektedir. İngiltere, vakti gelince bu bu - susta tavassuta amade bulunuyor. M. Bartu memnun! Löndra, 11-XA.A.) — M. Bartv dün akşam saat 16.30 da Londra- yı terketmiş ve hareketinden ev- vel Londra müzakerelerinden pek ii ziyade memnun olduğunu ve Av- rupa vaziyeti hakkında Sir Jon Simon ile hemfikir bulunduğunu söylemiştir. Taymis ne diyor? Londra, 11 (A.A.) — M. Bar- tunun ziyaretinden bahseden Tay- mis diyor ki: “M. Bartunun vazifesi, sadece mütekabil. itimadı arttırmak ve Fransa ile İngiltere arasındaki dostluğu tekrar teyit etmekti. Bu tamamen tahakkuk etmiştir.,, Deyli Telgraf, yi beynelmilel vaziyeti aydınlattığını ve kıymetli neticeler verdiğini yaz | maktadır. Fransız hariciye nazırının Roma seyahati Paris, 1 I(A.A.) — M. Bartu» | nun Romayı ziyareti için M. Mu- solininin yaptığı davete, zannedil " diğine göre müsait cevap verile * | cektir. Bununla beraber henüz bir tarih tesbit edilmiş değildir. “ Çünkü, bu seyahati hazırlamak ü- zere Fransa ile İtalya arasında, müstemlekelere ait bazı meselele- rin halledilmesine intizar olun * maktadır, j ingiltere Balkan misakını tanıdı Paris, 9 (Hususi) — İngiltere Balkan misakını ve merkezi Av - | rupadaki misakları ve ayni za - İ manda Fransız ve Polonyayı ihti- va ve temelini Rusyanın teşkil e- deceği misakları kabul ettiğini bildirmiştir. İngilterenin bu ka- rarı vermesinde başlıca âmil Al - manyanın fazla silâhlanmasına karşı Britanya adalarını tayyare bücumlarına karşı müdafaa etmek istemesi ve Avrupanın bugünkü vaziyetinin karışık olmasıdır. Ayni zamanda M. Bartunun | mmtakavi ademi tecavüz misak - ları İehindeki Fransız tezinin de | İngiltere tarafından kabul edildi - gi söyleniyor. İngilizler iste- miyorlar Londra, 11 (A.A.) — * Deniz görüşmeleri ancak ilk safhaların- da olduğundan Fransız bahriye Lamar is? ikametini 48 saat uzatmıştır, “M. Pietri perşembe günü Parise hare- ket edecektir. Deniz konferansı için yapılan iptidai görüşmeler ve bizzat kon- feransa yalnız Vaşington mukave- lesini imza eden (devletlerin mi yoksa ilâveten diğer bazı devlet- lerin de mi iştirak etmesi (o lâzım geleceği meselesi mevzuu bahis- tir. İngilizler Almanya ve Sovyet ittihadı gibi bazı devletlerin ipti- dai görüşmelere iştirakini mem- nuniyetle telâkki edecektir. Fakat bunların bizzat konferansa işti- rakinde tereddüt göstermektedir. Bundan başka, Almanyanın işli” vaki müsavat hakkında bazı meta“ libatı, imkân dahiline sokmakta - dır ki bu metalibatın karşılanmas” oldukça müşkül olacaktır. Fenni mesele malümdur: Bu mesele bilhassa nisbeten ha” fif inşaata mütemayil olan İngi” liz siyaseti ile büyük © tonilâtod? gemi inşaatma doğru giden Am£ rika ve İtalya siyaseti arasında! muhalefetten ileri gelmektedir. Bu noktaya henüz temas edilmemif olmakla © beraber, hiç olmaz** Fransiz ve İngiliz heyeti murah" hasları arasında, bu hususta ikti” ham edilemiyecek müşkülât zuhU edeceği zannedilmemektedir. M. Norman Davis pek yakınd* M. Pietri ile görüşecek ve Fr — İngiliz noktai nazar teatileri”” den malümal alacaktır. Her Amerika heyeti murahhasasi müzakerelerin mühim bir pe j lesi 20 temmuza doğru Londra?” gelecek olan Japonların uya” i latı olacaklır. Fransız deniz yaseti Amerikalıları ve hükümetinin siyasetine ola lığı dolayısiyle alâkadar tedir, ie ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: