5 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16

5 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 12 —VAKIT OS AĞUSTOS 1934 AS iz ZIRAATI BAN KADI BÜTÜN DÜNYADAKİ EV KADINLARININ YAPTIK» LARI GİBİ Siz DE ALEMŞUMUL ŞÖHRETİ HAİZ SOĞUTMA TERTİBATINI EVİNİZDE TESİS EDİNİZ. “ Her gördüğünüz s0- gutma dolabının bir “Frigidaire” olduğu zehabina düşmeyiniz. "Frigidaire" isminin büyük şöhreti do- layisile bir çokları “Frigidaire” aldıklarını zannederek başka marka satın almışlar- dır. Sizin satın almak istediğiniz elektrik » soğutma dolabı, | “Frigidaire” markasını taşımadığı taktirde, hakiki "Frigidaire" değildir. FRIGIDAIRE Yalınız fabrikanın bu markasını taşı- dığı vakıt hakikidir BOURLA BİRADERLER ve Şsı Hilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden : Genç kızlarımıza şerefli, emniyetli bir istikbal hazırlıyan meklebimize ta- lehe kayit ve kabul muamelesine başlan mıştır. Kabul şartları: 1 — Türkiye Cümhuriyeti tebaasın dan olmak. 2 — Yaşı (18) den aşağı, (30) dan yukarı olmamak. 3 — Orta tahsili ikmal etmiş olmak. idin BiRikK TiREN $ — Mektebi terkettiği ve yahut beş senelik mecburi hizmeti ikmal etme- * e ğ den evvel mesleği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep masrafını ödeyece- - ( Ç ği ğine dair Noterden musaddak bir kefalet name vermek. y / 6 — Sıhhaji tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi mua- yene mektepte yapılacaktır. Mektep Hilâliahmer Cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı ay-| (JİYESON Jandarma Gireson Jandarma mektebi ; dır. Talebelerin iskân, iaşe, ilbas ve tedrisatı tamamen Hilâliahmer cemiyeti ta- : - , rafından temin edildiği gibi aylık cep harçlığı da verilir. mektebi kuman- kumandanlığındaf" Mektebe girmek istiyenlerin 15 Eylül 1934 tarihine kadar Cumadan maada her gün, İstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde mektep idaresine müracaatla» danlığından; Gireson Jandarma Mektebinin 934 senesi idaresi için if re ilân olunur. 048) Giikandanlı “eekbetidin kasaya çıkarılan on bin kilo Patetesin 25/Ağustos/934 Cumali “ Orta Orman Mektebi s4 e men 3S eler işa günü saat on dörtte ibale edileceği ilân olunur. 4 ş o 25 ağustos 934 tarihine müsadif Orta Orman mektebine yazılma | cumartesi günü ihale edileceği ilân olunur. (4214) ve alınma şartları Kilo 1 — Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak, 1 208000 Ekmek 2 — Orta mektep mezunu olmak. 35000 Sığır eti 3 — Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 8000 Pirinç 4 — Sıhhi vaziyetini “dil, göz, kulaklarında arıza olmamak, vü-| 15000 Bulgur | cudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık havalide yürü: | 1800 Sade yağ | gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşekkülâtr müsait ve müte-| & 4000 Tuz İ hammil olmak,, tam teşekküllü hastanelerden mufassal raporla tesbit) (o 8000 Soğan İ etmek, aşı şahadetnamesi vermek. 2500 Sabun | 5 — Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlâklı, ceza görme-| (o 5000 Nohut miş olduğuna dair mazbata getirmek. 15000 FaSulya İ 6 — Mektebe girmek istiyenler, İstanbulda Büyükderede Yük- 5000 Mercimek sek Orman mektebi rektörlüğüne yazacakları istidaya hüviyet cüz- 1500 Şehriye | orta mektep şahadetnamesini, sıhhat ve aşı raporlarını, polis ve- 2500 Makaron i ya belediye mazbatasını ve üç adet vesika fotoğrafı iliştirerek gön“) 3000 Şeker dermelidirler, 3000 Üzüm 7 — Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eylül tarihine kadar yapıl- Zeytin'd z mış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 2500 EŞ AN 8 — Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şahadet- 500 Zeytin yağı nameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi sırasile tefrik olunur, 1000 Un Kabule lâyik talipler kadro miktarını geçerse bunlardan evvelâ tahsi- 500 Sirke line fasıla vermemiş olanlar saniyen riyaziye dereceleri yüksek olan-| o 2000 Beyaz peynir lar tercih olunur. s0 Çay 9 — Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettik- 500 Kaysı reçeli leri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitme (1000 İrmik dikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masrafları ödiyeceklerine | 26050 Arpa Se dair mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt! 11700 Saman Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü? Refik senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi vermeden mektebe devama mü-| 17500 Ot VAKIT Matbaası — İstanbul saade'okmmaz, (4162)

Bu sayıdan diğer sayfalar: